Инструкция за безопасна работа при почистване на треви и храстиДата23.10.2018
Размер208.5 Kb.
ТипИнструкция
Утвърждавам,

Управител: ....................


ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

ПРИ ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЕВИ И ХРАСТИ
І. ПРЪСКАНЕ НА ОТКРИТИТЕ ПЛОЩИ С ХЕРБИЦИДИ

1. Хербицидите се доставят до мястото на съхраняване и използване в оригинални опаковки, придружени с етикет на български език, задължително заверен от Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия (НСРЗКА), съгласно чл. 21 НБИРФПМ.

2. При работа с хербициди задължително се спазват изискванията на Наредба № 10 от 1985 г. за хигиенните изисквания при прилагането на пестициди в народното стопанство и бита и раздел VII от Правилника по безопасност на труда в горите (ДВ, бр. 86 от 1999 г.).

3. Прилагането на хербицидите през топлите сезони на годината се извършва в сутрешните и следобедните часове при температура на въздуха до 28 0С. Преди започване на работа работникът проверява изправността на цялата апаратура, регулира разпръсквателните устройства като: • провежда пробно пръскане;

 • следи факелът на разпръскването да не се отнася към работещите.

4. Не се допускат до работа лица, които са без изискващите за съответния вид работа ЛПС и не са инструктирани и обучени за използването им.

5. Преди започване на работата се извършва ежедневен инструктаж на работниците по безопасността и по хигиената на труда, съобразно вида и характера на препарата и механизмът му на действие.

6. Преди започване на работа, откритите части на тялото особено ръцете, да бъдат защитени със специално предпазно облекло от плътна непромокаема материя, ръкавици, шапка, щит, маска и др.; да се избягва контакт с очите и кожата; да не се яде, пие и пуши; да не се вдишва мъглата от работния разтвор при пръскане;

7. При работа с ръчни и возими пръскачки, работниците да поддържат същите в изправност, като следят и за изискващото се налягане в резервоарите с оглед да се избегне немокренето на дрехите и тялото.

8. Приготвянето на работните разтвори се извършва от лицата упълномощени да извършат дейността по пръскането, в херметизирани съдове с капаци и бъркалки. При разреждане или смесване задължително се спазват указанията на производителя за последователност на операциите и безопасност при изпълнението им.

9. При пръскане с преносими гръбни апарати, работниците задължително да се разполагат на разстояние 5-6 м един от друг и с гръб към вятъра.

10. Почистването на дюзите на пръскачките, да става само при спряно положение, а не по време на работа.

Внимание! Забранява се почистването на дюзите с уста.

11. След приключване на работа старателно да се измие пръскачката, работните съдове и инструменти неколкократно с много вода.

12. При завършване на работата с хербицидите, специалното работно облекло да се свали, цялостно да се почисти и да се постави в шкафчета, в което не се държи обикновено работно облекло.

13. След завършване на работния ден, работниците да се измиват, да изплакнат устната кухина със сода бикарбонат и след това да обличат личните си дрехи.

14. Работещите с отровни вещества и разтвори лица, да не работят повече от 6 часа на ден и да могат да оказват първа медицинска помощ при отравяне. При първи признаци на отравяне, да се търси незабавно помощта на здравните органи.

ІІ. ПОЧИСТВАНЕ ОТ ХРАСТИ

1. При работа с моторна косачка (храсторез) е необходимо стриктно спазване на мерките за безопасност, тъй като се работи с много висока скорост на режещият инструмент и по-бързо в сравнение от ръчна коса или сърп;

2. Преди започване на работа се извършва ежедневен инструктаж на работниците по безопасността и по хигиената на труда, съобразно вида, характера и изискванията за работа с моторната косачка на фирмата производител.

3. В зависимост от приложението на косачката за дадена работа - косене на трева, рязане на плевели, рязане на храсти, изсичане на клони и малки дървета – трябва да се използват съответните прилежащи инструменти към нея или посочени от фирмата производител.

4. Работниците трябва да са снабдени с необходимите ЛПС, което трябва да е подходящо и да не ограничава движението; защитни обувки с предпазващи от хлъзгане подметки и усилена предна част; ръкавици, шапка и очила за защита от отхвръкващи при работа предмети и каски;

5. Моторната косачка се транспортира до мястото на работа при изключен двигател и в такова положение непозволяващо разливането на гориво от резервоара;

6. Забранява се зареждането на преносимите бензиномоторни инструменти с етилиран бензин (съдържащ оловен тетраетил). Зареждането да се извършва при изключен и изстинал двигател. Капачката на резервоара да се отваря внимателно, за да може налягането вътре постепенно да намалее и да не изпръска гориво от резервоара.

7. Лицата, упълномощени да извършат почистването на откритите площи, задължително почистват обектът от камъни, пръчки, изсечени храсти или паднали дървета.

8. Преди пускане на двигателят на моторната косачка, лицата работещи с нея проверяват нейната изправност, съгласно изискванията посочени в инструкцията на фирмата производител.

9. С моторната косачка, може да работи само един работник. Забранено е присъствието на други лица на работното място в радиус от 15 м. Работникът трябва да почива 10-15 минути на всеки 30-40 минути работа, като общата дневна продължителност на работа с моторната косачка, да не надвишава 3,5 часа;

10. При работа моторната косачка, да се държи винаги с две ръце със стабилна и сигурна опора. Да не се работи без подходящите защитни устройства за съответния режещ инструмент, осигурени от фирмата производител.

11. Отсечените храсти и дървета, трябва да падат напред или встрани от работника; при затискане на работния орган в прореза на стъбло се спира двигателят на косачката и тогава се освобождава режещият орган.

12. Да се почиства редовно захващача на режещият орган от треви и шума с помощта на ръкавица, като се отстраняват задръстванията в областта на режещият инструмент и на предпазителя само при изключен двигател.

13. Металните режещи инструменти, да се заточват редовно и според предписанията дадени от фирмата производител от лицето упълномощено да извърши работата с храстореза. Да не се използват повредени или спукани режещи инструменти;

14. Храстореза да се съхранява на сухо и сигурно място с изпразнен резервоар и почистена. При съхранение за повече от месец се сваля режещият инструмент и се почистват основно ребрата на цилиндъра и въздушния филтър.

15. Сред приключване на работата на откритата площадка в склада окосената трева и изсечените храсти и клони се събират, извозват и изхвърлят на определените за целта места.


ІІІ. ПОЧИСТВАНЕ НА ОТКРИТИ ПЛОЩАДКИ ОТ ДЪРВЕТА

1. Основни правила

1.1. Всички работници участващи при изсичането на дървета или кастренето на клони, трябва да са снабдени с изправни инструменти и спомагателни съоръжения и с аптечка за даване на първа медицинска помощ.

1.2. Всички работници да са снабдени с подходящо за сезона ЛПС - каски, брезентови ръкавици, антифони, предпазни очила, шлемове. Дрехите на моториста трябва да не са омаслени, да са прибрани към тялото и да са закопчани.

1.3. Преди започване на работа се извършва ежедневен инструктаж на работниците по безопасността и по хигиената на труда, съобразно вида, характера и изискванията за работа с верижният моторен трион на фирмата производител.

1.4. След всеки 30-40 минути работа с моторният трион се осигурява 10 минути почивка, като общата продължителност и натоварване на работа да не надвишава 3-3,5 часа на ден.

1.5. При зареждане на моторният трион с гориво двигателят трябва да е изключен и изстинал. Капачката на резервоара да се отваря внимателно, за да може налягането вътре постепенно да намалее и да не изпръска гориво от резервоара. Забранява се зареждането на преносимите бензиномоторни инструменти с етилиран бензин (съдържащ оловен тетраетил).Внимание! Забранява се когато в даден терен се извършва сеч, извършването на друга дейност.

1.6. Моторният трион се транспортира до мястото на работа при изключен двигател и в такова положение непозволяващо разливането на гориво от резервоара; задължително се поставя калъфа на веригата; моторният трион се държи само за предната дръжка, а след работа – горещия шумозаглушител да е далеч от тялото.

1.7. Преди започване на работа се проверява дали моторният трион е в изправност съгласно изискванията посочени в инструкцията на фирмата производител.

1.8. С моторният трион може да работи само един работник. Забранено е присъствието на други лица на работното място.

1.9. Моторният трион да се държи винаги с две ръце – за сигурно водене – дясната ръка на задната дръжка (важи и за левичарите). При работа е необходимо мотористът да има стабилна и сигурна опора.

1.10. Моторният трион да се издърпва от дървото само при движеща се верига.

1.11. При работа на височина, работникът да застава само на специалните за целта платформи.

1.12. Забранява се да се работи с моторен трион при следните условия: • на стълба;

 • на самото дърво;

 • на несигурна опора;

 • да не се реже над нивото на рамене;

 • да не се реже с една ръка;

 • да не се използва моторният трион за повдигане или избутване на клони или дървета;

 • при рязане трионът да не докосва чужди тела (камъни, пирони и др.), които могат да отхвръкнат или повредят веригата.

1.13. При работа на стръмнини, работниците да застават откъм горната страна или странично на ствола или на легналото дърво, като се спазват следните изисквания:

- да не се стъпва на дървото при рязане на клони или кастрят висящи клони отдолу; • режете само с пълна мощност;

 • не режете с предната част на шината;

Внимание! Забранява се рязането по няколко клона на веднъж.
2. Кастрене на клони

2.1. Кастренето може да се извършва ръчно с брадва или механизирано с моторен трион. И в двата случая трябва да се започва от дебелият край на дървото по посока към върха.Внимание! Забранено е кастренето на клони като се стои върху стъблото или се ходи по него с инструмент в ръка.

2.2. При кастрене с брадва работникът трябва да изсича клоните разположени на противоположната страна на стъблото, така че да се намира винаги между него и отсечения клон.

2.3. Забранено е да се отрязват клони на които дървото се е опряло при падане.Те се отсичат след окастряне на останалите и завъртане на стъблото.

2.4. При кастренето работниците трябва да са на разстояние най-малко 5 м един от друг.Преди започване на кастренето на дървета, повалени върху стръмни терени, същите се връзват за живорастящи дървета или здрави пънове от горния край на поваленото дърво.

2.5. При механизирано кастрене с моторни триони, работникът трябва да се намира винаги от лявата страна на дървото по посока на движението си, като подава режещият инструмент към клоните под прав ъгъл и ги отрязва с повърхността на стъблото.
3. Сеч на дървета

3.1. Работата по изсичането на дърветата и при повалянето им започва с определяне на посоката на падане и подготовка и почистване на терена. За всеки участващ в повалянето да има разчистена пътека за оттегляне – назад или под ъгъл към мястото на повалянето (схм.1).

3.2. Да се преценят:


 • естественият наклон на дървото;

 • развитието на короната – при едностранно развита корона трябва да се повали по посока на наклона;

 • посоката и скоростта на вятъра;

 • разстоянието до съседното работно място, което трябва да е минимум 2 пъти и половина от дължината на дървото (схм.2);

схм.1схм.2

А- посока на падане на дървото

В- посока на оттегляне на работниците

3.3. За да се осигури падането на дървото в желаната посока, в основата му на височина 10 см се прави засек (схм.3):


 • забранено е повалянето на дървета с диаметър над 15 см. Без засек

 • при здрави и прави дървета с нормално развита корона дълбочината на засека трябва да бъде ¼ D до 1/3 D, а при поваляне на наклонени или гнили дървета, както и на такива с едностранно развита корона – 1/3 D до ½ D.

 • Засичането на дърветата да се прави клиновидно с два ряза – хоризонтален и наклонен под ъгъл.

схм.3


схм.4.

А - Засек

С – отрязана предпазна ивица

3.4. Основния хоризонтален вряз се прави на противоположната страна на засека и на височина, отговаряща на горният му край (схм.4):


 • между засека и вряза да се оставя не отрязана предпазна ивица с ширина 2-3 см при здравите и прави дървета и 4 -5 см – при гнили и наклонени дървета;

 • предпазната ивица трябва да има еднаква ширина по цялата си дължина.

3.5. Наклоняването на дървото в посока на повалянето на дървото се извършва чрез набиване на клинове в основният вряз или чрез бутане с помощта на вилка. Щом дървото започне да се наклонява, мотористът трябва плавно да изтегли моторният трион и да се оттегли на разстояние 4-5 м в безопасна посока.

3.6. При пренасяне на работният трион от едно дърво до друго, двигателят трябва да бъде изключен.

3.7. В случай, че отсеченото дърво се закачи, работниците трябва да съобщят за това на отговорника или бригадира, без да правят опит да го свалят до неговото идване и трябва да се отдалечат на разстояние най-малко 50 м.

3.8. Закачените дървета се свалят по един от следните начини: • странично избутване на стъблото с лостове или завъртане с помощта на въже или верига. Този начин се прилага когато е странично закачено и се извършва от двама работници които застават противоположно на страната на която ще падне закаченото дърво;

 • изтегляне на зад на дънерната част с помощта на въже или верига с дължина не по-малко от 20 м, когато върхът на дървото е здраво заседнал. Изтеглянето може да се извърши с помощта на лека ръчна лебедка, с трактор или с животинска тяга;

 • забранено е да се оставят закачени отрязани дървета след завършване на работния ден или през време на почивка;

3.9. Поддръжката и ремонта на моторният трион да се извършва само при изключен двигател и по начина описан в инструкцията за експлоатация на фирмата производител. Режещите инструменти да се заточват редовно и да се проверява опъна на веригата. Да не се използват повредени или спукани режещи инструменти.

3.10. След продължителна работа при пълно натоварване, оставете двигателят да поработи на празен ход до изстиване на режещият инструмент.

3.11. Моторният трион да се съхранява на сухо и сигурно място с изпразнен резервоар и почистен. При съхранение за повече от месец се свалят режещата верига и водещата шина, почистват се основно и се напръскват със защитно масло. Почистват се основно ребрата на цилиндъра и въздушния филтър.
ІV. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

1. Даване на първа помощ при отравяне с вещества

1.1. Признаци за отравяне: • при проникване на отрова през дихателните пътища първите признаци са болки в гърдите и гърлото, кашлица, пресипналост, задушаване;

 • при проникване на отровата през кожата се получава зачервяване, възпаление, мехури, обриви;

 • при попадане на отрова върху очите се появяват сълзене, болки и смущения от светлината, зачервяване и възпаление;

1.2. Правила за даване на първа помощ при отравяне:

 • при отравяне на дихателните пътища се препоръчва даване на топли напитки (чай, кафе), средства против кашляне и поставяне на топло на гърдите;

 • при попадане на препарата в очите се препоръчва те да се облеят обилно с вода, а след това се почистват с тампон напоен с разтвор от 1 чаена лъжичка сода бикарбонат на чаша вода;

1.3. Независимо от дадената първа помощ във всички случай да се търси лекарска помощ.

2. Даване на първа помощ при наранявания

2.1. При открита, прободна или порязна рана: • раната да не се промива с вода, да не се маже с мехлеми или посипва с прах;

 • раната да се превърже с индивидуален превързочен пакет, който трябва да се намира в аптечката; при липса на превързочен пакет, може да се използва чиста кърпа, като предварително на мястото на раната се капнат няколко капки йодна тинктура;

 • при наличие на обилно кървене е необходимо да се повдигне нараненият крайник нагоре; раната се притиска с няколко превързочни пакета отгоре за около 4-5 минути; ако кръвотечението на се преустанови с превръзка е необходимо да се притисне кръвоносния съд над раната с пръсти, турникет или засуквачка, за не повече от 1-1,5 часа; под турникета или засуквачката трябва да се постави парче марля или плат;

2.2. При изкълчване и счупване:

 • болният крайник да се постави в удобно и спокойно положение в пълна неподвижност; за обездвижване на болният крайник се използват медицински шини или подръчен материал – дъска, летва, пръчка и др.

 • при счупване на черепът на главата да се направи студен компрес;

 • при съмнения за счупване на гръбнака, пострадалият не трябва да се повдига, а да се пъхне под него дъска, като тялото се превързва в областта на гърдите и краката;

 • при натъртвания или изкълчвания, засегнатото място трябва да се бинтова стегнато и да се постави върху него сняг, лед или студен компрес.

2.3. При всички случаи да се търси лекарска помощ.
Каталог: documents -> documenti -> vhod
vhod -> I. общи положения за организацията на работната заплата
vhod -> Първа предмет и обхват
vhod -> Наредба за медицинската експертиза
vhod -> Картотека на произведените/използваните опасни химични вещества в
vhod -> Правила за оказване на пъра долекарска помощ
vhod -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
vhod -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
vhod -> Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница