Информация за преценяване необходимосттастраница1/7
Дата09.04.2018
Размер0.98 Mb.
#64946
  1   2   3   4   5   6   7

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура

Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Информация

за преценяване необходимостта

от Екологична оценка

(ал.2 на чл.8 от Наредбата за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми –ПМС №139/ДВ бр57 /2004 г., посл.изм.и доп. ДВ бр.38 /18.05.2012 г.)

Регионален генерален план

за водоснабдяване и канализация на обособена територия на “Водоснабдяване и канализация” ООД - Перник

Възложител: МРРБ
септември 2012 година

Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на ВиК - Перник (ал.2 на чл.8 от Наредбата за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми –ПМС №139/ДВ бр57 /2004 г., посл. изм.и доп. ДВ. бр.38 от 18.05.2012 г.).
Възложител:

Информация за възложителя на плана
Име: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Пълен пощенски адрес: гр. София 1202 ул. „ Кирил и Методи”. №17-19централа тел. 9405-9; факс.987 25 17. e-mail: mrrb.government.bg

Лице за връзка:
1. Характеристика на Проект за Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на “Водоснабдяване и канализация” ООД - Перник (ВиК оператор)
Обща информация за предложения план
Правителството на Република България, в сътрудничество със Световната банка, е в процес на изпълнение на Проект за развитие на общинската инфраструктура за подобряване на водоснабдяването, за да се осигури добро качество и достатъчно количество вода за различните цели. Това се постига чрез изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдителни и канализационни системи в отделните обособени територии на съответните В и К оператори.
Проектът се разработва на базата на Техническо задание от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).
Проектът за развитие на общинската инфраструктура в България включва изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в Западен, Централен и Източен регион на Република България MIDP-MP-QCBS3, Заем N7834-BG.
Основание за изготвяне на плана

Правен фундамент на проекта за изработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация е разпоредбата на чл.198и от Закона за водите. В цитираната правна норма са посочени и характеристиките на регионални генерални планове – те трябва да обхващат цялата обособена територия, а съдържанието му да включва най-малко:

1) анализ на състоянието и нуждите на В и К системите и съоръженията на съответната територия;

2) анализ на цената и качеството на предоставените В и К услуги в обособената територия и прогноза за развитие на В и К услугата с цел удовлетворяване на потребителите, намаляване на загубите на вода и осигуряване на добро качество на услугата при социална поносимост на цената;

3) цели и приоритети за развитие на В и К системите и съоръженията в обособената територия, чрез които се постига съответствие с правото на Европейския съюз и с планираните в съответния план за управление на речния басейн програми от мерки по събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии;

4) населени места над 10 000 е. ж., за които се изготвят генерални планове на агломерации и график за приемането им;

5) дългосрочна инвестиционна програма за изпълнението на плана и краткосрочна инвестиционна програма за първия 7-годишен период.
Консорциум НРНСАД ДЗЗД е сключил Договор с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за консултации за «Изготвяне на Регионални Генерални планове за Водоснабдяване и Канализация в Западен Регион», в чиито рамки се изготвя Проект за Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на Водоснабдяване и Канализация Перник.
Период на действие и етапи на изпълнение на Плана

Периодът за действие се определя от инвестиционната програма, разпределна по години както следва:

 • Краткосрочна инвестиционна програма (2014-2020 г.);

 • Средносрочна инвестиционна програма (2021-2028 г.) и

 • Дългосрочна инвестиционна програма (2029-2038 г.).

Етапи на изготвяне на Плана

 • Встъпителен доклад – 2 месеца след началото;

 • Предварителен регионален генерален план – 12 месеца след началото;

 • Окончателен регионален генерален план - 16 месеца след началото.

Заинтересовани страни

 • Асоциация по ВиК в Перник

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройство

 • Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

 • Общини

 • Водният оператор


Орган, отговорен за приемане/одобряване/утвърждаване на Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „ВиК” ООД – Перник

Регионалните генерални планове ще бъдат приети и одобрени от МРРБ, само след като са одобрени от Асоциацията по ВиК в Перник. МРРБ дава коментари и одобрява окончателните генерални планове в 30-дневен срок след подаването.
Компетентен орган за даване на решение по ЕО е МОСВ.

Орган, отговорен за прилагане на Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „ВиК” ООД – Перник
Отговорен орган е Асоциацията по ВиК в Перник, която е създадена на 21 февруари 2012 г. след провеждане на заседание на Общото и събрание с цел нейното учредяване. Председател на Общото събрание, на основание чл.198в, ал.3, т.2 от Закона за водите, е областният управител на Област Перник, а седалището и адреса на управление, също по силата на закона, е в областна администрация на Област Перник.
Екологична оценка на Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „ВиК” ООД – Перник

Съгласно чл.2, ал.2 от Наредба за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми - ПМС №139/ДВ бр. 57 /2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38/2012 г., Регионални генерални планове на В и К и инвестиционните програми към тях са предмет на преценка необходимостта от извършване на ЕО, тъй като попадат в обхвата на т. 6 Управление на водните ресурси т.6.1 Закон за водите от Приложение №2 към чл.2 ал. 2, т.1 от същата Наредба ( Област по чл.85, ал.1 ЗООС).


В Инвестиционната програма в краткосрочен и дългосрочен аспект на Регионалния план В и К Перник, инвестиционните предложения, спрямо които предлаганият план определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им решаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия :

- не са включени по приложение № 1 към чл.92, т.1 инвестиционни предложения;- включените инвестиционни предложения по приложение № 2 инвестиционни предложения (изграждане на ПСОВ, ПСПВ, водоснабдителни и канализационни системи и съоръженията към тях) са екологосъобразни обекти и при спазване на предложените мерки за строителството и експлоатацията им не се очаква значително негативно въздействие върху околната среда.
Основната цел на политиката в сферата на водите е опазването на водните ресурси

Съгласно Директива 91/271/EEC и Рамковата директива за водите (РДВ), мерките са насочени към подобряване качеството на водните ресурси. Това се постига с интегрирани мерки, свързани с управление на водния цикъл в Обособените територии по ВиК, а именно:

 • Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на водопроводните системи и съоръженията, свързани с дейността им. Намаляване на загубите във водопроводната мрежа и осигуряване за населението достатъчно количество качествена питейна вода с намалени експлоатационни разходи. Косвен принос в намаляване на инфилтрацията в канализационната система;

 • Рехабилитация, реконструкция и модернизация на съществуващата ПСПВ с цел повишаване на капацитета й, повишаване степента на пречистване и осигуряване достатъчни количества вода за населението, отговарящо на изискванията на европейското законодателство и СЗО;

 • Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на канализационните системи и съоръженията, свързани с дейността им. Включване в канализацията на всички отпадъчни води и отвеждането им в ПСОВ за пречистване до определените изисквания. Недопускане на директни включвания във водните тела, за да не се замърсяват водите, да не се влияе негативно върху развитието на екосистемите и респективно развитие на биоразнообразието в определените райони. Да се намали инфилтрацията и с това да се осигури и по-ефективна работа на ПСОВ на населените места. Да се предотврати здравния риск за населението в района от заустване на непречистени отпадъчни води директно в приемниците;

 • Рехабилитация, реконструкция и модернизация на съществуващите ПСОВ на населените места гр. Перник и гр. Радомир, изграждане на нови ПСОВ на населените места в обособената територия на „ВиК” ООД - Перник, гр. Трън, и гр. Брезник.

Основна цел на проекта е да се подобри предоставянето на ВиК услуги на населението и бизнеса в съответствие с Националната стратегия за околна среда на България, чиято основна цел е "да осигури добро качество и достатъчно количество вода за различните цели".

Тази цел ще бъде постигната чрез изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдителни и канализационни системи като първа стъпка за определянето на необходимите инвестиции за прилагане на европейските директиви, отнасящи се до околната среда. Тук се включва и изготвяне на Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на Водоснабдяване и Канализация Перник.

Като цяло Проектът ще подкрепи Националната стратегията за управление и развитие на водния сектор в Р.България чрез изготвянето на регионални генерални планове за водоснабдителни и канализационни системи, в т.ч. и изготвяне на Регионален Генерален план за ВиК на обособената територия на ВиК оператор - Перник.

Плановете, включително и РГП за ВиК Перник ще служат като основа за определянето на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи съоръжения и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, както и за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, което ще гарантира пълното прилагане на европейските директиви, отнасящи се до околната среда, и изграждане и рехабилитация на приоритетни язовири за осигуряване на надеждно водоснабдяване.

Основната дейност на Проекта е да се изготвят регионални генерални планове за водоснабдителните и канализационните системи за обособените територии, чрез оценка на водоснабдителните и канализационни системи, определяне на инвестиционните нужди и предлагане на най-добрите технически решения, които са икономически приемливи и достъпни за населението и бизнеса на съответната територия.

Всеки Регионален генерален план ще формира основата за единен интегриран регионален проект на ниво обособена територия, за изпълнение на краткосрочната, средносрочната и дългосрочна инвестиционна програма.

Регионалните генерални планове, в т.ч. и Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „ВиК” ООД – Перник са база за:

- Създаване на възможност за приоритизиране на вече съществуващите и изготвяне на нови прединвестиционни проучвания за отделните инвестиционни проекти;

- Осигуряване на съответствие с Директивите за опазване на околната среда на ЕС и националното законодателство в рамките на определените срокове;

- Ефективно и ефикасно използване на водните ресурси;

- Осигуряване на надежда основа за получаване на съфинансиране за предвидените инвестиции от фондовете на ЕС (Кохезионен фонд);

- Подобряване капацитета за изготвяне на проекти на регионално и местно ниво;

- Повишаване нивото на планиране във ВиК отрасъла чрез изготвените краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни програми;

- Създаване на добра практика за формирането на екологосъобразни водни проекти.Обхват на Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК” ООД – Перник
Регионалният Генерален план за водоснабдителните и канализационните системи за обособена територия на «ВиК» ООД - Перник в Западния регион е с период на планиране до 2038 г.

Регионалният Генерален план за ВиК, отговарящ на законовите изисквания, ще съдържа:

- Инвентаризация, анализ и оценка на цялата налична и необходима информация за изготвянето на регионални генерални планове;

- Оценка на съществуващото положение и нуждите на водоснабдителните и канализационните системи и съоръженията към тях;

- Определяне на приоритетите в краткосрочен аспект-2014-2020 г., средносрочен до 2028 г. и в дългосрочен аспект до 2038 г., за да се даде основата за идентифициране на приоритетни инвестиции за рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, канализация и третиране на отпадъчните води според изискванията на националното законодателство, хармонизирано с достиженията на правото на ЕС;

- Изготвяне на инвестиционна програма – краткосрочна, средносрочна и дългосрочна.

С Инвестиционната програма ще се постигне:

- Подобряване качеството на водата, съобразена със стандартите за питейна вода и в частност Директивата за питейни води (ДПВ), Директива на комисията 98/83/EC EО и съответното българско законодателство;

- Изграждане на съоръжения за пречистване на отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж, и между 2000 – 10 000 е.ж. съгласно Директивата за градски отпадъчни води (91/271/EО) и съответното българско законодателство (Предложение за мерки за оптимизация в системата на отпадъчните води с цел осигуряване на висока ефективност на събиране и пречистване на отпадъчните води, Предложение за разширение на системата за събиране и пречистване на отпадъчните води, съгласно плановете за регионално развитие в обособената територия);

- Ефективно използване на водите, с отчитане на климатичните промени и фокусиране върху намаляване на потреблението на енергия и намаляване загубите на вода от мрежата;

- Предложение на мерки за оптимизация на водоснабдителната система с цел осигуряване висока ефективност на водоснабдяването;

- Създаване на условия за осигуряване на безопасни и висококачествени услуги за водоснабдяване.


Основна структура на Регионалния генерален план


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница