Инструкция за експлоатация и администриране на централата. 16 1Предназначениястраница1/3
Дата03.10.2017
Размер353.42 Kb.
#31512
ТипИнструкция
  1   2   3ЦИФРОВА УЧРЕЖДЕНСКА АВТОМАТИЧНА ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА


M O D E X 1 2 0

Т е х н и ч е с к а д о к у м е н т а ц и я

С ъ д ъ р ж а н и е

1 Предназначения. 3

2 Конструктивно оформление . 4

3 Описание на модулите на централата . 6

4 Монтаж на централата. 14

5 Инструкция за експлоатация и администриране на централата. 161Предназначения.“МОДЕКС 120” е цифрова учрежденска телефонна централа с аналогови входни и изходни линии и цифрово комутационно поле с максимален капацитет 144 порта, изградена на модулен принцип.

Тя е предназначена за използване във фирми, хотели, учреждения и ведомства, където абонатите могат да говорят помежду си, както и да имат достъп през изходните линии до ОДМ за провеждане на външни за централата разговори. Mногофункцио-нална цифрова учрежденска автоматична телефонна централа MODEX 120 е с модулна конфигурация . Тя е изградена на базата на най-съвременни електронни компоненти и е съобразена със съвременното състояние на обществената телекомуникационна мрежа и нейното бъдещо развитие. Цифровото комутационно поле позволява 100-процентова заетост без вътрешна блокируемост. Централата е малогабаритна, икономична и позволява гъвкаво конфигуриране на всеки отделен пост. Към централата има разработен софтуер за работа както в WINDOWS среда, така и в MS-DOS среда, което позволява администрирането на централата да се извършва и от “по-непретен-циозни персонални компютри.Основни опции.


 • Гъвкава организация на номерационния план

 • Групиране на абонатите по отношение на ползване на външните съединителни линии

 • Възможност за разрешение / забрана на селищни, междуселищно и международно избиране

 • Прехвърляне на разговори

 • Услуга “Събуждане”

 • Регистрация на изходящите телефонни разговори

 • Тонално и импулсно номеронабиране

 • Пренасочване на повикване

 • Таксуване селищни разговори по 16KHz , смяна на поляритет или по време.

2Конструктивно оформление .
Фиг.1
MODEX 120 има изключително опростена конструкция с добър дизайн. Конструкция представлява метална кутия с размери 380 / 435 / 110 мм, състоящя се от две части: носещо шаси, на което се монтира дънната платка и горен капак. Предвидена е за монтиране на стена. Тя е изградена на модулен принцип. На дънната платка има три реда по 12 еднотипни гнездови 64-пинови /2 реда по 32 пера/ конектори.

Към първите два реда се включват модулите на централата, а на третият ред конектори са изведени портовете на централата и посредством щифтов 64 пинов конектор и кабел те могат да бъдат изведени към външен

репартитор.

Блокова схема с конструктивно разположение на модулите на централата е дадена на фиг.1.

3Описание на модулите на централата .

 • Тороидален мрежов трансформатор 220V/48V / Първично токозахранване / .

ЦУАТЦ MODEX 120 се захранва с променливо напрежение от електрическата мрежа с общо предназначение съгласно БДС 15943-84 с 220/240 V, 50 Hz. Toроидалният трансформатор служи за първично преобразуване на входното напрежение 220 V в 48 V, което се използва от токозахранващата платка за формиране на постоянно-токовото линийното напрежение, за захранване на генератора за 25Hz и за получаване на вторичните напрежения +5 V и -5 V /виж фиг.3 /.2A

~220V

~80V

-

+

Пр-л

СТАБИЛИЗАТОРVbat

Пр-л

+5V

Пр-л

-5V

Пр-л

U ring

ВТОРИЧНО ТОКОЗАХРАНВА-НЕ +5V

ВТОРИЧНО ТОКОЗАХРАНВА-НЕ +5VГЕНЕРАТОР ЗА 25Hz~48V


J1


Фиг.3 • Токозахранваща платка /TCS-PWR01/ ( Вторично токозахранване )

Както се вижда от фиг.3 токозахранващият модул служи за формиране от първично променливо входно напрежение ~48 V (36-72)V на :


- линийно напрежение за абонатите на централата Vbat.;

  • повиквателно напрежение 80V / 25 Нz;

  • напрежение +5 V / 2А;

  • напрежение -5 V / 2А;

Предвидени са два начина за формиране на повиквателното напрежение Uring :

1) чрез използване на модул /генератор/ за формиране на 25 Hz или 2) - чрез използване на вторичната намотка за повиквателно напрежение с 50 Hz на тороидалния трансформатор (виж.фиг.3 ) като превключването се извършва с джъмпер J1. Състояние “включено” на централата се индицира със светване на глим-лампата на токозахранващия ключ, а наличието на съответните вторични напрежения – със светодиодни индикатори за всяко напрежение.


 • Микропроцесорна платка /TCS-MPS01/ - служи за управление, комутация и за формиране на всички необходими цифрови сигнали за управление на другите модули. Микропроцесорната система е на базата на процесор 68HC11 на Motorola, a комутационното поле е на базата МТ8985 на MITEL.

Блоковата схема на микропроцесорния модул е дадена на фиг.4. Структурата на процесорната система е с магистрална организация. Предназначението на отделните блокове от блок-схемата е следното: блок PLL е специализирана схема – генератор с фазова автоподстройка и служи за формиране на необходимите честоти за работа на комутационните полета и на процесора. Използваните честоти са 4,096МНz и кратните на нея.

Програмата за работа на централата е записана в енергонезависима памет EPROM , a текущи служебни данни, както и информацията за проведените разговори от абонатите се съхранява в RAM паметта, която е с акумулаторно удържане.

За точно отчитане на дата и час в конфигурацията на процесорната система има и часовник за реално време, който се захранва от акумулаторна батерия.

Най-важните блокове в модула са комутационните полета за данни и сигналното комутационно поле. Те са реализирани на базата на специализиран чип на MITEL, който извършва комутация на 8 дву-мегабитови входни стрийма към 8 дву-мегабитови изходни стрийма, т.е. получава се пълнодостъпно цифрово комутационно поле 256 х 256.

Блок делители на честота служат за формиране на необходимите кратни на 4,096МНz честоти.

Блок TS генератор служи за формиране таймслотовете /времеинтервалите/ за всеки 64 килобитов цифров канал съответно от 0-лев до 15-ти и от 16-ти до 31-ви.

За връзка с терминал за управление и администриране в модула е предвиден стандартен интерфейс RS232C.

Важно: Всички важни параметри като номерационен план, усилвания и др. Се съхраняват в EEPROM-а на процесора.

CSTo0 –CSTo7

CSTi0 –CSTi7

DSTo0 –DSTo7

DSTi0 –DSTi7

УПРАВЛЯВАЩИ СИГНАЛИ

μP

MC68HC11F1


EPROM


RAM

PLLRS232

RESET


АДРЕСНА МАГИСТРАЛА

МАГИСТРАЛА ДАННИ

Цифрово комутационно поле за данни

256 х 256

8DSTi , 8DSTo


Сигнално комутационно поле за данни

256 х 256

8CSTi , 8CSToДелители на честота

TS ГенераторБ

У

ФЕ

Р

ИМИКРОПРОЦЕСОРЕН МОДУЛ
TCS-MPS01

Фиг.4Акумулаторна

батерия

С4,С2,..256kHz

Real Time Clock

TS0 – TS15

/TS16 – TS31/0 – 15 / 16 – 31

 • Сигнална платка /TCS-8S02/ - служи за приемане на DTMF номеронабирателни сигнали и за формиране на тон с честота 425Hz и различни информационни съобщения.


AMP 2X32

DSTi

DSTo


CSTi

CSTo


TS0

.

.TS15

D0

..

D7

A0.

A4

BSELE

R/W


AMP 2X32

GND

+5V


-5V

+2.5V


CA

C4

C2C1024

C512


C256

FobФиг.5

DTMF ПРИЕМНИЦИ

ГЕНЕРАТОР НА ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ


БЛОК ЗА КОНФЕРЕНТНИ ВРЪЗКИАНАЛОГОВА ПАМЕТ

/ ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ 90s/

/ ЧЕТЕНЕ / ЗАПИС /АНАЛОГОВА ПАМЕТ

/ ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ 90s/

/ ЧЕТЕНЕ / ЗАПИС /АУДИО ВХОД 1


АУДИО ВХОД 2

Е

В

РО

С

ЪЕ

Д

ИН

И

ТЕ

Л
1
Е

В

РО

С

ЪЕ

Д

ИН

И

ТЕ

Л
2

При вдигане на МТГ / микротефанната гарнитура / при тонално номеронабиране всеки абонат заема един DTMF приемник от сигналната платка за приемане на цифрите на избирания номер, който приемник след край на номеронабиране се освобождава.

Освен това чрез блок генератор на гласови съобщения /виж фиг.5 / към всеки абонат освен тонални сигнали “знак централа”, “заето”, “контрола на повикването” и др., могат да се подават и различни гласови съобщения: “заявката ви е прието”, “поставете телефонната гарнитура “, както и предварително записани музикални мотиви.

Конферентни разговори могат да се реализират чрез блока за конферентни връзки.

Сигналната платка притежава два блока аналогова памет, които позволяват запис чрез телефонния апарат на текуща информация за абонатите до 90s. Освен това на сигналната платка има и два блока за аудио входове евентуално за подаване на външен аудио сигнал, който може да се подава към абоната например в режим на “изчакване” при “прехвърляне”.

 • Абонатна платка /TCS-16А01/ . Една абонатна платка е за 16 аналогови абонатни поста. Абонатният комплект е реализиран със SLIC и кодек на MITEL. В едно шаси могат да бъдат монтирани до 9 абонатни платки, а на всяка абонатна платка има 16 абонатни интерфейса.


+5V –5V 2.5V GND

V bat 25Hz

к1
Абонатна хибридна схема

/ SLIC /

КОДЕК


DSTo

DSTi


CSTo

CSTi


CA

TSx

SHK

Tip

Ring
КАБОНАТЕН ИНТЕРФЕЙС


Фиг.6

На фиг.6 е дадена блокова схема на един абонатен интерфейс. Основни елементи в него са абонатната хибридна схема и кодека. Освен тях към комплекта има и реле за подаване на повиквателното напрежение. Заемането на комплекта се индицира със светодиод, което е много удобно при прозвъняване на телефонната мрежа при монтаж на нова централа. На фиг.7. е дадена общата блокова схема на абонатната платка.
Tip 1

Ring 1


Абонатен интерфейс 1

Е

В

РО

СЪЕ


Д

И

НИ

Т

ЕЛ
1

AMP 2X32

DSTi

DSTo


CSTi

CSTo


TS0

.

.TS15

D0

..

D7

A0.

A4

BSELE

R/W


AMP 2X32

GND

+5V


-5V

+2.5V


CA

C4

C2C1024

C512


C256

Fob


Vbat

25Hz


T1 R1

T2 R2


T3 R4

.

..

T16 R16Фиг.7

Tip 2

Ring 2


Абонатен интерфейс 2

Tip 3

Ring 3


Абонатен интерфейс 3

Tip 4

Ring 4


Абонатен интерфейс 4

Tip 5

Ring 5


Абонатен интерфейс 5

Tip 6

Ring 6


Абонатен интерфейс 6

Tip 7

Ring 7


Абонатен интерфейс 7

Tip 8

Ring 8


Абонатен интерфейс 8

Tip 9

Ring 9


Абонатен интерфейс 9

Tip 10

Ring 10


Абонатен интерфейс 10

Tip 11

Ring 11


Абонатен интерфейс 11

Tip 12

Ring 12


Абонатен интерфейс 12

Tip 13

Ring 13


Абонатен интерфейс 13

Tip 14

Ring 14


Абонатен интерфейс 14

Tip 15

Ring 15


Абонатен интерфейс 15

Tip 16

Ring 16


Абонатен интерфейс 16

Е

В

РО

СЪЕДИНИТЕЛ


2 • Платка градски линии /TCS-8G01/ - служи за свързване на централата с мах до 8 аналогови линии на селищна АТЦ /виж фиг.8./.

На фиг.8 е дадена общата блокова схема на модул аналогови съединителни линии, а на фиг.9 е дадена блокова схема на един комплект “Интерфейс аналогова съединителна линия”. На един модул има 8 комплекта за аналогови съединителни линии. Както се вижда от фиг.9 всеки комплект има приемник на 16 kHz за реално таксуване на изходящите разговори, а използваната хибридна схема позволява и регистрация на смяната на поляритета на линията. В модула за всеки комплект е предвиден и приемник на DTMF сигнали за предоставяне на различни услуги.
Хибридна схема за връзка със селищна АТЦ

КОДЕК


Приемник на 16kHz

DTMF


Приемник

Управляваща логика

+5V –5V 2.5V GND

DSTo

DSTi


CSTi

CA

TSxTSx+1

CSTo

A0

A1

A2

ИНТЕРФЕЙС АНАЛОГОВА СЪЕДИНИТЕЛНА ЛИНИЯ

Съединителна

линия

Фиг.9Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница