Иновации- дефиниране и класификацияДата28.10.2018
Размер77.1 Kb.
#104264


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ЕСЕ


НА ТЕМА

Иновации- дефиниране и класификацияИзготвили:

Петя Ангелова ф.н.: 295153

Михаела Попова ф.н.:295164

Илияна Илиева ф.н.:295165

Горан Ангелов ф.н.:295161

Полина Дончева ф.н.:295163

Проверил: В. Георгиев


София,2012г.

Понятието иновация произхожда от латинския корен novus и означава нововъведение или обновление. Иновациите не са ново обществено явление, те съществуват още от възникването на човешката цивилизация. Новото е това, че сега иновациите се осъществяват мнoго по-динамично. Ние по-добре опознаваме възможностите им, като средство за икономическо развитие, по-добре опознаваме методите за управление на иновационната дейност и факторите, от които зависи успеха на иновациите.

Иновацията е процес на използване на знания или съответна информация за създаване и въвеждане на нещо, което е ново и използваемо. Тя обаче не трябва да се отъждествява с икономическото съдържание на процеса на обновяване, което се извършва при замяна на физически износени средства на труда или предмети за дълготрайна употреба с нови, без те да притежават по-високи техническо-икономически показатели от старите.

Иновацията е практическа реализация на научно-технически новости. За разлика от научните открития и изобретения, които са първото създаване на нещо ново, иновациите са:  • решения с практическо приложение;

  • всяка внедрена във фирмата новост;

  • средство за създаване на конкурентно предимство;

  • съвкупност от принципи, методи и средства за избор и реализация на стратегия, организация, управление и др.

Иновацията е носеща успех и резултат новаторска дейност. Освен това тя се свързва най-вече с развитието, растежа на фирмената дейност. Удовлетвореност, качество, ефективност, цени, време конкурентно способност са целите и резултатите от нейното осъществяване. Всяка реализирана идея, която въведена на пазара доставя такава полза на потребителя, че той е готов да заплати за нея или, въведена в дейността на фирмата, тя повишава нейната ефективност така, че отново доставя някаква полза на потребителя.

Иновация са всички нови идеи, които могат да се трансформират в нови продукти, технологии, методи , структури, организация и др.

Иновацията се базира или на чуждестранен опит, или на собствени проекти, които водят до материализация и комерсиализация на дадена идея. Тя се осъществява в национален мащаб, регион или в отделна фирма. Полезният ефект от иновацията трябва да бъде доказан в потреблението.

Според ЮНЕСКО под иновация трябва да се разбира внедряването на патентоспособен продукт. Това е практическо внедряване за пръв път на резултат от научно откритие или техническо изобретение. От посоченото по-горе може да се направи изводът, че иновацията е могъщо средство за печелене на стратегическо предимство пред конкурентите. Нейната цел е да се реализират резултатите на системата с повече ефективност.

Иновациите са в основата на Лисабонската стратегия на ЕС за повишаване на конкурентноспособността. 2009г бе обявена от Европейската комисия за творчество и иновации. Днес иновациите са по-важен производствен фактор от традиционните труд и капитал. Изследванията показват, че през различните периоди от 33-78% от икономическия ръст в САЩ се дължи на икономически прогрес. Положителния икономически и социален ефект от иновациите се изразява в повишаване производителността на труда, повишаване на качеството и конкурентноспособността на стоките на световните пазари, намаляване на търговския дефицит, стабилизиране на националната парична единица, интелектуализация на труда, подобряване условията на труд, повишаване на образувателното равнище, по-пълно задоволяване на потребностите и като краен резултат повишаване на жизнения стандарт.

В литературата се срещат разнообразни класификации на многообразието от иновации, които се базират на различни критерии за диференциране.

Най-разпространеното деление на тeхническите инивации е на “теглени” и “тласкани”. Теглени са иновациите, които се предизвикват от назрели потребности-производствени и лични. Тласкани са иновациите, предизвикани от естественото развитие на научно-техническите изследвания, имащи своя вътрешна логика на развитие и сами създават нови обществено потребности. Макар че тласканите иновации имат по-голям потенциал, вероятността за успех при тях е по-малка. Проучванията показват че в развитите страни 70% от иновациите са теглени, а само 30% са тласкани. Тласканите иновации имат по-малък относителен дял от теглените за кратко време.Те са в състояние да предизвикат качествено нови промени в техниката, технологиите, изделията, пазара и потребленията.
Иновациите могат да бъдат диференцирани още и според радикалността на предизвиканите промени. Разделят се на еволюционни, радикални, системни. Еволюционните иновации са свързани с минимални промени на съществуващите процеси, продукти или услуги, носители са на сравнително нисък риск и не засягат области като структура на организацията, съществуващи вътрешни и външни връзки.

Радикалните иновации водят до създаване на нови продукти и услуги или до внедряване на фундаментално нови начини за извършване на дейностите от гледна точка на организирането на процесите, носители са на сравнително по-висок риск.

Системните или трансформативните иновации са свързани с налагане на нови типове системност, организационни модели и взаимни връзки между тях, а от там и с висок риск. За реализиранетo на подобен тип иновации е необходим продължителен период от време, в рамките на който да се прояви пълния иновационен ефект.
Според обекта на иновацията биват продуктови, процесни, организационни и маркетингови.

В зависимост от подбудите за осъществяването им иновациите биват: инициирани и принудителни.Инициираните са резултат от търсенето на възможностите за изпреварване на конкурентите, за разширяване на пазарите и завоюване на лидерство. Те са предизвикани от осъществаването на офанзивната изпреварваща стратегия. В тях е заложено ускореното прогресивно развитие на стопанските единици и икономическия напредък на държавите. Принудителните иновации се правят в името на оцеляването. Основния мотив за тяхното осъществяване е желанието да се достигне равнището на конкурентите или да се задържат постигнатите позиции за известен период от време. Те предполагат избора на догонваща стратегия, чрез която може да се постигне само временен успех, но скоро тя се превръща в губеща.


Иновациите още биват и стратегически и тактически. Стратегическата иновация е процес на въвеждане в соц.практика на новости, удовлетворяващи глобалните цели на редица организации в производствената и непроизводствената сфера. Тя предизвиква съществени промени в системата наука- техника-производство и обхваща пряко или косвено почти всички отрасли в редица страни. Те предизвикват промени в системата общество-природа, които са силно контролируеми. За реализирането им са необходими огромни ресурси и фундаментални знания. Като правило колкото по фундаментална е заложената идея, като информационна основа на иновационния процес, толкова по-глобално е влиянието на получените новости върху общото социално-икономическо развитие. Тактическите иновации не са толкова мащабни и значими, имат по-ограничен обхват на въздействие и изискват по-малко ресурси.Те са по-често срещани.
В зависимост от влиянието им върху съществуващото потребителско поведение:

-иновация, която непрекъсва потребителските навици-тази група иновации представлява модификация на съществуващ продукт или процес, и има най-слабо разрушително въздействие върху потребителското поведение.

-иновация, променяща съществуващите потребителски навици-осигурява по-добро функциониране на продукта и променя съществено потребителските навици. Това са радикални иновации, които по-добре удовлетворяват съществуващите потребности-иновации, налагащи нови потребителски навици-тази група обхваща иновации, нямащи аналог в миналото и създават нов модел на потребление. Това са радикални иновации, които инициират нови потребности.
В зависимост от областта в която действат:

-технически в това число продуктови и технологични

-организационно-управленски

-пазарни


-социални

Продуктовата иновация е стока или услуга, която е нова или значително усъваршенствана по отношение на основните си характеристики, конструкция, предназначение, софтуер и др. Тя посреща нови потребности или по-добре удовлетворява съществуващите потребности или е напълно нова продукция, чиято поява е предизвикана от технологично развитие. Продуктовите иновации са с по-ниска възвръщаемост в сравнение със смесените и техническите, и не подобряват съществено конкурентните традиции на българските фирми на международния пазар. Технологичната иновация се появява,като нови или усъвършенствани технологични процеси, съдействащи за намаляване производителността на труда. Организационно-управленските иновации означават внедряване на нови организационни структури, системи и методи на управление, значително отличаващи се от съществуващата практика и осигуряващи повишаване ефективността на производството. Потребността от организационно-управленските иновации може да се появи в резултат от изменение на външната среда или промени вътре в организацията. Целта на организационно-управленските иновации е подобряване на координацията и комуникацията между отделните части на фирмата. Пазарните иновации са свързани с излизането на нови пазари, откриването на нови пазарни нисши, нови канали за реализация на продукцията, използването на нови видове реклама, нови методи за изследване на пазарното търсене, нови технологии запридвижване на стоките на пазара и предоставяне на нови търговски услуги.През последните години най-голяма е пазарната иновация в електронната търговия. Социални иновации- в широк смисъл са иновации в непроизводствената сфера, обхващаща наука, образование, здравеопазване, банкова и застрахователна дейност, и др. Социалните иновации е много трудно да бъдат реализирани от техническите и в много случай имам много по-силно въздействие от техническите. Социалните иновации в тесен смисъл се разглеждат като иновации насочени към решаването на проблеми по линията индивид-организация. Понятието социални иновации означава смяна на една или няколко роли от индивида в организацията, поемане на нови отговорности, проявяване на неговото творческо влияние върху процесите, протичащи в организацията.
Изключително голяма и все по-нарастваща е ролята на иновациите за фирмите, защото чрез тях нараства способността им да произвеждат нови организационни продукти или да се променят начините на работа и се повишава производителността. Затова иновациите все повече се превръщат в постоянна конкурентна сила. Чрез развитието и осъществяването на иновационната функция във фирмите, техните продукти, услуги и процеси се поддържат винаги водещи в един конкурентен и променящ се пазар.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница