Инструкция за прехвърляне на ел. Захранването на помпена станция втори подем град русе от въвод "ледопункт" на въвод "чародейка" и обратноДата26.09.2018
Размер64.5 Kb.
#82910
ТипИнструкция

/

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД РУСЕ
ЕОН АД БЪЛГАРИЯ

КЛОН РУСЕ "В и К" ООД

РУСЕ РУСЕ
ОДОБРЯВАМ:.............. ОДОБРЯВАМ:.............

УПРАВИТЕЛ УПРАВИТЕЛ

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ВТОРИ ПОДЕМ ГРАД РУСЕ ОТ ВЪВОД "ЛЕДОПУНКТ" НА ВЪВОД "ЧАРОДЕЙКА" И ОБРАТНО
I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.Настоящата инструкция е съставена на основание чл.79 от Наредба № 16-116

от 08.02.2008 за ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО и Глава осма

„Оперативни превключвания” на ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в

електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по

електрически мрежи от 28.08.2004 год.
2.Инструкцията се преразглежда и при необходимост се преработва 1 път

на всеки 3 години или когато се изменят условията на експлотацията или

са издадени нови нормативни актове.
3.Инструкция да се доведе знанието на заинтересованите лица като пълен

комплект да бъде на разположение на дежурния персонал на работното място.


4.Превключванията могат да се извъшват по нареждане и само с разрешение

на диспечера на ЕОН КЛОН Русе.

Телефони за връзка: ЕОН КЛОН Русе - диспечери 82 03 25 ; 0885 768 696.

Телефони за връзка: ПС 2 подем 84 21 57; 0887 404 882.

При липса на телефонна връзка да се ползва посредничеството на

Водоснабдяване - диспечери 82 01 92 ; 0887 230 042.


5.Персоналът,който извършва оперативните превключвания е длъжен да

използува лични предпазни средства съгласно Глава шеста „Лични предпазни

средства и средства за колективна защита” на ПРАВИЛНИК за безопасност и

здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни

централи и по електрически мрежи.
6.Списъка на лицата,служители на ВиК Русе ООД,които имат право да извършват оперативни превключвания е даден в Приложение 1.
7.Лицето,което ще извърши превключването трябва да притежава най-

малко четвърта квалификационна група. При извършване на превключва-

нето от две лица, лицето получило нареждане за превключване е длъжно

да разясни на второто лице участващо в превключването реда и последо-

вателноста на предстоящите манипулации по оперативната схема.
8.При извършване на оперативните превключвания от едно лице,

включването и изключването на прекъсвачите трябва да се извършва

само дистанционно от командното поле.
9.След получаване на нареждане от диспечера на ЕОН КЛОН Русе за оперативно

превключване, то се записва в оперативния дневник и се уведомява диспечера

на Водоснабдяване.

II. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА

ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЕДИН ВЪВОД НА ДРУГ БЕЗ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТОВАРА.
А. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО БЕЗ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТОВАРА.

ОТ ВЪВОД "ЧАРОДЕЙКА" НА ВЪВОД "ЛЕДОПУНКТ"


Персоналът,който извършва оперативните превключвания е длъжен да

използува лични предпазни средства.

Прехвърлянето се извършва в следната последователност:

1. ОГЛЕД НА ПРЕКЪСВАЧА НА ВЪВОД "ЛЕДОПУНКТ".

1.1 Количката на прекъсвача да е извадена в контролно положение.

1.2 Прекъсвача да е изключен.


2. ВКАРВА СЕ КОЛИЧКАТА НА ВЪВОД "ЛЕДОПУНКТ" В РАБОТНО ПОЛОЖЕНИЕ

И СЕ ЗАКЛЮЧВА.

2.1 Проверяват се вкарани ли са добре розетъчните контакти.
3. ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРЕКЪСВАЧА.

3.1 Натиска се бутон "ЗАРЕЖДАНЕ НА ВКЛЮЧВАТЕЛНА ПРУЖИНА".

3.2 Ако пружината откаже да се зареди,навива се ръчно.
4. ВКЛЮЧВА СЕ ПРЕКЪСВАЧА НА ВЪВОД "ЛЕДОПУНКТ".

4.1 Ако прекъсвачът не включи дистанционно от бутона, тогава се включва

местно чрез ключа за вкл/изкл.,но само в присъствието на второ лице.

4.2 Указателят за положение на прекъсвача показва ВКЛЮЧЕН.

ВЪВОДЪТ Е ПОД ТОВАР.
5. ИЗКЛЮЧВА СЕ ПРЕКЪСВАЧА НА ВЪВОД "ЧАРОДЕЙКА".

5.1 Указателят за положение на прекъсвача показва ИЗКЛЮЧЕН.

5.2 Амперметърът на въвод "ЧАРОДЕЙКА" показва нула.

5.3 Проверява се нормално ли е напрежението на трите фази на

поле "МЕРЕНЕ" / 3 Х 12 КV/.Ако липсва фаза - прекъсвачът се

включва отново и се уведомява диспечера на ЕОН КЛОН Русе.

Ако напрежението е нормално се преминава към стъпка № 6.
6. ИЗКАРВА СЕ КОЛИЧКАТА НА ВЪВОД "ЧАРОДЕЙКА" В КОНТРОЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

И СЕ ЗАКЛЮЧВА.

ВЪВОДЪТ Е ИЗКЛЮЧЕН И ВИДИМО РАЗЕДИНЕН.
7. ПОСТАВЯ СЕ ТАБЕЛА "РЕЗЕРВА" НА ВЪВОД "ЧАРОДЕЙКА".
8. ПРОВЕРЯВА СЕ ЗА ШУМ И ИСКРЕНЕ ОТ ЛОШ КОНТАКТ В РОЗЕТЪЧНИТЕ

КОНТАКТИ НА ПРЕКЪСВАЧА НА ВЪВОД "ЛЕДОПУНКТ".


9. УВЕДОМЯВА СЕ:

9.1 диспечера на ЕОН КЛОН Русе, че прехвърлянето е извършено и

количката на въвод "ЧАРОДЕЙКА" е в контролно положение.

9.2 диспечера на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ" РУСЕ, че прехвърлянето

е извършено и количката на въвод "ЧАРОДЕЙКА" е в контролно

положение.


10. ЗАПИСВА СЕ В ОПЕРАТИВНИЯ ДНЕВНИК ЧАСЪТ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО И

НАЧИНЪТ НА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ - С БУТОН ИЛИ С КЛЮЧА ЗА ВКЛ/ИЗКЛ.


Б. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО БЕЗ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТОВАРА

ОТ ВЪВОД "ЛЕДОПУНКТ" НА ВЪВОД "ЧАРОДЕЙКА".


Персоналът,който извършва оперативните превключвания е длъжен да

използува лични предпазни средства.

Прехвърлянето се извършва в следната последователност:
1. ОГЛЕД НА ПРЕКЪСВАЧА НА ВЪВОД "ЧАРОДЕЙКА".

1.1 Количката на прекъсвача да е извадена в контролно положение.

1.2 Прекъсвача да е изключен.
2. ВКАРВА СЕ КОЛИЧКАТА НА ВЪВОД "ЧАРОДЕЙКА" В РАБОТНО ПОЛОЖЕНИЕ

И СЕ ЗАКЛЮЧВА.

2.1 Проверяват се вкарани ли са добре розетъчните контакти.
3. ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРЕКЪСВАЧА.

3.1 Натиска се бутон "ЗАРЕЖДАНЕ НА ВКЛЮЧВАТЕЛНА ПРУЖИНА".

3.2 Ако пружината откаже да зареди,навива се ръчно.
4. ВКЛЮЧВА СЕ ПРЕКЪСВАЧА НА ВЪВОД "ЧАРОДЕЙКА".

4.1 Ако прекъсвачът не включи дистанционно от бутона, тогава се включва

местно чрез ключа за вкл/изкл.,но само в присъствието на второ лице.

4.2 Указателят за положение на прекъсвача показва ВКЛЮЧЕН.

ВЪВОДЪТ Е ПОД ТОВАР.
5. ИЗКЛЮЧВА СЕ ПРЕКЪСВАЧА НА ВЪВОД "ЛЕДОПУНКТ".

5.1 Указателят за положение на прекъсвача показва ИЗКЛЮЧЕН.

5.2 Амперметърът на въвод "ЛЕДОПУНКТА" показва нула.

5.3 Проверява се нормално ли е напрежението на трите фази на

поле "МЕРЕНЕ" / 3 Х 12 КV/.Ако липсва фаза - прекъсвачът се

включва отново и се уведомява диспечера на ЕОН клон Русе.

Ако напрежението е нормално се преминава към стъпка № 6.
6. ИЗКАРВА СЕ КОЛИЧКАТА НА ВЪВОД "ЛЕДОПУНКТ" В КОНТРОЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

И СЕ ЗАКЛЮЧВА.

ВЪВОДЪТ Е ИЗКЛЮЧЕН И ВИДИМО РАЗЕДИНЕН.
7. ПОСТАВЯ СЕ ТАБЕЛА "РЕЗЕРВА" НА ВЪВОД "ЛЕДОПУНКТ".
8. ПРОВЕРЯВА СЕ ЗА ШУМ И ИСКРЕНЕ ОТ ЛОШ КОНТАКТ В РОЗЕТЪЧНИТЕ

КОНТАКТИ НА ПРЕКЪСВАЧА НА ВЪВОД "ЧАРОДЕЙКА".


9. УВЕДОМЯВА СЕ:

9.1 диспечера на ЕОН КЛОН Русе, че прехвърлянето

е извършено и количката на въвод "ЛЕДОПУНКТ" е в контролно

положение.

9.2 диспечера на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ" РУСЕ, че прехвърлянето

е извършено и количката на въвод "ЛЕДОПУНКТ" е в контролно

положение.
10. ЗАПИСВА СЕ В ОПЕРАТИВНИЯ ДНЕВНИК ЧАСЪТ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО И

НАЧИНЪТ НА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ - С БУТОН ИЛИ С ВРЪТКА.


III. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪВОДИТЕ ПРИ АВАРИЙНО

ОТПАДАНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО.
Персоналът,който извършва оперативните превключвания е длъжен да

използува лични предпазни средства.

1. ИЗВЪРШВА СЕ ПРОВЕРКА НА:

1.1 задействала ли е максимално токова защита.

1.2 състояние на прекъсвача на работещия въвод.

1.3 наличие на напрежение на поле " МЕРЕНЕ".


2. УВЕДОМЯВА СЕ ДИСПЕЧЕРА НА ЕОН КЛОН РУСЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА РУ 20 кВ.

И СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ НЕГОВИТЕ НАРЕЖДАНИЯ.Виж точка I.9.


3. ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ ТРАНСФОРМАТОРИТЕ НА РАБОТИЛИТЕ ПОМПЕНИ АГРЕ-

ГАТИ.
4. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО ПО ЕДИН ОТ ВЪВОДИТЕ

ДА СТАВА САМО ТОГАВА КОГАТО НА ДРУГИЯ ВЪВОД КОЛИЧКАТА СЕ

НАМИРА В КОНТРОЛНО ПОЛОЖЕНИЕ.


А. ИЗВАЖДАНЕ НА КОЛИЧКА НА ПРЕКЪСВАЧ В КОНТРОЛНО ПОЛОЖЕНИЕ.
А 1. ОГЛЕД НА ПРЕКЪСВАЧА.

А 1.1 Прекъсвача да е изключен.

А 1.2 Показателя за положение показва "ИЗКЛЮЧЕН".
А 2. ИЗКАРВА СЕ КОЛИЧКАТА В КОНТРОЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И СЕ ЗАКЛЮЧВА.
А 3. ПОСТАВЯ СЕ ТАБЕЛА "РЕЗЕРВА".
Б. ВКАРВАНЕ НА КОЛИЧКА НА ПРЕКЪСВАЧ В РАБОТНО ПОЛОЖЕНИЕ И

ВКЛЮЧВАНЕ.


Б 1. ОГЛЕД НА ПРЕКЪСВАЧА.

Б 1.1 Количката на прекъсвача да е извадена в контролно положение

Б 1.2 Прекъсвача да е изключен.
Б 2. ВКАРВА СЕ КОЛИЧКАТА В РАБОТНО ПОЛОЖЕНИЕ И СЕ ЗАКЛЮЧВА.

Б 2.1 Проверяват се вкарани ли са добре розетъчните контакти.


Б 3. ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРЕКЪСВАЧА.

Б 3.1 ЗАРЕЖДА СЕ ВКЛЮЧВАТЕЛНА ПРУЖИНА - РЪЧНО.


Б 4. ВКЛЮЧВА СЕ ПРЕКЪСВАЧА.

Б 4.1 Указателът за положение на прекъсвача показва ВКЛЮЧЕН.

Б 4.2 Волтмерите на килия "МЕРЕНЕ" отчитат напрежение /3Х12 КV/.
5. ПРОВЕРЯВАТ СЕ ПРЕКЪСВАЧИТЕ НА РАБОТИЛИТЕ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ

НА СТРАНА 6 KV ДАЛИ СА ИЗКЛЮЧИЛИ.


6. ВКЛЮЧВА СЕ ТРАНСФОРМАТОРИТЕ НА РАБОТИЛИТЕ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ.
7. ЗАПИСВА СЕ В ОПЕРАТИВНИЯ ДНЕВНИК ЧАСЪТ НА ВКЛЮЧВАНЕТО.
8. УВЕДОМЯВА СЕ:

8.1 диспечера на ЕОН КЛОН РУСЕ, че въводът е включен и количката

на резервния въвод е в контролно положение.
8.2 диспечера на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ" РУСЕ и започва включване на

помпените агрегати последователно съгласно технологичната

инструкция. Извършеното се записва в оперативния дневник.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.


Настоящата инструкция заменя : ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРО-

ЗАХРАНВАНЕТО НА II ПОДЕМ ОТ ВЪВОД "ЛЕДОПУНКТ" НА ВЪВОД "ЧАРОДЕЙКА" И

ОБРАТНО от 09.02.1998 г. и е съставена в два еднообразни екземпляра

по един за всяка страна.


ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Списък на лицата от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ" РУСЕ които имат право на

оперативни превключвания.


2. Списък на дежурните диспечери в ЕОН КЛОН РУСЕ имащи право да дават

нареждания или разрешение за извършване на оперативни превключвания.


3.Еднолинейна схема на ПС 2 подем гр.Русе.

Дата 10.06.2009 г.В и К ООД РУСЕ ЕОН КЛОН РУСЕ

Р-л ЕМО:................. Старши диспечер:................
Каталог: file -> repository
repository -> Проф д-р светла калудова-станилова
repository -> Smart ideas wise decisions
repository -> Роден съм на 07. 05. 1963 г в гр. Варна. От ранна детска възраст проявявах интерес към народната музика
repository -> Dear ladies and gentlemen, dear children
repository -> Проучване влиянието на универсален течен тор “maxgrow” при пролетен фуражен грах
repository -> Aqva moisture with collagen
repository -> Инструкция за работа с термовизионна камера тип Flir E6 І. Цел на термовизионното обследване. Подобряване на превантивната поддръжка на енерго механичните съоръжения във Вик Русе
repository -> Хидравличен удар в помпени системи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница