Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2013 гДата01.05.2018
Размер83.76 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА месец юли 2013 г.
Информацията се подготвя на основание Заповед № РД-96/ 02.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите
Състояние на комплексните и значими язовири за месец юли 2013 г.
От 01.07.2013 г. е в сила графикът за използването на комплексните и значими язовири през месец юли, утвърден от Министъра на околната среда и водите.
През месец юли да се поддържат обеми в язовирите, както следва:

Басейнова дирекция Дунавски район

яз.”Бели Искър” – 13,8 млн.м3

яз.”Йовковци” – 90,0 млн.м3

яз.”Хр.Смирненски” – 16,649 млн.м3

яз.”Бели Лом” – 13,0 млн.м3

яз.”Огняново” – 25,0 млн.м3

яз.”Ал.Стамболийски” – 190,0 млн.м3

яз.”Ястребино” – 48,0 млн.м3

яз.”Кула” – 12,8 млн.м3

Басейнова дирекция Черноморски район

яз.“Тича” – 240,0 млн.м3

яз.“Ахелой” – 7,0 млн.м3

яз.“Съединение” – 6,5 млн.м3

яз.“Порой” – 11,3 млн.м3

яз.“Георги Трайков” – 250,0 млн.м3

яз.“Камчия” – 233,0 млн.м3

яз.“Ясна поляна” – 32,0 млн.м3Басейнова дирекция Източнобеломорски район

яз.“Жребчево” – 330,0 млн.м3

яз.“Асеновец” – 25,0 млн.м3

яз.“Малко Шарково” – 20,0 млн.м3

яз. “Белмекен – Чаира“ – 120,0 млн.м3

яз.“Ивайловград” – 145,0 млн.м3

яз.”Голям Беглик” - 75,0 млн.м3

яз.”Тракиец” – 80,0 млн.м3

яз.”Цанков камък” – 100,0 млн.м3

яз.”Въча” – 210,0 млн.м3

яз.”Кърджали” – 420,0 млн.м3

яз.”Студен кладенец” – 270,0 млн.м3

яз.”Копринка” – 110,0 млн.м3

яз.”Батак” – 300,0 млн.м3

яз.”Тополница” – 120,0 млн.м3

Басейнова дирекция Западнобеломорски район

яз.”Дяково” – 20,0 млн.м3

яз.”Доспат” – 400,0 млн.м3

яз.”Студена” – 21,0 млн.м3

През месец юли са преливали язовирите:

- яз.”Ал.Стамболийски” – 1,400 млн.м3 прелели водни обеми;

- яз.”Белмекен-Чаира” – 0,201 млн.м3 прелели водни обеми;

- яз.“Г.Беглик-Ш.Поляна“ – 0,015 млн. м3 прелели водни обеми.

Няма постъпили данни за възникнали събития от вредното въздействие на водите прелели от язовирите.

Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири е 77,7, като в язовирите с основно предназначение питейно – битово водоснабдяване процентът е по-висок – 86,4, а в язовирите с основно предназначение – напояване процентът е 58,1.

Състояние на речните ЛЕГЛА и общинските язовири
ДУНАВСКИ РАЙОН

Поречия: Вит, Осъм, Искър, Огоста и западно от Огоста, Янтра, Русенски Лом и Дунавски добруджански реки

За периода 01 – 31 юли 2013 г. се наблюдава тенденция към понижаване на водните нива на реките. Речните течения през отчетния период протичат в речните легла на реките, няма получени сигнали за водни нива по речните легла, които да предизвикат опасност от наводняване на прилежащи площи. Като цяло язовирите притежават свободен воден обем за поемане на допълнителен приток към водохранилищата им.

Няма постъпили сигнали за възникнали нарушения по цялостта на предпазните диги, язовирни стени и хидротехническите съоръжения.

Р. Дунав

За периода 01 - 31 юли 2013 г. се наблюдава понижение на водното ниво на река Дунав в целия българския участък, с изключение на гр. Свищов, където в периода 21-31 юли се наблюдава повишение с 4 см → воден стоеж – 114 см;

Прогнозата за водните нива за 03.08.2013 г. предвижда: спадане на нивото на реката при Русе - очакваното понижение е с 10 cм, очаквано ниво 93 cм; при Силистра - очаквано понижение с 8 cм, очаквано ниво 125 cм.
ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

За периода 01-31 юли 2013 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

няма данни за преливания и критични ситуации по Черноморските реки;

няма данни за засегнати населени места.


Източнобеломорски район

Нормално състояние на реките и язовирите. Няма постъпили данни за възникнали събития по диги и укрепителни съоръжения вследствие на високи води, както и за нанесени щети от вредното въздействие на водите.

Първата десетдневка се характеризира със слънчево и прохладно време в по-голямата част от периода, разкъсана облачност до слънчево и слаби превалявания на отделни места в следобедните и вечерните часове, придружени с гръмотевици и на места с градушка.

По данни от ИРМ Хасково:

На 09 юли, в следобедните часове, обилен и продължителен дъжд над Димитровград, води до образуване на скатни води. Вследствие на тези дъждовни води:

- са наводнени всички улици в кв. Черноконево;

- 2 улици в кв. Мариново;

- няколко имота, улици и земеделски земи в кв. Ябълково;

- пътят идващ от Чирпан към Черноконево е бил затлачен от свлекли се земни маси на земеделски имоти; организира се междуведомствена работна група за оглед на засегнатите места;

- двама бедстващи са спасени от ГЗ;

- няма възникнали проблеми и събития, свързани с водни обекти.

Втората десетдневка се характеризира със слънчево и прохладно време в по-голямата част от периода, с разкъсана облачност до слънчево и слаби превалявания на отделни места през втората половина на десетдневката.

Третата десетдневка се характеризира със спокойна обстановка, слънчево и прохладно време в началото и в края и горещо в средата на периода; превалявания от дъжд в края на периода, придружен с гръмотевична буря на отделни места.

Река Тунджа при Елхово:

Стойност в началото на периода - 72 см

Стойност в края на периода - 77 см

Колебания в нивото на реката през десетдневката и общо леко повишение с 5 см през периода.


ЗАПАДнобеломорски район

През периода 01.07.2013 г. - 31.07.2013 г. не е постъпвала информация за наличие на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.Поречие р. Струма

Големите язовири по поречието на р.Струма разполагат със свободни обеми.

Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на яз.”Пчелина”.

В началото на периода 01.07.-10.07.2013 г. повечето реки в поречие Струма са в състояние на високи води, с изключение на река Соволянска Бистрица при с. Гърляно, река Елешница при с. Ваксево и р. Струма при Бобошево – средни води и река Речица при с. Ваксево – ниски води.

Големи покачвания в следствие на паднали валежи са отчетени на:


 • 1 юли на р. Елешница при с. Ваксево, р. Джерман при гр. Дупница и р. Струма при Бобошево;

 • 1, 2 и 10 юли на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево;

 • 6 юли на р. Речица при с. Ваксево;

 • 8 юли на р. Струма при Перник;

 • 8 и 10 юли на р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно.

В края на периода тенденцията на наблюдаваните реки е различна: задържане на високите нива на пункта на р. Джерман при гр. Дупница, промяна в състоянието на нивото на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево през периода и състояние на високи води отново в края, средни води на пункта на р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно и ниски води на р. Струма при гр. Перник и при гр. Бобошево, и на р. Речица и р. Елешница при с. Ваксево.

През периода 11.07.-20.07.2013 г. повечето реки в поречие Струма са в състояние на ниски и средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница – високи води и река Елешница при с. Ваксево – екстремно ниски води.

Големи покачвания в следствие на паднали валежи през периода са отчетени само на 12.07.2013 г. на река Елешница при с. Ваксево и на 20.07.2013 г. на река Джерман при гр. Дупница.

В края на периода състоянието на наблюдаваните реки се запазва почти без промяна, с изключение на река Струма при гр. Перник – от ниски до екстремно ниски води и река Елешница при с. Ваксево – от екстремно ниски до ниски води.

През периода 21.07.2013 г. - 31.07.2013 г. повечето реки в поречие Струма са в състояние на ниски води. В състояние на средни води са р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно, р. Джерман при гр. Дупница и р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево. Река Струма при гр.Перник е в състояние на екстремно ниски води.

Големи покачвания в следствие на паднали валежи са отчетени през следните периоди:


 • На 29 и 31 юли на р. Речица при с. Ваксево;

 • На 23 юли на р. Джерман при гр. Дупница.

На 31 юли по-голяма част от реките в поречие Струма са в състояние на ниски води. Реките Соволянска Бистрица при с. Гърляно и Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево остават без промяна в състояние на средни води.

Поречие р. Места

В началото на периода (01.07.-10.07.2013 г.) състоянието на реките в поречие Места е: р.Места при м. Момина кула - високи води и река Места при гр. Хаджидимово – средни води. Големи покачвания са отчетени на 1 юли на река Места при гр. Хаджидимово и 10 юли на река Места при м. Момина кула. Тенденцията за спадане нивото на реките се запазва до края на периода.

През периода 11.07.-20.07.2013 г. реките в поречие Места са в състояние на средни води - р. Места при м. Момина кула и ниски води - р. Места при гр. Хаджидимово.

Големи покачвания в следствие на паднали валежи не са отчетени.

В края на периода наблюдаваните реки са в състояние на ниски води.

През периода 21.07.-31.07.2013 г. река Места при м. Момина кула е в състояние на ниски води. До края на периода се запазва тенденцията към спадане на нивото. За река Места при гр. Хаджидимово за периода 21.07.-31.07.2013 г. не е отчетен отток и тенденции.Поречие р. Доспат

За периода 01.07.2013 г. - 31.07.2013 г. не са постъпвали данни за засегнати населени места от вредното въздействие на водите, както и за наличие на критични участъци по речните легла и язовирите.ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 1. При рязка промяна в хидрометеорологичната обстановка оперативното звено ще изиска от експлоатационните дружества на комплексните и значими язовири от приложение №1, към чл.13, т.1 от ЗВ, представяне на информация на по-кратък интервал от време.

 2. При необходимост оперативното звено ще предложи подходящ режим на работа на ВЕЦ-те и на основните изпускатели с цел осигуряване на свободен обем за поемане на евентуален голям приток.

 3. Да се спазва графикът за използване на водите от комплексните и значими язовири през месец юли 2013 г.!

 4. Поддържането на определените с графика за м. юли обеми за поемане на очакван приток, да се осъществява чрез ВЕЦ, а при невъзможност, чрез основен изпускател.

 5. Изпускането на води от хидротехническите съоръжения да се съобразява с проводимостта на речните русла при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите.

 6. Да се поддържа проводимостта на речното легло на разстояние 500 м след хидротехническите съоръжения от собственика или ползвателя, в съответствие с чл. 139, ал.2 от Закона за водите.

Представената информация от Басейновите дирекции е за месец юли 2013 г.

Представената информация от Предприятие “Язовири и каскади” към НЕК ЕАД и “Напоителни системи” ЕАД е от 31.07.2013 г.


С

офия, 1000, бул. „Мария Луиза” 22

Тел: 940 6000, Факс: (+3592) 981 1254Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Povarhnostnivodi -> Operativno zveno -> 2013
2013 -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
Operativno zveno -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
Operativno zveno -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец март 2012 г
Operativno zveno -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юни 2012 г
Operativno zveno -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2012 г
Operativno zveno -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец януари 2012 г
Operativno zveno -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец септември 2012 г
2013 -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
2013 -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница