Инструкция за експлоатация на система за управление на линия за студено огънати профили профили. Общи сведения и предназначениеДата02.10.2017
Размер109.59 Kb.
#31501
ТипИнструкция

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИНИЯ ЗА СТУДЕНО ОГЪНАТИ ПРОФИЛИ ПРОФИЛИ.

1.ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

Системата за управление е предназначена да управлява движенията на линията и количката и управлението на рязането за получаване на висока производителност и точност при производствотто на стоманени профили от линия за студено валцоване. Основните елементи от системата са поместени в два вентилирани шкафа оформени съответно като силов и управляващ блок.

2.РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

2.1. СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ.

Системата се захранва от промишлената ел.мрежа с напрежение 380V. Свързването се осъществява с твърда връзка между междинно(цехово) ел.табло и силовият блок(виж т.2) с четирипроводен кабел със сечение на проводниците 3x10+6mm2 . В междинното(цеховото) ел.табло трябва да има триполюсен прекъсвач и триполюсен автоматичен предпазител с ток на задействане 63А.

Захранващият кабел и кабелите към асинхронните двигатели трябва да бъдат екранирани и еканите да бъдат свързани към защитното заземяване.Всички метални нетоководещи части на линията и таблата на силовия блок(1) и блокът за управление(2) също трябва да бъдат свързани към защитното заземяване !
2.2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЪС СИЛОВИЯ БЛОК.

Елементите на силовия блок(ТАБЛО1 ХЪС) са разположени в отделен шкаф(фиг 1).Във вътрешността на шкафа се намират честотните преобразуватели, контактори, автоматични предпазители, трансформатор 380V/220V за захранване на блока за управление и трансформатор 380V/24V с изправител за захранване на изпълнителните механизми от хидравличната система. На страничния капак са монтирани триполюсен прекъсвач(главен прекъсвач 1) и три светлинни индикатора(2) за наличие на напрежение във всяка фаза. С главният прекъсвач се прекъсва захранването към всички възли на системата за управление. При включване на главния прекъсвач трябва да светнат трите индикатора, показващи наличие на напрежение в трите фази. На страничния капак са разположени и два амперметъра(4) отчитащи тока на двата двигателя задвижващи линията. фиг.1

Шкафът на силовият блок е окомплектован с вентилатор за охлаждане и защитни решетки(3) с филтри.


За правилното охлаждане на честотните преобразуватели редовно трябва да бъдат сменяни филтрите !
Честотните преобразуватели трябва да бъдат конфигурирани съгласно тяхните инструкции, като се обърне внимание на рамповото време за ускорение (АСС) и рамповото време за спиране (DEC) на двигателя на количката, които трябва да бъдат 0,1сек.
2.2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА С УПРАВЛЯВАЩИЯ БЛОК.

2.2.1.Устройство

Елементите на управляващия блок(ТАБЛО2 ХЪС) са разположени в отделен шкаф.

Ел. захранване на устройствата от този блок се получава от силовия блок. На лицевата част на шкафа e оформен пулт за управление. На него са монтирани бутони и превключватели, програмируем контролер и светлинни индикатори.

2.2.2. Работа с пулта за управление.

Пултът за управление е показан на фиг.2фиг.2
Върху пулта за управление са оформени следните полета:

 • поле на аварийния стоп (1);

 • поле на програмируемия контролер МС4 (2);

 • поле с описание на грешките в системата индикатори (3);

 • поле със светлинни индикатори (4);

 • поле с бутони за управление режимите на работа (5).

 • поле с бутони и потенциометър за управление на линията (6);

 • поле с бутони за управление на количката (7); );

 • поле с бутони за управление на ножа (8); );

 • поле с бутони за управление на уловителя (9);

 • поле с бутони за управление на хидравличната помпа (10)

2.2.1.1. Работа с бутоните, превключвателите и потенциометрите.Бутоните и превключвателите са оформени в осем полета и групирани по функционален признак.

Когато прекъсвача на силовият блок се постави в положение “ВКЛ.” се подава захранващо напрежение към програмируемируемия контролер. При изправен контролер на неговия индикатор на първия ред се появява LE_SET. При правилно действие на потребителското програмно осигуряване трябва да светне индикатора “СТОП” от поле (4). При задействане на на някой от аварийнийните стопове (поле1) светва индикатора “АВАРИЯ” от поле (4). При наличие на грешка( те ще бъдат описани в следващите раздели) светва и индикатора “ГРЕШКА” от поле (4). След връщането на аварийния стоп в нормално състояние системата преминава в състояние стоп независимо в какво състояние се е намирала преди това. Състояние стоп е изходното състояние и за двата режима – ръчен и автоматичен. Когато системата се намира в състояние стоп индикатора “СТОП” от поле (3) свети постоянно, а индикатора “СТАРТ” е изгаснал.

Основните два режима са ръчен и автоматичен и се избират с помощта на превключвателя ”РЕЖИМ” намиращ се в поле (5). Превключването от едното в другото положение на превключвателя за избор на режим “заставя” системата да премине в състояние стоп. Стартирането и спирането на избрания режим става с бутоните “СТАРТ” и “СТОП” намиращи се в същото поле. При натиснат и задържан бутон “СТОП” повече от 5 секунди се нулира текущото показание на броя на произведени профили. При натиснат и задържан бутон “СТОП” и след това натиснат бутон “СТАРТ” се нулира текущото показание за дължина.

В поле (10) са поместени бутоните за пускане и спиране на ел.двигателя за създаване на налягане в хидравличната система. Бутоните са с вградени светлинни индикатори. При спян двигател свети бутонът “СТОП”, а при запуснат двигател свети бутонът “СТАРТ”. С помощта на “хидравликата” се осъществяват движенията на ножа. Ако системата се намира в режим ”СТАРТ” хидравличната система не може да бъде изключвана.

В поле (5) са поместени бутоните за стартиране(зелен) и спиране(червен) на автоматичния и ръчния режим и превключвателя за ръчен и автоматичен режим. За да се стартира даден режим е необходимо да се натисне зеления бутон “СТАРТ” . Стартирането е възможно ако няма грешка в системата (индикатора “ГРЕШКА” от поле (4) е изгаснал). При стариране на даден режим индикатора “СТОП” изгасва, а индикатора “СТАРТ” мига при ръчен режим или свети постоянно при автоматичен режим. При натискане на бутона за спиране(червения) системата преминава в състояние стоп, при което светва индикатора “СТОП”. Този бутон изпълнява и две други функции. При неговото натискане се нулират грешките(ако са премахнати причините), а при продължително(повече от 5сек.) задържане се нулира броя на отрязаните профили. При стартиран ръчен или автоматичен режим и промяна състоянието на превключвателя ”РЕЖИМ” системата преминава в режим стоп.

В поле 6 са разположени бутоните и потенциометърът за управление на линията. Действието на бутоните е разрешено само в ръчен режим. Чрез потенциометъра се задава скороста на линията в автоматичен и ръчен режим при движение напред. При движение назад в ръчен режим скоростта се ограничава на 5м/мин. При стартиран ръчен режим, чрез бутоните ”НАЗАД” и ”НАПРЕД” се задвижва линията в съответната посока. След отпускане на натиснатия бутон, линията спира.

В поле 7 са разположени бутоните за управление на количката. Тяхното действие е разрешено само в ръчен режим. В автоматичен режим количката се управлява без да се взима под внимание състоянието на бутоните и потенциометъра. При стартиран ръчен режим, чрез бутоните ”НАЗАД” и ”НАПРЕД” се задвижва количката в съответната посока. След отпускане на натиснатия бутон, количката спира. Количката ще спре и при достигане на крайното положение за съответната посока. При натиснати и двата бутона (”НАЗАД” и ”НАПРЕД”), количката ще се движи постояннно между двата индуктивни датчици.

В поле 8 са разположени бутоните за управление на ножа ”РЯЗАНЕ” и ”ПОВДИГАНЕ”. Управлението на ножа с тези бутони е разрешено само в ръчен режим и при включен двигател на хидравличната система.

В поле 9 са разположени бутоните за управление на притискача ”ПРИТИСКАНЕ” и ”ОТПУСКАНЕ”. Управлението на притискача с тези бутони е разрешено само в ръчен режим и при включен двигател на хидравличната система.
2.2.1.2. Функции на светлинните индикатори на пулта за управление.

Върху пулта за управление е оформено поле (4) с четири индикатора със следните функции:- индикатор “АВАРИЯ” – свети при натиснат авариен стоп или невключен контактор за оперативното напрежение.

- индикатор “ГРЕШКА” – мига при възникване на грешка. Грешките са описани подробно в т.3.2.1.2.1.

 • индикатор “СТОП” - възможни са следните варианти;

 1. индикаторът “СТОП” мига, а индикаторът “АВАРИЯ” свети – не е включено оперативното напрежение. За да се включи оперативното напрежение трябва да се натисне бутона “СТОП”, при което линията преминава в режим стоп;

 2. индикаторът “СТОП” свети постоянно – линията е в режим стоп(последно е натиснат бутона “СТОП”) или линията е спряла в резултат на възникване на грешка;

 3. индикаторът “СТОП” е изгаснал, а индикаторът “СТАРТ” мига – линията е в ръчен режим и може чрез бутоните и потенциометрите да се въздейства на съответния възел от системата;

 4. индикаторът “СТОП” е изгаснал, а индикаторът “СТАРТ” свети постоянно – линията е в автоматичен режим.
 • индикатор “СТАРТ” - възможни са следните варианти;

 1. индикаторът “СТАРТ” е изгаснал – линията е в режим стоп или готовност;

 2. индикаторът “СТАРТ” мига а индикаторът “СТОП” е изгаснал – линията е в ръчен режим режим;

 3. индикаторът “СТАРТ” и индикаторът “СТОП” мигат заедно – линията е изпълнила заданието за брой произведени тръби;

 4. индикаторът “СТАРТ” свети постоянно – машината е в режим старт – извършва се автоматично фориране на туби(индикаторът “СТОП” е изгаснал).

При включване на захранването на контролера за около 5сек. светват всички индикатори от поле (3), с което се прави тест за изправността на индикаторите.
2.2.1.3. Работа с програмируемия контролер МС4.

Стартиране на алгоритъма заложен в контролера става след включване на захранването му, което се подава от главното табло. След включване на захранването на контролера се появява следната информация:

LE_SET

XXXX ,

където XXXX е заданието за дължината на профилите. Това е стартовият екран на системата.

2.2.1.2.1. Настройка заданията и преглед на текущите параметри.

За параметризиране и наблюдение работата на линията са достъпни пет потребителски екрана. Преминаването от един екран в друг става чрез натискане на бутоните ▼и▲ от клавиатурата на контролера. Първите три екрана се използват за задаване на параметрите (дължина на отрязване, брой и корекция на дължината) на линията, а последните два за наблюдение на текущите стойности. Потребителските екрани имат следните функции:1) Екран за преглед и промяна на заданието за дължина на профилите

LE_SET

XXXX ,

Където ХХХХ е заданието в милиметри за дължина на отрязване. Допустими стойности от 1000 до 9999 милиметра;


2) Екран за преглед и промяна на заданието за брой на тръбите

nu_SET

XXXX ,

Където, ХХХХ е заданието за брой на тръбите, които трябва да се произведат. Допустими стойности от 1 до 9999 броя ;3) Екран за наблюдение и промяна на заданието за корекция на дължината на тръбите

Co_SET

XX ,

Където, ХХ е заданието в милиметри за корекция в дължината на тръбите. Допустими стойности от -30 до 30 милиметра;


4) Екран за наблюдение на текущата дължина и брой на тръбите

L XXXX

n YYYY ,

Където ХХХХ е текущата дължин в милиметри на призвежданият в момента профил, а YYYY е текущия брой на произведените профили. При задействане на ножа се нулира текущата дължина и се увеличава броя на произведените профили. Нулирането на текущата дължина се извършва и при ръчно задействане на ножа;
5) Екран за наблюдение на текущата скорост на линията и възникналата грешка

SPd XX

Err YY ,

Където ХХ е текущата скорост на линията в метри/минута, а YY е номера на възникналата грешка. Когато няма възникнали грешки номерът е 0.


За промяна на стойността на заданията е необходимо да се извършат следните действия:

- натиска се бутона Bs. Надписа на първия ред започва да мига - индикация, че се минава в режим на промяна.

- чрез цифровата клавиатура ( бутоните от 0 до 9 и бутона -) се въвежда желаното число. То се изписва на долния ред на индикацията.

- чрез натискане на бутона Ent се потвърждава въведената стойност или с натискане на бутона Esc тя се отказва. Надписа на първия ред спира да мига.


Грешките, които могат да възникнат са със следните номера:

 1. Повреда в инвертора(ELDI/D) управляващ двигателя на линията;

 2. Повреда в инвертора(ALTIIVAR 11) управляващ двигателя на количката;

 3. Повреда в инкременталния датчик за измерване на дължина;

 4. Повреда в хидравличната система на линията;

 5. Повреда в крайните изклюватели на количката;

 6. Повреда в индуктивните датчици на количката;

 7. Повреда в индуктивните датчици на ножа;

 8. Повреда в индуктивнитят датчик на уловителя;

 9. Грешно въведен размер за дължина на профилите;

 10. Количка в предно крайно положение при автоматичен режим, или количката е излязла от обхвата на индуктивния датчик за задно положение преди да е подадена команда за движение;

 11. Количката не може да достигне крайно задно положение при автоматичен режим;

 12. Задействан нож при движение на количката назад.

 13. Грешка при измерването на действителната скорост на линията.


Нулирането(изчистването) на грешките става чрез натискане на бутона СТОП, след като е отстранена причината за грешката.

В програмируемия контролер МС4 освен потребителските екрани, има и множество системни екрани, необходими при настройката и тестването на потребителското програмно осигуряване. Ако е избран системен екран връщането към последния потребителски екран става като се натисне няколко пъти бутона ESC.

За повече информация за работата с клавиатурата и дисплея трябва да се разгледа подробното описание на МС4.


2.2.1.3.2.Конфигурирация на контролера МС4.

За конкретната система програмируемият контролер МС4 е оборудван със следните модули:

 1. Модул клавиатура и индикация(LED).

 2. Процесорен модул с 24 цифрови входа, 16 цифрови изхода и 8 аналогови входа за входни сигнали 0 до 5V.

 3. Захранващ модул с наситени 16 цифрови входа и 8 цифрови изходи

Каталог: images -> stories -> engineering
stories -> За медитацията ошо въведение
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г
engineering -> Инструкция за експлоатация на система за управление на технологична линия за хартиени чували. Общи сведения и предназначение
engineering -> Система за неутрализация на отпадни води в тец бобовдол пулт за управление състав, устройство и принцип на работа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница