Инструкции за експлоатация и работа с „ДисплеяДата24.07.2016
Размер72.31 Kb.
Инструкции за експлоатация и работа с „Дисплея“

  1. Вход в системата . Влизането в системата става посредством въвеждане на съответната позивна с която е привързан съответният патрул. (фиг.1 , фиг.2 )

(Фиг.1)

(фиг.2)


  1. Визия на дисплея

    1. Визия при нормално състояние(без алармиращи сигнали )

В това състояние на екрана се визуализира (фиг.3) . Полето намиращо се най- отгоре със зелен фон съдържа информация кои са алфите които са оптимални към момента(в реално време). В долните две полета се намира информацията и на какво разстояние се намираме от всяка една от оптималните алфи, в момента. Визия на дисплея „Целеуказване“

(Фиг.3)


При натискане на бутона „Карта“ (намиращ се горният десен ъгъл на дисплея), се визуализира картата на градът в които се намирааме (мащабирана) и нашата позиция върху нея. Автомобилът в който се намираме е обозначен със зелено триъгълниче под което се вижда и позивната с която сме привързани . В горния край отново стой полето с оптималните алфи .(фиг.4).Визия на дисплея „Карта“

(Фиг.4)


При натискането на бутона„всички“ намиращ се в гоният ляв ъгъл имаме възможност системата да ни покаже местоположението и на другите сили за реагиране(патрули) и стоянките върху картата.(фиг.4.1) при повторно натискане а бутона „всички“ отново се връщаме на (фиг.4)

(Фиг.4.1)

За да се върнем в положение да дисплея (фиг.3) към визия „Целеоказване“ е необходимо да натиснем бутона“Целеоказване“ (намиращ се горе в дясно).


    1. Визия при алармено състояние

В зависимост от избраната визия на дисплея „Карта“ или „Целеоказване“ при алармено събитие се визуализират два различни варианта на алармиращия дисплей.

При визия на дисплея „Целеоказване“ се появяват (фиг.5)(фиг.6) . В горния край на екрана се намира поле в което е изписано видът на алармиращия сигнал (това поле пулсира в жълто червен цвят , докато не се приеме алармата от някои патрул), на останалата част от екрана се вижда името на обекта, посоката в която се намира спрямо нашето положение(изток , запад , север ,юг) , разстоянието по права линия до обекта, градът , улицата и въведената оперативна информация за обекта.(Фиг.5)


(Фиг.6)


При визия на дисплея „Карта“ се изобразяват (фиг.7)

(Фиг.7)


Както се вижда на фигурата при тази визия(карта) при алармено събитие картата се преоразмерява така че да се виждат както алармиращия обект така и колата в която се намираме и се изчертава връзка между тях със зелена линия минаваща по най-оптималния маршрут определен от програмата.

На дисплея има и три пулсиращи прозореца (в жълто-червен цвят) , най-отгоре на дисплея с информация за вида на алармиращото събитие, в дясната част на дисплея в колоната с бутоните , бутона „Приемам“ и в долния ляв ъгъл прозорец показващ разстоянието по права линия от нас до обекта.

Приемане на аларма.

За да приемем възникнала аларма след като системата ни оповести е необходимо да натиснем пулсиращия бутон „Приемам“ , независимо в кои изглед на дисплея се намираме „Карта“ или „Целеуказване“ след натискането на бутона „Приемам“ на дисплея се визуализира (фиг.8) и ние вече сме привързани от системата към съответният обект.(Фиг.8)


Вижда се че прзорецът на фиг.8 и фиг.7 са почти еднакви , с разликите че на фиг.8 няма пулсиращи прозорци, в долният ляв ъгъл се появява порзорец с информация:

Времето отначалото на аларменото събитие(в син цвят); в скобите времето за достигане до обекта изчислено от системата; разстоянието по права линия в (син цвят); в скобите разстоянието по маршрута.

Ако имаме нужда да видим оперативната информация за обекта това може да стане като натиснем бутона целеуказване в горния дессен ъгъл на дисплея (фиг.9)

(Фиг.9)


Информацията която се визуализира е аналогична с тази която се визуализира при визия „Целеуказване“

От (фиг. 8)и (фиг.9) се вижда че бутона „Приемам“ се е променил на „Причина“ но той остава неактивен (по блед е от останалите)до достигане на зоната на алармиращия обект ( в случая е 100 метрова зона , задава се ) , при пристигането в тази зона бутона автоматично става активен (става с нормална яркост) (фиг.10)(фиг.10)


При натискане на бутона „Причина “ излизат няколко възможни причини от които да си изберем (фиг.11)

(фиг.11)


При избиране на причина алармата се приключва статусът ви в системата от резгиращ(зает) преминава в „готовност“ и се визуализира отново (фиг.3) с оптималните алфи. Това е в случаи когато няма други аларми които да изчакват за реакция.

В случай че имаме аларми на които не е реагираното бутонът „Други аларми“ намиращ се от дясно на екрана пулсира с (червен цвят) (фиг.12)(Фиг.12)

За да видим кои са алармиращите обекти е необходимо само натискането на съответния бутон „ Други аларми“ (фиг.13),(фиг.14)(фиг.15)(фиг.16)

(фиг.13)


(фиг.14)


(фиг.15)


(фиг.16)


На четирите фигури по горе са показани различни ситуации при различен брои чакащи аларми . В полето на съответната аларма имаме информация за времето на възникване на алармата, номера на обекта, името на обекта , деистващия патрул на обекта (ако има такъв) видът на алармиращото събитие , разстоянието до алармиращия обект.

В зависимост от това какъв цвят е полето означава че: (зелен) на алармата реагираме ние; (жълт)на алармата реагира друг патрул ,(червен) на алармата няма реагиращи сили;

За да поемем реакцията на някоя от изчакващите аларми към които никои не е привързан е необходимо само натискането на бутона „реакция“ намиращ се в края на полето на алармата.

При невъзможност да отреагираме на аларма за която сме анонсирани от системата(фиг.5)(фиг.7) то е необходимо да натиснем бутон „Отказ“ , при натискането му се визуализира (фиг.17) където имаме възможност да си изберем причина за отказа.(фиг.17)


При посочване на причина статусът на автомобила става сервизен , индикация за това е че бутонът „Отказ“ се превръща в „Готовност“ и долу в десния край на дисплея се появява малко червено триъгълниче с удивителен знак в него. (фиг.18)

(фиг.18)


За да се върнем в режим на готовност за да участваме в преразпределението на алармиращите сигнали е необходимо само натискането на съответния бутон“Готовност“. Индикация за това е че малкото червено триъгълниче изчезва.

МЕНЮ


Влизането в менюто става чрез натискане на бутон“Меню“ и се визуализира (фиг.19)

(Фиг.19)


От фигурата се вижда че в менюто има няколко икони по долу ще направим описание на всяка една от тях като информационно съдържание и функции.

Икона „Моитеобекти“ (фиг.20)и(фиг.21)(Фиг.20)


(Фиг.21)


На фигура 21 се вижда името на съответния застъпил , и информация за обектите които той познава от бутон „познавам“(фиг.21), обектите на които той е реагирал бутон „реагирал съм“(фиг.22), обектите които не познава от бутон „Не познавам“ (фиг.23)

(Фиг.22)


(Фиг.23)


При избор на някой от обектите от под меню „Не познавам“ (фиг.23) се визуализира оперативната информация за съответния обект, а под нея се намират три бутона съответно : „затвори“ ; „познавам“ ; „води ме“ ; (фиг.24)

(Фиг.24)


При избиране на бутон „затвори“ се връщаме на под менюто с обектите които не познаваме (фиг.23)

При избиране на бутон „познавам“ то отново се връщаме на под менюто с обектите които не познаваме , но обектът които сме посочили че познаваме се премества в под меню „познавам“ и го няма в под меню „Не познавам“

Бутон „води ме“ се използва в случаи че не познаваме даденият обект и не сме го посещавали никога (нови обекти или никога непосещавани), при натискане на бутон „води ме“ системата автоматично генерира целеуказване от местостоянката на която се намираме до посоченият обект , системата автоматично генерира познаване на обекта при навлзане на автомобила в зададената зона на обеката (в случая 200м), от системата това се подразбира че обектът е посетен и опознат и той преминава в под меню „познавам“.

Икона „Моите коефициенти“

Визия на менюто (фиг.25)и (фиг.26). това под меню дава информация за индивидуалните коефициенти на служителя (коефициенти за време, разстояние и уплътнение)

(Фиг.25)


(фиг.26)


За пояснение на значението на коефициентите в долният десен ъгъл на дисплея има поставен малък бутон с въпросителна намиращ се в непосредствена близост до бутона „напред“. При натискането на въпросния бутон се визуализира информацията за съкращенията на коефициентите (фиг.27)

(Фиг.27)

В този прозорец се намират и поясненията за съкращенията от икона „Реакции обекти“.

Икона „моите активи“

В това под-меню се намира информацията за всички зачислени активи на застъпилия на смяна (фиг.28)и (фиг.29)

(Фиг.28)


(фиг.29)


Икона „Моите работни заплати“

В това под меню застъпилият на смяна може да види своите работни заплати за предходни месеци в подробни разбивки (фиг.30)(фиг.31)(фиг.32)(фиг.33)(Фиг.30)


(фиг.31)


(Фиг.32)


(Фиг.33)


Икона „Реакции обекти“

От това под меню може да получим информация за реакциите които сме реализирали за дадената смяна(номер на обекта , час на събитието, разстояние за реакция и др) (фиг.34),(фиг.35)(фиг.34)


(фиг.35)


В това под меню също присъства бутона за пояснение на съкращенията (намиращ се долу в дясно)

Икона „Контакти“

От тази икона можем да видим телефоните за връзка с автопатрулите които са на смяна , застъпилите диспечери, дежурният техник , началника на автопатрулите и регионалният мениджър. Фиг.(35.1) и фиг.(35.2)

Фиг.(35.1)Фиг.(35.2)

Икона „Настройки“

От това под меню можем да правим някои настройки по звукът и осветеността на устроиството(преминаване от дневен в нощен режим) (фиг.36),(фиг.37),(фиг.38),(фиг.39),(фиг.40)(фиг.36)


(фиг.37)


(фиг.38)


(фиг.39)


(фиг.40)


Икона „Изход“

Служи за изход от системата. 
Каталог: help -> doc-center -> iris
help -> Резервивай и купи!
help -> В. "Дума", 19 юли 1993 г., Леонора Лекова Български открития
help -> Копиране на dvd
iris -> На (фиг. 2) е показан регион в които имаме алармиращо събитие в случая „Шумен
doc-center -> Приходен Касов Ордер Разходен Касов Ордер Касова книга
doc-center -> Национална агенция за сигурност телепол еоод обходен лист име
doc-center -> Опис на медикаментите, превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечни чанти
doc-center -> Основни правила за оказване на първа долекарска помощ при различни състояния при кръвотечение
doc-center -> №57/01. 09. 2009 г. И допълнен със Заповед на Управителя №88/29. 11. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница