Институция: Министерство на външните работи Нормативен актДата17.08.2018
Размер68.5 Kb.
#79899
ТипАнализ

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)Институция: Министерство на външните работи

Нормативен акт: Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода: Първото полугодие на 2017 г.: 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

Дата: 20.02.2017 г.

Контакт за въпроси: Елена Начева, гл. юрисконсулт, дирекция „Правна”, МВнР

Elena.NACHEVA@mfa.bg


Телефон: 02-948-2704

1. Дефиниране на проблема:

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

В изпълнение на обществените си функции, възложени със Закона за радиото и телевизията, Българската национална телевизия и Българското национално радио поддържат кореспондентски пунктове в чужбина. Кореспондентите на двете медии се командироват, за да извършват своята работа извън страната.


Анализът на съществуващите към момента разпоредби на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина разкрива наличие на празнота по отношение на размера на командировъчните средства, които следва да бъдат изплащани на кореспондентите на БНР И БНТ.
Промените в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина имат за цел да регламентират условията и реда за командироване на кореспондентите на Българската национална телевизия и Българското национално радио извън територията на Република България.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

С действащата Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина не е предвиден конкретен размер на командировъчните средства, което затруднява прилагането й от страна на двете обществени медии.1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Не са изготвяни последващи оценки на въздействието.2. Цели: Целта на нормативната промяна е да бъде определен размерът на командировъчните средства на кореспондентите на БНТ и БНР.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Преки заинтересовани страни:

  1. Българска национална телевизия;

  2. Българско национално радио.

Косвени заинтересовани страни: няма.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

4. Варианти на действие:

Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина не съдържа разпоредби, свързани с въвеждане на регулаторни режими.


Вариантите са следните:

Вариант 0. Без действие
Няма да бъде предвиден конкретен размер на командировъчните средства, които следва да бъдат изплащани на кореспондентите на БНР и БНТ. Двете обществени медии няма да могат да командироват свои служители по реда на наредбата.
Вариант 1. „Приемане на Постановление на Министерския за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина”:
Ще бъде предвиден конкретен размер на командировъчните средства, които следва да бъдат изплащани на кореспондентите на БНР и БНТ. Предвидено е размерът на дневните командировъчни пари на кореспондентите на БНР и БНТ да бъде 80 на сто от базисния размер на дневните командировъчни пари. Базисният размер на дневните командировъчни пари във валута при дългосрочно командироване в чужбина е нормативно определен в Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 от НДКЧ и е в зависимост от конкретната държава на командироване. По отношение на дългосрочното командироване на кореспондентите на БНР и на БНТ по реда на НДКЧ ще се прилага редът и процедурата за командироване, предвидени в НДКЧ.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.

5. Негативни въздействия:

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

Вариант 0. Без действие

Няма да бъде предвиден конкретен размер на командировъчните средства, които следва да бъдат изплащани на кореспондентите на БНР и БНТ. Двете обществени медии няма да могат да командироват свои служители по реда на наредбата.


Икономически негативни въздействия: не може да има.

Социални негативни въздействия: не може да има.

Екологични негативни въздействия: не може да има.
Вариант 1 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина “.

Икономически негативни въздействия: Приемането на Постановлението няма да доведе до икономически негативни въздействия.

Социални негативни въздействия: Приемането на Постановлението не може да има негативно социално въздействие.

Екологични негативни въздействия: не може да има.

6. Положителни въздействия:

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

Вариант 0. Без действие

При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.


Вариант 1. "Приемане на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина "

С промените в НДКЧ ще се регламентират условията за командироване на кореспондентите на БНР и БНТ .Икономически положителни въздействия: не може да има.

Социални положителни въздействия: не може да има.

Екологични положителни въздействия: проектът няма отношение към екологията.

7. Потенциални рискове:

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на вариант 1.Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

Ще се повиши

 Ще се намали

Няма ефект8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки не предвижда въвеждане на регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?

Не.


Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те ............................................................

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

Актът засяга пряко МСП

Актът не засяга МСП

Няма ефект11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

 Да


Не

12. Обществени консултации: ....................................................................................................

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки ще бъде публикуван за обществена консултация на Портала за обществени консултации (http://www.strategy.bg/PublicConsultations) и на интернет страницата на МВнР, съгласно чл. 26 от ЗНА.

Проектът на Постановление ще се съгласува в съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.


13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

 Да


Не

...........................................................................................................................................................

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност: Светлана Стоянова, директор на дирекция „Правна”

Дата: 20.02.2017 г.

Подпис:Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница