Инструкция за експлоатация наДата25.07.2016
Размер72.09 Kb.
#6401
ТипИнструкция
Инструкция за експлоатация на

ИНВЕРТОРНИ АПАРАТИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ

MMA / TIG - AC/DC модели 200А, 270А, 330А 1. Работа по метода ММА (Ръчно ЕлектроДъгово Заваряване РЕДЗ) с обмазани електроди. Ключе 14 трябва да бъде в положение ММА и регулирането на заваръчния ток става от потенциометър 1.

Апаратът позволява да се работи с всички рутилови и базични електроди на прав ток. Има следните вградени автоматични функции, които позволяват по-високо качество на заваряване:

 1. Hot start – кратковременно повишаване на заваръчния ток при започване на заваряването с обмазани електроди, с цел по-лесно започване на заваръчния процес и подгряване на началото на заваръчния шев. Това гарантира по-високо качество на началото на шева.

 2. Anti stick – функция която позволява при евентуално залепване на електрода, машината да премине в режим на работа 10А. Това прави лесно отлепването на електрода.

 3. Arc force – автоматично повишаване на заваръчния ток при скъсяване на дъгата с цел незалепване на електрода по време на работа и поддържане на оптимална заваръчна дъга.

 1. Работа по метода TIG (ВИГ-заваряване с нетопим волфрамов електрод). Ключе 14 трябва да бъде в положение TIG и регулирането на заваръчния ток става от потенциометри 1 до 10 и ключета 12 до 15.

 1. Функции на ключе 15 – избор на режим на работа 2Т, 2Т/4Т (2-такта – 4-такта).

- 2Т (2-такта) – с натискане на предната част на бутона на ВИГ-горелката се стартира процеса на заваряване. При отпускане на бутона процеса спира. Регулирането на заваръчния ток става от потенциометри 1 до 10 и ключета 12 и 13. • 2Т/4Т (2-такта – 4-такта) – има възможност за избор между работа в режим 2-такта и работа в режим 4-такта.

С натискане на предната част на бутона на ВИГ-горелката се стартира процеса на заваряване. При отпускане на бутона процеса спира (2-такта).

С краткотрайно натискане (0,5÷1,0 сек) и отпускане предната част на бутона на ВИГ-горелката стартира процеса на заваряване, а при повторно натискане той спира (4-такта).Забележете, че в положение 2Т/4Т на ключе 15 може да се работи едновременно на 2-такта и 4-такта по избор на заварчика.

Когато сте в режим 4-такта със задния край на бутона на ВИГ-горелката може да направите собствен ръчен импулсен режим. С краткотрайно натискане (0,5÷1,0 сек) и отпускане предната част на бутона на ВИГ-горелката стартира процеса на заваряване. Големината на тока се определя от петенциометър 1 и се показва на дисплея. При натискане на задната част на бутона на ВИГ-горелката, токът на заваряване приема стойност определена от потенциометър 2, която може да бъде по-малка или по-голяма от основния ток.Пример 1. Основният ток е по-голям от вторият ток.При позиционно заваряване на тръбни детайли идва момент, когато разтопената заваръчна ваничка започва да стича и точно в този момент натискаме задната част на бутона на ВИГ-горелката. Така преминаваме на допълнителния втори ток (в случая по-малък от първия), процеса на заваряване продължава (дъгата не се прекъсва), а ваничката се охлажда. Отпускаме бутона и отново се връщаме на основния ток. Така натискайки и отпускайки бутона, формираме собствен импулс, като ние определяме неговата дължина (с натискане и задържане на задната част на бутона). По този начин овладяваме процеса на заваряване, който се получава непрекъснат и с високо качество (формираме по наше желание заваръчната ваничка).

Друг вариант е когато заваряваме два детайла с различна дебелина. Когато насочваме горелката към по-дебелия детайл работиме с основния ток (по-голям), а когато я насочваме към по-тънкия натискаме задната част на бутона и работиме с допълнителния по-малък ток. Така редувайки двата тока си улесняваме работата при заваряване на детайли с различна дебелина.

Пример 2. Основният ток е по-малък от допълнителния втори ток

Много удобен вариант за начинаещи заварчици и/или при заваряване на детайли изискващи повишено внимание (например алуминиеви). Запалваме дъгата и работиме с основен ток нагласен така, че сме на границата на формиране на заваръчна ваничка, позволяваща да се подаде добавъчен материал. В момента когато искаме да подадеме материала, натискаме задната част на бутона, преминаваме към по-висок ток, добавяме и отпускаме бутона. С по-малкия основен ток оформяме шева. По този начин същинския процес заваряване на детайлите извършваме с допълнителния ток, който ние определяме кога и за колко време да протече. 1. Функции на ключе 12

 • -- Нормален режим на заваряване

 • Импулсен режим – процесът протича с автоматично редуване на два тока – основен I определен от потенциометър 1 и Ipuls определен от потенциометър 3. При този процес Ipuls е винаги по-малък, като може да бъде между 10 ÷ 80% от I. Например ако I = 100А то Ipuls може да се настройва в границите между 10 ÷ 80 Ампера. Чрез потенциометър 4 настройваме честотата на редуване на I и Ipuls . За DC в положение минимум на потенциометъра съотношението е 0,5 / 0,5 сек, а при максимум е 0,005 / 0,005 сек. За АС в положение минимум на потенциометъра съотношението е 0,5 / 0,5 сек, а при максимум е 0,02 / 0,02 сек. Чрез потенциометър 5 се настройва продължителността (при зададена честота) от 20 ÷ 80% I и Ipuls. При положение минимум на потенциометъра 5 I = 20%, а Ipuls = 80% от общата продължителност на импулса. При положение максимум I = 80%, Ipuls = 20% .
- АС Magic – режим с търсещ баланс при работа на АС

 1. Функции на потенциометър 8 – I, потенциометър 9 – I и потенциометър 10 – post gas

Чрез потенциометър 8 – I настройваме за колко време да нарастне тока от 0 до нагласената с потенциометър 1 – I стойност (0,5 ÷ 5 сек) при започване на заваръчния процес.

Чрез потенциометър 9 – I настройваме за колко време да спадне тока до 0 от зададената с потенциометър 1 – I стойност (0,5 ÷ 10 сек) при завършване на заваръчния процес. С това се избягва образуването на кратерче в края на шева.

Чрез потенциометър 10 - post gas се определя времето (1 ÷ 10 сек.) за обдухване с газ след спиране на заваръчния процес.


 1. Функции на ключе 13 AC/DC

 • Работа по метода TIG (ВИГ) в режим DC – заваряване с ПОСТОЯНЕН ТОК. По този метод могат да се заваряват всички метали с изключение на АЛУМИНИЙ и неговите сплави.

Настройват се ключе 14 в положение TIG, ключе 13 в положение DC, ключе 15 - 2Т / 4Т – по избор, ключе 12 - -- безимпулсно или импулсно заваряване.

Положение АС Magic на ключе 12 и потенциометри 6 и 7 не вземат участие в режим DC при TIG заваряване. • Работа по метода TIG (ВИГ) в режим АC – заваряване с ПРОМЕНЛИВ ТОК. По този метод може да се заварява АЛУМИНИЙ и неговите сплави.

Ключе 13 се поставя в положение АС. Могат да се настройват всички потенциометри от панела за управление. 1. Функция на потенциометър 7

Чрез потенциометър 7 – БАЛАНС се настройва съотношението между положителен и отрицателен полупериод. Обикновенно потенциометърът се поставя в средно положение (нула на скалата на панела) – фиг. А.

В крайно ляво положение на потенциометъра положителния полупериод е с продължителност 80%, а отрицателния – 20% - фиг. В.

В крайно дясно положение на потенциометъра положителния полупериод е с продължителност 20%, а отрицателния – 80% - фиг. С.

Когато подаваме на горелката положителна полувълна с по-голяма продължителност (потенциометъра 7 е завъртян наляво) се получава по-добро почистване на алуминиевия детайл, провара е по-малък, а заваръчния шев е по-изпъкнал.

В този случай се получава и по-бързо износване на волфрамовия електрод.

Когато подаваме на горелката отрицателна полувълна с по-голяма продължителност (потенциометъра 7 е завъртян надясно) се получава по-добър (дълбок) провар в алуминиевия детайл. 1. Функция на потенциометър 6

Чрез потенциометър 6 се задава честотата на променливия ток – 50 ÷ 150 Hz

 1. Функция на ключе 12 в положение на АС Magic - импулсен ток с автоматичен търсещ баланс

Когато алуминиевият детайл е много замърсен и трудно се почиства, както и при трудно заваряеми алуминиеви сплави, за разрушаване (почистване) на трудно топимия двуалуминиев триокис е необходимо на горелката да се подаде положителен полупериод с по-голяма продължителност от отрицателния.

В същото време това води до прегряване на волфрамовия електрод и до по-бързото му износване.За удовлетворяване на двете условия сме разработили допълнителна функция при заваряване на алуминий – ключе 12 в положение АС Magic .
Апаратът избира оптимална стойност, като автоматично увеличава и намалява продължителността на положителния полупериод с цел по-добро почистване на детайла и същевременно ограничава износването на волфрамовия електрод.

Това означава, че вместо Вие да нагласите потенциометъра 7 - баланс - наляво по скалата между максимум и 0, апарата го прави вместо Вас, като това се повтаря многократно в процеса на заваряване – апарата избира оптималната стойност.Когато ключе 12 е в положение АС Magic управлението на потенциометри 4, 5, 6 и 7 се поема от процесор в управляващата платка.

Чрез потенциометри 1 и 3 се определят стойностите от импулсната поредица на двата тока по същия начин както е обяснено в точка II подточка 2.


 1. Функция на сигналният оранжев светодиод 11

При продължителна работа на максимален ток и висока температура на околната среда може да се получи така, че електронните модули в апарата да се загреят до пределно допустимата температура. Тогава сигналният светодиод светва в оранжево и апарата е блокиран. Работят само охлаждащите вентилатори. След като апарата се охлади достатъчно, светодиода изгасва и отново е готов за работа.

Ако се случи така, че светодиода светне без видима причина (не сте работили продължително на максимален ток), означава, че е имало проблем в захранващото напрежение – повишено или понижено захранващо напрежение с повече от ± 15% (260/180V; 450/300V).В този случай апаратът се изключва за 30 ÷ 60 секунди от мрежата и отново се включва. Светодиода трябва да е изгаснал.
ВНИМАНИЕ !!! Ако оранжевия светодиод 11 остава да свети ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се обърнете към АИГ-Заваряване ООД за сервизно обслужване.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница