Инструкция за извършване на ангажименти за договорени


“Междинните проверки по ангажимента за договорени процедуриPdf просмотр
страница8/54
Дата03.01.2022
Размер0.81 Mb.
#111775
ТипИнструкция
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   54
Instrukcia.pdf
Свързани:
3460201-¦Р¦ ¦-¦¬¦-¦¬TБTВTА¦-TВ¦¬¦-¦-¦-¦-¦-TБ¦¬TГ¦¦¦-¦-¦-¦¦, ДЕЛОВА-КОРЕСПОНДЕНЦИЯ-ТЕОРИЯ-11Б-2017-1, Наръчник за въвеждащо обучение на новоназначени служители в държавната администрация, DDS-08-2005-CASH-REPORTS-II-2005-ministries, Списък на документите на браншови модел на доставяне на води

Междинните проверки по ангажимента за договорени процедури
” и “
Окончателната
проверка по ангажимента за договорени процедури” включват като минимум изпълнението
на следните процедури:


8

Таблица 1

Цел на процедурата
Основание
Описание на процедурата
а) Изборът на изпълнител по договорите, чрез които проектът се изпълнява, е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство*
Чл. 60 (а) от Регламент
1083/2006.
Одиторът проверява и формира констатация за наличие на съотвествие при избора на бенефициента на изпълнителите на отделните дейности по проекта спрямо изискванията на приложимите нормативни актове в тази сфера
(Закона за обществените поръчки и други приложими актове). Ако за възлагането на дейности на изпълнители не е приложим ЗОП, одиторът трябва да направи констатация дали начинът на възлагане е такъв, че да гарантира пазарна стойност на доставката/услугата/строителството. б) 1. Всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС, ПМС
№ 62/2007 и детайлните правила за допустимост на разходите по съответната
Оперативна програма.
2.
Бенефициентът е извършвал пълна проверка на документите, представени от изпълнители по договори в рамките на проекта, както и проверка на мястото на проекта за извършване на текущ контрол и удостоверяване на реалното извършване на заявените за плащане дейности, в съответствие с техническото задание и/или тръжното досие на проекта и/или други свързани документи.
Чл. 60 (а), (б) чл. 61 (б) (ii), чл. 62 (г) (ii) от Регламент
1083/2006; чл.
13 от
Регламент 1828/2006; ПМС
№ 62/2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС за финансовата рамка 2007 -
2013 г.; ПМС за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по съответната оперативна програма.
Одиторът проверява и формира констатация за наличие на съответствие доколко разходите по проекта са допустими съгласно изискванията на приложимите регламенти на ЕС, ПМС № 62/2007, детайлните правила за допустимост на разходите по съответната
Оперативна програма, както и съгласно други актове, определящи допустимостта на разходите. За допустимите разходи одиторът проверява дали те действително са платени и дали възложените дейности, за които бенефициентът е платил
(услугата/доставката/строителството) са действително извършени.


9 в) Първичните счетоводни и други съпъстващи релевантни документи
(фактури, приемо- предавателни протоколи, договори и др.) с еквивалентна доказателствена стойност са налични, логически обвързани и подкрепящи отчетените като допустими разходи по проекта.
Чл. 60 (е), чл. 61 (б) (i) от
Регламент 1083/2006;
Закон за счетоводството.
Одиторът проверява и формира констатация дали всички документи, на база на които е отчетен съответният разход, са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за този разход.
Одиторът проверява дали включените в
Искането за плащане разходи са регистрирани и отчетени в счетоводната система на бенефициента.
г) Бенефициентът поддържа адекватна одитна следа и всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване.
Чл. 58 (в), (ж), чл. 60(е) и чл. 90 от Регламент
1083/2006. Чл. 15 от
Регламент 1828/2006
Одиторът проверява и формира констатация дали:
1. бенефициентът е документирал надлежно изпълнението на дейностите по проекта и
2. документите са класирани, систематизирани и се съхраняват в съответствие с правилата на програмата.
При изпълнението на междинни проверки по ангажимента за договорени процедури констатации се правят за дейностите и разходите, включени в съответното междинно искане за плащане, а при изпълнение на окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури се прави констатация на документирането на дейностите по проекта като цяло. д) Исканията за плащане, подадени от бенефициентите, са точни, пълни и са във формат, изискван от съответния
УО/Междинно звено (МЗ).
Чл. 61 (б) (i) от Регламент
1083/2006; Чл. 13 от
Регламент 1828/2006.
Одиторът проверява и формира констатация дали:
- в проверяваното искане за плащане са включени разходи, които са относими към отчетния период на ИП, както и са допустими за включване в него в случаите, когато такива разходи са извършени извън този период;
- искането за плащане отговаря на актуалния към момента на подаването му формат и ако не – дали съдържа като минимум необходимата съгласно формата информация (напр. номер, вид, период, наименование и номер на съответния проект, наименование на бенефициента, банкова сметка, банков код, фонд на ЕС и др.), както и дали тази информация е


10 коректна;
- сумите по исканията за плащане са в размер, допустим за междинно/окончателно плащане и отговарят на условията в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и дали съотношението между националното и европейското съфинансиране е спазено и съответните закръгления са коректно направени.
Одиторът извършва аритметична проверка
(преизчисление) за съответствие и равенство на разходите, включени в искането за плащане. е) Счетоводни системи и осчетоводявания.
Чл. 58 (г), чл. 60 (в) и (г), чл.
61 (б) (i) и (д) от Регламент
1083/2006; Чл. 16 (б) от
Регламент 1828/2006.
Одиторът проверява и формира констатация дали бенефициентът поддържа специално обособена аналитичност в счетоводната си система за изпълнявания проект.


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   54
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница