Информация за връзка Първо име, Фамилия: Васил Узунов Организация Басейнова дирекция ибр пловдивДата12.10.2018
Размер46.67 Kb.
#84357
III. Информация за търсене на партньор

Информация за връзка

Първо име, Фамилия: Васил Узунов Организация Басейнова дирекция ИБР - Пловдив

Адрес E – Mail : bd_plovdiv_plan@abv.bg

Телефон 032/604755 Интернет страница : earbd.org

Програма(и) и покана (и), към които проявявате интерес (моля, отбележете необходимото):

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води

BG03 Биологично разнообразие и екосистемни услуги

1. Покана 1: По- Интегрирано управление на морските и вътрешни водни ресурси (Обявяване: юни 2014 г.)

1. Схема за малко грантове SGS1: Развитие на национална кампания за образование и информираност чрез доброволческа дейност и съпътстващи дейности. (Обявяване: юни 2014 г.)


2. Покана 2: Подобрен мониторинг на морските води (Обявяване: юни 2014 г.)

2. Покана 1: Мрежа за обмен на информация и повишаване на капацитета относно инвазивните видове (Обявяване: юни 2014 г.)


3. Покана 3: Подобрен капацитет за оценка и предсказване на екологичния статус в морските и вътрешни води (Обявяване: юни 2014 г.)

3. Покана 2: Картиране и оценка на състоянието на екосистеми и техните услуги (Обявяване: четвърто тримесечие на 2014 г.)

4. Покана 3: Секторни политики за системното използване на еко-системните услуги (Обявяване: юни 2014 г.)


Предпочитани теми на проекти и профил на партньора

 1. Кратко описание на Организацията на участника

Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район. 

2. Сфера на дейност на Организацията на участника

Управление на водите на басейново ниво:

 • Разработване, актуализиране, докладване и контрол изпълнението на Планове за управление на речните басейни и Програма от мерки (ПУРБ);

 • Разработване, актуализиране, докладване изпълнението на Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН);

 • Издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти;

 • Контрол на дейностите в речните легла;

3. Установени контакти с потенциални партньори от България (изберете необходимото)

 Имам / Нямам установен контакт с български организацииАко имате, моля уточнете:

4. Описание на профила на предпочитания партньор по проекта


5. Моля, опишете какви са очакванията Ви от потенциалния партньор по проекта от България


6. Моля, опишете какво бихте предложили на потенциалния партньор по проекта от България


Административна подкрепа и координация на басейново ниво на дейностите. Осъществяване на комуникация със заинтересованите страни


7. Информацията, предоставена в тази регистрационна форма може да бъде предоставена на участниците от България с цел развитие на партньорство

Да Не


Annex 2

Отчет и искане за възстановяване на средства


за двустранно финансиране - програми BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води и BG03 Биологично разнообразие и екосистеми и техните услуги

Организация
Дата на одобряване на гранта
Програма
Вид на предоставеното финансиране

 Мярка (а) Мярка (б)

Лице(а), извършващи двустранните дейности:

Цел на посещението:

Описание на осъществените дейности (Опишете подробно инициативите, дейностите, участниците, датата и мястото)::

Резултати от дейностите:

Финансов доклад и заявена сума (щракнете два пъти с десни/левия бутон на мишката, за да редактирате, добавите редове, ако е необходимо, както и описание): 1подробна информация относно възстановяването на разходи:

IBAN: BIC:

Име на банката, клон: Титуляр на сметката:

Приложения (добавете редове, ако е необходимо)


   1. …………………………………………..

   2. …………………………………………..

   3. …………………………………………..

Моля, приложете всички разходно-оправдателни документи – удостоверени с „вярно с оригинала“ и придружени с превод на английски език, ако езикът на документа е различен от български или английски.

Моля, приложете копия на всички резултати от дейностите по двустранното сътрудничествоДекларации

Долуподписаният ……………………. (име, длъжност) в ……………………… (име на организацията) с настоящото декларирам:    1. Че информацията, посочена в искането за плащане, както и приложените документи, е пълна и точна.

    2. Че направените разходи могат да се считат за допустими в съответствие с глава 7 от Регламента относно изпълнението на ФМ на ЕИП и Ръководството за подкрепа на двустранното сътрудничество в за програмите BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води и BG03 Биологично разнообразие и екосистеми и техните услуги

    3. Че дейностите, докладвани тук, не са финансирани от друг източник.

    4. Че дейностите, докладвани тук са съобразени със законодателството на ЕС и националното законодателство

Официален представител на институцията: /подпис, печат/
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница