Иновационна стратегия за интелигентна специализация на северен централен районстраница1/8
Дата09.09.2016
Размер1.15 Mb.
#8636
  1   2   3   4   5   6   7   8

powerpluswatermarkobject357831064ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

(Работен вариант)ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ


 1. Европейски контекст


А) Стратегия Европа 2020

Стратегията за интелигентна специализация на Северен централен район (RIS3 СЦР) за планиране е разработена в контекста на нарастваща необходимост от справяне с икономическите предизвикателства, които предизвикателства изискват решителни стратегически стъпки и политики.

Европейският съюз посочи визията за развитие на Европа в Стратегията Европа 2020, която има за цел да се справи със структурните слабости чрез постигане на развитие по три взаимно допълващи се приоритета:


 • Интелигентен растеж, основан на знания и иновации;

 • Устойчив растеж, насърчаващ ресурсно-ефективна, зелена и конкурентоспособна икономика;

 • Приобщаващ растеж, насърчаващ икономика с висока степен на заетост, осигуряваща икономическо, социално и териториално сближаване.

В тази връзка инвестициите в иновации и предприемачество са в сърцето на Стратегия Европа 2020. Стратегията за интелигентна специализация играе ключова роля за постигането на всичките три приоритета на Европа 2020.

Б) Стратегията за интелигентна специализация е в съответствие с целите и инструментите на Европейската кохезионна политика, насърчаваща растежа и заетостта в страните-членки на Европейския съюз и на регионите. Стратегията се отнася директно към следните тематични цели на Кохезионната политика, дефинирани в Регламент ЕС 1303/2013: • Тематична цел 1: засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите;

 • Тематична цел 3: повишаване на конкурентоспособността на МСП и на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР);

 • Тематична цел 4: подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори;

 • Тематична цел 6: съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.

В същото време, отчитайки философията на Стратегията за интелигентна специализация, може да се направи заключение, че тя косвено допринася за развитието на всички останали тематични цели, посочени в Регламента.

В) RIS3 СЦР е в пряко съответствие със Small Business Act и допринася за изпълнението на 10-те принципа, заложени в документа и особено за: • Принцип 1: Да се създаде среда, в която предприемачи и семейни предприятия могат да преуспяват и предприемчивостта се възнаграждава;

 • Принцип 8: Да се насърчава усъвършенстването на уменията в МСП, както и всички форми на иновация;

 • Принцип 9: Да се създаде възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на околната среда във възможности;

 • Принцип 10: Да се насърчават и подпомагат МСП да се възползват от растежа на пазарите.

Г) Стратегията е в съответствие и със следните Европейски стратегически документи:

 • Европейски дневен ред за културните индустрии и Зелена книга на Европейската комисия за отключване потенциала на културните и креативните индустрии (COM(2010) 183);

 • План за действие „Предприемачество 2020“.
 1. Макро-регионален контекст

Северен централен район попада в обхвата на действие на Стратегията на Европейския съюз за Дунавски регион (Дунавска стратегия). RIS3 СЦР е в съответствие с 4-те стълба на Дунавската стратегия и допринася за изпълнението на всички приоритетни области и най-вече:

 • Приоритетна област 3: Насърчаване на културата и туризма и контактите между хората и по-специално Дейност 2: “Насърчаване на сътрудничеството и контактите между хора от различен произход, окуражаване на креативността и предоставяне на движеща сила за културна иновация и икономическо развитие, основано на наследството, традициите и туризма.“

 • Приоритетна област 7: „Развитие на общество, основано на знанията чрез изследвания, образование и информационни технологии и особено на Дейност 8 от Плана за действие на Дунавската стратегия: „Стимулиране появата на иновативни идеи за продукти и услуги и тяхното широко валидиране чрез използване на концепцията за Живи лаборатории“;

 • Приоритетна област 8: „Насърчаване конкурентоспособността на предприятията, включително развитието на клъстъри“ – всички дейности по приоритетната област, заложени в Плана за действие на Дунавската стратегия;

 • Приоритетна област 9: „Инвестиции в хора и умения“ и особено на Дейност 3 „креативност и предприемачество.“
 1. Трансграничен контекст

RIS3 СЦР е съобразена с приоритетните области и специфични цели на трансграничен регион Румъния-България, в който попада почти цялата територия на СЦР, с изключение на област Габрово.

Към момента нито един регион от румънска или българска страна, попадащ в границите на трансграничния регион, не е разработил концепция за интелигентна специализация, което поражда затруднения за анализа.

Въпреки това, RIS3 СЦР е съобразена с редица съвместни документи, като концепция за развитие на общи туристически клъстъри и стратегия за обща промоция и маркетинг на туризма в трансграничния регион, разработени по проект TourNet, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Стратегията е съобразена и предложения и проекти, насочени към обща стратегия за териториално развитие и изграждането на регионален бранд на трансграничния регион.
 1. Национален контекст

RIS3 СЦР е съобразена и със следните национални стратегически документи:
А) Иновационна стратегия за интелигентна специализация на република България 2014-2020 г.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на РБългария 2014-2020 предвижда до 2020 г. България да премине от групата на „плахите иноватори” в групата на „умерените иноватори”. Стратегията фокусира вниманието си върху следните цели:

Цел 1: Фокус върху иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавена стойност на националните продукти и услуги);

Цел 2: Подкрепа на иновациите за ресурсна ефективност и ИКТ приложения в предприятията от цялата промишленост (за ускорено усвояване на технологии).

Секторите, които Стратегията извежда на преден план са Мехатроника и чисти технологии, Информатика и информационни и комуникационни технологии, Индустрии за здравословен живот и биотехнологии и Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

RIS3 СЦР взема под внимание набелязаните цели и сектори за специализация.


Б) Национална стратегия за регионално развитие на Република България за период 2012 - 2022 г.

RIS3 СЦР допринася за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на РБългария за периода 2012-2022 и най-вече за постигането на Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда.


В) Национален план за развитие на България 2020

RIS3 СЦР отговаря напълно на следните приоритети, заложени в националния план за развитие на България 2020: • Повишаване качеството на човешкия капитал и засилване връзката му с пазара на труда;

 • Насърчаване на иновациите и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика;

Основните области на въздействие, набелязани в Плана и свързани с предмета на RIS3 СЦР включват селско стопанство и храни, иновации и високотехнологични производства, туризъм.
Г) Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия

Основния фокус на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (МСП) е обобщен в следните позиции: • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - Създаване и поддържане на среда, в която предприемачите могат да преуспяват и предприемчивостта се възнаграждава. Полагане на грижа за бъдещите предприемачи, по-специално като се насърчава предприемаческия интерес и талант, особено сред учениците, младите хора и сред жените.

 • НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОРЕКТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ - Създаване на възможност за предприемачите, които са били обявени в несъстоятелност и са стигнали до тази ситуация по честен и пазарен път, да получат възможност за ново начало, като им се предоставят условия бързо да приключат с фалиралия бизнес, за да стартират нов.

 • МИСЛИ ПЪРВО ЗА МАЛКИТЕ - Съобразяване на законовите и подзаконовите нормативни промени с принципа„Мисли първо за малките”, т.е. винаги да взема предвид характеристиките на МСП, когато изготвя законодателството, така че то да не носи допълнителни тежести за малкия бизнес, а където е възможно – да се опростяват съществуващите норми.

 • ОТЗИВЧИВА АДМИНИСТРАЦИЯ - Създаване на държавна администрация, способна по-най-добрия начин да работи за развитието на МСП, посредством въвеждане и разширяване на електронното управление и работата на „Едно гише”.

 • ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - Прилагане на най-добрите практики в областта на обществените поръчки и осигуряване на улеснен достъп на МСП. България следва да се възползва ефективно от разпоредбите на Общността в областта на държавните помощи, като подпомага развитието на МСП в целия им жизнен цикъл.

 • ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ - България следва да улеснява достъпа на МСП до финансиране, по-специално до рисков капитал, микрокредити и да поддържа правна и икономическа среда, която спомага навременните плащания по търговските сделки.

 • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - Насърчаване на МСП да се възползват от растежа на пазарите, особено извън ЕС, като облекчава условията за външна търговия, предоставя възможност за достъп до тези пазари, предлага помощ за обучение и усъвършенстване дейността на МСП на външните пазари.

 • ЕДИНЕН ПАЗАР - Насърчаване на МСП да се възползват в по- голяма степен от възможностите, които предлага Единният пазар - по-специално чрез подобряване информираността за Единния пазар. България следва да предоставя възможност интересите на МСП да бъдат по- добре представлявани при разработването на стандарти, а достъпът до защитата на патенти и търговски марки - улеснен.

 • УМЕНИЯ И ИНОВАЦИИ - Усъвършенстване на уменията в МСП, както и всички форми за подкрепа на иновациите. България следва да насърчава инвестициите в изследователската дейност от страна на МСП и тяхното участие в програми за подпомагане на изследователската и развойна дейност, транс- граничната изследователска дейност, в съз- даването на клъстери, както и активното управление на интелектуалната собственост от МСП. Необходимо е частният сектор да се стимулира да инвестира в иновации, като риска между държава и бизнес е споделен.

 • ОКОЛНА СРЕДА - Необходимо е да се създаде възможност МСП да превърнат предизвикателствата на околна- та среда във възможности. Следва да се предоставя повече информация, експертни познания и финансови стимули, за да се използват в пълна степен възможностите за нови „зелени” пазари и повишена енергийна ефективност.

 • ПОДКРЕПА НА МСП В РЕГИОНИТЕ С НИСКА ЗАЕТОСТ - Подкрепа на МСП в региони с ниска заетост и ниска концентрация на предприятия от секторите на високо и средно технологичните производства и интензивните на знание услуги с цел намаляване на различията между регионите. Необходимо е да се подкрепят жизнеспособните предприятия от слаборазвитите региони, за да повишат своята конкурентоспособност и създадат устойчиви нови работни места.

RIS3 СЦР е в пълно съответствие със заложените приоритети и допринася за тяхното постигане.
Д) RIS3 СЦР е съобразена също и с основните национални стратегии за развитие на определени сектори от икономиката, както следва:

 • Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030;

 • Национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в Република България 2005-2025.

RIS3 СЦР е съобразена и с Националната пътна карта за научна инфраструктура, както и с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.


 1. Регионален контекст

А) Регионален план за развитие на Северен централен регион 2014-2020

RIS3 СЦР следва да отразява и е съобразен със следните специфични цели за стимулиране на икономическото развитие, заложени в Регионалния план за развитие на Северен централен регион 2014-2020:

Приоритет 1.1. Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика основана на знанието, иновациите и новите технологии:

Специфична цел 1.1.1. Подобряване на инфраструктурата за нуждите на икономическите субекти в градските и селските райони;

Специфична цел 1.1.2. Стимулиране на партньорства между научните институции, публичния и частния сектор от региона и извън него;

Специфична цел 1.1.3. Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес чрез стимулиране на въвеждането на нови технологии, иновативни практики и създаването на клъстери;

Специфична цел 1.1.4. Разнообразяването на икономиката в селските райони;

Специфична цел 1.1.5. Развитие на силен туристически сектор, основан на богатото природно и културно наследство и стимулиране на специфични за района видове туризъм.


Б) ОБЛАСТНИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТИТЕ В СЦР 2014-2020Областните стратегии за развитие са в логиката на RIS3 СЦР, като изпълнението на RIS3 СЦР подпомага изпълнението на заложените приоритети в съответните стратегии и обратно.

 • Област Велико Търново – в областната стратегия за развитие са заложени 6 приоритетни области на интервенции, свързани с инвестиции за растеж и заетост, устойчив туризъм, наука, образование и иновации, инфраструктура, управление и услуги в помощ на населението и бизнеса и околна среда.

 • Област Габрово – приоритетите на област Габрово, свързани с RIS3 СЦР са подкрепа за иновационните и инвестиционните дейности за повишаване конкурентоспособността на МСП; развитие на туризъм, културни и творчески индустрии чрез рационално използване и развитие на природните дадености, културно-историческо наследство и традиции; развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда, опазване на биологичното разнообразие и въвеждане на екологосъобразни технологии; осигуряване на възможности за заетост и активно включване на пазара на труда.

 • Област Разград – приоритетите на областта включват маркетинг на областта, подкрепа на структуроопределящите производства като биотехнологии, керамика, машиностроене, хранително-вкусова промишленост; изграждане на областна и общинска инфраструктура за подобряване на информационното и административното обслужване на бизнеса; развитие на алтернативен туризъм чрез валоризиране на културното-историческото наследство и природното богатство в туристически продукти; устойчиво развитие на високоефективен и конкурентноспособен аграрен сектор.

 • Област Русе – в областната стратегия са заложени приоритети, свързани с подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и развитие на икономика, основана на знанието, иновациите и новите технологии, изграждане на устойчив и развит пазар на труда чрез пълноценно използване на човешкия капитал, развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в областта и прилежащите й съоръжения, опазване и ефективност на екологичните ресурси и енергийна ефективност.

 • Област Силистра – изведените приоритети свързани с RIS3 СЦР са подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнес, както и активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика; ефективно използване и управление на местните ресурси; подобряване модела на градско и селско развитие;


СТРУКТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
Структурата на разработената Стратегия следва насоките и препоръките в Наръчника за разработка на регионални иновационни стратегии за интелигентна специализация, разработен от Smart Specialization Platform под ръководството на Направляващата група, създадена от Съвместния изследователски център към Генерална дирекция „Изследвания“ на Европейската комисия с членове-представители на съответните генерални дирекции на Европейската комисия и Комитета на регионите 1.

Стратегията включва следните 6 стъпки: 1. Анализ на регионалния контекст и потенциала за иновации:

 • Активи на региона, като например технологична инфраструктура;

 • Връзки с останалия свят и позиция на региона в европейската и глобалната икономическа среда;

 • Динамика на предприемаческата среда чрез анализ на статистическите показатели на икономиката на региона.

По време на анализа се извеждат съществуващите модели за диференциация, особено по отношение на дейности, които се появяват като отличителни на фона на съществуващите и добре установени такива. Използваните инструменти включват проучвания на профила на региона и SWOT анализ. Следва да се посочи също и позицията на фирмите в региона в международните вериги на доставки, което се постига чрез сравнителен анализ с други региони.


 1. Предложение за здрава и включваща структура на управление на Стратегията:

Предложението включва насоки за създаване на Направляваща група или Екип за управление, Ръководна група в областта на знанието или Огледална група, както и възможности за създаване на тематични или специфични проектни работни групи.


 1. Споделена визия относно бъдещето на региона:

Визията включва виждане за бъдещето на региона с основни цели и обосновка защо те са важни.


 1. Избор на ограничен брой приоритети за регионално развитие:

Освен специфичните технологични и секторни приоритети са изведени и хоризонтални приоритети, свързани с разпространението и прилагането на ключови технологии, позволяващи развитието на множество сектори (Key Enabling Technologies – КЕТ), както и социални и организационни иновации.


 1. Създаване на подходящ микс от политики:

Стратегията ще се прилага чрез пътна карта и План за действие, позволяващ степен на експериментиране и свобода чрез изпълнението на пилотни проекти.

Планът за действие включва организация на всички правила и инструменти за постигане на набелязаните цели, като стратегически цели, времева рамка за изпълнение, идентифициране на източници на финансиране и разпределение на индикативния бюджет.
 1. Механизми за мониторинг и оценка:

Идентифициране на индикатори за резултат и индикатори за въздействие и целеви стойности за тях.
АНАЛИЗ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОНТЕКСТ И ПОТЕНЦИАЛА ЗА ИНОВАЦИИ
RIS3 СЦР се основава на анализ на регионалната икономика, общество и иновационна структура с цел оценка както на съществуващите активи, така и на възможностите за бъдещо развитие. Общият принцип на анализа е възприемането на широк поглед върху иновациите, който се разпростира не само върху икономическите дейности, но и върху много сектори на гражданското общество.

Анализът включва следните 3 основни измерения: 1. Активи на региона, включително на съществуващата технологична инфраструктура;

 2. Връзки с останалия свят и позициониране на региона в европейската и глобалната икономика;

 3. Динамика на предприемаческата среда.


1) Активи на региона
Природни ресурси
Северен централен район обхваща пет области в територията между Стара планина и река Дунав – Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Районът граничи на изток със Североизточния, на запад със Северозападния, а на юг с Югоизточния райони. СЦР има общо 36 общини и площ от 14974.0 км², което представлява 13.49% от територията на страната.

По фондове и по области територията на СЦР се разпределя както следва:
Статистически зони, райони и области

Територия по фондове (в дка)

Земеделски

Горски

Урбанизирани територии

Водни течения и площи

Добив на полезни изкопаеми

Транспорт

Площ

%

Площ

%

Площ

%

Площ

%

Площ

%

Площ

%

България

65 185 406

58.7

37 256 787

33.6

5 535 290

5.0

1 990 322

1.8

330 566

0.3

703 531

0.6

Северен централен район

10 301 367

68.8

3 416 214

22.8

871 533

5.8

260 300

1.7

18 455

0.1

106 101

0.7

Велико Търново

3 199 467

68.6

1 039 192

22.3

292 493

6.3

91 912

2.0

4 942

0.1

33 566

0.7

Габрово

1 095 920

54.2

774 146

38.3

119 367

5.9

17 900

0.9

2 105

0.1

13 567

0.7

Разград

1 867 519

70.7

590 990

22.4

143 210

5.4

18 048

0.7

3 005

0.1

16 972

0.6

Русе

2 131 771

76.0

388 842

13.9

173 316

6.2

76 156

2.7

6 965

0.2

26 314

0.9

Силистра

2 006 690

70.5

623 044

21.9

143 147

5.0

56 284

2.0

1 438

0.1

15 682

0.6Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница