Инструкция за безопасностДата02.06.2018
Размер194.59 Kb.
#70680
ТипИнструкция
Инструкция за инсталиране и употреба на слънчев модул SM 1
Инструкция за безопасност

Инструкция за безопасност
Долните символи се използват заедно с настоящата важна инструкция и касаят безопасността на персонала, както и надеждността на функциониране.
„Инструкции за безопасност” са инструкциите, с които трябва точно да се съобразявате, за да се предпазите от евентуално нараняване и повреда на съоръженията.
Опасност при „живите” електрически компоненти.

Забележка: Преди да пристъпите към отварянето, изключете (OFF) превключвателя ON/OFF.

Никога не докосвайте електрическите компоненти или контакти, когато превключвателят е на позиция ON. Има опасност от електрически удар, който може да доведе до нараняване или смърт.

Главните захранващи терминали са „живи”, дори когато превключвателят ON/OFF е в позиция OFF.


ЗАБЕЛЕЖКА: Задължително спазвайте техническите инструкции, за да предотвратите евентуални щети и неправилно функциониране на котела.

Стандарти/регулиране
Инсталиране

 • Съгласно DIN EN 50110-1, само квалифицирани специалисти могат да извършат инсталирането и възлагането на контрола на отоплението и свързването на аксесоарите.

 • Спазвайте всички нормативни уредби, действащи на територията на РБългария и наредбите на НЕК.

 • DIN VDE 0100 – касае регулирането на инсталации с високоволтови ситеми до 1000V.

 • DIN VDE 0105-100 функциониране на електрически системи


Предупреждение

 • Никога не премахвайте, не правете байпас или изключвайте предпазните и мониторинговите съоръжения.

 • Включвайте инсталацията само в перфектно техническо състояние. Незабавно отстранете/ поправете всяка грешка и щета, които могат да доведат до опасност.


Поддръжка / поправка

 • Регулярно проверявайте изправността на всички електрически съоръжения.

 • Единствено квалифициран персонал може да отстрани грешките или да поправи повредите.

 • Заменяйте повредените компоненти или съоръжения единствено с оригинални резервни части на Волф.

 • Винаги поддържайте дадените стойности на електрическа защита (вж. спецификацията).

Забележка: Фирмата не носи отговорност за каквато и да е повреда или щета, вследствие на техническа модификация на контролните устройства на Волф.
Терминология

Температура на колектора

Температурата на колектора е средната температура, която се генерира от соларното излъчване на колектора. Колекторната температура се измерва на изхода на потока на колектора или колекторната редица.


Температура на бойлера

Температурата на бойлера е температурата, измервана в ниската част на бойлера, на нивото на соларния топлообменник.


Поток

Потокът е обемът от флуид, който се транспортира от помпата на соларния кръг . Измерва се в литри/мин.


Производителност

Това е обемът от топлина, генериран от соларната отоплителна система. Изчислява се от потока и диференциалната температура между колектора и връщащата температура. Това е стойността, която се добавя към определен период (ден) или се дава като обща стойност. Стойността се дава в Wh, kWh или MWh.


Капацитет

Топлинният капацитет представлява обема на топлина, генериран за определен период от време. Тази стойност представлява моментна стойност и се дава в кВ.


Соларен бойлер

Соларният бойлер е бойлер, който се подгрява от соларната отоплителна система.


Соларно отопление

Загряване на бойлера чрез помпата на соларния кръг.


Помпа на соларния кръг

Помпата, която задвижва флуида в соларния кръг.Абревиатура/ описание на съоръжението

Абревиатура
SKP – соларен кръг н апомпата

SFK – слънчев сензор – колектор

SFS – слънчев сензор – бойлер / резервоар

RLF – връщащ сензор

DFG – датчик за поток ???
Описание на устройството
Соларният модул Sm1 регулира отделен соларен кръг на отоплителна система посредством диференциален температурен контролер.

Той сравнява температурите на бойлера и на колектора и пуска или спира помпата на соларния кръг, предмет на съответния температурен диференциал.

Топлинният капацитет може и да се регулира/ да бъде застопорен???? чрез определяне на производството/добив??? посредством измерване на текущия поток със специален топломер ( допълнителен аксесоар) или посредством пресмятане на производството със специфичния поток ( за което е необходим връщащ сензор).

Параметрите могат д абъдат променени и стойностите, както и кодовете за грешка могат да бъдат показани на дисплея с програмния модул ВМ, ВМ-Солар или интерфейсен модул ISM1 със софтуер Comfort Soft. SM1 има интерфейс еBus и може следователно да бъде интегриран в контролната система на ВОЛФ.


На снимката:

Помпа на соларния кръг

еBus

ГрешкаИнсталация

Инсталация на соларния модул


 • Извадете соларния модул от опаковката;

 • Закачете соларния модул на стенна планка ???? (ø55 мм) или директно на стената;

 • Свържете електрически соларния модул SМ1, съгласно инсталационната диаграма;.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Никога не монтирайте кабелите за бойлера, колектора, връщащите сензори и датчика за потока с мощни кабели.
На снимката – отворите за фиксиране
Програмиращият модул ВМ или ВМ-Солар може да се прикрепи с кликване към соларния модул. Като алтернатива, програмиращият модул може да бъде използван като дистанционно устройство заедно със стенната планка за монтаж.

Не е необходим отделен програмиращ модул, ако соларния модул е интегриран в контролната система на Волф, която вече съдържа програмиращ модул ВМ.

За по-детайлна информация, вижте инструкцията за управление на програмиращия модул ВМ или ВМ-Солар.
Датчик за поток

Датчикът за поток е необходим за определянето на производството??? Посредством текущия/актуалния поток. Свържете го към терминалите, обозначени с DFG. Датчикът за поток е част от топломера (който е допълнителен аксесоар).


Връщащ сензор

Връщащият сензор е необходим за определяне на производството??? От измервания поток и за пресмятане на производството, чрез използване на специфичната стойност на потока. При измерване на потока, връщащият сензор е част от комплекта на топломера: сензорът е наличен отделно, когато се изчислява производството?? Свържете връщащия сензор към терминалите, обозначени с RLF.


Препоръчителни кабели

Н005VV 3 x 1.0 mm2 – захранващ кабел

H05VV 3 x 0.75 mm2 – помпа за соларния кръг

H05VV 2 x 0.5 mm2 – BUS кабел

H05VV 2 x 0.5 mm2 – сензор водещ до 15 м

H05VV 2 x 0.75 mm2 – сензор водещ до 50м


По време на сервизни работи, прекратете захранването с ток на цялата система, в противен случай има опасност от electrocution??? ( осмъртяване на ел.стол).
Електрическо свързване (стр. 9)
Захранване 230 VAC

Помпа соларен кръг SKP

Соларен сензор DHW бойлер SFS

Соларен сензор колектор SFK

Връщащ сензор RLF

Датчик за поток DFGНастройки на DIP превключвателя

Настройки на DIP превключвателя

Превключвател на соларния модул ON/OFF (вкл./изкл.)
На схемата: фабричните настройки ON/OFF
4полюсният DIP превключвател е разположен в кутията на соларния модул. Той става достъпен след премахване на капака на програмния модул.

DIP превключвател 1 позволява на модула да бъде включен и изключен. Защитата на помпата от спиране продължава да бъде активна, дори когато модулът е изключен.

DIP превключвател 2 и 3 не са приложими тук.

DIP превключвател 4 трябва да бъде настроен на позиция ON.


Възможна подредба
Соларният модул SM1 може да бъде използван при различни подредби.


 1. SM1 като част от контролната система на Волф

Соларният модул SM1 може да бъде интегриран в контролната система на Волф. В този случай соларният модул ще бъде контролиран от програмния модул ВМ с адрес 0. Като опция, програмният модул ВМ-Солар също може да бъде свързан със SM1. В този случай, контролът ще бъде упражнен от ВМ с адрес 0 и от ВМ-Солар.

Вж. фигурата на стр. 10.

Ако соларният бойлер е разпределен към друг ВМ, контролът може да бъде упражнен от ВМ (вж. описание на параметрите 50L07/P07).
Забележка: Само един SM1 може да бъде вграден към всяка една контролна система на ВОЛФ. 1. SM1 (самостоятелен) с програмиращ модул ВМ-Солар

Модулът се контролира от от програмиращия модул ВМ-Солар.

ВМ-Солар може да бъде прикрепен към соларния модул SM1 или може да бъде използван като дистанционно на стенната монтажна планка (аксесоар).

 1. SM1 (самостоятелен) без програмиращ модул

Соларният модул е приведен в действие без програмиращ модул. . Това позволява на контрола и на извеждането на стойности единствено с интерфейсен модул ISM 1, програмиран със софтуер Comfort Soft.

Функционирането на помпата на соларния кръг и грешките могат да бъдат идентифицирани от LED.Списък на параметрите
Всички параметри могат да бъдат настроени с помощта на програмиращите модули ВМ или ВМ-Солар.
При ВМ, достъпът се осъществява чрез второ контролно ниво при менюто Contractor -› Solar (вж. Инструкцията за функциониране ВМ).

С ВМ-Солар, завъртането на въртящия се селектор позволява промяната на нивото на параметрите (вж. Инструкцията за функциониране ВМ-Солар).
Параметри

Описание

Обхват на настройка

Фабрична настройка

Индивид. настройка

ВМ

ВМ-Солар

50L01

P01

Пусков диференциал

8 К – 30 К

10 К
50L02

P02

Диференциал при изключване

3 К – 20 К

5 К
50L03

P03

Защитна функция на колектора

0(OFF)- 1(ON)

0
50L04

P04

Критична температура на колектора

90ºC - 150 ºC

110 ºC
50L05

P05

Максимална температура на колектора

100 ºC - 150 ºC

130 ºC
50L06

P06

Максимална температура на колектора

15 ºC - 90 ºC

60 ºC
50L07

P07

Разпределяне на бойлера

0 – 8

0
50L08

P08

Поддържане на отоплителния капацитет

0 – 2

0
50L09

P09

Поток

0-99.5 l/pulse

l/min


1 l/pulse
50L10

P10

Избор на флуид

0 – 1

1
50L11

P11

BUS поддържане

0 – 2

2
50L50

P50

Тест реле

1 - 5

1


50L01/Р01 Пусков диференциал

SM1 измерва температурата при колектора и при долната част на бойлера на нивото на соларния топлообменник. Помпата на соларния кръг се включва, когато температурата на колектора превиши температурата на бойлера при избрания пусков диференциал.


Температура на колектора ≥ температурата на бойлера + пусковия диференциал -›Помпа включена
Пусковият диференциал винаги се държи на поне 5К над изключващия диференциал ( т.е. пусков диференциал ≥ изключващ диференциал + 5К), дори ако по-ниски стойности са въведени за безопасно и надеждно функциониране.

50L02/Р02 Пусков диференциал

Помпата на соларния кръг е изключена, когато температурата на колектора падне под общата стойност на температурата на колектора и изключващия диференциал.

Температурата на колектора ‹ температурата на бойлера + изключващия диференциал -›Помпа изключена

50L03/Р03 Защитна функция на колектора

Защитната функция на колектора и реверсивното охлаждане са активни, ако параметър 3 е настроен на 1.50L04/Р04 Критична температура на колектора
Защитна функция на колектора

Помпата на соларния кръг се пуска в действие веднага, щом температурата на колектора превиши критичната температура на колектора. Помпата спира отново, когато температурата на колектора = критичната температура на колектора – 20 К или температурата на бойлера ›95ºС.


Реверсивно охлаждане

Защитната функция на колектора увеличава температурата на бойлера. За да се намали тази температура отново, след като температурата на колектора е паднала достатъчно, помпата на соларния кръг ще стартира, когато температурата на колектора ‹ температурата на бойлера – 15 К.50L05/Р05 Максимална температура на колектора

Помпата на соларния кръг се изключва, за да защити системата, когато максималната температура на колектора се повиши. Следователно, защитната функция на колектора спира да бъде ефективна. Помпата се рестартира, когато температурата на колектора падне с 10К под максималната температура на колектора (защитната функция на колектора се активира повторно).50L06/Р06 Максимална температура на бойлера

Водата във вътрешността на бойлера се загрява до максималната температура на бойлера. Загряването на бойлера спира, ако температурата на бойлера › максималната температура на бойлера.50L07/Р07 Разпределяне на бойлера

Този параметър е приложим, когато соларният модул се използва в контролна система Волф.

Цялата система може да включва до 8 бойлера и няколко програмиращи модула ВМ. Заедно със соларния модул SM1, единият от бойлерите се използва като соларен резервоар???.

Единият от програмиращите модули ВМ трябва да бъде разпределен към соларния бойлер, за предпазване на функциите за блокиране от прегряване на бойлера или за блокиране от пастьоризация. Разпределението се :

определя от параметър 07:

50L07/Р07 = 0: соларният бойлер е разпределен към ВМ 0

50L07/Р07 = 1: соларният бойлер е разпределен към ВМ 1

50L07/Р07 = 2: соларният бойлер е разпределен към ВМ 2

50L07/Р07 = 3: соларният бойлер е разпределен към ВМ 3

50L07/Р07 = 4: соларният бойлер е разпределен към ВМ 4

50L07/Р07 = 5: соларният бойлер е разпределен към ВМ 5

50L07/Р07 = 6: соларният бойлер е разпределен към ВМ 6

50L07/Р07 = 7: соларният бойлер е разпределен към ВМ 7

50L07/Р07 = 8: няма разпределяне


Адресът се настройва с DIP превключвателя на ВМ (вж. инструкцията за употреба на ВМ).
Пример за разпределяне на бойлера:
Вж. схемата на стр. 14
Забележка: ММ – смесителен модул
При този пример, соларният бойлер е разпределен към програмиращия модул с адрес 2 (ВМ2). Това изисква следната настройка:

50L07/Р07 = 2


Настройката може да бъде извършена чрез ВМ с адрес 0 (ВМ0) или чрез ВМ-Солар.
Соларният модул може тогава да бъде управляван и от разпределен програмиращ модул.

50L08/Р08 Поддържане на отоплителния капацитет

Параметър 08 позволява избора дали производството?? Да се определя чрез текущия/актуалния поток или специфичния поток.


50L08/Р08 = 0: не се поддържа отоплителен капацитет

50L08/Р08 = 1: капацитетът се поддържа с актуалния/текущия поток

50L08/Р08 = 2: капацитетът се поддържа със специфичния поток
Определяне на производството с актуалния/текущия поток:

Определянето на капацитета с текущия поток се осъществява посредством сензора на колектора, датчика на потока и връщащия сензор. Така винаги се пресмята производството?? И отоплителната мощност с измервания поток. За целта е необходимо да се поръча допълнително комплект (код 2744392).


Определяне на производството със специфичния поток:

За да се определи производството с помощта на специфична стойност, то потокът трябва да се поддържа и един път да се въведат стойностите му. След което, за да се определи производството, се използват тази стойност, колектора и връщащия сензор (код 2792022). Следователно производството не може да бъде изчислено точно, ако стойностите на потока се променят.50L09/Р09 Поток

За да определите производството, въведете стойността на потока или пулсовата стойност на датчика по потока тук. Въвеждането е предмет на настройването на параметър 08:


50L08/Р08 = 1:

Въведете пулсовата стойност на датчика по поток, в мерна единица l/pulse (производителност на пулс). Както е фабричната настойка, стойността за настройване на топломера от 1 л/мин.


50L08/Р08 = 2:

Въведете определената стойност на потока в л/мин.
50L10/Р10 Избор на флуид

Тук изберете дали флуидът да е вода или специалния флуид на Волф.

50L10/Р10 = 0: флуид = вода

50L10/Р10 = 1: флуид = специален флуид на Волф50L11/Р11 BUS поддържане / захранване???

BUS поддържането е вградено в соларния модул SM1, за да достави на другите BUS-потребители, например програмиращия модул. Може да програмирате функционалността.


50L11/Р11 = 0 : BUS feed изключен

50L11/Р11 = 1 : BUS feed включен постоянно

50L11/Р11 = 2 : BUS feed включен или изключен автоматично

50L50/Р50 Тест реле

Ако този параметър е позволен, релето (на помпата на соларния кръг) е директно контролирано за целите на теста.
Помощни функции

Предпазване на бойлера от загряване
Настоящата функция е ефективна само, ако соларния модул оперира, като част от контролната система на ВОЛФ.

Сетът за температура на бойлера е веднага настроен на минималната температура на бойлера при добавения ВМ, ако соларното отопление е било успешно извършено 24 часа преди 14:00 часа (актуалната температура на бойлера от СМ1 › настроената температура на бойлера).

Бойлерът ще бъде регулиран до настроената температура на бойлера от котела, ако, в рамките на 24 часа, соларното отопление не е било успешно извършено.

Успешна операция със соларно отопление може да бъде сканирана при добавените ВМ и ВМ-Солар.Блокираща пастьоризация
Функцията е ефективна само, ако соларният модул оперира като част от контролната система на ВОЛФ.

Настоящата функция чрез котела ще бъде блокирана, ако слънчевата производителност достигне температурата на бойлера повече от 65ºС за поне един час ( засечен от сензора на бойлера SFS). Преустановяването на тази функция на котела се означава на добавения ВМ.

За да се гарантира тази функция, настройте максималната температура на бойлера (50L06/P06) на стойност, по-висока от 65ºС:

50L06/P06 › 65ºС !

Настоящата функция на котела може да бъде избрана чрез прибавения програмиращ модул ВМ. За целта, може да изберете дневна или седмична активация.


Дневна пастьоризация

Функцията чрез котела ще бъде блокирана, ако до 18:00 часа температурата на бойлера, засечена от сензора на соларния бойлер (SFS) превиши 65ºС за повече от един час.


Седмична пастьоризация

Функцията чрез котела ще бъде блокирана, ако до 18:00 часа на деня, за който пастьоризацията е активирана, температурата на бойлера, засечена от сензора на соларния бойлер (SFS) превиши 65ºС за повече от един час.Антиблокираща функция на помпата

За да се предпази помпата на соларния кръг от блокиране, поради дълги периоди на нефункциониране, ще оперира дневно ( в 12:00 часа) за около 5 секунди (след като не е функционирала повече от 24 часа). Тази функциця се активира единствено, ако максималната температура на колектора се повиши (50L05/P05).


Зареждане на стандартните стойности
За да се върнат първоначалните стандартни стойности, настройте DIP 4 на изключено (OFF) и върнете на включено (ON). Това възстановява също така натрупаните часовете и стойностите на производителност.

Максимална температура на бойлера и колектора над 24 часа
Максималните температури на бойлера и колектора, достигнати през деня (0:00ч до 24:00), са засечени. Те се съхраняват през деня до 24:00 часа и могат да бъдат разгледани при ВМ или ВМ-Солар.
Часове на функциониране
Часовете на функциониране на помпата на соларния кръг могат да бъдат засечени и съхранени. Те се показват на дисплея на ВМ и ВМ-Солар.

Пренастройване на стойностите
Стойностите на часовете на функциониране, на дневната и общата производителност, могат да бъдат променени чрез ВМ и ВМ-Солар с натискане и задържане на ротационния селектор за поне 10 сек.


КОДОВЕ ЗА ГРЕШКА
Ако SM1 открие грешка, червеният светлинен индикатор LED проблясва и код за грешка на соларния модул се появява на дисплея на добавения ВМ или ВМ-Солар.

Ако SM1 се използва като част от контролната система на ВОЛФ, кодът за грешка се появява също и на дисплея на главния програмиращ модул ВМ с адрес 0.


Следните съобщения за грешка могат да се появят на SM1.


Код

Грешка

Причина

Поправяне

FC64

Грешка при датчика за пулс

Повреда на датчика за пулс или на кабела

Проверете датчика за пулс и кабела, и ги заменете, ако е необходимо

FC71

Соларен сензор на бойлера

Повреда на сензора или на захранващия проводник

Проверете ги и ги заменете, ако е необходимо

FC72

Връщащ сензор

Повреда на сензора или на захранващия проводник

Проверете ги и ги заменете, ако е необходимо

FC79

Соларен сензор на колектора

Повреда на сензора или на захранващия проводник

Проверете ги и ги заменете, ако е необходимо

FC81

Грешка EEPROM

Стойностите на параметъра са извън валидния обхват

Върнете стандартните стойности, като за кратко изключите и проверете стойностите

Виж таблицата на стр. 19


Спецификация


Захранване

230 VAC (+10/-15%)/2A/50 Hz

Консумация на електричество

‹ 5 VA

Максимална консумация – смесен двигател

30VA

Макс.консумация за помпата

250 VA

Степен на защита според DIN 40050

IP 30

Клас на защита според VDE 0100

II

Допустима температура на околната среда по време на функциониране

0 до 50ºС

Допустима температура на околната среда по време на съхранение

-30 до +60 ºС

Запаметяване на данни

EEPROM (не критични)
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница