Инструкция по прилагане Издание 2 Изменение 0 Екземпляр № Лист 1/5Дата22.10.2018
Размер91.98 Kb.
#92124
ТипИнструкция
ООД ”НПП Рогнеда”

Инструкция по прилагане

Издание 2

Изменение 0

Екземпляр №

Лист 1/5

ПЕЧАТ УТВЪРЖДАВАМ

Главен инженер

ООД ”НПП Рогнеда”

В. П. Агеев

07.06.2006г.

И Н С Т Р У К Ц И Я
ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕЗАЩИТНА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННА БОЯ ЗА СТОМАНЕНИ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

“PIREX-METAL Plus”®


ПРОИЗВОДИТЕЛ - ООД „ НПП РОГНЕДА”

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ СЪГЛ. ТУ 2316-025-13238275-03 с изм.1
 1. Общи положения

Огнезащитната, водно-дисперсионна боя "PIREX-METAL Plus", представлява съединение от целеви компоненти и пигменти във водни дисперсии на синтетични полимери с добавени модифициращи, консервиращи, стабилизиращи и други добавки. Огнезащитното действие на боята е основано на способността й да образува на повърхността на метала топлоизолиращ филм от твърда негоряща пяна при въздействието на висока температура в условията на пожар. Наличието на този филм препятства в течение на установеното време, нагряването на конструкцията при пожар до критическата температура от 500˚С.


 1. Употреба и области на приложение на боята "PIREX-METAL Plus"

Боята "PIREX-METAL Plus" е предназначена за повишаване предела на огнеустойчивост на стоманените строителни конструкции на обектите на жилищното, промишленото и гражданското строителство. В съответствие с НПБ 236-97 боята "PIREX-METAL Plus" се отнася към 3-та група на огнезащитна ефективност, т.е обезпечава, при изпитанията по НПБ 236-97 огнеустойчивост на стоманена колона с двустранно сечение на профила №20 по ГОСТ 8239-89 в течение на 90 мин. Посоченият резултат се постига при обща дължина на сухия слой на покритието, включващо огнезащитна боя и грунд ГФ-021(или аналогични) -1,70 мм (дебелината на слоя на грунда 0,05 мм, дебелина на слоя на огнезащитната боя 1,65 мм, което обезпечава нанасянето на боята с разход (без загубите) 2,90 кг/м2).

Разходът на боя за получаване на сух слой с дебелина 1мм съставя 1,76 кг/м2 (без отчитане на загубите).

Огнезащитното покритие изпълнено с боята "PIREX-METAL Plus" е предназначено за експлоатация в помещения с неагресивна среда, върху конструкции които не се излагат на пряко въздействие на вода и при относителна влажност на въздуха не повече от 85%.


ООД ”НПП Рогнеда”

Инструкция по прилагане

Издание 2

Изменение 0

Екземпляр №

Лист 2/5

За експлоатация на боята в по-лоши условия върху нея следва да се нанесе защитен оцветяващ слой (виж т.7 от настоящата инструкция). Огнезащитната ефективност получена при това комбиниране се запазва.

В изпитателният център на ФГУ ВНИИПО при Министерство на извънредните ситуации на Русия са проведени работи (Протокол от изпитанията №6292 от 28.04.2006г.) по определяне на зависимостта на огнезащитната ефективност от дебелината на сухия слой на покритието и дебелината на стоманената конструкция, както и по определяне на огнезащитната ефективност на покритието със защитен оцветяващ слой емайл ХВ-16 (таблица 1).

Боята "PIREX-METAL Plus" може да бъде използвана за огнезащитна обработка на метални конструкции с всякакъв профил: т-образни, п-образни, тръби, ъгли и др.

Консултации по определяне на необходимата дебелина и разход на боя за огнезащитна обработка на посочените видове метални конструкции се дават от специалистите на Фирма ООД ”НПП Рогнеда”.

Таблица 1 - Зависимост на огнезащитната ефективност от дебелината на сухия слой на покритието "PIREX-METAL Plus" и еквивалентната дебелина на стоманената конструкция.
Еквивалент на дебелина на стоманената конструкция ,δпр., (мм)

Предел на огнеустойчивост на стоманените елементи (R) при критическа температура 500ºС

R30

R45

R60
дебелина на сухия слой, мм без слоя на грунда (с грунд)

разход на боя, кг/м2≥ 2,49

0,80 (0,85)

1,41


-

-

≥ 3,40

0,40 (0,45)

0,70


1,00 (1,05)

1,76


1,65 (1,75)**)

2,90


≥4,98

-

0,80 (0,85)

1,41


1,20 (1,25)

2,11


≥ 7,02

-

0,60 (0,65)

1,06


0,90 (0,95)

1,58


≥ 9,03
0,50 (0,55)

0,88


0,80 (0,85)

1,41


Забележки : Екви валент на дебелина на стоманена конструкциа (δпр.) – съотношение на повърхността на напречното сечение S (мм) на металната конструкция към нагряваната част на нейният периметър П (мм).

δпр = S

П
S – справочна величина

**) - дебелина на сухия слой без слоя на грунда (0,05мм) и слоя на емайла ХВ-16 (0,05мм)Таблица 2 – Примери на двутаври съответстващи на посочената дебелинаЕквивалента на дебелина на стоманената конструкция, δпр., (мм)

Примери на двутаври съответстващи на посочената дебелина по ГОСТ 26020-83

2,49-3,39

От 10Б1 до 18Б1;

От 12Б2 до 16Б2;
ООД ”НПП Рогнеда”

Инструкция по прилагане

Издание 2

Изменение 0

Екземпляр №

Лист 3/5

Продължение на Таблица 2Еквивалентната дебелина на стоманената конструкция, δпр., (мм)

Примери на двутаври съответстващи на посочената дебелина по ГОСТ 26020-83

3,40 – 4,97

От 20Б1 до 45Б1;

От 18Б2 до 35Б2;

20К1, 23К1;


4,98 – 7,01

От 50Б1 до 70Б1;

От 40Б2 до 55Б2;

От 26К1 до 35К1;

От 20К2 до 26К27,02 – 9,02

От 80Б1 до 90Б1;

От 60Б2 до 80Б2;

40К1;

От 30К2 до 35К2≥ 9,03

100Б1;

90Б2; 100Б2;

40К2

 1. Условия за провеждане на работите

Препоръчително е работата по нанасяне на боята да се провежда при околна температура от +5 до +40º С, която температура ще защити конструкцията и самата боя. Оптимална е температурата от 20-25º С.

Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 85%.
 1. Подготовка на повърхността.

Стоманените конструкции следва да се почистят от замърсяване, ръжда и мазнина. Преди да се нанесе, боята задължително следва да се грундира с грунд ГФ-021 и ЕП-0010, или аналогични. Нанасянето на боята следва да се извърши не по-рано от 24 часа (при температура не по-ниска от +20ºС) след грундирането.


 1. Нанасяне на огнезащитната боя.

Преди употреба боята следва много добре да се разбърка. Боята се предлага готова за използване, но при необходимост (например чрез безвъздушно или пневматично впръскване) се допуска разреждане на боята с вода в количество до 15%. При това разреждане боята не може да се съхранява (т.е. разредената боя следва да се използва веднага).

Боята се нанася с четка, валяк, чрез безвъздушно или пневматично впръскване.

Загубите, в зависимост от метода на нанасяне, могат да съставляват:

Четка, валяк – до 10%

Безвъздушно впръскване – до 20%

Пневматично впръскване – до 24%


По-подробни данни за зависимостта на размера на загубите при боядисване от метода на нанасяне и сложността на боядисваната повърхност може да се намери в справочната литература. 1).
1). А.М.Елисаветский и др. Лаковите покрития. Технология и оборудване. Справочно издание.М.:Химия,19.
ООД ”НПП Рогнеда”

Инструкция по прилагане

Издание 2

Изменение 0

Екземпляр №

Лист 4/5

Броя на слоевете се определя от необходимата дебелина на сухия слой на боята (Таблица 1). При това следва да се отчита, че : • за получаване на сух слой с дебелина 1мм разходът съставя 1,76 кг/м2 (без отчитане на загубите).

 • Разходът за боя за един слой се определя от метода на нанасяне, но не следва да бъде повече от 0,8 кг/м2.

Времето за сушене след всеки нанесен слой е не по-малко от 12 часа при 20oС-25ºС. Времето за окончателно сушене е 36 - 48 часа, в зависимост от метода за нанасяне и дебелината на покритието.

В случай на сушене при температура по-ниска от +20ºС времето за сушене след всеки нанесен слой трябва да се увеличи на 24 часа, а времето за окончателно сушене е не по-малко от 60-72 часа.

Инструмента с който е работен следва да се измие с вода веднага след приключване на работата.


 1. Контрол за качеството на покритието.

Контрол за качеството на нанесеното покритие се осъществява визуално. Контролът за дебелината на слоя на изсъхналата боя се осъществява не по-рано от 36 часа след нанасяне на последният слой, посредством не рушащ измерител на дебелината.

 1. Условия за експлоатация.

Огнезащитното покритие изпълнено с боята "PIREX-METAL Plus" е предназначено за експлоатация в сухи помещения с неагресивна среда, върху конструкции, които не се излагат на пряко въздействие на вода и при относителна влажност на въздуха повече от 85%. За експлоатация на боята в по-лоши условия (неотоплени помещения, помещения с висока или променлива влажност), а също за придаване на огнезащитното покритието на желани декоративни свойства, следва да се нанесе защитен оцветяващ слой от един от следните материали или аналогични на тях: емайл ХВ-16, ХВ-185, ПФ-115, в съответствие с инструкцията по тяхното използване. Защитното покритие следва да се нанася след пълното изсъхване на последният слой от боята.

Срокът за експлоатация на покритието, направено с боята "PIREX-METAL Plus" е до 10 години без защитно покритие и до 15 години със защитно покритие 1. Техника за безопасност при работа.

8.1.Технологичните операции следва да се изпълняват в съответствие с правилата за ТБ, СНиП 111-4-80 „Техника за безопасност в строителството”, ГОСТ 12-3-005-75 „Бояджийски работи. Общи правила за ТБ”, СП 991-72 „Санитарни правила при бояджийски работи с използване на ръчни пръскачки за боя”.

8.2.Боята "PIREX-METAL Plus" е взриво и пожаробезопасна

8.3.Боята "PIREX-METAL Plus" при съхраняване , транспортиране и използване по ГОСТ 12.01.007 се отнася към 4 клас на опасност (малко опасни вещества).

8.4.Мерки за безопасност.

Лицата свързани с употребата на боята трябва да използват средства за защита на дихателните органи (респиратори, марли), памучни работни облекла, гумени ръкавици и ботуши или обувки. Работата следва да се извършва в добре проветрени помещения или на открит въздух. При попадане на боя върху кожата – да се измие с вода и сапун.

След приключване на работа, ръцете следва да се измият със сапун и след това да се намажат с овлажняващ крем.

Храненето по време на работа в производствените помещения е забранено.
ООД ”НПП Рогнеда”

Инструкция по прилагане

Издание 2

Изменение 0

Екземпляр №

Лист 5/5
 1. Транспортиране и съхранение:

9.1. Транспортиране и съхранението на боята "PIREX-METAL Plus" следва да се извършва по ГОСТ 9980.5-86.

9.2.Съхраняването на боята следва да се извършва в херметически затворени съдове, в защитени от влага помещения, при температура от 0оС до +45ºС.. Да не се допуска замръзване!

9.3. Боята "PIREX-METAL Plus", в съответствие с ГОСТ 19433-81 не представлява опасност при транспортиране.


 1. Гаранции на производителя.

10.1. Производителят гарантира съответствие на боята "PIREX-METAL Plus" на изискванията на ТУ-2316-025-13238275-03 (с изм.1) при спазване на правилата по използване, транспортиране и съхранение.

10.2. Срок на годност – 12 месеца от датата на производство при спазване на правилата по използване, транспортиране и съхранение.

Началник на научно-техническият център А.А. Виноваров

07/06/2006


Началник на научната лаборатория С.Н. Пузырев

07/06/2006
® ООД „ НПП Рогнеда” 2006г.

Каталог: Dokumenti -> Instrukcii
Dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
Dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
Dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
Dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
Dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
Dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
Instrukcii -> По прилагане на огнезащитен материал сотерм-1М (ту 1526-008-17797468-05) Подготовка на повърхността


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница