Инструкция за тяхното попълване. Чл. (Доп. Дв, бр. 9 от 2011 г.) В риболовния дневник се нанасят данните за улова и разтоварването по видове и количествен състав, както следваДата20.08.2016
Размер492.73 Kb.
ТипИнструкция
НАРЕДБА № 43 от 20.04.2006 г. за реда за водене на риболовен дневник
Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2006 г., в сила от 19.05.2006 г., изм. и доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм., бр. 79 от 16.10.2012 г.
Раздел I

Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за водене на риболовния дневник, съставянето и предаването на декларацията за произход от лицата, извършващи стопански риболов.
(2) Риболовният дневник се издава от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) При всяко напускане на пристанището/лодкостоянката лицата, имащи право да извършват стопански риболов, водят риболовен дневник, като попълват декларация за произход по образец съгласно приложението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Декларацията за произход е част от риболовния дневник и се състои от три части: обща част, данни за уловите и данни за предаден/разтоварен улов.
(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) До 12 часа преди планувано излизане на море за извършване на дейности, различни от стопански риболов, писмено се уведомява съответното ТЗ на ИАРА, като за целта не се води риболовен дневник.
Раздел II

Ред за водене на риболовен дневник
Чл. 2. Риболовният дневник се състои от декларации за произход и инструкция за тяхното попълване.
Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) В риболовния дневник се нанасят данните за улова и разтоварването по видове и количествен състав, както следва:
1. за калкана - в бройки и по размерни групи в килограми;
2. за есетровите риби - по видове, пол, тегло и размери за всяка поотделно;
3. за останалите риби и други водни организми - по видове и количества в килограми, включително и допустимия прилов.
Чл. 4. (1) При извършване на стопански риболов с риболовен кораб риболовният дневник се води от капитана или упълномощено от него лице.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г. ).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) При извършване на стопански риболов извън водите на Европейския съюз лицата по ал. 1 водят риболовен дневник по образец съгласно приложението, освен ако страната, в чиито териториални води се извършва риболовът, няма друго изискване.
Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури заверява/презаверява и предоставя риболовния дневник на лицата по чл. 4 при издаване на разрешителното и/или Удостоверение за придобито право на усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Риболовният дневник се презаверява за всяка календарна година:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г. ) за Черно море, река Дунав - при издаване на Удостоверение за придобито право на усвояване на ресурс от риба и други водни организми или в срок до 31 януари;
2. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г. );
3. при извършване на стопански риболов във водите на Черно море със специализиран уред (далян) - чл. 21 ЗРА - при заплащане на годишна такса.
Чл. 6. (1) Изчерпването на страниците на риболовния дневник, както и изгубването, унищожаването или повреждането му се декларират от притежателя пред ИАРА в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
(2) В случаите по ал. 1 се издава нов риболовен дневник.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Риболовният дневник се съхранява от лицата по чл. 4 и се представя при проверка на инспекторите на ИАРА.
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Лицата по чл. 4 съхраняват риболовния дневник с попълнени декларации за произход три години от датата на последното вписване.
Раздел III

Ред за съставяне и предаване на декларация за произход
Чл. 9. Декларацията за произход се съставя в четири еднообразни екземпляра. Оригиналът екземпляр "0" остава в риболовния дневник, екземпляр "1" придружава улова след неговото предаване/разтоварване, екземпляр "2" се предава на длъжностните лица на ИАРА, а екземпляр "3" се предава в организацията на производителите на риба и други водни организми, ако лицето, извършило стопански риболов, членува в такава.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Общата част на декларацията за произход съдържа данни за плавателния съд, капитана, място и час на тръгване, връщане, разтоварване и риболовния уред.
(2) Данните за улов съдържат информация за количеството уловена риба по видове и мястото, където е уловена.
(3) Данните за предаден/разтоварен улов съдържат информация за количеството разтоварен улов по вид, начин на представяне и предназначение.
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Декларацията за произход се попълва, както следва:
1. при извършване на стопански риболов с риболовен кораб:
а) при напускане на пристанището се попълват позиции 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10;
б) при приключване на риболовните операции за деня и след приблизителна оценка на количеството улов се попълват позиции 11, 12, 13, 14, 15;
в) в случаите на използване на статичен риболовен уред позиция 13 се попълва в деня на изваждане на уредите; записва се периодът от поставянето до изваждането на статичния риболовен уред в часове;
г) след изхвърляне/връщане на риба обратно във водата се попълва позиция 16;
д) при пристигане в пристанище се попълва позиция 5;
е) при разтоварване се попълва позиция 6 и след претегляне на улова се попълват позиции - 16А, 17, 18, 19 и 22;
ж) при предаване на улова от риболовен кораб на друг риболовен кораб се попълват позиции 7, 16А, 17, 18, 19 и 22;
з) при проверка на вода от инспектори на ИАРА - към момента на проверката;
и) в позиция "Забележка" се вписват номерът на документа за първа продажба и името на регистриран купувач или, че рибата е за лична употреба;
2. при извършване на стопански риболов със специализиран уред по чл. 21 ЗРА позиция 13 се попълва след изваждане на улова, като се записва периодът от последното излизане на риболовния кораб до следващото влизане в часове;
3. в случаи на нулев улов се попълва страница от риболовния дневник, като в позиция 15 се вписва "0" (нула) кг, декларацията се предава на длъжностните лица на ИАРА в съответствие и в сроковете по чл. 20 ЗРА.
Чл. 12. (1) Вписванията в декларацията за произход са четливи и незаличими.
(2) Вписванията в декларацията за произход не могат да се изтриват или променят.
(3) Допусната грешка се поправя, като грешното вписване се зачертава с линия и се последва от ново вписване на нов ред, подписано от капитана, титуляря на разрешителното за стопански риболов или упълномощено лице.
Чл. 13. (1) На нов ред се вписва уловът, когато е направен:
1. в различни дни;
2. в различни зони, дори да е в един и същи ден.
(2) Всеки попълнен ред за уловите в декларацията за произход се подписва от капитана, титуляря на разрешителното за стопански риболов или упълномощено лице.
Чл. 14. (1) На нова страница се вписва всеки улов:
1. извършен с различен уред или мрежа с различна големина на окото, дори да е в един и същи ден и зона;
2. извършен след предаване от един кораб на друг;
3. извършен след разтоварване на улова на брега;
4. когато се изчерпят колоните на страницата.
(2) Всяка страница се подписва от лицата по чл. 4 . Когато се налага подпис на упълномощеното лице, под подписа се попълват неговото име и адресът.
Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) В декларацията за произход се вписва информация за наименованието на отделния риболовен уред от удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми или от разрешителното за стопански риболов чрез код съгласно колона 3 от таблица "Списък на риболовни уреди и риболовни операции" и размерът на окото за мрежените уреди.
(2) По преценка на лицата по чл. 4 в декларацията за произход може да се вписват характеристики на уреда съгласно колона 2 от таблица "Списък на риболовни уреди и риболовни операции".
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) При разтоварване на улов или част от него се попълват позиции 16А, 17, 18, 19, 20, 21 и 22, в които се вписват разтоварените количества риба и други водни организми по състояние, начин на представяне и количество. Начинът на представяне на предадения/разтоварен улов се попълва чрез код съгласно колона 1 на таблицата "Начин на представяне на улова". Копие от декларацията за произход се предава на приемащия улова.
(2) При предаване на улов или част от него от един кораб на друг в открито море капитанът на риболовния кораб вписва количествата, предадени на другия риболовен кораб. Копие от декларацията за произход се предава на капитана на другия риболовен кораб.
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Екземпляр от декларацията за произход се предава на длъжностните лица на ИАРА в срок до 48 часа след акостиране на брега.
Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Длъжностните лица на ИАРА осигуряват въвеждането на декларацията за произход в Информационно-статистическата система (ИСС) на ИАРА в срок 15 дни от получаването й.
(2) В случай на деклариране на квотиран вид срокът за въвеждане на декларацията за произход е 48 часа от получаването й.
Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Предадените в ИАРА декларации за произход задължително се сканират и се прикачват в ИСС на ИАРА.
(2) Предадените в ИАРА декларации за произход се съхраняват в продължение на 10 години от момента на предаването им.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Лицата по чл. 4 носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за верността на данните, отразени в риболовния дневник и декларацията за произход.
§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. "Риболовна операция" са всички действия, имащи за цел улова на риба и други водни организми, които са ограничени във времето от поставянето на риболовните уреди в работно положение до изваждането им от водата.
2. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) "Око на мрежен уред" представлява ограничения от два съседни възли рибарски конец в един и същи отвор в мреженото платно или
а) за мрежи с възли: най-голямото разстояние между два срещуположни възела в един и същи отвор, когато той е напълно разпънат,
б) за мрежи без възли: разстоянието вътре в отвора между срещуположните връзки в един и същи отвор, когато той е напълно разпънат по най-дългата му възможна ос.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Наредбата се издава на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 43 от 2001 г. за реда за водене на риболовен дневник и реда за съставяне и предаване на декларация за произход .
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

————————————————————————————————

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 168 на Министерския съвет от 23 юли 2007 г. за преобразуване на
Националното управление по горите в Държавна агенция по горите
(ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.)
........................................................................
§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
§ 7. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на земеделието и продоволствието и на Министерския съвет.
§ 8. Постановлението се приема на основание на Решение на Народното събрание от 18 юли 2007 г. за промяна в структурата на Министерския съвет и чл. 47, ал. 1 от Закона за администрацията .
§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Приложение

към чл. 1, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.,

бр. 79 от 2012 г.)

(Образец на риболовен дневник: корица)


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ


РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК


№ ..............


дата на започване ............. г.


...............................

(подпис и печат)


дата на приключване ........ г.


...............................

(подпис и печат)


(Образец на риболовен дневник: първи лист)


ДАННИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРОИЗХОД


Декларацията за произход (ДП) се съставя в четири еднообразни

екземпляра. Екземпляр "0", който е оригиналът, остава в риболовния

дневник, екземпляр "1" придружава улова след неговото

предаване/разтоварване, екземпляр "2" се предава на длъжностните лица

на ИАРА, а екземпляр "3" се предава в организацията на производителите,

в която членува.

Попълването на ДП се извършва по позиции, както следва:

Позиция (1): На първия ред се попълват името на плавателния съд и CFR

номерът.


В случай на риболов с партниращ плавателен съд на втория ред се

попълват името на втория съд, външната маркировка и името на неговия

капитан.

Забележка. Капитанът на втория плавателен съд също трябва да води

риболовен дневник, като съставя ДП, където да се описват количествата

уловени и съхранявани на борда риба и други водни организми, така че да

не се дублират с тези от данните, вписани в ДП на първия плавателен съд.

Позиция (2): Вписва се външната маркировка на плавателния съд.

Позиция (3): Вписват се данните на капитана от издаденото удостоверение

за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни

организми или титуляря на разрешителното за стопански риболов (име и

адрес).


Позиция (4): Отбелязват се денят, месецът, часът, годината и

пристанището на тръгване на плавателния съд.

Позиция (5): Отбелязват се денят, месецът, часът и пристанището на

връщане на плавателния съд.

Позиция (6): Отбелязват се датата и пристанището на разтоварване, ако

са различни от отбелязаните в позиция (5).

Позиция (7): В случай на предаване на улова на друг плавателен съд се

отбелязват датата, пристанището, за което е предназначен уловът, името

на плавателния съд и/или позивна, ако има такава, външната маркировка и

националността на приемащия плавателен съд.

(Образец на риболовен дневник: първи лист)

Позиция (8): Попълва се трибуквеният код на риболовния уред, използван

при риболовните операции, съгласно колона 1 на таблица "Списък на

риболовни уреди и риболовни операции".

Позиция (9): Записва се размерът на окото на риболовния уред в

милиметри.

Позиция (10): По желание се указват някои характеристики на риболовния

уред, както е посочено в колона 2 на таблица "Списък на риболовни уреди

и риболовни операции".

Позиция (11): Вписват се датите, на които са уловени отделните видове

риба и други водни организми.

Позиция (12): Посочва се броят на риболовните операции в съответствие с

колона 3 на таблица "Списък на риболовни уреди и риболовни операции".

Позиция (13): Вписва се риболовното време, което е равно на часовете,

прекарани в морето, минус времето за отиване до и връщане от мястото за

извършване на риболов, отклоняването, времето за ремонт или времето, в

което риболовните уреди са в неактивно положение. Часовете за търсене

на риба (например използването на сонар, ехолот) се считат за риболовно

време. За статичен риболовен уред се вписва времето от залагането до

изваждането на уреда.

Позиция (14): Изписва се мястото/зоната (воден обект), където е

извършен уловът.

При извършване на морски риболов се попълва, както следва:

"териториални води" (12-милна зона в Черно море), "извън териториални

води" (в Черно море) или "извън Черно море".

При извършване на стопански риболов с плавателен съд с дължина над 10

метра се записват координатите на районите на извършване на улова.

Позиция (15): Попълват се количествата улов по видове риба и други

водни организми в килограми живо тегло или брой използвани единици за

съхранение (каси, кутии, кошове и др.).

Наименованието или трибуквеният код на всеки уловен вид риба или друг

воден организъм съгласно таблица "Списък на видовете риба и други водни

организми, които се ловят във вътрешните водоеми, р. Дунав, Черно и

Средиземно море" се изписва най-отгоре на отделна колона. В случай че

броят на колоните за уловените видове на страницата е недостатъчен, се

използва нова ДП.

На втория ред под всеки вид се изписва използваната единица за

съхранение (каси, кутии, кошове и др.) и нейното нетно тегло в

килограми живо тегло.

При риболов на калкан след името на вида във всяка колона се посочва и

размерната му група (абсолютната дължина в сантиметри при минимално

допустими размери 45 сm), както следва:

"1" за първа размерна група от 45,1 до 50 сm;

"2" за втора размерна група от 50, 1 до 60 сm;

"3" за трета размерна група от 60,1 до 80 сm;

"4" за четвърта размерна група над 80 сm.

При риболов на есетрови видове риби всеки уловен екземпляр се попълва в

отделна колона, след името на вида във всяка колона се посочва полът.

На следващия ред в колоната се посочват размерът и теглото на

екземпляра.

Позиция (16): Отбелязва се количеството на върнатата във водата риба

или други водни организми, за предпочитане в килограми живо тегло, или

както е дефинирано в позиция (15).

(Образец на риболовен дневник: първи лист)

Забележка. Тази информация е необходима само за научни цели и не се

взима предвид при изчисляване на квотата.

Позиция (16А): Отбелязва се състоянието на рибата:

Живи


Прясна

Замразена

Осолена

Пушена


Изсушени

Варени


Позиция (17): Отбелязва се начинът на обработка на улова преди

предаването или разтоварването, като се попълва трибуквеният код

съгласно колона 1 на таблицата "Начин на представяне на улова":

Начин на представяне на улова


3-буквен код


Начин на представяне


Начин на представяне (описание)


1

2

3

FIL

Филета

Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и перките. От всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си

FIS

Филета без кожа

Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и кожата. От всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си


FSB

Филета с кожа и кости

Филета с кожа и кости


FSP

Филета без кожа и с кости

Филета без кожа и с кости


GHT

Изкормени без глави и опашки

Отстранени са вътрешностите, главата и опашката


GUG

Изкормени и без хриле

Отстранени са вътрешностите и хрилете


GUH

Изкормени и без глави

Отстранени са вътрешностите и главата


GUL

Изкормени със запазен черен дроб

Отстранени са вътрешностите с изключение на черния дроб


GUS

Изкормени без глави и кожа

Отстранени са вътрешностите, главата и кожата


GUT

Изкормени

Отстранени са всички вътрешности


HEA

Без глава

Отстранена е главата


HET

Без глава и опашка

Отстранени са главите и опашките


JAP

Японско нарязване

Напречно нарязване с отстраняване на всички части от главата до опашката


JAT

Японско нарязване без опашки

Японско нарязване с отстранена опашка


LAP

На парчета

Двойно филе, с кожа, опашка и перки


LVR

Черен дроб

Само черен дроб


OTH

Други

Всеки друг начин на представяне


ROE

Хайвер(и)

Само хайвер(и)


CBF

Филе „пеперуда“ от треска

С отстранена глава, с кожа, опашка


CLA

Щипки

Само щипки


SAD

Осолена и изсушена риба

С отстранена глава, с кожа, с гръбнак, с опашка, осолена и изсушена


SAL

Леко осолена риба в саламура

Осолена

SGH

Осолени, изкормени и без глави


Осолена

SGT

Изкормени и осолени


Отстранени са вътрешностите и рибата е осолена


SKI

Без кожа

С отстранена кожа


SUR

Сурими

Сурими

TAL

Опашка

Само опашки

TAD

Без опашка

Опашките са отстранени


TNG

Език

Само език


TUB

Само туби

Само туби (калмари)


WHL

Цяла

Без преработка


WNG

Криле

Само криле

Позиция (18): Записва се измервателната единица в килограми на

предадения на друг плавателен съд или разтоварения на пристанището

улов.


Позиция (19): Попълва се теглото на предадения на друг плавателен съд

или разтоварения на пристанището улов в колоната под името на всеки вид

риба или друг воден организъм.

Забележка. Теглото на улова трябва да съответства на теглото на

предадения на друг плавателен съд или разтоварения на пристанището улов

след преработката на борда. За преобразуване на обработената риба в

цяла се използват коефициентите на Европейския съюз. Допуска се разлика

между количеството улов и предаденото/разтовареното количество риба

и/или други водни организми, включително и след обработка, да бъде не

повече от 10 %.

Позиция (20): Капитанът/титулярят на разрешителното за стопански

риболов или техен пълномощник поставя подписа, с което декларира

верността на вписаните данни.

Позиция (21): Ако в позиция (20) се подпише упълномощено лице, тук се

изписват името и неговият адрес.

Позиция (22): Посочва се мястото/зоната на предадения на друг

плавателен съд или разтоварения на пристанището улов.

Забележка. В случай че уловът се предава или разтоварва на части за

всяко предаване/разтоварване се попълва отделна страница съгласно

инструкцията. За всяко последващо предаване/разтоварване не се

отбелязват единствено количеството улов в килограми или брой единици за

съхранение в позиция (15), като се попълва само видът на улова. Всички

останали позиции се попълват. В този случай в графа "Забележки" се

посочва № на страницата, на която е регистриран съответният улов в

позиция (15).

В графа "Забележки" задължително се посочва № на страницата.(Образец на риболовен дневник: втори лист)


Списък на риболовни уреди и риболовни операции


Вид на риболовния уред


Трибуквен код


Статичен, влачен, мобилен


Характеристики на риболовния уред


Брой риболовни операции


1

2

3

4

5

6

Дънен трал


Bottom otter trawl


OTB

Влачен

Модел на трала (търговско наименование) или диаметър на отвора


Брой хвърляния (замятания) и/или часове в работно положение


Бим трал

Beam trawl

TBB

Влачен

Дължина на носещото рамо ? брой бимове


Дънен двоен трал


Bottom pair trawl


PTB

Влачен

Модел на трала (търговско наименование) или диаметър на отвора


Пелагичен трал*


Mid-water otter trawl


OTM

Влачен

Двоен пелагичен трал


Mid-water pair trawl


PTM

Влачен

Други двойни тралове


Otter twin trawls


OTT

Влачен

Драга

Boat dredges

DRB

Влачен

Ширина ? брой драгиращи приспособления


Hand dredges used on board a vessel


DRH

Влачен

Mechanised dredges including suction dredges


HMD

Влачен

Гриб

Beach seine

SB

Влачен

Обща дължина на въжетата


Danish seine (anchor)


SDN

Влачен

Scottish seine (fly-dragging)


SSC

Влачен

Pair seines


SPR

Влачен

Гъргър

Purse seine

PS

Мобилен

Дължина; височина


Вдигащи


мрежи

Boat-operated lift nets


LNB

Мобилен

Дължина; височина


Брой хвърляния (замятания) за деня и/или часове в работно положение


Shore-operated stationary lift nets


LNS

Мобилен

Дължина; височина


Хрилни


мрежи

Encircling gill nets


GNC

Статични

Дължина; височина


Gillnets (set)


GNS

Статични

Gillnets (drift)


GND

Статични

Combined trammel and gill nets


GTN

Статични

Тройна


мрежа

Trammel net


GTR

Статични

Куки и


въдици

Troll lines


LTL

Мобилни

Часове в работно положение


Longlines (set)


LLS

Статични

Longlines (drifting)


LLD

Статични

Handlines and pole-lines


LHP

Статични

Общ брой хвърляния (замятания) на куките/въжетата през деня (брой куки/брой въжета) и/или часове в работно положение


Hand lines and polelines (mechanised)


LHM

Статични

Винтери и други капанни уреди


Pots

FPO

Статични

Часове в работно положение

Даляни

Traps (Stationary pound trap nets)

FPO

Статични

Дължина на хавлията и размери на къщата


Сезонност


Без съоръжение**

NO

* Риболовните уреди с удебелен шрифт са обичайните за нашата риболовна

практика.

** Валидно е само за помощно риболовно съоръжение.(Образец на риболовен дневник: трети лист)


Списък на видовете риба и други водни организми, които се ловят във вътрешните водоеми,

р. Дунав, Черно и Средиземно море

№ по ред


Общоприети наименования на български език


Общоприети наименования на английски език


Научни наименования на

латински език

Трибуквен FAO код


1

2

3

4

5

Сладководни риби

1

Речна (балканска) пъстърва

Brown trout


Salmo trutta fario


TRS

2

Дъгова пъстърва


Rainbow trout


Oncorhynchus mykiss


TRR

3

Сивен

Brook trout

Salvelinus fontinalis


SVF

4

Дунавска пъстърва


Huchen (Danube trout)


Hucho hucho


HUC

5

Чудски сиг


Common whitefish


Coregonus lavaretus


PLN

6

Пелед

Peled

Coregonus peled


WHF

7

Липан

Grayling

Thymallus thymallus


TLV

8

Щука

Pike

Esox lucius


FPI

9

Речен кефал


Chub

Leuciscus cephalus

LUH

10

Мъздруга


Ide

Leuciscus idus

FID

11

Распер

Asp

Аspius aspius


ASU

12

Лин

Tench

Tinca tinca


FTE

13

Брияна (облез, уклей)


Danube bleak


Chalcalburnus chalcoides


NUC

14

Уклей

Bleak

Alburnus alburnus


ALR

15

Платика

Carp bream

Abramis brama


FBM

16

Немски косат


White-eye bream


Abramis sapa

17

Чил косат

Zope

Abramis ballerus

FBR

18

Морунаш

Vimba

Vimba sp.


VIV

19

Маришки морунаш (карабалък)


Macedonian vimba


Vimba melanops


VIM

20

Сабица

Ziege

Pelecus cultratus


FSC

21

Скобар

Undermouth

Chondrostoma nasus


HON

22

Бяла мряна


Barbel

Barbus barbus

PTB

23

Черна (балканска) мряна


Mediterranean barbel


Barbus meridionalis petenyi


BUD

24

Маришка мряна


Barbel

Barbus cyclolepis

BBZ

25

Шаран

Common carp

Cyprinus carpio


FCP

26

Златиста каракуда


Crucian carp


Carassius carassius


FCC

27

Сребриста каракуда


Prussian carp


Carassius auratus gibelio


CGO

28

Бял толстолоб


Silver carp


Hypophthalmichthys molitrix


SVC

29

Пъстър толстолоб


Bighead carp


Aristhichthys nobilis


BIC

30

Бял амур


Grass carp


Ctenopharyingodon idella


FCG

31

Черен амур


Black carp


Mylopharyngodon piceus


BKC

32

Буфало

Buffalo

Ictiobus spp.


BUF

33

Сом

Wels catfish

Sillurus glanis


SOM

34

Канален (американски) сом


Channel catfish


Ictalurus punctatus


ITP

35

Михалца

Burbot

Lota lota


FBU

36

Бяла риба (сулка)


Pike perch


Sander lucioperca


FPP

37

Речен костур


European perch


Perca fluviatilis


FPE

38

Голяма вретенарка


Zingel

Zingel zingel

ZIZ

39

Чига

Sterlet

Acipenser ruthenus


APR

Проходни риби

40

Моруна

Beluga

Huso huso

HUH

41

Пъструга


Starry sturgeon


Acipenser stellatus


APE

42

Руска есетра


Russian sturegon


Acipenser guеldenstaedti


APG

43

Европейска речна змиорка


Eel

Anguilla anguilla

ELE

44

Карагьоз, дунавска скумрия


Shad

Caspialosa pontica/Alosa pontica

SHC

Морски риби

45

Черноморска бодлива акула

Piked dogfish


Squalus acanthias


DGS

46

Цаца (копърка, трицона, шпрот)


European sprat


Sprattus sprattus sulinus


SPR

47

Хамсия

Anchovy

Engraulis encrasicholus ponticus


ANE

48

Зарган

Garpike

Belone belone


GAR

49

Черноморски меджид


Whiting

Merlangius merlangus euxinus

WHG

50

Мерлуза

European hake

Merluccius merluccius


HKE

51

Морски кефал


Flathead mullet


Mugil cephalus


MUF

52

Кефал пелингас


So-iuy mullet


Mugil soiuy


MYZ

53

Платерина


Golden grey mullet


Liza aurata


MGA

54

Илария

Leaping mullet

Liza saliens


LZS

55

Атерина

Silverside

Atherina spp.


SIL

56

Лаврак

European seabass

Dicentrarchus labrax/Morone labrax


BSS

57

Лефер

Bluefish

Pomatomus saltatrix


BLU

58

Сафрид

Mediterranean horse mackerel

Trachurus mediterraneus ponticus


HMM

59

Смарид

Picarel

Spicara spp.


PIC

60

Барбуня

Red mullet

Mullus barbatus ponticus


MUT

61

Барбуня

Red mullet

Mullus surmuletus


MUR

62

Черноморска скумрия


Mackerel


Scomber scombrus


MAC

63

Паламуд

Atlantic bonito

Sarda sarda


BON

64

Попчета

Gobies

Gobiidae


GPA

65

Калкан

Turbot

Psetta maxima


TUR

66

Писия

Flounder

Platichthys flesus luscus


FLE

67

Морски език


Common sole


Solea solea


SOL

68

Морска лисица


Thornback ray


Raja clavata


RJC

69

Морска котка


Common stingray


Dasyatis pastinaca


JDP

70

Дългопер тон


Albacore


Thunnus alalunga


ALB

71

Тон

Bigeye tuna

Thunnus obesus


BET

72

Тон

Bluefin tuna

Thunnus thynnus


BFT

73

Путасу

Blue whiting

Micromesistius poutassou


WHB

74

Ципура

Gilt-head seabream

Sparus aurata


SBG

75

Морски дявол


Monkfish


Lophius piscatorius


ANF

76

Риба меч


Swordfish


Xiphias gladius


SWO

77

Сардина

Sardine

Sardina pilchardus


PIL

Други водни организми

78

Голяма водна жаба

Marsh frog


Rana ridibunda


FGI

79

Обикновени скариди


Deepwater prawn


Leander spp.

80

Пясъчна скарида

Common shrimp


Crangon sp.


CSH

81

Езерен рак


Crayfish


Astacus leptodactylus


AYS

82

Пагур
Eryphia spinifrons


EIK

83

Обикновен (зелен) крив рак


Common shore crab


Carcinus maenas


CRG

84

Миди речни, седефки


Freshwater mussel


Unio spp.

85

Миди речни, беззъбки

Duck mussel


Anodonta spp.

86

Черна морска мида

Black mussel


Mytilus galloprovincialis


MSM

87

Бяла пясъчна мида


Soft-shelled clam


Mya arenaria


CLS

88

Рапан

Rapana

Rapana spp.


RPN
Каталог: wp-content -> uploads -> 2009
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
2009 -> Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница