Инструкция за работа със софтстартери ats22 на фирмата ШнайдерДата28.10.2018
Размер1.23 Mb.
#103481
ТипИнструкция
ИНСТРУКЦИЯ

за работа със софтстартери ATS22 на фирмата Шнайдер

 1. Предназначение.

Софтстартерите /СС/служат за плавен пуск и стоп на ПА с цел избягване на хидравличния удар , големия пусков ток на ел.двигателя и ударните механични натоварвания на помпените агрегати при бързо развъртане и спиране.


 1. Използвани основни термини:

FLA Full Load Amps – пълен товар на софтстартера в ампери;

Пример IcL : 88 А – записано на табелата на СС.

FLA – номинален ток на мотора в А;

OCPD – защита на мотора от претоварване;

Аcc – Ускорение на мотора при пуск; Dec – Забавяне на скоростта при стоп.


 1. Основни фукционални възможности на софтстартерите ATS22

 • Избор на методите за пуск на ПА;

За центробежен ПА е подходящо управлението на пуска и стопа по въртящ момент.

Ограничаване на пусковия ток до 3.5хIn и време на развъртане и спиране до 40 сек; • Цифрово управление на пуска и стопа на мотора по трите фази;

 • Кодови означения за различните видове неизправности;

 • Връщане към заводски настройки;

 • Меню за бърз пуск и меню с разширени параметри;

 • Автоматичен рестарт;

 • Вграден байпасен контактор,който включва при Um = 100 % и Im < 120 % -

при напълно развъртян мотор след приключване на пусковия процес;

 • Програмируеми входове и изходи:

Дистанционно управление; 3 програмируеми логически входове и 2 програмируеми релейни изхода;вход за PTС /температурни дачици/ 750 Ω нормална температура , а при > 2 700 Ω – прегряване на мотора и изключване на СС;

 • Интелигентен 4 редов 7 сегментен дисплей с изобразяване на редица параметри-

архив на събитията във времето;брой пускове;сработване на защити;време и ток на последния пуск.

 • 4 бр. светодиоди за индикация на различни режими – готовност;комуникация

Моdbus,развъртане на мотора и сработила защита.

 • 4 бр. бутони за настройка.

Esc – изход / връщане назад / или отмяна на команда;

ENT – влизане в менюто и след задаване на подходяща стойност – запомняне на настройките.

▲ ▼- навигация нагоре/надолу в менютата;

Клавишни комбинации:

Esc + ▼ влиза се в менюто за настройка;

ENT + ▼ + ▲ изтрива се съобщение за авария и се рестартира СС;

Esc + ▼+ ▲ СС не е заключен;


 • Защитни функции.

Претоварване;удължен пуск;минимален товар;свръхтовар;дебаланс на токовете;прегряване;поредност на фазите;липса на фаза;максимално и минимално напрежение и утечка към земя.

 • Възможност за параметриране и визуализация с помощта на кабел;лаптоп и

специализиран софтуер Sо Моve.


 1. Кодировка на означенията на софтстартерите ATS22.

Q – СС е за оперативно напрежение 230 – 440 в~ и 24 в= за логическите входове.

D17 – C59 – оказва размера на корпуса на СС.

C D88 се означава номинален ток 88 А,а c C11 – 110 A.
 1. Избор на СС , размери и тегло

 1. Монтаж на СС.

 • СС се монтира вертикално със следните минимални отстояния от съседните апарати,гарантиращи правилното отвеждане на топлината:

Околната температура е до 40 градуса,а захранващото напрежение е + 10 %; - 15 %.

СС се закрепва здраво към панела в ел.таблото,като корпуса му се занулява към нулевата шина.Преди него се монтира защита от късо съединение /предпазители или моторна защита/ и главен контактор.След него се захранва ел.мотора.

Главният контактор служи за галванично разделяне на СС от мрежата при спрял ПА и за авариен стоп без забавяне при необходимост.

След подаване на напрежението е необходимо около 5 сек. да се забави пуска на ПА с цел СС да се самотества,а след приключването на развъртането на мотора и затварянето на байпасния контактор трябва да се подаде сигнал към контактора за включване на кондензаторните батерии,за да се избегнат нежеланите последици от наслагването на двата преходни процеса.


 • Управлението на СС във времето трябва да се осъществява на 3 етапа:

 • Подаване на оперативно напрежение;

 • Включване на линейния контактор /включване на кондензаторни батерии/;

 • Плавен пуск/стоп на ПА.

 • Свързване на СС в схема вътрешен триъгълник /ПС Пепелина ПА 1/

Токът през СС е 58 % от работния ток на мотора.

За да се обърне посоката на въртене се обръщат двата изхода U1;V1 и двата входа L1;L3.

В средната фаза не се измерва работния ток.
 • Схема на свързване на СС с вътрешен байпас и с главен контактор.


 1. Менюта за програмиране и настройки на СС.

Програмното меню позволява да се видят и променят параметрите на СС.

В него се влиза с бутон Esc.

В този режим се задават необходимите параметри за надеждна работа на СС съвместно с помпената система.

Настройката става чрез няколко последователни проби,докато се достигне до режим на пуск и стоп с минимална промяна на налягането в напорния водопровод.

Задава се тока на мотора;Начинът на свързване на СС;Линейното напрежение;Конфигурират се логическите входове и релейните изходи в зависимост от нуждите на автоматиката.

Задават се настройките на различните защити на мотора вградени в СС.
 1. Визуализация и диагностика.

 • Режим на работа според LED дисплея на софтстартера:

ACC – Развъртане;

B5 - Прекалено чести пускове;

dEC - Спиране;

nrdY – Подадена е команда стоп;

rdY - Софтстартерът е готов за пуск;

rUn - Устойчиво състояние – байпасът е затворен.
 • Диагностика на софтстартери според светодиодната индикация:

Rdy – Зелен.

ON - Захранени – линия и оперативна верига;

OFF – Без оперативно напрежение;

Мигащ диод – има оперативно напрежение,но няма захранване на линията nrdY или 5nb.ComЗелен.

ON - Има комуникация по мрежата;

OFF – Липса на комуникация по мрежата.

RunЖълт.

ON - Моторът работи и байпасът е включен;

OFF – Моторът е спрял;

Мигащ диод – АСС - ускорение или DEC - спиране.Trip Защита – Червен.

ON - Изключване без забавяне;

OFF – Няма проблем;

Мигащ диод – аларма без спиране на мотора. • Диагностика на софтстартери тип Altistart22 според кодировката на екрана:

bPF - Повреда в байпасния контактор;

CFF – Грешка в програмата на софтстартера;

EeF - Външна грешка;

GrdF- Утечка към земя;

InF - Вътрешна грешка;

OCF – Претоварване на мотора по ток;

OHF – Прегряване на софтстартера;

OLF – Претоварване на мотора;

OSF – Свръх високо напрежение;

OeE - Прегряване на мотора;

PHbd- Дебаланс на фазното напрежение;

PIF - Грешен фазов ред;

erAP – Код за грешка;

SCF – Окъсяване на изхода на софтстартера;

SLF – Грешка в мрежовата комуникация Modbus;

SnbF- Прекалено чести пускове;

SSCr- Окъсен тиристор или грешно свързване;

SeF - Прекалено дълъг пуск;

ebS - Прекалено чести пускове;

UCF – Минимален товар;

USF - Минимално напрежение или липса на напрежение.


 1. Списък на параметрите за настройка и визуализация на архивни данни.

R - параметър,който само може да се чете;

R/W - параметър,който може да се изменя по време на работа на мотора;R/W* - параметър,който може да се изменя при спрял мотор.

Код

Описание

R/W

Пример за настройка на ПС Николово 2 с мотор 45 Квт
Актуални данниLCr1

Ток на фаза 1

R
LCr2

Ток на фаза 2

R
LCr3

Ток на фаза 3

R
LI

Логически вход - статус

R
Lo

Логически изход релета - статус

RconF КонфигуриранеIcL

Ток на СС

R

88

dLeA

Вид свързване – линия/триъгълник

R/W*

LInE

UIn

Линейно напрежение

R/W

400

In

Номинален ток на мотора

R/W*

80

Cod

Настройка – заключване

R/W

n

LAC

Разширено меню

R/W

On
SE Настройкиe90

Стартово напрежение

R/W

35

ILe

Ограничение на тока

R/W

270

eLS

Максимално време на пуска

R/W

30

ACC

Време за ускорение при пуска

R/W

25

dEC

Време за снижение на скоростта при стопа

R/W

25

EdC

Край на снижението на скоростта

R/W

0

eHP

Термична защита на мотора - клас

R/W

10
AdJ Разширени настройки /1/Sob

Брой пускове за час

R/W

Off

SLG

Период за пуск

R/W

30

bSe

Време за тласък нагоре

R/W

0

SSC

Управление на пуска и стопа

R/W*

On

SPCU

Управление на напрежението при пуск/стоп

R/W*

0
See2 Разширени настройки /1/E92

Второ стартово напрежение

R/W

30

ILe2

Второ ограничение на тока

R/W

350

ACC2

Второ време на ускорение

R/W

10

dEC2

Второ време за снижение на скоростта

R/W

Free

In2

Втори номинален ток

R/W*

81
Защитни функции /1/UId

Минимален товар

R/W

55

UIe

Времезабавяне при минимален товар

R/W

30

Old

Свръх товар

R/W

200

OIe

Времезабавяне при свръх товар

R/W

2

Ubd

Дебаланс

R/W

25

Ube

Времезабавяне при дебаланс

R/W

10

Crdd

Ток на утечка към земя

R/W

Off

Crdt

Времезабавяне при утечка към земя

R/W

5

PHr

Поредност на фазите

R/W*

Off

PHL

Липса на фаза

R/W

On

USd

Минимално напрежение

R/W

65

Use

Времезабавяне при минимално напрежение

R/W

5

OSd

Свръх напрежение

R/W

120

OSe

Времезабавяне при свръхнапрежение

R/W

6

PeC

РТС термична защита

R/W

Off

IeH

Защита от претоварване

R/W*

On
Разширено меню за входове/изходи /1/LI2

Логически вход 2

R/W*
LI3

Логически вход 3

R/W*
r1

Реле 1

R/W*
r2

Реле 2

R/W*
Fan

Управление на вентилатора

R/WРазширена комуникация /1/Add

Мodbus адрес

R/W*

Off

Ebr

Мodbus скорост на обмен

R/W*

19.2

Far

Мodbus формат

R/W*

8E1

eeO

Мodbus изтекло време за обмен

R/W*

5

CerL

Управляващи канали

R/W*

LCL
Разширен мониторинг /архив/SePr

Време от последния пуск

R

23.3

SICL

Пусков ток на последния старт

R

210

LFe

Последно защитно изключване

R

SCF

dICL

Ток на изключване

R

827

Rne

Работни часове

R

4454

Senb

Брой на пускове – общо

R

1152

dEFe

Общ брой изключвания

R

53

dEFI

История на изключванията 1 .......... 9

R

SCF
Диагностика на СС /2/eESe

Самотестване на СС

R/W*
UdP

Версия на софтуера

R
FCS

Връщане на заводските настройки

R/W*
rPr

Ресет на архива – работни часове и защитни изключвания

R/W*

/1/ - Достъпни параметри само в режим разширено меню LAC - ОN

/2/ - Достъпни параметри , ако моторът е спрял и сме натиснали ESC +

01.08.2013 год. Съставил:
Каталог: file -> repository
repository -> Проф д-р светла калудова-станилова
repository -> Smart ideas wise decisions
repository -> Роден съм на 07. 05. 1963 г в гр. Варна. От ранна детска възраст проявявах интерес към народната музика
repository -> Dear ladies and gentlemen, dear children
repository -> Проучване влиянието на универсален течен тор “maxgrow” при пролетен фуражен грах
repository -> Aqva moisture with collagen
repository -> Инструкция за работа с термовизионна камера тип Flir E6 І. Цел на термовизионното обследване. Подобряване на превантивната поддръжка на енерго механичните съоръжения във Вик Русе
repository -> Хидравличен удар в помпени системи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница