Инструкция за попълване на данните в Информационната система на образованието и генериране на бланката на Списък образец №2страница1/4
Дата01.08.2018
Размер372.79 Kb.
ТипИнструкция
  1   2   3   4
АдминМ: ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

2005 / 2006 учебна година
Инструкция за попълване на данните в Информационната система на образованието и генериране на бланката на Списък – образец № 2
Настоящата инструкция има за цел да въведе единни стандарти при въвеждането на данните в Инфор­ма­ционната система на образованието през 2005 / 2006 учебна година. Данните в системата се въвеждат в спе­циа­ли­зи­ран софтуер, като модулът АдминС е предназначен за въвеждане и обобщаване на данните за детските градини, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (ДОВДЛРГ) и самостоятелните общежития. След попълване на базата данни, чрез код се генерира и отпечатва бланката на Списък – Образец № 2 текущата учебна година.

При изготвяне на справки в РИО на МОН, МОН и ЦИОО се ползват данните от модула АдминС, а не от печатната бланка, затова не е уместно да се правят допълнителни ръчни корекции в бланката.

Попълване на данните в модула АдминС

Препоръчителната последователност за работа с програмата е:

 1. Инсталиране на версията на АдминС за 2005/2006 година и прехвърляне на данните от старата версия. За подробности по преноса на данни, моля вижте раздел “Настройки на програмата” от настоящата инструкция.

 2. Ако данните са все още от 2004/2005 учебна година: преминаване в нова учебна година

 3. Преглед и корекция на данните за училището (от раздел “Данни за ДГ/ДОВДЛРГ”)

  1. при необходимост - изтриване от полетата за телефонни номера на кода за автоматично телефонно избиране

 4. Преглед и корекция на данните за групите (от раздел “Групи и деца”)

  1. при необходимост – редактиране на името на групата (за ДГ при преминаване в нова учебна година)

  2. преглед и корекция на списъците на децата: корекции в ЕГН; преместване на децата, които вече не посещават ДГ/ДОВДЛРГ; записване на новопостъпилите деца

 5. Преглед и корекция на данните за педагогическия и непедагогическия персонал (от раздел “Персонал – Данни за персонала”)

  1. изтриване на напусналите учители, въвеждане на новопостъпилите

  2. изтриване на записи с “фалшиво” ЕГН, въведени досега в случай на учители / служители, назначени на две длъжности

  3. въвеждане на длъжностите на педагогическия и непедагогическия персонал спрямо Класификатора на длъжностите

  4. въвеждане на данни за срока на трудовите договори

  5. при необходимост - въвеждане на данни за допълнителна (втора) длъжност

 6. Преглед и корекция на данните за образованието и квалификацията на педагогическия и непедагогическия персонал (от раздел “Персонал – Образование и квалификация”)

  1. попълване на данните за специалностите и образователните институции, в които са завършени

  2. попълване на данните за професионално-квалификационната степен на педагогическия персонал

  3. въвеждане на данни за допълнителната квалификация на педагогическия и непедагогическия персонал

  4. въвеждане на данни за компютърните умения на педагогическия и непедагогическия персонал

  5. въвеждане на данни за нивото на владеене на чужди езици на педагогическия и непедагогическия персонал

 7. Въвеждане на данните за преподавателската заетост на преподавателите

 8. Преглед на информацията, която ще бъде въведена за училището при така въведените данни (от раздел “Списък – Образец № 2” – “Информация за данните”); при необходимост въвеждане на корекции

 9. Проверка на технологичната съвместимост на въведените данни (от раздел “Списък – Образец № 2” – “Проверка за коректност”); при необходимост въвеждане на корекции

 10. Попълване и разпечатване на бланката на Списък – Образец № 2

 11. Изготвяне на файл – Експорт на данните към РИО на МОНЗа подробна информация за въвеждане и корекция на данните във всяка от описаните про­цедури: моля, прочетете съответния раздел в настоящата инструкция! Обърне­те особено внимание на всички полета, отбелязани със знак !
В хода на работа можете да следите и помощната информация на програмата (меню “Помощ­на информация” – “Съдържание”, както и образците на попълнените данни от буто­ни­те в горната дясна част на формите за въвеждане на данни.
АдминС: Специфика на данните по раздели

І. Данни за детската градина/ДОВДЛРГ
Данните за ДГ/ДОВДЛРГ се въвеждат в раздела "Данни за Дома/Детската градина". Тяхната коректност е изключително важна, защото при обобщаване в МОН включването на данните за училището в един или друг вид справка зависи преди всичко от данните в полетата “вид на училището”, “тип на училището” и населеното място.

 1. Данни за Дома/ДГ: статус, адрес

Папка “Адрес”

 • Учебна година – при преминаване в нова учебна година, стойността в полето “учебна година” се въвежда ръчно.

 • Код на Дома/ДГ - уникален идентификатор на училището, използва се при обобщаване на данните на областно и национално ниво. Кодът на училището е седемцифрен, като първите две цифри са код на областта. За училищата в области с код, по-малък от 10, кодът на училището е 6-цифрен. Получава се от експертите по информационно осигуряване в РИО на МОН.

 • Пълно наименование на Дома/ДГ – въвежда се пълното наименование на училището съгласно акта за създаване (преобразуване) на училището с дължина до 200 знака. Може да се пренася на нов ред с въвеждане на на съответното място за пренос. Пренася се на заглавната страница на Списък – Образец 1.

 • Кратко име на Дома/ДГ - въвежда се съкратено наименование на училището, с дължина до 30 знака. Това наименование се използва при обобщаването на данните на областно и национално ниво. Краткото име не трябва да започва с интервал или със специални символи (напр. кавички)


Ако в “Пълно наименование на Дома/ДГ” и в “Кратко име” се въведе населеното място, в което се намира учебното заведение, то ще излиза по два пъти при генериране на списъците и справките, тъй като към тях винаги се прибавят данните от полето “населено място”.


 • Вид на Дома/ДГ – съответства на вида на училището съгласно чл. 27 от ППЗНП и чл.3 от Правилника за устройството и дейността на ДОВДЛРГ. Критерий при обобщаване на данните на областно и национално ниво. Въвежда се на две стъпки: първо се поставя отметка пред съответния вид, след което от списък се избира стойност, описваща вида на училището в детайли. В това поле не може да бъде вписван допълнителен текст.
Вид на училището

Стойност от списъка

Детска градина

Целодневна

Полудневна

Седмична

Специална

ДОВДЛРГ

ДОВДЛРГ за деца от предучилищна възраст

ДОВДЛРГ за деца от І до ХІІ (ХІІІ) клас

Общежитие

Самостоятелно общежитие / интернат
 • Населено място – стойността се избира от списък съгласно Националния класификатор на населените места в България (ЕКАТТЕ) и съдържа областта, общината и наименованието на населеното място. Ако в списъка липсва населеното място на Вашето училище, натиснете бутона в дясно от полето, допълнете го от Националния класификатор, и го изберете като стойност във формата. За допълнителна информация – вж. т. 2 - Попълване на кодовете на населените места

 • Район – попълва се за София, Пловдив и Варна, като стойността се избира от списък. Списъкът не можа да се допълва.

 • Пощенски код, Адрес, E-mail, Страница в Интернет– текстови полета за въвеждане на съответните данни

 • Код за автоматично телефонно избиране – генерира се автоматично спрямо въведеното населено място.

 • полета за въвеждане на телефони – текстови полета (в тях не трябва да се въвежда кода за автоматично телефонно набиране на населеното място, а ако е въведен – да се изтрие)Папка “Статус”


 • Булстат – в две отделни полета се въвеждат серията (ако има) и номера (9 или 13-цифрено число)

 • Данъчен номер

 • Тип на училището – стойността се избира от списък и съответства на вида на училището според финансирането му съгл. чл.10 от Закона за народната просвета. В това поле не може да бъде вписван допълнителен текст. Това е един от най-важните критерии при обобщаване на данните на областно и национално ниво.
Стойност от списъка

Въвежда се за:

Държавно

Училища, финансирани от държавния бюджет чрез МОН или други министерства; предоставените им за ползване имоти са публична държавна собственост

Общинско

Училища, финансирани от общинските бюджети; предоставените им за ползване имоти са публична общинска собственост

Частно

Училища, открити от български физически или юридически лица и не са на бюджетна издръжка
 • Финансира се от: стойността се избира от списък и трябва да съответства на типа на училището
 • Категория – стойността се избира от списък и съответства на категорията на училището съгласно Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1 на Наредба №14 от 19.07.2005 г. на МОН за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование

 • ОДЗ / ЦДГ (само за детските градини) – поставя се отметка “ОДЗ” за ДГ, в които има открити яслени групи (чл.27 ал.4 от ППЗНП)

 • Утвърдена численост на персонала – въвеждат се утвърдената от финансиращия орган обща численост на персонала (цяло или дробно число) и утвърдения брой на педагогическия персонал (в т.ч. условните щатни бройки); броят на непедагогическия персонал се изчислява автоматично. Ако няма утвърдени условни щатни бройки, в полето се въвежда стойност “0”.

 • Година на основаване, Вид, № и дата на юридическия акт за създаване и на последния акт за преобразуване на училището – текстови полета за въвеждане на съответните стойности

 • Данни за председателя на настоятелството въвеждат се данни за името, адреса и телефоните за контакт на председателя на настоятелството

Ако в ДГ фи ДОВДЛРГ за деца от предучилищна възраст съществуват групи с брой на децата под установения минимум, се въвежда № и датата на решението на ОС, разрешаващ това.

В случай, че ДГ или Дома има филиали, данни за тях се попълват в папка “Филиали”. 1. Попълване на кодовете на населените места


Населените места във всички раздели на програмата се избират от списък, който се попълва с необходимите за всяко училище стойности от Единния класификатор на населените места в България (ЕКАТТЕ). Този списък може да се допълва и в процеса на въвеждане на данни за учениците и учителите.

При отваряне на формата в лявата й част е списъкът на населените места в България съгласно ЕКАТТЕ. В дясната част е списъкът на населените места, които вече са включени в списъка на училище. Записите в списъка могат да бъдат ограничени чрез сортиране и филтриране (подробно е описано в Помощната информация на програмата). С маркиране на един или няколко последователни или произволни записа и натискане на бутона “Въведи”, те ще се прехвърлят отдясно.  • ако желаете да маркирате един запис, щракнете с мишката върху него

  • ако желаете да маркирате повече от един запис, които са последователни в списъка, можете да ги маркирате едновременно с провлачване с натиснат ляв бутон на мишката

  • ако желаете да маркирате повече от един запис, които не са последователни в списъка, маркирайте ги един по един, като държите натиснат клавиша CTRL.

Изключването на запис от списъка става с маркирането му в дясната част на формата и натискане на бутона “Изтрий”.

В случай, че ученик е роден в чужбина, с натискане на бутона “Населени места извън България” списъкът с населените места може да се допълни с населени места извън България. В полето “Държава” се избира стойност от списъка на страните съгласно ISO 3166, в полето “Населено място” се въвежда името на населеното място.

Попълването на списъка на населените места може да стане предварително, или по време на попълване данните за училището.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница