Инструкция за кандидатстване по мярка б, мярка с, сектор 2 и мярка д от " национална програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 "



Дата02.06.2018
Размер203.6 Kb.
#71022
ТипИнструкция

ДФЗ-РА

ОСПМ


СЕКТОР МЕСО И ПЧЕЛАРСТВО

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ



ПП 03

Версия 02

Изм. Ноември 2010

Изм. Ноември 2011

Стр. от 12

ПРИЛАГАНЕ НА”НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011 – 2013 г.”

МЯРКА B, СЕКТОР 1 и 2, МЯРКА C, СЕКТОР 1 И МЯРКА D, СЕКТОР 1, 2 И 3





ИНСТРУКЦИЯ

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА Б, МЯРКА С, СЕКТОР 2 И МЯРКА Д ОТ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011-2013 “



(Прием за 2012 г.)

Заявления за подпомагане по Програмата се приемат до изчерпване на финансовия ресурс за 2012 година, но не по-късно от 16 юли 2012 година.

Началната и крайната дата за прием на заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011 – 2013 г. се определят със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Приемът се обявява на официалните интернет страници на ДФЗ – РА, на МЗХ, както и на видно място в Областните дирекции на ДФЗ. Заявления за подпомагане се подават в ОД на ДФЗ, ОПСМП по постоянен адрес на физическото лице (по лична карта) и по адрес на регистрация на юридическото лице.

В ОД на ДФЗ, ОПСМП се приемат заявления по следните мерки и сектори:



 1. Мярка В Борба срещу вароатозата

 • Сектор 1: Разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване помощ от пчелари-проверители;

 • Сектор 2: Разходи за закупуване на препарати в борбата срещу вароатозата

 1. Мярка C Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед;

 • Сектор 1: Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед

 1. Мярка D Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в общността

 • Сектор 1: Закупуване на нови кошери;

 • Сектор 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства;

 • Сектор 3: Разходи покупка и подмяна на пчелни майки.

В рамките на една финансова година кандидатът има право да кандидатства еднократно по всеки един от секторите на мерките по Програмата.

При кандидатстване се представят следните документи във връзка с регистрация /актуализация на личните данни на кандидатите в ИСАК.



 1. Валидна лична карта, ако кандидатът е физическо лице и валидна лична карта на законния представител на юридическото лице.Удостоверение/уверение, издадено от банка, за активна банкова сметка, титуляр на която е кандидатът.

В случай че, кандидатът не е регистриран в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), към по-горе посочените документи подава „Заявление за регистрация” по образец

След регистрация в системата и получаване на уникален регистрационен номер (УРН), кандидатите подават „Заявление за подпомагане” по Програмата по пчеларство по образец за 2012г., който е публикуван на интернет страницата на ДФ „Земеделие” http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/ и в ОД на ДФЗ, ОПСМП.

За да бъде допуснат да подаде заявление за подпомагане, кандидатът или изрично упълномощеното от него лице следва да представи комплект от документи, който трябва да съдържа:


 1. Заявление за подпомагане, подписано лично от кандидата;

 2. Копия на общи документи, описани в заявлението за подпомагане, заверени „Вярно с оригинала” лично от кандидата;

 3. Копия на специфични документи, описани в заявлението за подпомагане, заверени „Вярно с оригинала” лично от кандидата;

Във всички случаи заявленията и приложените към тях копия на изискуеми документи се подписват лично от кандидата и се подават от кандидата или от упълномощено от него лице, след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно, даващо правно основание за подаване на заявление за подпомагане, подписване на документи и сключване на договор с ДФЗ по Националната програма по пчеларство.

При подаване на заявлението кандидатът/упълномощеното лице е длъжен да представи оригиналите на всички изискуеми документи, които да бъдат сравнени с представените заверените от кандидата копия от експерт от ОД на ДФЗ, ОПСМП.

В случай, че в представените документи са нанасяни корекции, същите следва да бъдат заверени от длъжностните лица, които са ги извършили.

Срокът за извършване на инвестициите започва да тече след приемане на заявлението за подпомагане в ОД на ДФЗ.

Служителите на РА извършват поредица от проверки, след което представят на изпълнителния директор на ДФЗ становище за одобрение или отхвърляне и предлагат проект на договор за подпомагане или уведомително писмо за отхвърляне на заявлението. След като същите бъдат подписани от Изпълнителният директор, кандидатът се информира с получаване на договор или писмо.

След извършване на инвестицията/разходите по договор, кандидатът подписва и подава лично или чрез упълномощено лице заявление за плащане в ОРРА-РА на ОД на ДФЗ по териториална компетентност. Упълномощеното лице представя изрично нотариално заверено пълномощно.

Заявлението за плащане се подава в ОРРА-РА на ОД на ДФЗ след извършване на инвестицията, но не по-късно от 31 Август 2012 г. За дата на извършване на инвестицията се приема най-късната дата на изискуем разходооправдателен документ/документ за доставка. В случай, че със заявлението се кандидатства за разходи за препарати в борбата срещу вароатозата за дата на извършване на инвестицията се приема последната дата на прилагане на препарата, вписана от ветеринарния лекар във ветеринарно-медицинския дневник на пчелина.



ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ ЗА ВИДОВЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ/РАЗХОДИ:

Съгласно изискванията на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г. пределните цени се определят от постоянна работна група по управление на програмата, създадена със заповед на министъра на земеделието и храните. Одобрените пределните цени се обявяват на интернет страницата на ДФЗ и в областните дирекции на ДФЗ.



За 2012 година е допустим за финансиране разхода за невъзстановим ДДС. В тази връзка, кандидатът попълва колоните „Цена с ДДС” в таблиците със заявените инвестиции само в случай, когато кандидатства за невъзстановим ДДС. Цените с ДДС не се попълват от кандидати, които са регистрирани по ЗДДС.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Кандидатът да е регистриран като земеделски производител, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 29.01.1999 г за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

 2. Кандидатът да няма изискуеми задължения към ДФ ”Земеделие”;

 3. Кандидатът да няма изискуеми задължения към държавния бюджет;

 4. Наличните кошери са маркирани по реда на Наредба 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства;

 5. Пчелинът е пререгистриран или регистриран като животновъден обект и наличните пчелни семейства са под ветеринарен контрол.

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ:

 1. Валидна лична карта на кандидата – физическо лице или на управителя на юридическото лице;

 2. Валидна лична карта на упълномощеното лице (в случай, че документите се подават от упълномощеното лице);

 3. Изрично пълномощно в оригинал (в случай, че документите се подават от упълномощеното лице);

 4. Документ, издаден от банка, удостоверяващ IBAN на активна банкова сметка, чийто титуляр е кандидатът;

 5. Решение на компетентния орган на юридическото лице за ползване на подпомагане по съответната мярка;

 6. Регистрационна карта за регистрация като земеделски производител, съгласно Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, заедно с анкетна карта към регистрацията като земеделски производител, с регистрирани пчелни семейства и номер на пчелина (за сдружение на пчелари по ЗЮЛНЦ – регистрационна карта на всеки от членовете) – не се изисква за пчеларите-проверители;

 7. Копие от ветеринарномедицински дневник, удостоверяващ броя пчелни семейства (за сдружение на пчелари по ЗЮЛНЦ – копие от ветеринарномедицинския дневник на всеки от членовете, с които кандидатства) – не се изисква за пчеларите-проверители;

 8. Копие от удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай, че кандидатът е регистриран по ЗДДС (ако е приложимо).

ОБЩИ УСЛОВИЯ – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:

 1. Инвестицията е извършена в рамките на допустимия срок (заявлението за плащане следва да е с дата след датата на подаване на заявлението за подпомагане);

 2. Заявлението за плащане е подадено в ОРРА-РА до 31.08.2012 г.;

 3. Подадените документи са легитимни;

 4. Проектът да не е финансиран от ЕС по други програми или инструменти;

 5. Всеки елемент на инвестицията/разхода да е детайлно описан в таблица за извършени инвестиции по групи разходи;

 6. Закупеното оборудване да не е втора употреба;

 7. Съществуващите към момента на кандидатстване по програмата и новозакупените кошери са маркирани по реда на Наредба 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:

 1. Попълнена таблица на извършените инвестиции по групи разходи;

 2. В случай, че заявлението за подпомагане е подадено преди 25 март на съответната година, а заявлението за плащане - след тази дата, се представя заверена регистрационната карта на земеделския производител за срок до 25 март на следващата година (съгласно НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители);

 3. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на данъчни задължения;

 4. Валидна лична карта на кандидата – физическо лице или на управителя на юридическото лице;

 5. Валидна лична карта на упълномощеното лице (в случай, че документите се подават от упълномощеното лице);

 6. Изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал (в случай, че документите се подават от упълномощеното лице);

 7. Копие от сключен договор № __/___ с ДФ „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г.;

 8. Платежни документи и приемателно-предавателни протоколи (за мярка Д), доказващи извършване на одобрените инвестиционни разходи по договор, в т.ч. фактури с прикрепени касови бележки и банкови документи за извършено плащане от ползвателя (платежни нареждания, операционни бележки, банкови извлечения за извършен превод от ползвателя и др.);

 9. Програма за движението на пчелина, в случай, че кандидатът практикува подвижно пчеларство;

 1. Копие от ветеринарномедицински дневник, удостоверяващ броя пчелни семейства под ветеринарен контрол (за сдружение на пчелари по ЗЮЛНЦ – копие от ветеринарномедицинския дневник на всеки от членовете) – не се изисква за пчеларите-проверители;

Освен гореописаните общи условия и документи по всяка от разгледаните мерки/сектори при кандидатстване за сключване на договор и за плащане, се изискват допълнителни условия и специфични документи:

Мярка B: Борба срещу вароатозата



Сектор 1: Разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване помощ от пчелари-проверители

Изисквани документи:

 1. Удостоверение за професионална квалификация “пчелар-проверител”;

 2. Заповед на директора на ОДБХ, с която пчеларя - проверител е определен да извършва прегледи /чл. 7, ал. 1 от Наредба № 30 за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите (ДВ, бр. 78 от 2002 г.)/,

Към заявлението за подпомагане, пчеларите – проверители попълват Приложение 1, което съдържа информация за пчелините, които ще се проверяват, броя семейства във всеки пчелин и общ брой семейства за преглед.

Документи към заявлението за плащане:



 1. Служебна бележка, издадена от ОДБХ за извършените прегледи - Следи се дали проверените пчелини са регистрирани и дали отговарят на тези, посочени и одобрени със заявлението за подпомагане;

 2. Протоколи от извършените проверки, подписани от пчеларя, чийто семейства са прегледани и заверени от служителя на ОДБХ. Протоколите трябва да съдържат информация за броя пчелни семейства в пчелина. Субсидията се изплаща за прегледани пчелни семейства. Не се допуска зачертаване и коригиране в представените протоколи.

Финансовата помощ е в размер на 100% от одобрените разходи за извършени пролетни-профилактични прегледи.

Мярка B: Борба срещу вароатозата



Сектор 2: Разходи за закупуване на препарати в борбата срещу вароатозата

Кандидатите могат да заявят закупуване на един или повече от следните одобрени от БАБХ препарати в борбата срещу вароатоза:



 1. „Варостоп - ленти”;

 2. „Екостоп - плочки”;

 3. „Перицин”;

 4. „Чекмайт плюс” – ленти.

 5. „Варотом”-ленти

 6. „Байварол”-ленти

В заявлението за подпомагане се посочва броя на третираните пчелни семейства, вида на третиране (есенно и/или пролетно), единична цена с/без ДДС* на приложения препарат и общата стойност на инвестицията с/без ДДС*.

Кандидатът може да заяви пролетно и есенно третиране за наличните към момента на кандидатстване и новите пчелни семейства. Новите пчелни семейства са тези, които кандидатът ще закупи и/или произведе след датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Заедно със заявлението за плащане се представят:


 1. Първичен счетоводен документ за извършено плащане от ползвателя (фактура за закупуване на препарати с касов бон/банкови документи от ползвателя);

 2. Копие от ветеринарния дневник на пчелина, в който третирането трябва да е отразено с дата на третиране, доза на приложения препарат и брой третирани пчелни семейства. Дневникът следва да е заверен от ветеринарен лекар.

Финансовата помощ е в размер на 90% от одобрените инвестиционни разходи.

Мярка C: Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед

Сектор 1: Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед

По тази мярка се извършва подкрепа на пчелари за извършване на физико-химичен лабораторен анализ на пчелен мед за следните показатели:



 1. Хидроксиметилфурфурол (ХМФ);

 2. Диастазна активност (количествено);

 3. Редуциращи захари и захароза,

 4. Полен;

 5. Водно съдържание;

 6. Неразтворими примеси във вода;

 7. Електропроводимост;

 8. Свободна киселинност;

Пчеларят има право на две проби от партидите си пчелен мед, по свой избор, веднъж годишно. Същият има право да направи анализ по всички изброени по-горе показатели, както и само на част от тях по свой избор.

В заявлението кандидатът декларира, че анализите ще бъдат извършени в акредитирана лаборатория, посочва вида на изследваните показатели, броя на изследваните проби, ед. цена по тарифа на БАБХ и общата стойност на разходите.

Заедно със заявлението за плащане се представят:


 1. Протоколи от анализите ,

 2. Фактура и платежен документ за извършените анализи с описани цени по показатели.

Финансовата помощ е в размер на 90% от одобрените инвестиционни разходи.

Мярка Д: Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността

Сектор 1: Закупуване на нови кошери

Пчеларят може да бъде подпомаган, при условие, че притежава до 150 пчелни семейства към момента на кандидатстване.

По тази програма пчеларят може да закупи не повече от 50 кошера.

Допуска се подпомагане за пчелни кошери със следното оборудване:



 1. Лангстрот - Рут комплект (3 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки);

 2. Лангстрот - Рут комплект (2 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки);

 3. Дадан Блат комплект (плодник, 2 магазина или 2 корпуса, покривна табла, рамки, дъно, капак);

 4. Дадан Блат комплект (плодник, 1 магазин или 1 корпус, покривна табла, рамки, дъно, капак);

 5. Фарар (4 корпуса, дъно, покривна табла, капак, рамки).

Пчеларите декларират, че:

 1. Заявеното за закупуване оборудване не е втора употреба;

 2. С продавача (доставчика) на заявените за закупуване активи не са свързани лица по смисъла на Търговския закон (Параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ТЗ);

 3. Не кандидатстват за закупуване на нови празни кошери по Програмата за развитие на селските райони по Регламент 1698/2005;

 4. Ще подадат своевременно заявление за отказ от подпомагане в момента, в който преценят, че няма да реализират инвестиционните разходи, заложени в заявлението за подпомагане

 5. Ще практикуват пчеларство поне три години, след изплащане на помощта.

Заедно със заявлението за плащане се представят:

 1. Декларация от пчеларя, че новозакупените кошери са маркирани по реда на Наредба 27;

 2. Договори за закупуване на пчелни кошери с цена в лева или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описват всички включени в цената данъци. Предмет на договора може да е и допълнително оборудване, но цената му се изписва отделно, тъй като то не е предмет на финансиране;

 3. Първичен счетоводен документ за извършено плащане (фактура за закупуване на кошери);

 4. Приемателно-предавателен протокол за извършената доставка с включена декларация от доставчика за качество.

Финансовата помощ е в размер на 80% от одобрените инвестиционни разходи.

Мярка D: Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността

Сектор 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства;

Кандидатите имат право да закупят пакети /голи роеве/ и/или отводки. Максимален брой за закупуване – 50 голи роеве и/или отводки.

Пчеларите декларират, че:


 1. Ще закупят голи роеве и/или отводки от пчелини, регистрирани в областните дирекции "Земеделие" (съгл. чл. 19. , ал.(2) от Закона за пчеларството)2

 2. С продавача (доставчика) на заявените за закупуване активи не са свързани лица по смисъла на Търговския закон (Параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ТЗ);

 3. Ще практикуват пчеларство поне три години, след изплащане на помощта;

 4. Че не са регистрирани като производители на пакети /голи роеве/ и отводки съгласно Наредба № 47/11.11.2003г.

Съгласно одобрените от ЕК промени в Националната програма по пчеларство: „Кандидат за подпомагане, регистриран в Областните дирекции “Земеделие”, съгласно НАРЕДБА № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър, като производител на пакети /голи роеве/ и отводки, не може да кандидатства по сектор 2.”

Заедно със заявлението за плащане се представят:



 1. Договор за закупуване на голи роеве и/или отводки от пчелини, регистрирани по в областните дирекции "Земеделие" (съгл. чл. 19. , ал.(2) от Закона за пчеларството)2– обект на инвестицията, с цена в лева или евро, срок и начин на доставка

 2. Приемателно-предвателен протокол за извършената доставка с включена декларация от доставчика за качество;

 3. Първичен счетоводен документ за извършено плащане от ползвателя (фактура за закупуване на отводки / рояци с касов бон/ банков документ за извършеното плащане от ползвателя)2;

 4. Ветеринарно-медицинско свидетелство за здравословно състояние (съгл. чл. 20. , ал.(1), т. 3 от Закона за пчеларството, изм. и доп., бр. 26 от 6.04.2010 г.)2

 5. Сертификат за произход, издаден от развъдна организация, получила разрешение по смисъла на чл. 29а от Закона за животновъдството (съгл. чл. 20. , ал.(1), т. 2 от Закона за пчеларството, изм. и доп., бр. 26 от 6.04.2010 г.)2

Финансовата помощ е в размер на 80% от одобрените инвестиционни разходи.

Мярка Д: Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността

Сектор 3: Разходи покупка и подмяна на пчелни майки

Кандидатите имат право да закупят пчелни майки, с цел увеличение на броя на пчелните семейства и с цел подмяна на съществуващите негодни пчелни майки. Съгласно одобрените от ЕК промени в Националната програма по пчеларство: „Кандидат за подпомагане, регистриран като производител на пчелни майки в Областните дирекции “Земеделие”, съгласно НАРЕДБА № 47 от 11.11.2003 г. не може да кандидатства по сектор 3 на мярката.



Кандидат за подпомагане, регистриран като производител на пакети /голи роеве/ и отводки може да кандидатства само за покупка на пчелни майки за подмяна на съществуващите негодни.”

Пчеларите декларират, че:



 1. Ще закупят пчелни майки от пчелини, регистрирани в областните дирекции "Земеделие" (съгл. чл. 19. , ал.(2) от Закона за пчеларството)2;

 2. С продавача (доставчика) на заявените за закупуване активи не са свързани лица по смисъла на Търговския закон (Параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ТЗ);

 3. Ще практикуват пчеларство поне три години, след изплащане на помощта.

Заедно със заявлението за плащане се представят:

 1. Договор за закупуване на пчелни майки от пчелини, регистрирани в областните дирекции "Земеделие" (съгл. чл. 19. , ал.(2) от Закона за пчеларството), с цена в лева или евро, срок и начин на доставка;

 2. Приемателно-предавателен протокол за извършената доставка с включена декларация от доставчика за качество;

 3. Първичен счетоводен документ за извършено плащане от ползвателя (фактура за закупуване на пчелни майки и касов бон/банков документ за извършеното плащане от ползвателя);

 4. Копие от ветеринарномедицински дневник с отразен брой новосъздадени пчелни семейства (при закупуване на пчелни майки с цел увеличаване на броя на пчелните семейства);

 5. Сертификат за произход, издаден от развъдна организация, получила разрешение по смисъла на чл. 29а от Закона за животновъдството (съгл. чл. 20. , ал.(1), т. 2 от Закона за пчеларството, изм. и доп., бр. 26 от 6.04.2010 г.)2

Финансовата помощ е в размер на 80% от одобрените инвестиционни разходи.

Допустимо е кандидатстване по мерките на Националната програма по пчеларство и мерки №112 „Млади фермери” и №141 „Полупазарни стопанства” на Програмата за развитие на селските райони, като следва да се води строга отчетност по отношение на разходите по извършване на инвестицията.



ПРОЦЕДУРА:

След извършване на заложените в процедурата за прилагане на програмата контролни проверки, заявлението за подпомагане се одобрява или мотивирано се отхвърля. В случай на одобрение кандидатът подписва договор с ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. В договора се уговарят максималните суми за финансиране на инвестициите/разходите, както и срока за изпълнението им. Договорът следва да бъде подписан от кандидата/упълномощеното лице на всяка от страниците, като на последната страница същият да изпише собственоръчно трите си имена.

В Централното управление на ДФ “Земеделие” се следи финансовия лимит по всяка мярка. След изчерпване на предвидения в бюджета на програмата финансов ресурс за съответната година и ако няма да се извършва преразпределение, се спира приемането на нови заявления за подпомагане по съответната мярка/мерки и сектор/сектори. В случай, че съществува възможност за преразпределяне на средствата в бюджета по мерките на програмата, приемът на нови заявления за подпомагане временно се преустановява до одобряването на преразпределения бюджет, след което отново се възобновява. В случай, че във времето до преустановяване на приема бъдат приети и одобрени заявления за подпомагане над бюджета по някой от секторите на мерките по програмата, се изготвя списък на същите заявления за подпомагане, като се подреждат по реда на постъпването и регистрацията им в ИСАК с дата, час и минута на регистриране на УИН на заявлението. След одобряване на преразпределения бюджет по така установената подредба, се сключва следващия по ред договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Заявлението за плащане се подава в ОРРА-РА на ОД на ДФЗ не по-късно от 31 Август 2012 г. Заявлението за плащане следва да включва мерките и секторите от одобреното заявление за подпомагане и посочени в таблицата на одобрените инвестиционни разходи към Договора с ДФ „Земеделие”. За дата на извършване на инвестицията се взема по-късната от следните: дата на изискуем разходооправдателен документ или дата на реализиране на инвестицията. В случай, че със заявлението се кандидатства за разходи за препарати в борбата срещу вароатозата за дата на реализиране на инвестицията се приема най-късната дата на прилагане на препарата, вписана от ветеринарния лекар във ветеринарно-медицинския дневник на пчелина.

По мярка Д: Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността, сектор 1: Закупуване на нови кошери, сектор 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства и сектор 3: Разходи за покупка и подмяна на пчелни майки, служителите на РА извършват проверка на място след подаване на заявление за плащане.

Целта на Проверката на място е да се провери дали инвестицията е извършена, да провери броя, състоянието и окомплектовката на съществуващите към момента на кандидатстване по програмата и новозакупените кошери, пчелни семейства и тяхната маркировка съгласно Наредба №27 / 10.07.2002г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства. Експертът проследява наличността на съществуващите към момента на кандидатстване по програмата и новозакупените кошери и пълнотата на окомплектовката, в това число дали са маркирани, съгласно изискванията на Наредба №27 / 10.07.2002г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства и наличността на новозакупените отводки и пчелни майки, съответно в кошери с кои номера са настанени. Прави се снимка на регистрационната табела на пчелина, както и на наличните кошери в него. Новозакупените активи, вкл. кошери, пчелни семейства и пчелни майки, следва да бъдат разположени на предварително заявеното място за извършване на инвестиция, а именно пчелина, чийто номер е записан в заявлението за подпомагане и/или заявлението за плащане. Допустимо е само за новозакупените кошери да бъдат оставени на съхранение до момента на тяхното заселване с пчелни семейства, като помещението, в което се съхраняват следва да бъде или склада на пчелина (място за извършване на инвестицията) или в имот, в близост до пчелина и собственост на ползвателя, която той удостоверява при проверката на място.



Ако в процеса на обработка на заявлението за подпомагане или заявлението за плащане възникне необходимост от изясняване на факти и обстоятелства, служителите на РА могат с уведомително писмо за отстраняване на нередности да изискат да се предоставят допълнителна информация и документи.

Задължения на ползвателя на помощта: Вж. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 година” с ДФ „Земеделие”.


Сподели с приятели:




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница