Инструкция за откриване или закриване на позиции и поставяне на ордери, както и за отмяна или промяна на нивата във висящи поръчки. Нареждането се подава по електронен път или по телефона и в последствие се потвърждава в петдневен срокДата11.02.2018
Размер29.32 Kb.
#58295
ТипИнструкцияПриложение № 1

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ


"Електронна система за търговия" е предоставеният от ЛОГОС - ТМ софтуер, чрез който КЛИЕНТЪТ може да подава поръчки по електронен път по Интернет за търговия с чуждестранна валута;

"Поръчка (ордер)" - всяка клиентска инструкция за откриване или закриване на позиции и поставяне на ордери, както и за отмяна или промяна на нивата във висящи поръчки. Нареждането се подава по електронен път или по телефона и в последствие се потвърждава в петдневен срок.

"Количество на поръчката" представлява броя лотове съгласно Приложение №2 към настоящия договор;

"Спот сделка" - сделка по покупко-продажба на валута, чиято дата на сетълмент /дата на доставка/ е два работни дни след датата на сключването й. Всички сделки, сключвани по силата на този договор, са спот сделки, но реална доставка на валута не се извършва;

"Работен ден" - всеки ден /с изключение на почивните дни и официалните празници/, в който банките работят с клиенти;

"Работно време" - времето, през което могат да се сключват сделки чрез електронната система за търговия. За предлаганата от ЛОГОС – ТМ търговска система то е от 01.00 ч. понеделник до 00:00 ч. събота българско време;

"Наличност по сметката" - получава се от първоначално внесените от КЛИЕНТА средства по сметката, коригирани с резултатите от сделките по нея, вкл. положителните и отрицателни курсови разлики по тях, както и с таксите и комисионните, дължими по силата на договора;

"Текущо салдо" - получава се като наличността по сметката се коригира с моментните резултати от откритите позиции на КЛИЕНТА по текущите пазарни курсове

"Такси и комисионни" - предоставената като неразделна част от настоящия договор Тарифа за такси и комисионни съгласно Приложение № 3, събирани по операциите с клиентите;

"основна (базова) валута" - това е първата от двете валути в търгуваната валутна двойка;

"допълнителна валута" - валутата, в която се изразява цената на базовата валута. Посочва се на второ място в означението на търгуваната валутна двойка;

"Bid" - по-малката от цените в двустранната котировка; цена, на която брокера е съгласен да извърши сделка за покупка и, по която съответно, клиента извършва продажба;

"Ask" - по-голямата от цените в двустранната котировка; цена, на която брокера е съгласен да извърши сделка за продажба и, по която съответно, клиента извършва покупка;

"ордер" - заявка от клиента за сключване на сделка, когато цената достигне до указано ниво;

"тип ордер" - в рамките на договора са възможни следните типове ордери:

"Stop Loss" - предполага закриване на позиция по цена, по-малко изгодна за клиента от пазарната в момента на задаването; за висящи поръчки предполага закриване на позиция, открита в случай на изпълнение на поръчката;

"Take Profit" - предполага закриване на позиция по цена, по-изгодна за клиента от пазарната в момента на задаването; за висящи поръчки предполага закриване на позиция, открита в случай на изпълнение на поръчката;

"Висяща поръчка, Buy Stop" - предполага откриване на позиция за покупка по цена, по-малко изгодна (по-висока) за клиента от пазарната в момента на задаването;

"Висяща поръчка, Sell Stop" - предполага откриване на позиция за продажба по цена, по-малко изгодна (по-ниска) за клиента от пазарната в момента на задаването;

"Висяща поръчка, Buy Limit" - предполага откриване на позиция за покупка по цена, по-изгодна (по-ниска) за клиента от пазарната в момента на задаването;

Приложение № 1"Висяща поръчка, Sell Limit" - предполага откриване на позиция за продажба по цена, по-изгодна (по-висока) за клиента от пазарната в момента на задаването;

"ниво на ордера" - цена, зададена в нареждането;

"ниво на изпълнение на ордера" - цена, при достигането на която ордерът може да бъде изпълнен от брокера;

"log-файл" - файл, протоколиращ всички запитвания и нареждания, давани на брокера от клиентите и всички отговори от брокера към тях.

Дата: …./…../200…. г., гр. София

КЛИЕНТ:_______________________________

(подпис / печат)

"Логос - ТМ" АД : ___________________________________

(подпис / печат)

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница