Инструкция за експлоатация; изисквания за сервиз по време на експлоатациятаДата03.09.2017
Размер69.38 Kb.
#29398
ТипИнструкция
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Приложение № 5
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

Резервно електрозахранване на консуматорив Учебния център в град Банкя”


ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

По обособена позиция № 2 – UPS-оборудване


1. Показатели за оценка на офертите и относителната им тежест.

1.1. На техническото предложение.

Всяко предложение, отговарящо на изискванията на Закона за обществените поръчки и на условията на настоящата документация, се оценява от назначената комисия по критерия „икономически най-изгодна оферта” със следните показатели за определяне на оценката на техническото предложение:1.1.1. Гаранционен срок (ГСр).

Най-висока оценка в точки получава офертата с максималния предложен гаранционен срок на доставеното и монтирано UPS-оборудване в години. Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-голям от 10 (десет) години.1.1.2. Гаранционен и извънгаранционен сервиз – оценява се предлагането от участника на сервизни услуги в гаранционния и в извънгаранционен период на доставеното оборудване. При липса на собствено сервизно обслужване на участника не се присъждат точки по този показател.

1.1.3. Придружаваща техническа документация – придружаващата оборудването документация на производителя трябва задължително да е на български език и да включва:

  • подробна инструкция за експлоатация;

  • изисквания за сервиз по време на експлоатацията;

  • основни схеми по управлението и електрическата част, позволяващи на възложителя да експлоатира и поддържа оборудването с помощта на собствени специалисти.

При липсата на който и да е от горните документи на български език не се присъждат точки.
Показатели

Относителен дял на тежест в оценката на техническото предложение

1.1.1

Гаранционен срок (КГС)

70 %

1.1.2

Гаранционен и извънгаранционен сервиз (КСЕРВ)

20 %

1.1.3

Придружаваща техническа документация (КДОК)

10 %


1.2. На ценовото предложение.

Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Закона за обществените поръчки и на условията на настоящата документация, се оценява по критерия “икономически най-изгодна оферта”, както на техническото предложение в нея, така и на ценовото предложение спрямо останалите.1.2.1. Предложена цена (Ц) в лева с ДДС. Цената включва разходите за доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на UPS-оборудването.

Максимален брой точки получава офертата, съдържаща най-ниската предложена цена.

Показатели__Относителен_дял_на_тежест_в_оценката_на_ценовото_предложение'>Показатели

Относителен дял на тежест в оценката на ценовото предложение

1.2.1.

Предложена цена (ОЦ)

100 %


1.3. Показатели за комплексна оценка на оборудването.

Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Закона за обществените поръчки и на условията на настоящата документация, се оценява от назначената комисия по критерия „икономически най-изгодно предложение” чрез определяне на комплексната оценка на техническото и на ценовото предложения на участника.

Комплексната оценка (КОUPS) се формира от два основни показателя:

1.3.1. Оценка на техническото предложение (ОТП) на съответния участник с относителна тежест 0,35.

1.3.2. Оценка на ценовото предложениеЦ) на участника с относителна тежест 0,65.Показатели

Относителен дял на тежест в комплексната оценка

1.3.1

Оценка на техническото предложение (ОТП)

35 %

1.3.2

Оценка на ценовото предложение (ОЦ)

65 %

Въз основа на получената комплексна оценка (КОUPS) се извършва класирането на участниците.

На първо място се класира офертата, получила най-висока комплексна оценка, следвана в низходящ ред от офертата на участника с по-ниска комплексна оценка и т. н. до изчерпване на офертите на всички допуснати до класиране участници.


2. Методика за оценка на офертите.

2.1. На техническото предложение.

Оценката на всяко от постъпилите технически предложения (ОТП) се извършва по формулата:ОТП = КГС + КСЕРВ + КДОК ,

където:


2.1.1. КГС – оценката по показателя “Гаранционен срок” (ГСр).

На оценяване се подлага посоченият в съответното техническо предложение гаранционен срок (ГСр) на UPS-оборудването в години, но не повече от 10 години.

Оценката на този показател е от 0 до 70 точки. Тя се получава, като отношението между гаранционния срок в години, предложен от оценявания участник (ГСрУЧАСТНИК), и максималния предложен гаранционен срок (ГСр MАХ) в години, се умножи по тежестта на показателя в абсолютна стойност – 70 (седемдесет).

Формула за изчисление: КГС = ГСр УЧАСТНИК / ГСр МАХ х 70.

2.1.2. КСЕРВоценката по показателя “Гаранционен и извънгаранцио-нен сервиз” (ГИС).

На оценяване се подлага предлагането или не от участника на сервизни услуги в гаранционния и в извънгаранционен период на доставеното оборудване.

При наличие на гаранционен и извънгаранционен сервиз в техническото предложение на съответния участник ГИС = 1.

При липса на собствено сервизно обслужване в гаранционния срок и в извънгаранционен срок на оборудването ГИС = 0.

Оценката на този показател може да бъде или 0, или 20 точки. Тя се получава, като се умножи наличието (1) или липсата (0) на сервизни услуги в гаранционен и в извънгаранционен срок (ГИС) в техническото предложение на оценявания участник (ГИС УЧАСТНИК = 0/1), по тежестта на показателя в абсолютна стойност – 20 (двадесет).

Формула за изчисление: КСЕРВ = ГИС УЧАСТНИК х 20.

2.1.3. КДОКоценката по показателя “Придружаваща техническа документация” (ДОК).

Изискване: Придружаващата UPS-оборудването техническа документация на производителя трябва задължително да е на български език и да включва:


  • подробна инструкция за експлоатация;

  • изисквания за сервиз по време на експлоатацията;

  • основни схеми по управлението и електрическата част, позволяващи на възложителя да експлоатира и поддържа оборудването с помощта на собствени специалисти.

На оценяване се подлага изпълнението на горното изискване от участника.

При наличие на описаната документация на български език в техническото предложение на съответния участник ДОК = 1.

При липсата на който и да е от документите на български език ДОК = 0.

Оценката на този показател може да бъде или 0, или 10 точки. Тя се получава, като се умножи наличието (1) или липсата (0) на минимално необходимата техническа документация (ДОК) в техническото предложение на оценявания участник (ДОК УЧАСТНИК = 0/1), по тежестта на показателя в абсолютна стойност – 10 (десет).Формула за изчисление: КДОК = ДОК УЧАСТНИК х 10.

2.2. На ценовото предложение.

На оценяване се подлага предложената в офертата на съответния участник цена (в лева с ДДС), включваща разходите за доставка, за монтаж, за настройка и за пускане в експлоатация на UPS-оборудването.

Оценката на този показател е от 0 до 100 точки. Тя се получава, като се умножи отношението между най-ниската предложена цена за UPS-оборудването (Ц MIN) и цената, предложена от оценявания участник (Ц УЧАСТНИК), по тежестта на показателя в абсолютна стойност 100 (сто).

Формула за изчисление: ОЦ = Ц MIN / Ц УЧАСТНИК х 100.

2.3. Комплексна оценка на офертите за доставка и монтаж на UPS-оборудване.

На съвместно оценяване се подлагат техническото и ценовото предложения в офертата за доставка, за монтаж, за настройка и за пускане в експлоатация на UPS-оборудването на всеки участник

Комплексната оценка (КОUPS) на всяка от постъпилите оферти се определя като сбор от оценките на техническото и на ценовото предложения на съответната оферта, умножени по тежестта на съответния показател (в т. 1.3), и се извършва по формулата:

КОUPS = 0,35 х ОТП + 0,65 х ОЦ .

Въз основа на получената комплексна оценка (КОUPS) се извършва класирането на участниците.На първо място се класира офертата, получила най-висока комплексна оценка, следвана в низходящ ред от офертата на участника с по-ниска комплексна оценка и т. н. до изчерпване на офертите на всички допуснати до класиране участници.

Изготвил:

инж. Стефан ЩърковМетодика за оценка на предложения за UPS-оборудване

Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница