Инструкция за безопасна работа с машини и съоръжения при производство на мазнини до работа с машини и съоръжения за производство на мазнини се допускат само лица, които саДата22.10.2018
Размер44 Kb.
#92241
ТипИнструкция


Утвърждавам: ……...............……


/ ….................... /

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА МАЗНИНИ

 1. До работа с машини и съоръжения за производство на мазнини се допускат само лица, които са:

  • навършили 18 години;

  • преминали медицински преглед и нямат противопоказания;

  • преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място.

 2. На работа с калибровъчни машини, машини за лющене и други подобни да се допускат само лица, които са преминали обучение и са положили успешно изпит за работа с тях.

 3. Пускането и спирането на лющачните машини да се извършва след подаването на предварително установен сигнал.

 4. Забранено е пускането на машините в действие, когато има задръстване на барабана или на ситовата система. Пускането да се извърши след щателно почистване на шеритовката.

 5. Забранено е почистването на ситата с ръце. За целта да се използват дьрвени гребла с гладки дръжки.

 6. Всички въртящи се части да бъдат обезопасени и да не се свалят по време на работа.

 7. Ремонтните работи да се извършват при спрени машини и от квалифицирани работници. Електрическите части да се ремонтират след изключване на електро-захранването като на ел.таблата се поставят надписи „НЕ ВКЛЮЧВАЙ! РАБОТЯТ ХОРА!".

 8. За безопасно обслужване на машините се поставят площадки добре укрепени, обезопасени е парапети, свързани е долната площадка със стабилна стълба.

 9. Почистването на разпределителното валче над барабана се извършва с подходяща дървена лопатка. Забранено е почистването с ръце.

 10. При работа на машината да се следи за равномерното подаване на слънчогледовото семе към барабана на машината. Не се допуска преливането на семето от подавателния кош на лющачката.

 11. Измитането на лющачните машини, електродвигателите и помещение да се извършва редовно съгласно установения ред.

 12. Забранена е работата на лющачните машини при липса на осветление или ако е недостатъчно.

 13. Забранено е складирането на люспа в близост до производствените помещения. Люспата се подава направо към котлите за изгаряне или на специално определено място - склад.

 14. Забранено е включването на пусковите автомати с мокри ръце и при липса на диелектрично килимче.

 15. На работа е млевни машини - хоризонтални и вертикални да се допускат само лица, които са квалифицирани и са положили изпит.

 16. Сменяването на стъргачите (ножовете) за почистване на валовете се извършва само при спряно положение.

 17. Валовете да работят само при затворени капаци.

 18. Забранено е вземането на проби е ръце по време на движение. Пробите се вземат от място, което е определено от квалифициран лаборант.

 19. За проверка и експлоатация на машините се използват само изправни и добре закрепени стълби.

 20. Машината работи под постоянно наблюдение за равномерното подаване на материала и за изправността на самата машина.

 21. Преди да бъде пусната в работа пресата, пресьорът проверява изправността на пекача и пресата, наличие на смазочно масло в редукторните кутии, наличие и изправността на предпазителите.

 22. Пускането и спирането на пресовия агрегат става след подаването на предварително установен сигнал.

 23. Парните тави на пекачите, като съдове, работещи под налягане да са регистрирани и узаконени по съответния ред.

 24. Влизането в тавите за извършване на ремонт и почистване на мления материал, останал в тавите, се извършват след тяхното изстиване до темпетура ненадвишаваща 45 °С.

 25. За отстраняване на образуваните водни пари в тавите на пекачите те се свързват със системата за принудително изсмукване на парите и отвеждането им извън работното помещение.

 26. При внезапно спиране на електрическия ток незабавно да се пристъпи към обратно развъртане на пресата на ръка до пълното й изпразване.

 27. При невъзможност за опразване на пресата чрез развъртане последната се разглобява. След почистване и сглобяване на пресата, тя трябва първо да се пусне на празен ход.

 28. По време на работа на пресата и пекача е забранено почистването на питателя с железни предмети или да се бърка в него е невъоръжена ръка.

 29. Забранено е поставянето на клинови и плоски ремъци по време на работа на пресите и пекачите. Забранено е намазването на ремъците с колофон и паста по време на движение.

 30. Забранено е по време на движение извършването на всякакви ремонти, снемането на предпазни капаци и други подобни.

 31. Забранено е вземането на експелер направо от изхода (конуса) на пресата.

 32. При разглобяването на пресата да се използват подходящи и изправни подемни устройства.

 33. При разливането на масло по пода на пресовото отделение да се извършва почистване до сухо.

 34. Конусът на механичния утаител да бъде плътно закрит отгоре.

 35. Забранено е ходенето по капаците на утаителя.

 36. Подът около утаителя, филтърпресите и механизираните филтри се подържа винаги чисти сух.

 37. Почистването на рамките и плочите на филтърпресите от полепналите твърди частици по повърхността трябва да се извършва за предотвратяване на изпръскване от масло под високо налягане.

 38. Развинтването и завинтването на притягащите винтове се извършва така, че да се избегнат наранявания.

 39. Притягането на пресата става с помощта на специален лост без удължаване. Забранено е удължаването на притягащия винт с тръба или плътно желязо, когато се е увеличило разстоянието до челната плоча.

 40. Придвижването на рамките и плочите при отваряне и затваряне на пресата се извършва синхронизирано от двама работника.

 41. Когато се филтрират горещи масла, филтърпресите се покриват със стари платна. Работниците използват изправни шпакли и специални работни облекла и лични предпазни средства.

 42. Чистенето на утайките от филтърните платна става със шпакли, като утайката да пада направо в тавата над филтърпресата.

 43. Отварянето на филтърпресите се извършва след затваряне на крановете, подвеждащи масло, въздух или пара към филтърпресите.

 44. При работа с механизирани филтри и филтърпреси стриктно да се спазват указанията на завода производител, които са вписани в експлоатационната инструкция.


Каталог: documents -> documenti -> vhod -> 10 Proizv Hran produkti
10 Proizv Hran produkti -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
vhod -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
vhod -> Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания
10 Proizv Hran produkti -> Инструкция за безопасна работа с тестоделителна машина
10 Proizv Hran produkti -> Процедура за технологична обработка и съхранение на храните п-05
10 Proizv Hran produkti -> Инструкция за безопасна работа с нафтова горелка
10 Proizv Hran produkti -> Инструкция за безопасна работа с тестомесачни машини и агрегати


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница