Инструкции за монтаж и експлоатацияДата16.12.2017
Размер202.16 Kb.
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯНаправете справка с чертежите от първа страница с подредените по азбучен ред понятия, които можете да намерите в обяснителния текст. Спазвайте стриктно инструкциите в настоящото ръководство. Конструкторът отклонява всякаква отговорност за неудобства, повреди или пожар, предизвикани от уреда и дължащи се на неспазването на инструкциите в настоящото ръководство. Ако разполагате с изцяло електрическа готварска плоча, аспираторът трябва да се монтира на разстояние 50 см от нея и на 65 см, ако плочата е смесена или на газ. Ако в инструкциите за монтаж на уреда за готвене на газ е посочено по-голямо разстояние, то трябва да се вземе предвид.

Аспираторът е оборудван с изход за въздух от горната страна „В” за отвеждане на дима навън (аспирираща версия – отвеждащият маркуч и фиксиращите скоби не са включени в комплекта). В случай, че не е възможно димът и парите да се извеждат навън, е възможно да се използва филтриращата версия на уреда, като се монтира филтър с активен въглен и дефлектор „F” върху опората „G”; димът и изпаренията се рециклират през горните решетки „Н” посредством отвеждащ маркуч, свързан към изхода за въздух от горната страна „В” и съединителния пръстен, монтиран върху дефлектора „F” (отвеждащият маркуч и фиксиращите скоби не са включени в комплекта). Моделите без мотор за всмукване функционират единствено в аспирираща версия и трябва да се свържат към периферно аспириращо устройство (не е включено). Аспираторът е снабден с пети за закрепване, които пасват на повечето стени и тавани. Необходимо е обаче да се обърнете към квалифициран техник, за да се уверите, че уредът може да се монтира към съответния тип стена/таван. Стената/таванът трябва да бъде достатъчно устойчив, за да може да понесе теглото на уреда.
МОНТАЖ

Предварителна информация за монтажа на аспиратора: изключете аспиратора от главното електрическо табло на дома, през фазите на електрическо свързване. Свалете филтъра/филтрите за мазнини и рамата извън филтъра с въглен.

Сглобете опората в комина (3 части): трите части трябва да бъдат закрепени помежду си с 4 винта, широчината на опората може да се регулира и трябва да отговаря на вътрешната широчина на разгъващия се комин.

Сглобете дефлектора (само в случай, че е доставен дефлектор, състоящ се от три части – дефлекторът трябва да се използва само във филтриращата версия).

Трите части трябва да бъдат закрепени помежду си с 2 винта, широчината на опората може да се регулира и трябва да отговаря на широчината на опората в комина, в който след това ще се закрепи тя.

Само за моделите, илюстрирани на фигура 1D/8D – 1E/8E – 1Q/8Q.

Свалете и ЗАПАЗЕТЕ винтовете, които временно закрепват (за транспортирането) аспиратора или комплекта за комина (върху основата на доставения модел) към аспириращия комплект. За да се улесни монтажът, двете части трябва да бъдат закрепени помежду си, за да може монтажът да се извърши по същия начин, когато това е необходимо.

Преди да изпълните закрепването на аспиратора към аспириращия комплект, проверете дали металната лента (екранът за пари), който поддържа лампите и филтъра/филтрите за мазнини, е добре прилегнал в предната част; ако е необходимо, коригирайте положението на лентата напред докрай.

Внимание!

Коминът е предвиден за монтаж във филтриращата му версия. При някои модели, ако аспираторът ще се използва в аспириращата му версия, е възможно горната част на комина да се обърне така, че да влезе в долната секция на комина така, че отворите за изпускането на въздуха да не се виждат. Възможно е да срещнете комини, където тази операция може да се изпълни, като се има предвид, че точките за закрепване към опората „G” (виж последователността на монтажа, операции 20а-20b) са налице дори и в долната част на горната секция на комина.Внимание! За всички вече сглобени модели: операциите за сглобяване „1, 2, 3” не трябва да се изпълняват; за монтажа на аспиратора започнете направо от операция „4”.

 1. Поставете аспириращия комплект върху равно място, след това поставете върху него долната част на аспиратора (вижте фигурата, която отговаря на вашия модел – например, фиг. 1С/8С – 1D/8D – 1I/8I – 1F/8F – 1G/8G – 1H/8H – 1R/8R – 1N – 1O – 1P – 1S).

 2. Изпълнете електрическите свързвания между двете части (фиг. 9).

 3. Закрепете окончателно фунията на аспириращия комплект с помощта на винтове (вижте фигурата, която отговаря на вашия модел – например, фиг. 1С/8С – 1D/8D – 1I/8I – 1F/8F – 1G/8G – 1H/8H – 1R/8R – 1N – 1O – 1P – 1S).

 4. С молив прокарайте линия по стената до тавана, според средната линия, за да улесните монтажните операции (фиг.10).

 5. Поставете на стената шаблона за пробиване: отпечатаната върху него средна вертикална линия трябва да съвпада с начертаната върху стената линия. Долният край на шаблона за пробиване също трябва да съвпада с долния край на фунията: трябва да се има предвид това, че след приключване на монтажа долната страна на фунията трябва да се намира най-малко на 50 см от котлоните, ако са електрически, и на 65 см при смесени или газови котлони.

 6. Поставете долната опорна скоба върху схемата за пробиване така, че да съвпадне с начертания триъгълник, отбележете двата външни отвора и пробийте. Свалете схемата, вкарайте двата дюбела за стената и закрепете опорната скоба на фунията с два винта 5х45 mm (фиг.10).

Внимание: само за моделите, илюстрирани на фигура 1D/8D – 1E/8E – 1Q/8Q:

Закрепете централната скоба с два винта и дюбели над долната скоба (за местоположението на отворите виж схемата на пробиване). 1. Ако уредът ви е доставен разглобен, закрепете куките отстрани на аспириращия комплект с два винта (фиг. 10а). Закачете фунията върху долната скоба.

 2. Нагласете разстоянието между фунията и стената.

 3. Нивелирайте хоризонтално фунията.

 4. С молив отбележете отвора за окончателното закрепване на фунията (необходимо е да предвидите 1 или 2 точки за окончателното закрепване) (фиг. 11).

 5. Свалете капака от долната скоба.

 6. Пробийте на отбелязаното място (Ø8 mm) (фиг. 12).

 7. Вкарайте 1 или 2 винтови котви за стена според изискването.

 8. Положете опорната скоба за комина „G” на стената, която опира в тавана, използвайте опорната скоба като схема за пробиване) (ако има такава, малтият процеп в скобата трябва да съвпадне с начертаната преди това на стената линия) и отбележете с молив 2 отвора, пробийте ги (Ø8 mm), вкарайте два дюбела (фиг. 13).

 9. Закрепете опорната скоба за комина към стената с помощта на два винта 5х45 mm.

 10. Закачете фунията върху долната скоба.

 11. Закрепете фунията в окончателното му положение към стената (АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО) (фиг. 14).

 12. Свържете тръба (тръба и скоби за нея не са предвидени, те се закупуват отделно) за отвеждането на дима към свързващия пръстен, разположен над аспириращия мотор. Ако уредът се използва в аспириращата му версия, другият край на тръбата трябва да се свърже към устройство, което изхвърля дима навън. Ако уредът се използва във филтриращата му версия, дефлекторът F се закрепва към скобата на опората на комина G, а другият край на тръбата се свързва към съединителния пръстен на дефлектора F (фиг. 13-15).

 13. Изпълнете електрическите свързвания.

Внимание! Само за моделите, илюстрирани на фиг. 1Q:

Продължете с монтажа от действие 23. 1. Положете комините и ги закрепете в горния край на опората на комина „G” (20b) с помощта на 2 винта (20а) (фиг.16).

Само за модел с осветление с оптични влакна (фиг. 1G):

Проверете дали комините могат да се демонтират, за да се осигури достъп до мястото, където са поместени осветителните фиброоптични тела.Само за модела с контролно табло върху комина (фиг. 1L-17):

Вкарайте командната плоча от комплекта на мотора през отвора на комина, отвътре навън (20с).

Свържете контролното табло с плочата.

Внимание! Петата на клемата на плочата ТРЯБВА да съвпада с отвора в цокъла за свързване, разположен зад контролното табло.


 1. Плъзнете долната секция на комина така, че да покрие изцяло аспириращия комплект, докато влезе плътно в леглото си във фунията (фиг. 18).

 2. Закрепете долната секция на комина с помощта на два винта (само за моделите, показани на фигура 1H/19H-1J/19J-1L/19L-1M/19M-1N/19N-1O/19O-1P/19P).

 3. Само за моделите, илюстрирани на фиг. 1Q:

  • Поставете комплекта на комините върху аспириращия комплект. Изпълнете електрическите свързвания между двете части (фиг. 9).

  • Свържете окончателно комплекта на комините към аспириращия комплект с винтовете (направете справка със съответната фигура за вашия модел) (фиг. 8Q). Внимание! Проверете дали долната секция на комина влиза плътно в централната скоба (фиг. 20).

  • Закрепете горната секция на комплекта на комина към опорната му скоба с два винта (фиг. 16).

Монтирайте пак рамката на филтъра с въглен и филтрите за мазнина и проверете дали аспираторът работи правилно.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СВЪРЗВАНИЯ

Напрежението на мрежата трябва да отговаря на напрежението, посочено върху табелката с характеристиките вътре във фунията на аспиратора. Ако аспираторът има щепсел, включете го към леснодостъпен контакт, отговарящ на действащите местни стандарти.

Ако не е предвиден електрически щепсел (за директно свързване към електрическата мрежа), поставете стандартен одобрен биполярен превключвател, разстоянието между контактите на който трябва да е по-голямо от 3 mm (достъпно).
ОПИСАНИЕ НА ФУНИЯТА – фиг. 1


 1. Контролно табло

 2. Филтър за мазнини

 3. Ръкохватка за освобождаване на филтъра за мазнини

 4. Лампа

 5. Екран за изпарения

 6. Телескопичен комин

 7. Изход за въздух (използва се само при филтриращата версия)

 8. Точка на осветлението (само за модела на фиг. 1G)


ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Използвайте максималната мощност на всмукване само при много голяма концентрация на парите от готвенето. Препоръчваме аспираторът да се включва 5 минути преди началото на готвенето и да се остави да работи още 15 минути след приключването му.Функциониране – модел с клавиатура

А. Клавиш за вкл./изкл. на осветлението

В. Клавиш за вкл./изкл. на всмукването и избор на минимална мощност

В+С. Клавиш за избор на средна мощност на всмукване

В+D. Клавиш за избор на максимална мощност на всмукване

а. Включване/изключване на осветлението

b. Изключване на моторите

c.-d.-e. Минимална (с.), средна (d.), максимална (е.) мощност на всмукване

f. Светлинен индикатор за функциониране (когато има такъв).
Функциониране – модел с дисплей

А - Клавиш за осветлението, включване/изключване

В - Клавиш за изключване на всмукването (положение на изчакване/стендбай)

С - Таймер за избраната скорост (визуализира избраната скорост и един светодиод мига в долната част на екрана)

Този клавиш позволява работата на аспиратора за определен период:

20 минути, ако е избрана скорост 1,

15 минути, ако е избрана скорост 2,

10 минути, ако е избрана скорост 3,

5 минути, ако е избрана интензивна скорост Р.

D - Дисплей – показва:


  • Скорост на вентилатора (1-3-Р)

  • Смяна на филтрите за мазнини (индикатор на насищане на филтъра за мазнини F)

След като измиете филтъра за мазнини, натиснете клавиш В за около 3 секунди. Буквата F ще изчезне от дисплея.

  • Смяна на филтрите с активен въглен (индикатор на насищане на филтъра с въглен – С).

След като измиете или подмените филтъра с въглен, натиснете клавиш В за около 3 секунди. Буквата С ще изчезне от дисплея.

  • Когато светодиодът в долната дясна страна свети, той показва, че аспираторът е готов за работа (в положение на „изчакване”), мигащият светодиод показва, че таймерът е активиран за избраната скорост.

Внимание!

Функцията на насищане на филтъра с активен въглен не е активирана.

За да активирате индикатора за насищане на филтъра с активен въглен, натиснете едновременно бутони Е и F за 3 секунди. Първоначално ще се изпише само буквата F, след това, след 3 секунди ще се появи и буквата С, което показва, че системата за контрол на насищането на филтъра е активна.

За да изключите системата, натиснете отново същите два клавиша: от дисплея първо изчезва буквата С и след още 3 секунди изчезва и втората буква и тогава устройството се изключва.

E - Клавиш за намаляване на скоростта: от интензивна скорост Р към скорост 1.

F - Клавиш за увеличаване (в изчакване) на скоростта до интензивна скорост Р.

Внимание! Интензивната скорост Р действа 5 минути, след което аспираторът автоматично превключва на скорост 2 (мощност на всмукване).
Ако устройството не работи правилно, го изключете за малко от главното захранване за около 5 секунди, като издърпате щепсела. След това го включете отново и опитайте още веднъж, преди да се обърнете към службата за техническа помощ.

Внимание! Преди да изключите аспиратора от главното захранване, натиснете клавиш А.
Функциониране – модел с дисплей

А - Клавиш за изключване (изключен дисплей) / изчакване (светодиодът на дисплея свети – натиснете го продължително, за да изберете желаната функция.

В - Клавиш за осветлението, включване/изключване

С - Таймер за избраната скорост (визуализира избраната скорост и един светодиод мига в долната част на екрана)

Този клавиш позволява работата на аспиратора за определен период:

20 минути, ако е избрана скорост 1,

15 минути, ако е избрана скорост 2,

10 минути, ако е избрана скорост 3,

5 минути, ако е избрана интензивна скорост Р.

D - Дисплей – показва:  • Скорост на вентилатора (1-3-Р)

  • Смяна на филтрите за мазнини (индикатор на насищане на филтъра за мазнини F)

След като измиете филтъра за мазнини, натиснете клавиш В за около 3 секунди. Буквата F ще изчезне от дисплея.

  • Смяна на филтрите с активен въглен (индикатор на насищане на филтъра с въглен – С).

След като измиете или подмените филтъра с въглен, натиснете клавиш В за около 3 секунди. Буквата С ще изчезне от дисплея.

  • Когато светодиодът в долната дясна страна свети, той показва, че аспираторът е готов за работа (в положение на „изчакване”), мигащият светодиод показва, че таймерът е активиран за избраната скорост.

Внимание!

Функцията на насищане на филтъра с активен въглен не е активирана, за да я активирате:

Поставете аспиратора на OFF (изключено) (дисплеят е изключен), натиснете едновременно клавиши С и G за 3 секунди.

Първоначално ще се изпише само буквата F, след това, след 3 секунди ще се появи и буквата С, което показва, че системата за контрол на насищането на филтъра е активна.

За да изключите системата, натиснете отново същите два клавиша: от дисплея първо изчезва буквата С и след още 3 секунди изчезва и втората буква и тогава устройството се изключва.

E - Клавиш за намаляване на скоростта

F - Клавиш за увеличаване на скоростта.

G - Клавиш за включване на таймера за интензивна скорост: аспираторът работи на тази скорост 5 минути, след което се връща към предходната си настройка. На дисплея се показва Р и мигаща точка. Тази функция се анулира с натискане на бутон А.

Ако устройството не работи правилно, го изключете за малко от главното захранване за около 5 секунди, като издърпате щепсела. След това го включете отново и опитайте още веднъж, преди да се обърнете към службата за техническа помощ.

Внимание! Преди да изключите аспиратора от главното захранване, натиснете клавиш А.
Функциониране – електронен модел с 5 клавиша

1 - Клавиш за спиране на мотора.

2 - Клавиш за пускане на мотора и избор на скорост: 1 – 2 – 3 – 1 – 2 - …

3 - Светодиод за скорост 1

4 - Светодиод за скорост 2 и индикатор със светодиод за насищане на металния филтър за мазнини (в последния случай индикаторът ще мига – виж инструкциите за подмяна на филтрите с активен въглен).

След почистване на филтъра за мазнини натиснете клавиш 1 за около 3 секунди, докато чуете звуков сигнал; светодиод 4 спира да мига.

5 - Светодиод за скорост 3 и индикатор със светодиод за насищане на филтъра с активен въглен (в този случай индикаторът ще мига – виж инструкциите за подмяна на филтрите с активен въглен). След почистване на филтъра за мазнини натиснете клавиш 1 за около 3 секунди, докато чуете звуков сигнал; светодиод 4 спира да мига.Внимание!

Устройството за сигнализиране на степента на насищане на филтъра с активен въглен е деактивирано.

Ако желаете да активирате устройството за сигнализиране на степента на насищане на филтъра с активен въглен, натиснете едновременно клавиши 2 и 7 за 3 секунди: през първата фаза на тази процедура светодиод 4 ще мига, а после, след 3 секунди ще започне да мига светодиод 5, за да покаже, че устройството за контрол на степента на насищане на филтъра с активен въглен вече е активирано.

Ако желаете да го деактивирате, натиснете отново клавиши 2 и 7.

След 3 секунди светодиод 5 ще спре да мига и устройството ще се деактивира.

6 - Светодиод за интензивна скорост.

7 - Клавиш за включване на интензивна скорост. Тази скорост се използва, когато концентрацията на парите и миризмите от кухнята е особено висока (при пържене, готвене на рибни ястия и др.). Аспираторът работи на тази висока скорост в продължение на около 5 минути, след което се връща към избраната преди това скорост (1, 2 или 3) или се изключва, ако не е избрана скорост. За да изключите интензивната скорост преди предварително програмираните 5 минути, натиснете клавиш 1 или 2.

8 - Клавиш за изключване на осветлението.

9 - Клавиш за включване на осветлението.

Ако устройството не работи правилно, го изключете за малко от главното захранване за около 5 секунди, като издърпате щепсела. След това го включете отново и опитайте още веднъж, преди да се обърнете към службата за техническа помощ.


Функциониране – електронен модел с 5 клавиша

1 - Клавиш за спиране на мотора.

2 - Намалява скоростта

3 - Увеличава скоростта

4 - Таймер 5/15 минути. Включва и изключва таймера. Спира автоматично избраната в момента стойност.

5 - Нулира индикатора за насищане на филтрите с активен въглен. Когато свети светодиодът F, филтърът трябва да се почисти или подмени. Натиснете за поне 3 секунди, след като сте подменили филтъра. Светодиодът F изгасва, за да покаже нулирането на индикатора за насищане.

6 - Включване/изключване на осветлението.


Ако устройството не работи правилно, го изключете за малко от главното захранване за около 5 секунди, като издърпате щепсела. След това го включете отново и опитайте още веднъж, преди да се обърнете към службата за техническа помощ.
ПОДДРЪЖКА
Преди да предприемете каквато и операция по поддръжката, трябва да се уверите, че аспираторът е изключен от захранването.

Почистване: Аспираторът трябва да се почиства редовно отвътре и отвън.

За почистване използвайте парцал, напоен с денатуриран алкохол или неутрални течни миещи препарати. Избягвайте абразивни почистващи препарати.

Внимание: Неспазването на основните стандарти на почистване на аспиратора и подменянето на филтрите му може да създаде риск от пожар. Затова препоръчваме да се спазват тези инструкции.
Филтър за мазнини.

Трябва да се почиства веднъж месечно (или когато системата за контрол на насищането на филтъра – ако е предвидена във вашия модел – покаже, че това е необходимо – виж предходната страница), като използвате неагресивни почистващи препарати, на ръка или в миялна машина, която трябва да се настрои на ниска температура и кратък цикъл. Когато се мие в миялна машина, филтърът може да се обезцвети леко, но това не нарушава филтриращата му способност. За да свалите филтъра, издърпайте ръкохватката с пружина (f) – (фиг. 2).


Филтър с активен въглен (само при филтриращата версия)

Той поема неприятните миризми от готвенето.

Филтърът с активен въглен може да се мие веднъж на всеки два месеца (или когато системата за контрол на насищането – ако е предвидена във вашия модел – покаже, че това е необходимо – виж предходната страница), с топла вода и подходящ почистващ препарат или в миялна машина на 65 ºС (ако се използва миялна машина, изберете пълен цикъл и извадете останалите съдове).

Отстранете излишната вода, без да повреждате филтъра, след това извадете ватата от пластмасовата рамка и я поставете във фурната за 10 минути при 100 ºС, за да изсъхне напълно. Сменяйте ватата на всеки 3 години или когато тъканта се повреди.

Рамката на филтъра се изважда чрез завъртане на 90º на бутоните, които го придържат към комина на аспиратора (фиг. 3).

Поставете подложката (i) от активиран въглен в рамката (h) и поставете цялото обратно в корпуса (j).

Възможно е да се използва традиционен филтър с въглен, който нито се мие, нито се регенерира и трябва да се подменя на всеки 3-4 месеца.

Рамката, която придържа филтъра е заварена, затова не трябва да се използва евентуалната рамка, която се доставя с аспиратора.

Поставете я в леглото й и я закрепете, като завъртите двата пластмасови бутона.
Подмяна на лампите

Внимание!

Преди да пипнете лампите, трябва да се уверите, че са студени.
За моделите, показани на фиг. 1Е + фиг. 4Е:


 1. Натиснете капака на лампата и освободете, за да се отвори.

 2. Подменете изгорялата крушка. Използвайте само халогенни крушки от максимум 20 W (G4), като внимавате да не ги пипате с ръце.

 3. Затворете капака на лампата (той се закрепва с прищракване).


За моделите, показани на фиг. 1N/O + фиг. 4N/O:

 1. Развийте капака на лампата.

 2. Подменете изгорялата крушка. Използвайте само халогенни крушки от максимум 20 W (G4), като внимавате да не ги пипате с ръце.

 3. Завийте капака.


За моделите, показани на фиг. 1 + фиг. 4 (A/B/C/D/F/H/I/K/P/Q/S/T/U):

 1. Извадете капака, като го повдигнете с помощта на малка плоска отвертка или подобен инструмент.

 2. Подменете изгорялата крушка. Използвайте само халогенни крушки от максимум 20 W (G4), като внимавате да не ги пипате с ръце.

 3. Затворете капака на лампата (той се закрепва с прищракване).


За моделите, показани на фиг. 1J + фиг. 4J:

 1. Използвайте малка отвертка като лост на ръбовете на лампата, за да свалите крушката.

 2. Свалете конектор „а”.

 3. Издърпайте крушката, която ще подменяте и я подменете с нова 12V, 20W, 30º, Ø35, 12V, GU4 PHILIPS STANDARD LINE, код 425409.

 4. Поставете новата крушка, като действате в обратна на демонтажа последователност.


За моделите, показани на фиг. 1G + фиг. 5G:

Демонтирайте комините: свалете винт „r”, който придържа горната секция на комина към конзолата „G” (фиг. 16).

Свалете кутията „q”: свалете винта „r”, който придържа фунията на аспиратора

Свалете фасонката на лампата „s”: свалете винтовете „t”, които позиционират фасонката в леглото на лампата.

Извадете изгорялата крушка.

Използвайте само халогенни крушки PHILIPS тип 14515 (GX 5.3) 12V – 75W.

Подменете и закрепете фасонката „s” и кутията „q” и монтирайте отново комините.

За моделите, показани на фиг. 1К + фиг. 5К:

Някои версии на този аспиратор предвиждат да се използва крушка с нажежаема жичка от максимум 40W (Е14), свалете капака на лампата, за да достигнете до фасонката и подменете крушката.Само за моделите, илюстрирани на фиг. 1L + фиг. 6L:

 1. Отворете нагоре предния панел „v”, който придържа крушката на мястото й, като внимавате да държите лампата „z” с едната ръка.

 2. Подменете изгорялата крушка с такава, която има същите технически характеристики.

Внимание! За да се гарантира равностойно качество на осветлението, се препоръчва да се използва същият тип крушки: неонова крушка Philips 13W, реф. код 8711500544305. Проверете дали прозрачната част на крушките е насочена навътре, за да се гарантира правилно разпространение на светлината.

 1. Подмяна на стартера: използвайте стартер със същите технически характеристики. Препоръчван стартер: използвайте стартер Philips S10.

 2. Монтирайте отново плафониерата и предния панел в ред, обратен на този на демонтажа.

Само за моделите, илюстрирани на фиг. 1М + фиг. 67:

 1. Свалете филтъра за мазнини.

 2. Свалете плафониерата, като развиете трите винта, които я придържат към фунията (дръжте плафониерата, за да не падне).

 3. Подменете повредената крушка с друга, която има същите техинчески характеристики.

Подмяна на стартера: използвайте стартер със същите технически характеристики.

Препоръчван стартер: използвайте стартер Philips S10.

 1. Монтирайте отново плафониерата и предния панел в ред, обратен на този на демонтажа.


Ако осветлението не работи, проверете дали крушките са завити правилно във фасонките си, преди да поискате техническа помощ.
Внимание

Този уред е предназначен да се ползва от възрастни. На децата не трябва да се позволява да пипат или да си играят с него и клавишите му.Аспираторът не трябва да се използва, ако решетката му не е закрепена правилно( Всмуканият въздух не трябва да се отвежда във въздухопровод, който се използва за отвеждане на пушеци, изпускани от уреди, които се захранват с енергия, различна от електрическата. Винаги трябва да се осигурява добра вентилация на помещението, ако се използват едновременно аспираторът и уреди, захранвани с енергия, различна от електрическа. Строго се забранява фламбирането на ястия под аспиратора. Всеки пламък под него може да повреди филтрите и да причини пожар. При пържене трябва да се наблюдава, за да се предотврати запалването на горещото масло. По технически причини и съображения за безопасност трябва строго да се спазват местните правила за отвеждане на пушеци.
Този уред е маркиран съгласно европейска директива 200/96/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Правилното изхвърляне на това изделие ще спомогне за предотвратяване на възможни негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай от неправилното изхвърляне на отпадъка от него.
Символът на продукта или на придружаващите го документи показва, че този уред не може да се третира като домакински отпадък. Той трябва да се предаде на съответното място за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Изхвърлянето му трябва да се извършжи в съответствие с местните екологични правила за изхвърляне на отпадъци.

За по-подробна информация относно третирането, възстановяването и рециклирането на продукта се обърнете към представителството във вашия град, службата за събиране на домакински отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница