Инструкция за експлоатация на базово оборудване lbs2000Дата01.08.2018
Размер115 Kb.
ТипИнструкция
Инструкция за експлоатация на базово оборудване LBS2000
Базовото оборудване LBS2000 е многоканално и мултипротоколно устройство, позволяващо мониторинг на охранителни предаватели и устройства. То е реализирано на съвремена елементна база, като всички обработки на аналоговите сигнали се извършва от мощен сигнален процесор който позволява надеждно декодиране в условията на силно зашумен ефир, както и параметри на приетите сигнали – отношение сигнал/шум, работен канал, брой думи, девиация и др.

Устройството позволява работа съвместно с компютърна програма или автономна работа при повреда на използвания базов компютър. В този случай приетата информация се показва на течнокристален дисплей и се осъществява контрол на работата на диспечера.
LBS2000 е реализиран в метална кутия в 19 инчов размер. На предната плоча са разположени течнокристалния дисплей, светодиоди за светлинна индикация и процеп за хартията на вградения термален принтер (опция). На задната плоча се намират захранващия кабел, два стопяеми предпазителя и седем куплунга CANNON 9.
Четири от тях са за връзка с използваните радиоканали, а другите три са за връзка с компютър за охранителния софтуер, за инженерен компютър и за връзка с допълнителни устройства като телефонен комуникатор, GSM комуникатор или разширител за допълнителни радиоканали.

Захранването на базовото оборудване се осъществява от +12VDC, като консумацията му е различна в зависимост от броя на обслужваните радиоканали и режима на работа. Това позволява надеждна работа при резервиране от акумулаторно захранване.
При първоначално включване на базовото оборудване се осъществява пълен вътрешен тест на устройството. По време на този тест се запалват светодиодите DATA, BUSY, READY, FAIL. След около секунда се изписва името на клиента и текущото време и дата. Следващото тестване е проверка на вградената за архив FLASH карта. Следват тестове на всеки от вградените канали – минимум 4 на брой, като се тества работоспособност на всеки преобразувател и се индицира протокола на дадения радиоканал.
При нормално протекли тестове на дисплея се индицира часа и датата на долния му ред. Ако се открие включен базов компютър и се осъществи комуникация с него се запалва светодиода READY (зелен). Той индицира, че базовото оборудване функционира в режим на обработка на информацията съвместно с охранителен софтуер. Ако такъв не е включен или има техническа повреда LBS2000 преминава в режим на автономна работа – приетите сигнали се визуализират на течнокристалния дисплей и се включва вградения звуков контрол до потвърждаване от страна на диспечера с натискане на червения бутон. За този период се запалва осветлението на дисплея, което позволява събитието да се регистрира и при намалено осветление. При потвърждаване на събитието се прекратява звуковия сигнал и осветлението на дисплея до постъпване на ново събитие.

Ако междувременно се възстанови комуникацията с базовия компютър базовото оборудване преминава в режим на съвместна обработка с охранителния софтуер, като се запалва и светодиода READY.

По време на приемане на сигнали от охранителните предаватели се запалва светодиода DATA (син или зелен), като броя на премигванията е пропорционален на броя приети думи от дадения предавател. Това позволява сравнителна оценка на качеството на приемане на дадения обект и помага при търсене на место за монтаж на предавателя. Светодиода DATA премигва само при приемане на верни данни, независимо от кой от 4-те радиоканала.

Светодиода FAIL (червен) показва в автономен режим, че буфера от актуални събития (32 на брой) е прехвърлен и необработен от диспечера. При обработка от него на събития този буфер се променя.

Светодиода BUSY (жълт) светва ако при компресиране на архива на приети събития устройството не приема събития по радиоканалите си.

От страни на тази група светодиоди са разположени група от 4 или 8 светодиода, жълти на цвят. Те показват активност по дадения радиоканал или пропадане на използване радиорелеина линия. При време на излъчване на даден радиопредавател светодиода на съответния радиоканал светва за времето което предавателя заема дадения радиоканал. Това позволява на диспечера да контролира визуално по кой канал е приетото съобщение и да контролира зашумяването на използваните радиоканали. При заемане на радиоканал за време по-голямо от програмираното в базовото оборудване се подава информация на дисплея и към базовия компютър за зашумяването му.

Отляво на дисплея са разположени 5 бутона, надписани като B1 до B5. Бутона B1 е червен на цвят и служи за потвърждаване на събитията в автономен режим. Едновременното активиране на бутони В2 и В3 позволяват на базовото оборудване да премине в режим на аудиоконтрол на използваните радиоканали. С помощта на бутони В4 и В5 е възможен избор на даден канал, като приемания по него сигнал се подава към вградения високоговорител с което се позволява оценяване на шумовете и сигналите по него. В този режим е възможно да се избере контрол между един от 4-те радиоканала или изключване на режима. При отпускане на двата бутона В2 и В3 базовото оборудване остава да функционира в избрание режим.

При едновременно натискане на бутони В4 и В5 базовото оборудване преминава в режим на сверяване на вградения часовник реално време. Тогава в долния ред на дисплея се показва текущото време и дата, като курсора на дисплея мига върху цифрата, която може да бъде променена. Избора на следваща цифра става с бутон В2 или В3, а увеличаването или намаляването на цифрата – с бутони В4 или В5. Излизането от режима става с натискане на бутон В1.

Забележка: При смяна на времето на базовото оборудване същото се регистрира в архива и към инженерния компютър, но за това време приетите сигнали продължават да се подават към използвания базов компютър.

При нормална работа на дисплея на базовото оборудване се показват номера на обекта, приетото събитие, отношението сигнал/шум на приетият сигнал, броя приети думи и канала по който са приети. Всеки приет сигнал измества показания на горния ред на дисплея стар сигнал.

Забележка: На дисплея се показват само параметрите на първия приет сигнал – ако той се приеме два или повече пъти по дадения канал или по други радиоканали това не се показва на дисплея.

Забележка: Пълните параметри на приетите сигнали се подават към инженерния компютър. Там се показва нефилтрирана информация - всеки верен сигнал се показва с неговите параметри за всяко едно приемане по всеки канал. Тази информация е в помощ на монтажниците и служи за анализи на параметрите на приеманите сигнали в дълъг период от време.

Част от служебните събития за базовото оборудване се подават и към охранителния софтуер като събития от обект с определен номер. Такива събития са за забити радиоканали и др.

В режим на автономна работа ако към базовото оборудване е включен вграден термален принтер, при приемането на сигнал информацията се отпечатва и на термална хартия, като се регистрира времето на пристигане на сигнала. При потвърждаване на приетия сигнал се регистрира и времето на реакция на диспечера, което позволява обективен контрол на неговата работа.

При включване към базовото оборудване LBS2000 на GSM комуникатор при приемане на събитие от GSM канал, същото се визуализира като на последна позиция за номер на канал се показва символа G. Това се подава и към инженерния компютър, като на приетия сигнал не се показва информация за отношение сигнал/шум, брой думи и др.

В базовото оборудване е вградена COMPACT FLASH карта, която позволява запис и архив на 16 000 000 приети сигнали. Това позволява анализ и справки на приети сигнали за дълъг период от време. Картата може да се включва или изключва от базовото оборудване по време на нормалната му работа (под напрежение) и да се чете на външен стандартен четец за аналиране от съответни програми.

В базовото оборудване има реализиран и оперативен буфер за приети събития по време на работа в автономен режим. Този буфер е с големина 1300 събития и служи за изравняване на базата данни в използвания охранителен софтуер. При откриване на нормално функциониращ компютър базовото оборудване подава към софтуера всички обработени за периода събития. Това позволява актуализирането на състоянията на обектите за периода.
Технически параметри:


 • Изходен интерфейс RS232 (стандартен);

 • Размер оперативен буфер на приети съобщения- 1300 броя;

 • Брой независими радиовходове - 4 (разширяеми до 12 броя);

 • Работна скорост по интерфейса RS-232 до 19200 bit/s;

 • Време за филтрация на приети съобщения – 150 секунди;

 • Вградена индикация- LCD, 2x16 с подсвет за нощно виждане;

 • Управление на звуков сигнал 32dB при получаване на алармено събитие в автономен режим;

 • Следи за състоянието на радиоканала ("тих","блокирал", ”бял шум”);

 • Вградена клавиатура за работа на дежурния диспечер;

 • Брой обслужвани обекти- 9999 (DSC-V1.3 и V1.4)

8192 (KEEL)

15 000 (LBO)

32 0000 (Informer)

7777 (LARS); • Захранващо напрежение- 12VDC;

 • Възможност за включване на GSM комуникатор;

 • Видове работни протоколи-LARS(KP), KEEL(EL), DSC (V1.3 и V1.4), LBS, INFORMER, LBO и др.

 • Централната станция е реализирана на основата на сигнален процесор 180 MIPS;

 • Следене на параметри на входните сигнали от обектите - брой думи в пакета, сила на сигнала в dB, девиация, по кой канал е дошло аларменото съобщение и др.;

 • Вграден инженерен интерфейс, който показва пълна служебна информация за обектите и помага на монтажните групи при инсталиране на нови обекти.

Термален принтер (опция).Технически параметри:

 • Ширина на хартията 58мм;

 • Скорост на печат 60 mm/s;

 • Разделителна способност 8 точки/мм;

 • Входен интерфейс - асинхронен;

 • Живот на принтера - 50 км лента;

 • Захранващо напрежение - 12VDC;

 • Консумация в дежурен режим – 12 мА;

 • Консумация в режим печат – 2.5 А;Каталог: product files
product files -> Afya pharmacy Мета думи
product files -> Натюрпро 02” пълномаслено соево брашно, тостирано
product files -> Пиксел: 8mm. In Dip пиксела в модул
product files -> Ефектът на Ментат при представянето на учениците в училище
product files -> Приемането на Ашваганда и нейният ефект върху процеса на стареене
product files -> Проучване на ефективността на препарата Меносан при овладяването на субективните симптоми на патологичния климактериум
product files -> Захранване: 12V 1a dc ( постоянен ток) Захранващ кабел
product files -> Ролята на Цистон при камъни в уринарните пътища Проучване, проведено от Marya sks, Singla S
product files -> Приложение на препарата „цистон“ в комплексното лечение на уролитиазата


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница