Инструкция за експлоатация фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване datecs dp-65 kl инструкция за експлоатацияДата22.07.2016
Размер253.77 Kb.
#753
ТипИнструкция

Datecs ФУВАС DP-65 KL Инструкция за експлоатация

ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО, ВГРАДЕНО В АВТОМАТ НА САМООБСЛУЖВАНЕ

DATECS DP-65 KL


Инструкция за експлоатация

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. “Цариградско шосе” 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: Септември, 2012Съдържание стр.

3

ВЪВЕДЕНИЕ 4

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на DATECS DP-65 KL 5

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на специализирано устройство DATECS DP-65 TR 5

ВЪНШЕН ВИД НА ФУВАС 6

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ 6

РЕЖИМИ НА РАБОТА 7

РЕЖИМ „РЕГИСТРАЦИЯ” 7

РЕЖИМ „ПРОГРАМИРАНЕ” 8

1.Параметри на артикули 8

2.Програмиране на департаменти 9

3.Оператори 9

4.Дата и час 9

5.Програмиране на текст 9

6.Данъчен терминал 9

7.Фискална памет 10

8.Запис на конфигурация 10

9.Възстановяване на конфигурация 10

РЕЖИМ „ОТЧЕТИ” 11

1.Отчет на ФП по дати 11

2.Отчет на ФП по блокове 11

3.Дневен финансов отчет с нулиране. 11

4.Дневен отчет без нулиране 12

5.Отчет на КЛЕН 12

6.Отчет на промените на данъчните ставки 14

РЕЖИМ „ТЕСТОВЕ” 14

Приложение – примерни разпечатки на бонове 15ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за работа с DATECS DP-65 KL- фискално устройство за отчитане про­даж­би­те на сто­ки и ус­лу­ги, из­вър­ш­ва­ни чрез ав­то­ма­ти на са­мо­об­с­луж­ва­не (наричано ФУВАС ). Описани са техническите и функционални възможности на устройството, както и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за правилната експлоатация и съхранение на ФУВАС.

Възможностите на DATECS DP-65 KL са съобразени с изискванията за финансова отчетност на про­даж­би­те на сто­ки (про­даж­ба на сту­де­ни и топ­ли на­пит­ки, хра­ни, иг­рач­ки и дру­ги), из­вър­ш­ва­ни чрез ав­то­ма­ти на са­мо­об­с­луж­ва­не.

ФУВАС отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за лицата, извършващи продажби чрез автомати за самообслужване, така и за нуждите на органите по приходите.

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на DATECS DP-65 KL

Параметър

Коментар

Брой артикули

до 120

Вид на данъка

ДДС, до 8 данъчни групи

Брой департаменти

до 9

Брой оператори

до 8

Брой продажби в един касов бон

до 1 продажба

Тип на обслужване

автомати на самообслужване

Вид на плащане

в брой

Фискална памет

Eнергонезависима, с обем 1825 отчета

Брой символи на ред

42

Контролен дисплей

Течнокристален графичен, 2 реда x 16 символа

Захранващо напрежение

От адаптер с изход- DC 9V, 1А, вход -100-240V, 50-60Hz

Часовник / календар

Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването

Работна температура

от 00 C до +450 C

Размери

148/148/31мм (ширина/дължина/височина)-кутия за main board

120/24/50мм (ширина/дължина/височина)-дисплейТегло, кг

0,920 кг (с индикация)

Интерфейси и допълнителни устройства

RS-232С - 1 бр., конфигурируем за връзка с PC или външен терминал тип DATECS DP-65 TR.


ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на специализирано устройство DATECS DP-65 TR

Параметър

Коментар

Режими на работа

-Програмиране;

-Отчети;


-Комуникация с PC;

-Тестове.Комуникация с ФУВАС:

- за четене и програмиране на параметри

- изчитане на фискална памет

- изчитане на КЛЕН


Термопринтер

Тип MLT-289

Скорост на печат

12 реда/секунда

Брой символи на ред

42

Консуматив на външния терминал– термохартия

- ширина 57 mm

- дебелина от 60 до 72 µm

- диаметър на ролката до 65 mm


Индикатор

Течнокристален графичен, 2 реда x 16 символа

Клавиатура

29 клавиша

Захранващо напрежение

От адаптер с изход- DC 9V, 1А, вход -100-240V, 50-60Hz

Батерия

LiIon 7.4V 2000mA/h

Работна температура

от 00 C до +450 C

Размери

88/216/66мм (ширина/дължина/височина)

Тегло, кг

0.470 кг (с ролка хартия)

Интерфейс

RS-232С - 1 бр., конфигурируем за работа с ФУВАС или връзка с PC

ВЪНШЕН ВИД НА ФУВАС


СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Основни понятия и съкращения
ФУВАС – Фискално устройство, вградено в автомат за самообслужване. Устройството представлява пломбиран блок, който се монтира в корпуса на автомата за самообслужване според приложена в „Сервизно ръководство” схема. ФУВАС съдържа всички основни модули на обикновенно фискално устройство с КЛЕН и дистанционна връзка с НАП с изключение на клавиатура, индикация за клиента и печатащо устройство. Контролният дисплей на устройството се монтира на предния панел на автомата.
Разплащателен блок – Монетник на автомата за самообслужване.
Управляващ блок – Контролен блок на автомата за самообслужване.
DATECS DP- 65 TR – Специализирано устройство за въвеждане и извеждане на информация от ФУВАС -параметри, отчети на фискална памет, изчитане на КЛЕН. Устройството позволява отпечатването на хартиен носител на отчети, информация от КЛЕН и стойности на параметри на ФУВАС.
РС – Преносим или стационарен компютър, с помощта на който се извършва програмиране, регистрация/дерегистрацияна ФУВАС в НАП, отпечатване на документите от КЛЕН и отчетите от фискалната памет.

РЕЖИМИ НА РАБОТА

ФУВАС поддържа няколко режима на работа, като достъпът до някои от тях е възможен само при включено устройство за комуникация (РС или външен терминал DATECS DP-65 TR).

1. Режими на работа при липса на връзка с външни устройства.

След успешна регистрация на ФУВАС и след прекъсване на връзката с DATECS DP-65 TR или РС устройството автоматично преминава в режим „РЕГИСТРАЦИЯ”.

2. Режими на работа при наличие на връзка с външни устройства.

След свързване на ФУВАС с DATECS DP-65 TR, е възможен достъп до следните режими:

-ПРОГРАМИРАНЕ

-ОТЧЕТИ

-ВРЪЗКА С РС-ТЕСТОВЕ
РЕЖИМ „РЕГИСТРАЦИЯ”
В режим „РЕГИСТРАЦИЯ” се извършва регистриране на всяка продажба или постъпил кредит, който не е последван от реализиране на продажба поради техническа невъзможност от страна на автомата да подаде информация за нея.

ФУВАС съхранява всеки фискален бон с пълното му съдържание в КЛЕН, без да го отпечатва в момента. Сумата от продажбата се натрупва към сумата на първи департамент, и в съхранения фискален бон името на продажбата е програмираното име на департамента. На контролния дисплей се индицира последователно следната информация:
-Наименование и ЕИК по БУЛСТАТ на задълженото лице:


-Обща сума и час на продажбата:
-Номер на бон и дата на продажбата:
-Индивидуален номер на ФУВАС:
-Код за верификация на ФУВАС и бона:
-Ако броят на оставащите блокове във ФП е по-малък

от 50, се индицира информация за оставащите свободни блокове:След приключване на всяка бележка се проверява връзката с данъчния терминал. При отсъствие или повреда на данъчния терминал или поставена различна SIM карта, работата на ФУВАС се блокира.
Индицира се съобщение:
РЕЖИМ „ПРОГРАМИРАНЕ”
Програмирането на ФУВАС е възможно да се направи по два начина:

  1. Програмиране на ФУВАС от РС

Kогато параметрите на ФУВАС се програмират от РС, се използват командите за работа в режим „Фискален принтер” (описани в документа DP-65 KL –Fpprotocol) или потребителска програма FD Init. Потребителската програма трябва да установи скорост на комуникация с устройството 38400 bps.

  1. Програмиране на ФУВАС от специализирано устройство тип DATECS DP-65 TR

Специализирано устройство DATECS DP-65 TR дава възможност за изчитане, програмиране и съхранение на всички параметри на ФУВАС. Параметрите са групирани по следната схема:

Ако е избран този начин на програмиране на параметрите, е необходимо DATECS DP-65 TR да се свърже с PC-порта на ФУВАС. Програмирането се извършва в следния ред:

-Включва се устройството DATECS DP-65 TR (с клавиша );

-Избира се „1”.

-DATECS DP-65 TR индицира меню с параметри, които може да се променят:

-Избира се група параметри, които ще се променят ( с клавиш от цифровата клавиатура). Устройството DATECS DP-65 TR предлага параметрите първо да се изчетат от ФУВАС:

При избор (0)- изчитат се текущите стойности на параметрите записани във ФУВАС.

При избор (С)- установяват се стойности на параметрите по подразбиране След като се променят параметрите, при изход от менюто устройството DATECS DP-65 TR предлага параметрите да се запишат във ФУВАС:

При избор (0)- стойностите на параметрите се записват във ФУВАС.

При избор (С)- стойностите на параметрите не се записват във ФУВАС.
1.Параметри на артикули

Във ФУВАС може да се запишат до 120 артикула (записи), всеки от които има следните полета:Поле No

Име на параметър

Обхват

Пояснение

1

Код на артикул

До 15 цифри

Номенклатурен код на артикула

2

Име

До 22 знака

Стойност по подразбиране: интервал

3

Данъчна група

1÷8

Стойност по подразбиране: 0

4

Баркод

До 13 цифри

Стойност по подразбиране:0

5

Цена

До 9 цифри

Стойност по подразбиране: 0.00

6

Тип на цена

0,1,2

Стойност по подразбиране: 0

7

Номер на департамент

0÷9

Стойност по подразбиране: 0

8

Номер на стокова група

1÷9

Стойност по подразбиране: 1

.В текущия функционален вариант на ФУВАС артикулите не се използват за автоматична продажба.

2.Програмиране на департаменти

Може да се програмират до 9 департамента. Смяната на параметри на департаменти е разрешена само след генериране на дневен финансов отчет с нулиране.Поле No

Значение на параметър

Обхват

Пояснение

1

Номер на департамент

1 - 9
2

Име на департамент

До 22 символа

Стойност по подразбиране: „Автоматична продажба”

3

Данъчна група

От 1 до 8

Стойност по подразбиране: 2

4

Цена на департамент

До 9 цифри

Стойност по подразбиране: 0.00


За нормална работа на ФУВАС е достатъчно да се програмира името и данъчната група на първи департамент.
3.Оператори

Промяната на име или парола на оператор изисква дневен отчет с нулиране.Поле

Име на параметър

Обхват

Пояснение

1

Номер на оператор

1-8
2

Име на оператор

До 10 символа

Стойност по подразбиране: ОПЕРАТОР0х (x-номер на оператора)

3

Парола на оператор

До 8 цифри

Стойност по подразбиране: съвпада с номера на оператора.


ФУВАС регистрира продажбите винаги като ОПЕРАТОР01, поради което е достатъчно да се програмира името на ОПЕРАТОР01.
4.Дата и час

Параметърът индицира текущите дата и час и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.


5.Програмиране на текст

ФУВАС дава възможност да се програмират до 10 заглавни и 10 рекламни редове. 1-ви и 2-ри заглавни редове се печатат винаги, след тях се печати ред с номера на данъчно задълженото лице (ДЗЛ), а другите редове- само ако не са празни. Промяната на заглавните редове изисква дневен отчет с нулиране. Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка. Програмирането е разделено на три подменюта:

1.Заглавни редове

2.Рекламни редове

2.Други редове

С меню “Други редове” може да се промени текста, отпечатван пред номера на ДЗЛ (до 11 символа).

За да се промени текста е необходимо от меню ПРОГРАМИРАНЕ на DATECS DP-65 TR да се избере „5” от цифровата клавиатура.


Ред N

Бр.символи

Текст по подразбиране-заглавни редове

Текст по подразбиране-рекламни редове

1

42

ИМЕ НА ФИРМА
2

42

АДРЕС НА ФИРМА
3

42

ИМЕ НА ОБЕКТ
4

42

АДРЕС НА ОБЕКТ
.

.

.


10

42
Текстът, който се програмира на 1 ред се индицира от контролия дисплей и той задължително трябва да съдържа името на фирмата.
6.Данъчен терминал

Менюто дава възможност за установяване и промяна на параметрите на данъчния терминал, регистрация и дегеристрация на ФУВАС в НАП (За подробни инструкции- виж „Сервизно описание”).


7.Фискална памет

Менюто дава възможност за установяване и промяна на параметрите, които се записват във фискалната памет. Преди въвеждане на ФУВАС в експлоатация, чрез избор на първа точка от менюто може да се фискализира ФУВАС. Ако ФУ вече е фискализирано, с избора на „1) Фискализация” може да се промени текста, който се отпечатва пред ЕИК на данъчно-задълженото лице.

С избора на „2) Данъчни ставки” може да се променят стойностите на данъчните ставки. Промяната им изисква дневен отчет с нулиране. За една ФП са възможни до 30 промени. Въвеждането на процент за данъчна ставка автоматично разрешава работата с нея. Ако се даде стойност 100 – се забранява работата с данъчната ставка. Менюто дава възможност да се проверят визуално стойностите чрез отпечатването им, след което с потвърждение или отказ да се извърши запис във ФП или не.


Поле No

Значение

Обхват

Пояснение

1

Стойност на ставка по дан. гр."А"

0.00 ÷ 99.99

ст.подразбиране: 00.00

2

Стойност на ставка по дан. гр."Б"

0.00 ÷ 99.99

ст.подразбиране: 20.00

3

Стойност на ставка по дан. гр."В"

0.00 ÷ 99.99

ст.подразбиране: 20.00

4

Стойност на ставка по дан. гр."Г"

0.00 ÷ 99.99

ст.подразбиране: 9.00

5

Стойност на ставка по дан. гр."Д"

0.00 ÷ 99.99

ст.подразбиране: **.** забранена

6

Стойност на ставка по дан. гр."Е"

0.00 ÷ 99.99

ст.подразбиране: **.** забранена

7

Стойност на ставка по дан. гр."Ж"

0.00 ÷ 99.99

ст.подразбиране: **.** забранена

8

Стойност на ставка по дан. гр."З"

0.00 ÷ 99.99

ст.подразбиране: **.** забранена

9

Позиция на десетичната точка в цената


0 или 11: Цената има 2 знака след десетичната точка

0: Цената е без десетична точка

Стойност по подразбиране:18.Запис на конфигурация

Менюто дава възможност да се съхранят текущите стойности на програмируемите параметри на ФУВАС (департаменти, клише, оператори).


9.Възстановяване на конфигурация

При избор на тази точка от менюто се възстановяват записани преди това стойности на параметрите на ФУВАС.РЕЖИМ „ОТЧЕТИ”

Режим „Отчети” е достъпен след свързване на ФУВАС със специализираното устройство DATECS DP-65 TR или с РС ( с подаване на съответна команда или използване на FD Init).

Генериране и отпечатване на отчети от DATECS DP-65 TR се извършва в следната последователност:

-Устройството DATECS DP-65 TR се свързва с PC-порта на ФУВАС.

-Включва се устройството DATECS DP-65 TR (с клавиша );

-Избира се „2”.

DATECS DP-65 TR предлага достъп до следните отчети:

1.Отчет на ФП по дати
ФП може да бъде отчитана с установени стандартни клавишни последователности. За извеждане на различните видове отчети се използват клавиши в посочената последователност:
-Детайлен отчет на ФП за период от дата до дата


-Съкратен отчет на ФП за период от дата до дата


2.Отчет на ФП по блокове
-Детайлен отчет на ФП за период от блок до блок


-Съкратен отчет на ФП за период от блок до блок


3.Дневен финансов отчет с нулиране.

Когато ФУВАС не е свързано с външно устройство за комуникация (РС или специализирано устройство DATECS DP-65 TR) дневният финансов отчет с нулиране се пуска автоматично на всеки 24 часа. Отчетът не се отпечатва, но се съхранява в КЛЕН. За времето на генериране на отчета работата на автомата се блокира, като на контролния дисплей се индицира:Дневният отчет с нулиране се записва в данъчния терминал, като при това се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. При констатирана неизправност на връзката при 3 поредни отчета, работата на ФУВАС се блокира.

В момента на проверка на изправността на връзката с мобилния оператор, контролния дисплей индицира съобщение за това:

Когато ФУВАС е свързано с РС, дневният финансов отчет с нулиране

може да се генерира с команда от режим „Фискален принтер”, при което отчета не се отпечатва, а само се съхранява в КЛЕН.

Когато ФУВАС е свързано с устройството DATECS DP-65 TR, дневният финансов отчет с нулиране може да се генерира по следния начин:

-Устройството DATECS DP-65 TR се свързва с PC-порта на ФУВАС.

-Включва се DATECS DP-65 TR (с клавиша );

-Избира се „2”.

-Избира се „3”

- DATECS DP-65 TR отпечатва отчета, който се съхранява и в КЛЕН.


4.Дневен отчет без нулиране

Дневният отчет може да се генерира само ако ФУВАС е свързано с РС или устройство DATECS DP-65 TR.

Когато ФУВАС е свързано с РС, дневният отчет без нулиране може да се генерира с подаване на съответна команда или използване на FD Init, при което отчета не се отпечатва, а само се съхранява в КЛЕН.

Когато ФУВАС е свързано с DATECS DP-65 TR, дневният отчет без нулиране може да се генерира по следния начин:

-Устройството DATECS DP-65 TR се свързва с PC-порта на ФУВАС.

-Включва се DATECS DP-65 TR (с клавиша );

-Избира се „2”.

-Избира се „4”

- DATECS DP-65 TR отпечатва отчета, който се съхранява и в КЛЕН.
5.Отчет на КЛЕН

Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, отпечатване на фискални или служебни бонове, проверка на коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на нова КЛЕН.

Режимът е достъпен само ако ФУВАС е свързано с РС или устройство DATECS DP-65 TR.

Когато ФУВАС е свързано с РС, отчети на КЛЕН може да се направят с подаване на съответна команда или използване на FD Init. Когато ФУВАС е свързано с DATECS DP-65 TR, отчети на КЛЕН може да се направят по следния начин:

-Устройството DATECS DP-65 TR се свързва с PC-порта на ФУВАС.

-Включва се устройството DATECS DP-65 TR (с клавиша );

-Избира се „2”.

-Избира се „5”


На дисплея на DATECS DP-65 TR се индицира менюто на режим КЛЕН, което включва:

-Информация КЛЕН

-Справки КЛЕН

-Проверка на КЛЕН

-Присвоени КЛЕН

-Присвояване за КЛЕН


5.1.Информация за КЛЕН

Отпечатва се обща информация за текущата КЛЕН:


5.2.Справки КЛЕН

Справките дават възможност за печат на записаните в КЛЕН документи според избран период или печат на информация за избран номер Z-отчет. Справките се избират с натискане на клавиш .

Справки за период 1)За период” се избират с натискане на клавиша . След което трябва да се въведат начални и крайни дата и час. Ако въведените начални дата и час са преди фискализацията, за начало на периода се приема дата и час на фискализиране на ФУ.


Ако от менюто се избере “2)За Z отчет” с клавиша , специализирано устройство DATECS DP-65 TR дава възможност за избор на номер на Z отчет, за който да се отпечати информация. След като е избран номер на отчета, за всеки документ, направен в рамките на посочения отчет се отпечатват дата, час и тип на документа („С”-служебен или „Ф”-фискален).

5.3.Проверка на КЛЕН

В менюто се прави проверка за коректността на записаните в КЛЕН документи. ФУВАС дава възможност за следните проверки:

-Пълна проверка

-Проверка за период

-Проверка за Z отчет

Ако при проверката не са открити повредени записи, се отпечатва съобщение:
При открит грешен запис се отпечатва номер на Z отчета, в който е грешния запис на документ:


5.4.Присвоени КЛЕН

Отпечатва се информация за присвоените КЛЕН на текущата фискална памет на ФУВАС:

5.5.Присвояване на КЛЕНОсигурява присвояване на нова КЛЕН към ФУВАС. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от сервизен специалист.


ПРИМЕР 1 – печат на документи от КЛЕН по зададен период на издаванеПоследователност от клавиши, която трябва да се изпълни , за да се направи печат на информация от КЛЕН по зададени начална и крайна дата.

т <<ГЛАВНО МЕНЮ>> на DATECS DP-65 TR се натискат клавишите .

ъвежда се начална дата (на дисплея на DATECS DP-65 TR е индицирано „00.00.2000”). Например датата 02.05.2012 се въвежда с натискане на следната последователност от клавиши:

, след което ФУВАС индицира :

ъведената начална дата се потвърждава с клавиша .

ъвежда се начален час, например час 17:32 се въвежда по следния начин:

, след което DATECS DP-65 TR индицира :

ъведеният начален час се потвърждава с клавиша .
ъвежда се крайна дата (на дисплея на DATECS DP-65 TR е индицираон „00.00.2000”). Например датата 03.05.2012 се въвежда по следния начин:

, след което DATECS DP-65 TR индицира :

ъведената крайна дата се потвърждава с клавиша .
ъвежда се краен час, например час 10:20 се въвежда по следния начин:

, след което DATECS DP-65 TR индицира :

-въведеният краен час се потвърждава с клавиша .
стройството DATECS DP-65 TR отпечатва всички документи от КЛЕН за посочения период.

ПРИМЕР 2 - отпечатване на информация за всички бонове, генерирани от ФУВАС за посочен номер на Z отчетПоследователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на информация за бонове, записани в КЛЕН по зададен номер на Z отчет.

т <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите .

ъвежда се номер на Z отчет, например за 327 Z отчет се натискат клавиши ;

-устройството DATECS DP-65 TR отпечатва информация за всички бонове, записани в КЛЕН за посочения Z отчет.
6.Отчет на промените на данъчните ставки

Отпечатва се отчет за направените смени на ДДС. Отпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС.


РЕЖИМ „ТЕСТОВЕ”


Режимът е достъпен само ако ФУВАС е свързано с устройството DATECS DP-65 TR.

Тестовете може да се направят по следния начин:

-Устройството DATECS DP-65 TR се свързва с PC-порта на ФУВАС.

-Включва се устройството DATECS DP-65 TR (с клавиша );

-Избира се „4”.
Тестове се активират със съответните клавиши:

Номер на тест

Описание

1

Общ тест- Печат на параметри, идентифициращи ФУВАС и контролната сума на програмното осигуряване, отпечатана на отделен ред “Контролна сума: XXXX”

2

Тест - запис във ФП на ФУВАС

3

Пълен тест на ФП на ФУВАС

4

GPRS Тест на ФУВАС

5

Версия на специализираното устройство DATECS DP-65 TR


Приложение – примерни разпечатки на бонове

Режим РЕГИСТРАЦИЯПродажби

Режим ОТЧЕТИ
Дневен отчет без нулиране Дневен финансов отчетОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Стандартизиран детайлен отчет Стандартизиран съкратен отчет

на ФП за период от блок до блок на ФП за период от блок до блок

Стандартизиран детайлен отчет Стандартизиран съкратен отчет

на ФП за период от дата до дата на ФП за период от дата до дата
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница