Инструкция за извършване на ангажименти за договорениPdf просмотр
страница4/54
Дата03.01.2022
Размер0.81 Mb.
#111775
ТипИнструкция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
Instrukcia.pdf
Свързани:
3460201-¦Р¦ ¦-¦¬¦-¦¬TБTВTА¦-TВ¦¬¦-¦-¦-¦-¦-TБ¦¬TГ¦¦¦-¦-¦-¦¦, ДЕЛОВА-КОРЕСПОНДЕНЦИЯ-ТЕОРИЯ-11Б-2017-1, Наръчник за въвеждащо обучение на новоназначени служители в държавната администрация, DDS-08-2005-CASH-REPORTS-II-2005-ministries, Списък на документите на браншови модел на доставяне на води
РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Съгласно изискването на Указанието за управленски верификации, които държавите-членки следва да извършват по отношение на операциите, съфинансирани от СКФ за програмен период 2007 –
2013 г. (COCOF 08/0020/04, параграф 2.10), за да бъде използван одитът/ангажиментът за договорени процедури на проекти като надежден източник на увереност при верификацията на разходите от страна на УО, е необходимо да бъдат издадени указания към одиторите на бенефициентите относно обхвата на тяхната работа и вида на представяния доклад. Следва да се има предвид, че текстът на COCOF
08/0020/04-EN реферира към Международен стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) 4400
“Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова информация” (International standard on Related Services 4400 – “Engagements to Perform agreed-upon Procedures regarding Financial
Information”).
Отчитайки горното, в настоящата Инструкция термините “одит”, “одиторска услуга”, “одиторски доклад”, използвани до този момент на настоящия програмен период, са заменени, където е приложимо, с термините и правилата, отнасящи се до изпълнение на “ангажимент за договорени процедури”. Издаваните от УО указания за следващия програмен период 2014-2020 г. следва да бъдат съобразени с изскванията и терминологията на настоящата Инструкция. При прилагането на
Инструкцията за настоящия програмен период съществуващите процедури и издадените указания следва да се адаптират съобразно новите положения.
Проверката под формата на ангажимент за договорени процедури на проекти не е задължителна, възлага се по решение на УО и трябва да отговаря на правилата за допустимост на разходите по съответната ОП. В случаите, когато в насоките за кандидатстване по съответна схема на дадена Оперативна програма е предвидено извършването на такава проверка на проекти, то изборът на съответните проекти, които ще бъдат предмет на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури, следва да бъде направен, прилагайки систематичен подход (напр. всички проекти над определена сума). Проверки под формата на ангажимент за договорени процедури се извършват само на проекти с бюджет над 200 000 лв. Размерът на разходите за такъв тип одитни проверки не следва да превишава 1% от общо допустимите разходи по проекта.
Бенефициентите организират извършването на одитна проверка на изпълняваните от тях проекти, като съблюдават изискванията на настоящата Инструкция за изпълнение на “ангажимент за договорени процедури” с цел предоставяне на допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни правила на ЕС.


5
Приложими правила на ЕС през програмен период 2007-2013 по отношение на одитни проверки на проекти, съфинансирани от СКФ
ПРАВИЛА НА ЕС


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница