Инструкция за използване УводДата13.09.2016
Размер171.77 Kb.
#9053
ТипИнструкция
Програма "TGCad"

Инструкция за използване


 1. Увод:

Програмата "TGCAD" е създадена да работи като надстройка на "AutoCAD®". Тя позволява създаването на кадастрални планове в цифров вид, включително въвеждане на семантични (таблични) данни за кадастрални райони, имоти, сгради и самостоятелни обекти.

Програмата приема входни данни от следните формати: • "ZEM" формат - версии 1.0 и 2.0;

 • "CAD" формат - версии 1.0, 2.0, 3.0 и 4.0;

 • "PLT" файлове - в "HP-GL" формат (не се поддържа напълно);

 • "KPT" файлове - регистър на подробните точки от TPLAN;

 • "TCP" файлове - собствен формат на програмата.

Изходните файлови формати са:

 • "CAD" формат - версии 1.0, 2.0, 3.0 и 4.0;

 • "ZEM" формат - версии 1.0 и 2.0;

 • "TCP" формат.
 1. Инсталиране:

Програмата работи само като надстройка на "АutoCAD R14, 2000, 2000i, 2002, 2004 и 2005" или "AutoCAD MAR R2, R3, R4, R5". За да инсталирате програмата трябва да имате на вашия компютър един от горните продукти - легално закупен, лицензиран, инсталиран и работещ!

Инсталацията протича в следните стъпки: 1. От “Control Panel”, “Regional Settings” в секцията “Numbers” изберете “Decimal Symbol” и го задайте да е “.” (точка). В секцията “Currency” задайте “Decimal symbol” също да е “.” (точка). Потвърдете промяната като натиснете “Apply” и след това “OK”.

 2. Ако не е инсталиран нито един от продуктите "АutoCAD R14, 2000, 2000i, 2002, 2004 и 2005" или "AutoCAD MAR R2, R3, R4, R5", следва да го инсталирате. Задължително инсталирайте: “Program Files” и “Fonts”. Останалите опции от инсталацията са по желание.

 3. Настройте изгледа на AutoCAD както ви харесва, но за препоръчване е чертожното поле да е бяло, за да имате представа как ще изглежда чертежа, напечатан на белия лист хартия. Освен това вградените цветове на програмата са съобразени с бял фон на чертожното поле.

 4. Разархивирайте файла "TGCad.zip" в директория по желание, например:
  C:\\Program Files\\AutoCAD 2004\\TGCad

 5. Стартирайте AutoCAD.

 6. Запишете текущия профил под някакво име с командите:
  Menu->Tools->Options->Profiles->Export->"Име на профила"

 7. Копирайте текущия профил с име „TGCad”:

Menu->Tools->Options->Profiles->Add to list...->Profile name: TGCad->Apply & Close.

 1. Направете новия профил „TGCad” да е текущ:

Menu->Tools->Options->Profiles->щраквате с левия бутон на мишката върху профила “TGCad”->Set Current->OK.

 1. Скрийте всички ленти с инструменти.

 2. Добавете директорията, в която сте разархивирали програмата към "Support File Search Path":
  Menu->Tools->Options->Files->Support File Search path->Add->Browse->C:\\Program Files\\AutoCAD 2004\\TGCad

 3. Излезте от AutoCAD.

 4. Влезте отново в AutoCAD. Ако всичко е наред трябва да се появят лентите с инструменти на програмата и към менюто да се добави подменю "Кадастър". Настройте лените с инструменти по ваше желание. Препоръчително е лентата "Формат" да е отгоре-хоризонтално, лентите "Чертане" и "Промяна" да са една до друга, хоризонтално под лентата "Формат", а лентата "Планове" да е отляво-вертикално.

 5. Добавете тези от стандартните ленти, които желаете.

 6. Да се има в предвид, че някои от вградените команди в AutoCAD няма да работят. Такива са: UNDO, U, GRIPS, STRETCH, GRIP_STRETCH.

 7. Други от вградени вградените команди са заменени с нови. Такова са: PLINE, LINE, TEXT, DTEXT, POINT, SHAPE, LAYER, CHANGE, CHPROP, LIST, ERASE, COPY, OFFSET, MIRROR, ARRAY, MOVE, ROTATE, SCALE, TRIM, EXTEND, BREAK, PEDIT, LINETYPE и STYLE.

 8. Можете да превключвате между профила “TGCad” и всеки друг профил, например оригиналния профил преди инсталацията на програмата. Задължително при всяко превключване задължително трябва да излезете от AutoCAD и отново да влезете. Превключването става чрез следните команди от менюто:

Menu->Tools->Options->Profiles->щраквате с левия бутон на мишката върху желания профил->Set Current->OK

 1. Ако запишете профилите във файлове ще можете да създадете „Shortcut” за стартиране на AutoCAD с всеки един профил по желание. Така например за да запишете профила “TGCad” използвайте следната поредица от команди в менюто:

Menu->Tools->Options->Profiles->щраквате с левия бутон на мишката върху профила „TGCad”->Export->име на файла, например “TGCad”->Save->OK.

След това се създава нов „Shortcut” за стартиране на AutoCAD, като в командния ред „Target:” се добавят съитветните параметри. Например с:

C:\Program Files\AutoCAD 2002\Acad.exe” /p “C:\Program Files\AutoCAD 2002\TGCad\TGCad.arg”,

стартираме AutoCAD с профила, който преди това записахме и който се намира в по-горе описаната директория. По същия начин можете да стратирате с какъв да е предварително записан профил.
 1. Активиране на програмата:

Докато програмата не бъде активирана ще работи в “ДЕМО” режим. Това означава, че някои от фунциите за вход/изход няма да се изпъляват. При опит за изпълнение на такава фунция, както и при всяко стартиране на програмата, ще се появява предупредителен диалог. Прочетете внимателно надписа и препишете ИДЕНТИФИКАЦИОННИЯ КОД на инсталацията. Той представлява поредица от 4 групи с по 4 букви/цифри, разделени с тирета. Този ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КОД изпратете на указания адрес или продиктувайте на дадения телефон. В отговор ще получите аналогичен АКТИВАЦИОНЕН КОД. До неговото получаване отгорете с “NO” и продължете работата си в “ДЕМО” режим. Когато вече разполагате с АКТИВАЦИОНЕН КОД, стартирайте програмата, отговерете на въпроса с “YES”, наберете АКТИВАЦИОННИЯ КОД и натиснете “ОК”. Ако всичко е в ред, повече няма да получавате предупредителни съобщения и програмата ще работи в “ПЪЛЕН” режим.

Обръщаме внимание, че 1 лиценз за програмата е предвиден само за 1 работно място. Ако искате да ползвате програмата на и друго работно място е необходимо да закупите допълнителен лиценз.

 1. Структура на данните:

Графичната информация се съхранява в стандартен ".dwg" файл, заедно с който се записва и специален ".tcp" файл със същото име. Цялата информация (графични и таблични данни) се записва в ".tcp" файла, така че дори ".dwg" файла да бъде изтрит, той може да се възстанови при наличие на ".tcp" файл. Единствено графичните обекти създадени със стандартните команди на "AutoCAD®" няма да бъдат възстановени. За имената на файловете са допустими всякакви имена на латиница, като не трябва да се използва знака "_" (долна черта).

В един работен проект могат да се отворят и редактират едновременно няколко ПЛАНА. Всички заредени планове се записват едновременно в един “tcp” (“dwg”) файл. Всеки ПЛАН трябва да е с уникално ЕКАТТЕ. Името на плана трябва да е до 15 знака и не се допуска използването на долна черта “_”.

Във всеки план има произволен брой СЛОЕВЕ. Слоят “CADASTER” е за дължителен. В слоевете са раположени графични обекти (точки, линии, контури, условни знаци и надписи), структурирани по логичрски признак. Имената на слоевете трябва да съдържат до 15 знака, като не се допуска използването на долна черта “_” в името. За всеки слой от всеки план във файла се създава отделен слой в “AutoCAD®”, чието име е съставено от името на ПЛАНА и името на СЛОЯ, разделени с долна черта: “ПЛАН_СЛОЙ”. Тези слоеве ще наричаме условно cad-слоеве.

Във файла могат да се създават и унищожават допълнителни слоеве със стандартните команди за слоеве на “AutoCAD®”, чиито имена не отговарят на горното правило и които се съхраняват само в “.dwg” файла. В тези слоеве могат да се записват само графични обекти, създадени със стандартните средства на “AutoCAD®”. Тези слоеве ще наричаме условно: dwg-слоеве.

Във всички cad-слоеве могат да се записват всички видове графични cad-обекти: това са обектите, описани в инструкциите за cad-формата от 1996 г. (версия 1.0), 1999 г. (версия 2.0), ЗКИР, zem-формат, версия 1.0 и версия 2.0.

За всеки план има един общ блок с таблични данни. Въпреки, че се четат данни от всички версии на cad и zem форматите, табличните данни се редуцират и трансформират до тезе, описани в ЗКИР (cad-формат версия 3.0). Програмата позволява пряк достъп и редактиране на всички таблични данни, независимо от връзката им с графични обекти.
 1. Комади от командна линия:

Командите, описани по-долу са допълнение към (или заместват) стандартните команди в “AutoCAD®” и касаят работата с cad-обектите и табличните данни към тях. Голяма част от стандартните команди са запазени. Работата с тях трабва да е внимателна, защото може да се получи десинхронизация между данните записани в “tcp” файла и “dwg” файла. При подозрение за такава ситуация има възможност да се възстанови синхронизацията, т.е. данните от “dwg” файла напъно да отговарят на тези в “tcp”. “Tcp” файла е в повечето случаи водещия файл. Всяка от тези комадни се извиква като се изпише на командния ред.


 1. За работа с ПЛАНОВЕ са достъпни следните команди:

Команда

Описание

CADNEWPLAN

Създава нов план. Дава възможност за въвеждане на общи данни за плана, като: име, описание, тип, ЕКАТТЕ, населено място, дата на редакция, мащаб, редукция по X и Y, дата на плана, номер на плана, кой е одобрил плана, координатната и височинната система

CADCHANGEPLAN

За промяна на по-горе изброените параметри за даден план

CADCHOOSEPLAN

Избор на текущ план (голяма част от командите работят в текущия план)

CADERASEPLAN

Изтрива се цялото съдържание на избрания план

CADMERGEPLAN

Обединява съдържанието на два заредени плана, като се посочва кой план ще е приемник на данните и кой ще е източник. Плана източник се изтрива след обединението. И за двата плана преди обединяването, както и за обединения план се прави проверка на топологията
 1. Команди за ВХОД/ИЗХОД:

Команда

Описание

CADQSAVE

Записва “dwg” и “tcp” файловете с последното въведено име

CADSAVE

Записва “dwg” и “tcp” файловете със зададено име

TCP2DWG

Въвежда данни от “ТCP” файл. Генерира отново графиката

CAD2DWG

Въвежда данни от “CAD” файл. Автоматично разпознава версията на формата (1.0, 2.0 или 3.0). Преобразува табличните данни до версия 3.0. Проверява данните за валидност и изчертава графиката

ZEM2DWG

Въвежда данни от “ZEM” файл. Автоматично разпознава версията на формата (1.0 или 2.0). Преобразува табличните данни до CAD, версия 3.0. Проверява данните за валидност и изчертава графиката

KPT2DWG

Въвежда данни от “KPT” файл. Разпознава кодовете

DXF2DWG

Въвежда графични данни от “DXF R12” файл

PLT2DWG

Въвежда графични данни от файл с HP-GL формат

DWG2CAD1

Извежда текущия план във формат “CAD”, версия 1.0

DWG2CAD2

Извежда текущия план във формат “CAD”, версия 2.0

DWG2CAD3

Извежда текущия план във формат “CAD”, весия 3.0

DWG2CAD4

Извежда текущия план във формат “CAD”, весия 4.0

DWG2ZEM1

Извежда текущия план във формат “ZEM”, версия 1.0

DWG2ZEM2

Извежда текущия план във формат “ZEM”, версия 2.0

CNT2CAD

Извеждане на данни за отделен имот в “CAD” файл

CADSELOUT

Извеждане на маркираната част от текущия план във файл
 1. За работа със СЛОЕВЕ са достъпни следните команди:

Команда

Описание

CADNEWLAYER

Създава нов слой в текущия план

CADCHOOSELAYER

Избира текущ слой в текущия план

CADRENAMELAYER

Преименува слой от текущия план

CADERASELAYER

Изтрива съдържанието на слой от текущия план. Ако в плана има и други слоеве, изтрива и слоя. Ако слоя е единствен, не се изтрива

CADOBJLAYER

Променя текущия слой иплан според тези на посочен обект
 1. Команди за въвеждане на нови графични обекти:

Команда

Описание

CADPOINT

Въвежда се точка от ГО или подробна точка

CADSYMBOL

Въвежда се условен знак

CADTEXT

Въвежда се надпис

CADLINE

Въвежда се линия (полилиния)

CADREGION

Въвежда се кадастрален район

CADPROPERTY

Въвежда се имот

CADBUILDING

Въвежда се сграда

CADOBJECT

Въвеждат се данни за самостоятелен обект от сграда

CADCROSSES

Въвеждат се координатни кръстове в зададен правоъгълник

CADCNTNUMBS

Надписване/изтриване на номерата на районите/имотите/ сградите

CADPNTNUMBS

Надписване/изтриване на номерата на точките

CADPNTHIS

Надписване/изтриване на котите на точките

AN

Надписване на административен номер на имот/сграда
 1. Команди за редактиране на графични обекти:

Команда

Описание

CADREVLINES

Обръщане на посоката на линия

CADERASEENTTXT

Изтриване на надписите към графичните обекти

LINT

Пресичане на линии. Посочват се две линии и ако се пресичат, се разцепват на части във всички пресечни точки. Ако се пресичат продълженията на краищата им, пита дали искаме да ги удължим до пресичане и го прави при утвърдителен отговор

LINS

Вмъкване на нов възел в линия срещу зададена точка

CADMODIFY

Редактиране на единичен графичен обект

CADCHPROP

Промяна на свойствата на група графични обекти

CADCHTYPE

Промяна на типа на група графични обекти

CADNODE

Редактиране на възел: разцепване, преместване, изтриване, вмъкване

CADERASE

Изтириване на графични обекти

CADMOVE

Преместване на графични обекти

CADCOPY

Копиране на графични обекти

CADOFFSET

Успоредно копиране на графични обекти

CADMIRROR

Огледално копиране/преместване на графични обекти

CADARRAY

Размножаване на графични обекти в правоъгълна мрежа или полярно на зададени разстояния/ъгли

CADROTATE

Завъртане на графични обекти

CADSCALEOBJ

Мащабиране на графични обекти

CADTRIM

Отрязване на линии по зададена граница

CADEXTEND

Удължаване на линии по зададена граница

CADEXTTRIM

Удължаване/отрязване на графични обекти до зададена граница

CADBREAK

Прекъсване на линия между две зададени точки

CNTSEPAR

Разделяне на имот на 2 части по зададена площ и твърд възел или с права, успоредна на зададена права

CNTRELEASE

Освобождава контур от границата му (остава само свободен маркер)

SEGLEN

Генериране на надписи за дължина на отсечки от линия

NOD2PNT

Преобразуване на възли на линии в подробни точки
 1. Команди за настройки и управление на плановете:

Команда

Описание

CADCHPTYPE

Задаване на текущия тип точка от ГО или подробна точка

CADCHLTYPE

Задаване на текущия тип линия

CADCHLEVEL

Задаване на текущото кадастрално ниво на линиите

CADCHSTYPE

Задаване на текущия тип условен знак

CADCHCTYPE

Задаване на текущия тип контур

CADCHTTYPE

Задаване на текущия тип надпис

CNTFORM

Формиране на всички неформирани контури в плана: това са контур, без граница

SAMOBJFORM

Формиране на самостоятелните обекти по зададени схеми и надпис с идентификатора за всеки самостоятелен обект

CLEANNODES

Изчистване на всички неизползвани възели в текущия план

CLEANTABLES

Изчистване на всички неизползвани записи в таблиците в текущия план

CADSETUP

Настройка на параметрите на плана: надписване на номерата и котите на точките и изобразяване на подробните точки, надписване на номерата на контурите, оцветяване на обектите, проверка за уникалност на номерата, съобщения за грешки, глобален мащаб, глобални редукционни числа, дебелина на изобразяваните линии, изобразяване на типовете в диалозите, преизчертаване на графиката

CADSCALE

Промяна на глобалния мащаб на чертежа

AFFTRANS

Афинна трансформация на плана по зададени двойки координати на точки във файл

AFFLOAD

Зареждане на файла (може и само с нулева зона)

AFFSAVE

Запис на променения файл

AFFSHOW

Показване на зоните

AFFPNTDRAW

Извеждане на точните в графиката

AFFADD

Добавяне на нова зона в списъка със зони

AFFDEL

Изтриване на зададена зона от списъка със зони
 1. Команди за редактиране на таблични данни:

Команда

Описание

TABLECOMPILE

Компилиране на таблица

TABLEDECOMPILE

Декомпилиране на компилирана таблица

TABLEEDIT

Директно редактиране на таблиците с таблични данни

TABLEERASE

Изтриване на зададена таблица

TABLEEXPORT

Извеждане на единична таблица във файл

TABLEIMPORT

Вмъкване на таблица от файл

TABLEDATAIMPORT

Вмъкване на допълнителни таблични данни от файл

NEWIDTOOLD

Прехвърляне на идентификатора на всеки имот в полето за стар кадастрален номер
 1. Комади за тестване, справки и представяне на данните:

Команда

Описание

SETTOPOLOGY

Тестване и корекции в топологията

CADFIND

Търсене на графичен обект по неговия идентификатор

CADINFO

Показване на данните за посочен графичен обект

TESTPLAN

Тестване на плана за грешки

CADREDRAW

Преизчертаване на чертежа, без да се изтриват съществуващите обекти

CADREGEN

Преизчертаване на чертежа с предварително изтриване на всички графични обекти

CADREVERT

Преобразуване на обикновен чертеж (DWG) в CAD формат (Създаване на TCP данни)

CONVERTTOZKIR

Преобразуване на планове от произволен формат във формат CAD, версия 3.0 (по ЗКИР)

CADREGEXPORT

Извеждане на кадастрален регистър за текущия план

VIDTHATCH

Генериране на щриховки според вида територия

CADSHEETS

Формиране на картини листи в зададения мащаб на плана

CADFIX5000

Изтриване на текстовата информация в имотите, които са в урбанизирани територии и представяне на кадастралната карта във вид, подходящ за М 1:5000

CADABOUT

Извеждане на прозорец с информация за програмата

PAR4TXT

Извеждане на текстове по параграф 4

PAR4HATCH

Щроховане на плана по параграф 4

SKICI4

Извеждане на “.SCR” файлове за генериране на скици по пар. 4 1. Меню:

Към стандартните менюта се прибавя едно допълнително “Кадастър”. В него са структурирани голяма част от по-горе описаните команди. Показано е дървото на менюто, като в дясно с големи букви са дадени командите, които се изпълняват при избиране на дадена позиция от менюто:


Кадастър

Планове


Нов проект NEW

Отваряне OPEN

Запис CADQSAVE

Запис като CADSAVE

Вход от...

TCP файл TCP2DWG

CAD (МРРБ) CAD2DWG

ZEM (МЗГАР) ZEM2DWG

KPT KPT2DWG

DXF (R12) DXF2DWG

PLT (HP-GL) PLT2DWG

Изход в...

CAD v1.0 (1996) DWG2CAD1

CAD v2.0 (1999) DWG2CAD2

CAD v3.0 (ЗКИР) DWG2CAD3

ZEM v1.0 (1999) DWG2ZEM1

ZEM v2.0 (2000) DWG2ZEM2

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Нов план CADNEWPLAN

Избор на план CADCHOOSEPLAN

Промяна на план CADCHANGEPLAN

Изтриване на план CADERASEPLAN

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Настройки CADSETUP

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Съдържание

Преобразувания ???

Обединяване CADMERGEPLAN

Изтриване в/изън полигон ???

Транслиране ???

Афинна трансформация ???

Разтерни изображения

Отваряне ???

Затваряне ???

Привързване ???

Вход от .BMP ???

Услуги

Explorer ???Редактор ???

Редакция на файл ???

Текущ потребител ???

Регистрация ???

Палитра ???

Чертане


Нова точка CADPOINT

Нова линия CADLINE

Нов условен знак CADSIGN

Нов кад. район CADREGION

Нов имот CADPROPERTY

Нова сграда CADBUILDING

Нов надпис CADTEXT

Промяна


Свойства... CADMODIFY

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Изтриване CADERASE

Копиране CADCOPY

Огледално ???

Отместване ???

Размножаване ???

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Преместване ???

Завъртане ???

Мащабиране ???

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Скъзяване ???

Удължаване ???

Прекъсване ???

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Обръщане на линии CADREVLINES

Глобален мащаб CADSCALE

Пречертаване CADREDRAW

Регенериране CADREGEN

Възстановяване CADREVERT

Таблици TBLEDIT

Формат

Нов слой CADNEWLAYERИзбор на слой CADCHOOSELAYER

Преименуване на слой CADRENAMELAYER

Изтриване на слой CADERASELAYER

Избор на слой чрез обект CADOBJLAYER

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Тип точка CADCHPTYPE

Тип линия CADCHLTYPE

Тип условен знак CADCHSTYPE

Тип контур CADCHCTYPE

Тип надпис CADCHTTYPE

Кадастрално ниво CADCHLEVEL

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Номерация на точки CADPNTNUMBS

Коти на точки CADPNTHIS

Номерация на контури CADCNTNUMBS

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Цветове ???

Инструменти

Информация за обект... CADINFO

Намиране на обект... CADFIND
 1. Ленти с инструменти:

Налични са четири ленти с инструменти: “Планове”, “Формат”, “Чертане” и “Промяна”. Обикновено лентата “Планове” стои вляво вертикано, а другите ленти са в корната част на чертожното поле, на два реда. На горния ред е лентата “Формат”, а на долния ред, една до друга са “Чертане” и “Промяна”. При задържане на курсора на мишката върху някой бутон се появява подсказка със значението на бутона. По-долу са показани бутоните от лентите и командата, която се изпълнява при натискане на всеки от тях: 1. Лента с инструменти “Планове”:


 1. Лента с инструменти “Формат”:


 1. Лента с инструменти “Чертане”:


 1. Лента с инструменти “Промяна”: 1. Особености при използване на вградените команди на "AutoCAD®":Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница