ИнформацияДата11.03.2018
Размер114.09 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ
(на основание чл. 36, ал.7 във връзка с чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр.81/2010 г., изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г., ДВ, бр. 94/2012 г., вс. изм. и доп.)


ОТНОСНО: Общ устройствен план (ОУП) на община Никопол
с възложител: Община Никопол
1. които предвижда цялостна концепция за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. ОУП обхваща цялата територия на община Никопол. Урбанистичната структура включва – общинският център гр. Никопол, селата Асеново, Бацова махала, Въбел, Дебово, Драгаш войвода, Лозица, Любеново, Муселиево, Новачене, Санадиново, Черковица, както и населените места Евлогиево и Жернов. С ОУП се очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС. Предвижданията на ОУПО Никопол за пространствено развитие са насочени основно към социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на инвестиционни инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното развитие, както и доразвиване на стратегически планове в обхвата на общината и техните проекти. Моделът на развитие на общината се характеризира със селищните системи и стремеж към устойчиво и балансирано развитие на цялата територия, съобразявайки се с естествените демографски процеси, природните дадености и потенциала за развитие на логистични и производствени бази.

Териториалната структура на община Никопол според вида на територията се дели на:

• Урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);

• Територии на транспорта;

• Земеделски територии;

Горски територии;

• Територии, заети от води и водни обекти;

• Защитени територии;

• Нарушени територии за възстановяване.

Предвиждания на ОУПО Никопол за разширяване на строителните граници на населените места обхващат основно непосредствено прилежащите земеделски територии до населените места, които са подходящи за застрояване, или вече са с променено предназначение, но са разпръснати, самостоятелни или не са в обособени зони.Землище на с. Асеново:

    1. Урбанизирани територии

    • Жилищните територии не се променят, а само се дава възможност за смяна на предназначението на земеделски земи до настоящите строителни граници в посока запад и север. Общата площ на територии с възможност за смяна на предназначението е 14,30 ха.

    • Обособени са две предимно производствени зони посредством разширяване и присъединяване към строителните граници на населеното място. Достъпът се осъществява през основна пътна артерия, минаваща през самото населено място.

     • 1/Пп = 5,26 ха.

     • 2/Пп = 15,87 ха

    • Разширява се съществуващото гробище на селото с 0,41 ха.
    1. Земеделски територии

 • Земеделските територии намаляват поради разширяване на гробището на селото и обособяването на предимно производствените зони.

    1. Горски територии

 • Общата площ на горските територии не се променя и се въвежда режим за забрана смяна на предназначението.
   1. Землище на с. Бацова махала

    1. Урбанизирани територии

 • Жилищните зони не се разширяват. Позволява се смяната на предназначението на 10,88 ха земеделски земи северно от селото;

 • Обособява се предимно производствена зона западно от селото върху съществуващите такива производствени и складови терени. Общата площ става 18,77 ха;

 • Създава се ново гробище северно от селото на площ от 1,00 ха.
    1. Земеделски територии

 • Земеделските територии намаляват във връзка с обособяването на гробище и предимно производствена зона;

 • Всички зони под природозащита и наличие на културно наследство са със забрана смяна на предназначението.
    1. Горски територии

 • Площите на горските територии в землището на селото не се променят.
   1. Землище на с. Въбел

    1. Урбанизирани територии

 • Присъединяват се имоти и територии с вече сменено предназначение южно от селото и се предоставя възможност за разширяване на запад. Всички тези територии се присъединяват към строителните граници.

 • Обособяват се 4 предимно производствени зони върху съществуващи такива:

 • 1/Пп = 18.86 ха.

 • 2/Пп = 3,81 ха.

 • 3/Пп = 1.78 ха.

 • 4/Пп = 23,33 ха.

 • Разширява се територията на съществуващото земеделско летище на 25,25 ха.
    1. Земеделски територии

 • Позволява се смяна предназначението на земеделските територии северно от селото с обща площ 7,59 ха;

 • Площта на земеделските територии намалява поради формирането на описаните по-горе зони.
    1. Горски територии

 • Горските територии запазват предназначението си и върху всички е въведена забрана за смяната му.
   1. Землище на с. Дебово

    1. Урбанизирани територии

 • Северозападно се формира нова жилищна зона от имоти с вече сменено предназначение с обща площ 2,85 ха.

 • Обособява се предимно производствена зона югозападно от селото до самите транспортни артерии на населеното място. Общата площ е 16,49 ха.
    1. Земеделски територии

 • Позволява се смята на предназначението на земеделски територии северно от селото с площ 8,26 ха.

 • Земеделските територии, попадащи под природозащита, са със забрана смяна на предназначението, както и при наличие на обекти на културното наследство.
    1. Горски територии

 • Запазва се площта на горските територии и се въвежда забрана за смяната на тяхното предназначение.
   1. Землище на с. Драгаш войвода

    1. Урбанизирани територии

 • Площта на жилищните територии не се променя. Към строителните граници на населеното място се формира и присъединява предимно производствена зона северно от самото населено място с площ 9,10 ха.

 • Северно от селото се формира селищно образувание с номер 23193-1 за предимно производствена зона на база окрупняване на съществуващи такива имоти. Общата площ е 17,36 ха.

 • Запазва се курортната зона северно от селото с обща площ 7,37 ха.
    1. Земеделски територии

 • Дава се възможност за смяна на предназначението на земеделски територии западно от селото с обща площ от 5.92 ха.
    1. Горски територии

 • Запазват се горските територии
   1. Землище на с. Евлогиево

    1. Урбанизирани територии

 • Не се разширяват жилищните зони на населеното място, а се запазват настоящите такива 65,84 ха.
    1. Земеделски територии

 • Земеделските територии са със забрана смяна предназначението без промяна в площта.
    1. Горски територии

 • Горските територии за също със забрана смяна на предназначението.
   1. Землище на с. Жернов

    1. Урбанизирани територии

 • Запазват се жилищните територии на населеното място, като към строителните граници се присъединява и обособява предимно производствена зона на базата на съществуваща такава южно от селото с площ 5,55 ха.
    1. Земеделски територии

 • Допуска се смяната на предназначението на земеделски земи западно от селото с обща площ 13,54 ха.

    1. Горски територии

 • Не се променя площта на горските територии.
   1. Землище на с. Лозица

    1. Урбанизирани територии

 • Застроените територии западно от населеното място се включват в строителните граници на селото под една обща зона Жм. Площта на тези територии е 6,19 ха.

 • Формира се предимно производствена зона източно от населеното място с обща площ 13,35 ха и се включва в границите на населеното място.

 • Разширява се гробището на селото за да достигне площ от 2,12 ха.
    1. Земеделски територии

 • Допуска се смяната на предназначението на земеделски земи западно от селото с площ 5,19 ха.

 • Площта на земеделските земи се променя във връзка с разширяване на гробището и селото на запад описани по-горе.
    1. Горски територии

 • Не се променя площта на горските територии.
   1. Землище на с. Любеново

    1. Урбанизирани територии

 • Към съществуващите строителни граници се формират и присъединяват две производствени зони:

 • 1/Пп = 9.84 ха

 • 2/Пп = 3,32 ха.

 • Жилищните зони не се разширяват, а се допуска смяна на предназначението на земеделски земи източно от селото с площ 5,45 ха.
    1. Земеделски територии

 • Общата площ намалява поради разширяване на гробището и формирането на производствените зони.
    1. Горски територии

 • Горските територии запазват предназначението и площта си.
   1. Землище на с. Муселиево

    1. Урбанизирани територии

 • Жилищните зони не се разширяват, а се позволява възможност за смяна предназначението на земеделски територии северно и източно от населеното място с обща площ 22,26 ха.

 • Обособява се предимно производствена зона западно от селото и се присъединява към строителните му граници с обща площ 41.80 ха.

 • Формира се ново селищно образувание с номер 49415-2 за изграждане на терминали и смесена многофункционална зона във връзка с изграждането на Дунав мост Никопол – Турно Магуреле. Броят на зоните е три:

 • 1/Пп = 32,63 ха

 • 2/Пп = 33,83 ха

 • 1/Смф = 22.04 ха

 • Разширява се гробището на селото и площта му става 2,02 ха.
    1. Земеделски територии

 • Земеделските територии намаляват във връзка с разширяване на гробището и предимно производствените зони, описани по-горе.
    1. Горски територии

 • Площта на горските територии не се променя.
   1. Землище на гр. Никопол

    1. Урбанизирани територии

 • Имоти с жилищни функции и вече застроени се присъединяват към строителните граници на населеното място. Те са ситуирани западно (4,31 ха) и източно (6.48 ха) от града.

 • Обособява се централна зона поради високата концентрация на обществено обслужващи обекти, комуникационни, и крайбрежни с обща площ 15,12 ха.

 • Формира се смесена многофункционална зона поради разнородния характер на територията северно от Никопол – площ 1108 ха.

 • Формира се западна предимно производствена зона на базата на съществуващи производствени обекти и се включва в строителните граници на града.

    1. Земеделски територии

 • Намаляват поради разширяването на гробищата и окрупняването на жилищните и производствени територии.

 • Допуска се смяната на земеделски земи източно от града с площ от 41.31 ха.
    1. Горски територии

 • Не се променя площта на горските територии. В непосредствена близост до река Дунав се обособяват зони за защита на културното наследство включващи горски територии.
   1. Землище на с. Новачене

    1. Урбанизирани територии

 • Жилищни имоти с вече сменено предназначение се присъединяват към строителните граници на населеното място с обща площ 22,78 ха.

 • Формират се западна предимно производствена зона 51.18 ха и източна смесена многофункционална зона 7.56 ха
    1. Земеделски територии

 • Допуска се смяната предназначението на земеделски земи северно от селото с обща площ 37,43 ха
    1. Горски територии

 • Запазва се площта на горските земи.
   1. Землище на с. Санадиново

    1. Урбанизирани територии

 • Присъединяват се имоти със сменено вече предназначение към строителните граници на селото с обща площ 6,12 ха.

 • Обособява се западна предимно производствена зона с площ 11,07 ха.

 • Важен обект на територията на селото е регионалното депо за битови отпадъци източно от селото – не се предвижда промяна на предназначението на територии в близост до него.

 • Формира се селищно образувание източно от селото с площ 7,32 ха и номер 65320-2 за предимно производствена зона.

 • Разширява се гробището на селото до площ от 3.14 ха.
    1. Земеделски територии

 • Допуска се смяна предназначението на земеделски земи южно и западно от селото с обща площ от 35.29 ха.
    1. Горски територии

 • Площта на горските територии не се променя.
   1. Землище на с. Черковица

    1. Урбанизирани територии

 • Жилищните зони не се увеличават.

 • Формират се източна (30,47 ха) и южна предимно производствена зона (11,84 ха) на базата на съществуващи такива дейности, като те се присъединяват към строителните граници на селото.

 • Отделят се територии за изграждането на довеждаща инфраструктура (ЖП транспорт, пътни съоръжения, пътни възли) за мост над река Дунав, както и за разширяване на съществуващата пътна мрежа с обща площ 33,89 ха.
    1. Земеделски територии

 • Намаляване на земеделските територии поради разширяване на гробището на 0,95 ха и обособяването на предимно производствени зони.
    1. Горски територии

 • Намаляване на горските територии във връзка с отделянето на довеждаща транспортно-комуникационна инфраструктура за Дунав мост. Площта се редуцира с 2,33 ха.

Част от Предвидените устройствени зони в Общ устройствен план на община Никопол ще се реализират в границите на защитени зони “Персина” BG0000396; “Никополско плато” BG 0002074; “Никополско плато” BG0000247; “Обнова” BG0002096; “Обнова – Караман дол” BG0000239; “Остров Лакът” BG0002091.

Територията на община Никопол (респ., ОУП) обхваща участъци от защитени зони (ЗЗ) “Персина” BG0000396 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.); “Никополско плато” BG 0002074, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 841/17.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 108/2008 г.), променена със Заповед № РД-80/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.); “Никополско плато” BG0000247 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.); “Обнова” BG0002096, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-555/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008); “Обнова – Караман дол” BG0000239 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.); “Остров Лакът” BG0002091, за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-512/22.08.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.78/05.09.2008 г.).

Така също, в териториалния обхват на община Никопол попадат и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), а именно:

- Природен парк “Персина”, обявен със Заповед № РД-684/04.12.2000 г. на МОСВ (ДВ, бр. 105/2000 г.).

- ПЗ ”Нанин камък”- намира се в землището на с. Муселиево. Обявена със Заповед № РД – 238/07.06.96 г. на МОСВ, ДВ бр. 55/1996 г., Заповед № РД-926 / 13.12.2012 г. на МОСВ (Д.В. бр.3 /2013 г.) (за промяна в режима). Заповед № РД-640/14.08.2013 г. на МОСВ, Д.В. бр. 79/2013 (за поправка на очевидна фактическа грешка в площта на ПЗ).

- ПЗ “Скалната църква” в м. “Плавала” в землището на гр. Никопол. Обявена със Заповед № 1634/27.05.76 г. на МГОПС, ДВ бр. 54/1976 г., прекатегоризирана със Заповед № РД – 709/10.06.2003 г. на МОСВ, ДВ бр. 60/2003 г.

- ЗМ “Елията” – характерна крайречна гора с отделни вековни дървета в нея в землището на с. Бацова махала. Обявена със Заповед № 282/10.04.81 г. на КОПС, ДВ бр. 36/1981 г.

- ЗМ ”Плавала” - находище на обикновен сладник в землището на гр. Никопол. Обявена със Заповед № 1187/19.04.76 г. на МГОПС, ДВ бр. 44/1976, прекатегоризирана със Заповед № РД – 702/10.06.2003 г. на МОСВ, ДВ бр. 60/2003 г.2. За ОУП има представен в РИОСВ – Плевен Доклад за оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитени зони “Персина” BG0000396; “Никополско плато” BG 0002074; “Никополско плато” BG0000247; “Обнова” BG0002096; “Обнова – Караман дол” BG0000239; “Остров Лакът” BG0002091., за който е дадена положителна оценка на качеството с изх. № 1770/23.06.2016 г. на РИОСВ – Плевен.

На основание чл. 25 (2) от Наредбата за ОС всички заинтересувани лица в срок до 15.08.2016 г. могат да депозират пред РИОСВ – Плевен писмени мотивирани становища по плана и доклада на адрес: гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1А.
Каталог: doc -> naturaconsult -> OUP Nikopol
OUP Nikopol -> Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община никопол
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
naturaconsult -> Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
naturaconsult -> Предварителен проект! Общ устройствен план на община долна митрополия
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение за
naturaconsult -> Информация относно: Общ устройствен план (оуп) на община Летница – предварителен проект
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница