Инструкция за въвеждане на данните в систематаДата30.11.2017
Размер230.16 Kb.
#35764
ТипИнструкция
Информационна система на образованието

висши училища


2007 / 2008 учебна година

ИНСТРУКЦИЯ


За въвеждане на данните в системата

Информационната систена на образованието – модул “АдминУни” (Висше образование”) съдържа Регистър на Висшите училища (с данани за техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности), Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления, и Регистър на академичния състав на основание чл. 1- ал. 3 от ЗВО.

Данните в системата се въвеждат от висшите училища, и се предават в Центъра за Информационно осигуряване на МОН, в периодичност, определена с писмо на Министъра на образованието.

Подаването на данни към системата може да бъде осъществено посредством следните процедури:

- Генериране на текстов файл от информационната система на Висшето училище по предварително зададен от МОН формат, съгласно файлова спецификация, предоставена от разработващия екип.

- Въвеждане на данните в специално предоставен програмен продукт;

И в двата случая, при въвеждането на данните в системата се ползват Таблиците с номенклатури, предоставени от разработващия екип.


Обхват на данните в системата за 2007 / 2008 учебна година


1. Данни за висшите училища
Вид на данните

пояснения

1

Код на висшето училище

7-цифрен идентификационен номер на висшето училище, определен от МОН

2

Учебна година

Учебна година (начало; напр. ‘2007’ за 2007/2008 учебна година)

3

Текущ период

Отнася се за текущата учебна година и се определя от МОН

4

Пълно наименование

Пълно наименование на висшето училище съгласно акта за създаване (преобразуване)

5

Кратко име

Популярно име на ВУ, ползва се при съставяне на работни справки

6

Вид на висшето училище по чл.17 от ЗВО

 • Университет

 • Специализирано ВУ

 • Самостоятелен колеж

7

Вид на висшето училище по чл.11 от ЗВО

 • Държавно

 • Частно

 • Духовно

8

Финансиращ орган

 • Министерство на образованието и науката

 • Министерство на отбраната

 • МВР

 • Министерство на транспорта и съобщенията

 • МРРБ

 • богословско

 • частно финансиране

9

Населено място

Стойност, съответстваща на класификатора ЕКАТТЕ на НСИ

10

Пощенски код

 

11

Адрес

 

12

Телефон 1 (вкл. код за междуградско избиране)

 

13

Телефон 2 (вкл. код за междуградско избиране)

 

14

Телефон 3 (вкл. код за междуградско избиране)

 

15

Телефон 4 (вкл. код за междуградско избиране)

 

16

Телефон 5 (вкл. код за междуградско избиране)

 

17

Факс (вкл. код за междуградско избиране)

 

18

Електронна поща (за контакт с МОН)

 

19

Адрес на официалния Интернет-сайт

 

20

Булстат номер23

Година на основаване

 


2. Данни за филиалите. Вписват се данни за основната териториална структура на ВУ и всеки един филиалите му..

Вид на данните

пояснения

1

Код на филиала (терит. структура)

Съобразно броя на филиалите във ВУ

2

Наименование на филиала

 

3

Населено място

Стойност, съответстваща на класификатора ЕКАТТЕ на НСИ

4

Адрес на филиала
5

Булстат на филиала

ако има такъв

6

Телефон 1 (вкл. код за междугр. избиране)

 

7

Телефон 2 (вкл. код за междугр. избиране)

 

8

Телефон 3 (вкл. код за междугр. избиране)

 

9

Електронна поща (за контакт с МОН)

 

10

Филиалът е закрит

Данни се подават в периода след приключване на обучението на всички студенти в този филиал.3. Данни за основните звена (факултети, катедри, департаменти, програми и т.н). Въвежда се отделен запис за всяко основно звено във всеки филиал (териториална структура).

Вид на данните

пояснения

1

Код на филиала

Код на осн. структура / филиала, към който е открито основното звено

2

Код на основното звено

Пореден номер на основното звено във всеки филиал

3

Име на основното звено

 

4

Основното звено е закрито

Данни се подават в периода след приключване на обучението на всички студенти в това основно звено.


4. Данни за професионалните направления и тяхната акредитация

Въвежда се отделен запис за всяко професионално направление, по което се провежда обучение (независимо от това дали е акредитирано или не)Вид на данните

[пояснения

1

Код на професионалното направление

Код на професионалното направление

2

Акредитирано ли е професионалното направление

1 – да; 0 - не

3

Дата на получаване на акредитацията

формат MM/DD/YYYY (при липса на стойност – 0)

4

Дата, до която е валидна акредитацията

формат MM/DD/YYYY (при липса на стойност – 0)


5. Данни за специалностите във филиалите и основните звена. Въвежда се отделен запис за всяка една специалност и всяка една форма на обучение, спрямо филиала и основното звено, в които се провежда обучението.

 • Ако по специалност с едно и също наименование се провежда обучение за придобиване на различни ОКС (напр. „бакалавър” и „магистър”), се въвеждат отделни записи със самостоятелни кодове за всяка ОКС поотделно.

 • Различни кодове се въвеждат и в случаите, в които по една и съща специалност за ОКС „магистър” се провежда обучение с прием след ОКС „бакалавър”, и след средно образование.Вид на данинте

пояснения

1

Код на филиала

Код на осн. структура / филиала, в който се провежда обучение по специалността

2

Код на основното звено

Код на основното звено, в което се провежда обучение по специалността

3

Код на специалността

Стойност, описана в таблиците с номенклатури

4

Форма на обучение

 • редовна

 • вечерна

 • задочна

 • дистанционна

 • самостоятелна

В случаите, в които по една специалност в една териториална структура или основно звено се провежда обучение в повече от една форма на обучение, се въвеждат данни поотделно за всяка форма, като за всяка от тях се указва съответната продължителност на обучението.

5

Продължителност на обучението

Стойност, съответстваща на продължителността на обучението за съответната специалност и форма на обучение. Въвежда се в години, като се допускат дробни стойности до 0.5 (напр. 4 или 4.5). За десетичен знак се ползва точка.

6

Акредитирана ли е специалността за този филиал и тази форма на обучение

1 – да; 0 – не

въвежда се само за регулирани професии и докторанти7

Дата на получаване на акредитацията
8

Дата, до която е валидна акредитацията
9

Код на специалността по НСИ

Код на специалността по класификацията на НСИ за ОКС „Професионален бакалавър”, „Бакалавър” и „Магистър”. За специалности за НС „Доктор” се въвежда стойност [0].

10

Специалността е закрита

Данни се подават в периода след приключване на обучението на всички студенти в тази специалност.


Данни за студентите и докторантите
А. За учебната 2007/2008 година в Регистъра на МОН е необходимо да бъдат подадени данни за:

- всички действащи студенти и докторанти за годината (български и чуждестранни), вкл. чуждестранните студенти в подготвителна година

- студенти и докторанти във ВУ, които през текущия период се обучават в чужбина по програми за студентска мобилност

- прекъснали или отстранени за определен срок

- докторантите на самостоятелна подготовка (въвеждат се при зачисляването им и данни за тях се подават до отчисляването им).
Б. На настоящия етап не е задължително да бъдат подавани данни за:

- чуждестранни студенти и докторанти, които се обучават във ВУ по програми за краткосрочен обмен, Erasmus, Tempus, или други програми, които няма да доведат до придобиването на ОКС в българското висше училище; ако тези данни са вече въведени, могат да бъдат подадени със съответните стойности в полето „Статус на студента”


През учебната 2007/2008 година е задължително да бъдат подадени данни за всички позиции!
6. Данни за студентите и докторантите
Вид на данинте

пояснения

1

Единен граждански номер на студента:

ЕГН,


или ЛНЧ,

или номер на чужденец (СЛУЖ.) • ЕГН - За български граждани: 10 - цифрен номер (според стандарта на ЕСГРАОН); за тези записи в поле 3 се записва стойност = 0

 • ЛНЧ - за чужди граждани с временно или постоянно местоживеене в България: 10 - цифрен номер (според стандарта за ЛНЧ, с начална цифра 1 или 7); за тези записи в поле 3 се записва стойност = 1

 • СЛУЖ. – ползва се за:

 • чужди граждани без ЛНЧ: 10 - цифрен генериран номер – от 1 до 7 цифра - код на висшето училище; 8, 9 и 10 – та цифра – пореден номер на студента във ВУ; за тези записи в поле 3 се записва стойност = 2.

 • за студенти от страните – членки на ЕС и ЕИК – вписва се идентификационен номер на документите от страната, чиито граждани са; в случаите, в които идентификационният номер съдържа цифри, букви и/или други служебни знаци, се вписва само цифровата част

2

Флаг за ЕГН/ЛНЧ/ СЛУЖ.

0 – ЕГН; 1 – ЛНЧ; 2 - СЛУЖ.

3

Собствено име

 

4

Презиме

 

5

Фамилия

 

6

Пол

0 – мъж; 1 - жена

7

Месторождение

Стойност, съответстваща на класификатора ЕКАТТЕ на НСИ, или класификатора ISO 3166 за държавите

8

Гражданство

Стойност, съответстваща класификатора ISO 3166 за държавите

9

Постоянно местоживеене

Стойност, съответстваща на класификатора ЕКАТТЕ на НСИ, или класификатора ISO 3166 за държавите

10

Дата на раждане

 

11

Вид на предходното образование

Средно общо/ средно с професионална квалификация / ОКС „проф. Бакалавър” / ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” (посочва се последното най-високо).
Година на завършване на предходно образование

Календарна година на завършване (не учебна)

12

Наименование на средното или висше училище, в което е завършено предходното образование
13

Населено място (или държава) на училището, в което е завършено предходното образование

Стойност, съответстваща на класификатора ЕКАТТЕ на НСИ, или класификатора ISO 3166 за държавите

14

Профил / професия / специалност от предходното образование

По Диплома за завършено средно образование

15

Поредна специалност

1 = първа специалност; 2 = втора специалност; 3 = трета специалност (за ВУ по изкуствата)

16

Териториална структура, в която се обучава студентът / докторантът

Стойност, съответстваща на въведените в масив 3 данни

17

Основно звено, в което се обучава студентът / докторантът

Стойност, съответстваща на въведените в масив 3 данни

18

Специалността, в която се обучава студентът / докторантът

Стойност, съответстваща на кода на специалността от масив 5, в която се обучава студентът.

Данните за областта на ВО, професионалното направление и придобиваната ОКС (НС) се въвеждат автоматично в профила на студента при обобщаване на данните в ИС на МОН.19

Курс (година) на обучение

Стойност, описана в таблиците с номенклатури

20

Факултетен номер

Задължително поле, ползва се за допълнителна идентификация в публичния регистър на студентите.

21

Форма на обучение

 • редовна

 • вечерна

 • задочна

 • дистанционна

 • самостоятелна

За правилната обработка на данните, необходимо е в масив 5 за посочваната форма на обучение да е описана специалност в съответната териториална структура и основно звено

Данните от полето „Продължителност на обучението” в масив 5 автоматично се прехвърлят в профила на студента при обобщаване на данните в ИС на МОН.22

Вид на обучението (според заплащаните такси)

такса обучение (държавна)

платено обучение

освободено от такси

частично/смесено финансиране23

Флаг “Вид магистратура”

1 – магистър след “бакалавър” по същата специалност

2 – магистър след “бакалавър” или “магистър” по друга специалност

3 – магистър с прием от първи курс (след средно образование)

0 – подава се за всички студенти от ОКС “специалист” и “бакалавър”, и НС “доктор”24

Година на постъпване във ВУ в текущата специалност

 

25

Основания за приемане във ВУ

Стойност, описана в таблиците с номенклатури

26

Получава стипендия

0 – не; 1 - да

27

Дата на промяна на студентския статус
28

Текущ студентски статус

Стойност, описана в таблиците с номенклатури

29

При преместване в друго ВУ: код на висшето училище, в което се премества студентът
30

Допълнителни бележки при промяна на студентския статус

Данни за документа, според който е променен статуса на студента в текущия период спрямо предишния (Заповед на Ректора или друг)

31

Ползва общежитие

0 – не; 1 - да

32

Ползвал почивни бази (в текущия период)

0 – не; 1 - да

33

Участвал в международни програми (в текущия период)

0 – не; 1 - да


Данни за академичния състав


 • В регистъра се въвеждат се данни за:

  • академичен състав на основен трудов договор

  • академичен състав на друг вид трудов договор

  • чуждестранни преподаватели, гостуващи поне 1 семестър

  • данни за административния персонал ще се въвеждат на следващи етапи от разработването на РегистъраПоле

Стойност


Масив 1 - Данни за висшето училище  
Наименование на масива

[UniversityDetailsAS]

1

Код на висшето училище

7-цифрен идентификационен номер на висшето училище, определен от МОН

2

Учебна година

Учебна година (начало; напр. ‘2007’ за 2007/2008 учебна година)

3

Текущ период

Отнася се за текущата учебна година и се определя от МОН


Масив 2 - Лични данни за академичния състав


1

Единен граждански номер:

ЕГН или ЛНЧ или служебен номер • ЕГН - За български граждани: 10 - цифрен номер (според стандарта на ЕСГРАОН);

 • ЛНЧ - за чужди граждани с временно или постоянно местоживеене в България: 10 - цифрен номер (според стандарта за ЛНЧ, с начална цифра 1 или 7);

 • Служебен номер - за чужди граждани без ЛНЧ: 10 - цифрен генериран номер – от 1 до 7 цифра - код на висшето училище; 8, 9 и 10 – та цифра – пореден номер на преподавателя във ВУ;

2

Собствено име

 

3

Презиме

 

4

Фамилия

 

5

Година на раждане
6

Пол

0 – мъж; 1 - жена

7

Гражданство

Стойност, описана в таблиците с номенклатури

Масив 3 - Данни за научните степени и звания

1

Единен граждански номер:

ЕГН или ЛНЧ или служебен номерСтойност, съответстваща на поле 1 от масив 2

2

Научна степен

 • Доктор (кандидант на науките)

 • Доктор на науките

 • Почетен доктор

 • Академик

 • Член - кореспондент

3

Област, в която е придобита научната степен

Стойност, описана в таблиците с номенклатури

4

Бележки

Допълнителен поясняващ текст при необходимост

5

Научно звание


 • асистент / н.с

 • доцент / ст.н.с ІІ степен

 • професор / ст.н.с І степен

 • преподавател

 • другоМасив 4 - Данни за длъжностите на академичния състав. Въвежда се отделен запис за всеки един трудов договор, сключен с члена на академичния състав, като се описват на отделни редове договорите, сключени за преподавателска дейност, за работа на изборна длъжност, или за преподавателска дейност в различни филиали и основни звена.


В случаите, в които за един член на академичния състав се описва повече от един договор, в поле 2 договорите се номерират последователно, започвайки от 1.


1

Единен граждански номер:

ЕГН или ЛНЧ или служебен номерСтойност, съответстваща на поле 1 от масив 2

2

Пореден номер на трудовия договор
3

Заемана длъжност

Заемана длъжност според описвания трудов договор – съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в РБ (http://www.mlsp.government.bg/class/store/listclass.asp )

Стойност, описана в таблиците с номенклатури4

Вид на трудовия договор

Стойност, описана в таблиците с номенклатури

5

Допълнителни бележки към основанието за сключване на трудовия договор

Допълнителни пояснения при необходимост (свободен текст)

6

Статус на члена на академичния състав

1 – български преподавател / лектор

2 – чуждестранен гост – преподавател

0 – в текущия период отсъства поради дългосрочен отпуск или други причини. В този случай в полета 14 и 15 се въвежда стойност “0”.


7

Териториалната структура, с която е сключен трудовият договор

От списъка на филиалите на ВУ

8

Основно звено, с което е сключен трудовият договор

От списъка на основните звена на ВУ

9

Задължителна годишна норма на преподавателска заетост съгласно правилника на ВУ

Стойност, съответстваща на описвания трудов договор (за съответната териториална структура или основно звено)

10

Реално възложени часове преподавателска дейност през годината

Стойност, съответстваща на описвания трудов договор (за съответния териториална структура или основно звено). Вписват се реално възложените часове учебна дейност (аудиторна заетост) – лекции и упражнения, без преизчисляване или приравняване.


Масив 5 - Данни за преподавателската дейност. За всеки преподавател се въвеждат специалностите, в които преподава

1

Единен граждански номер:

ЕГН или ЛНЧ или служебен номерСтойност, съответстваща на поле 1 от масив 2

2

Пореден номер на договора

В случай, че за член на академичния състав се описва само един договор, стойността на полето е равна на 1.

В случаите, в които за един член на академичния състав се описва повече от един договор, стойността е равна на поредността на описвания трудов договор, започвайки от 1.1

Код на териториалната структура, към която е описана преподаваната специалност

Код на териториалната структура на съответната специалност (съответстващ на данните от масив 5 от „Данни за висшето училище”)

2

Код на основното звено, към което е описана преподаваната специалност

Код на основното звено на съответната специалност (съответстващ на данните от масив 5 от „Данни за висшето училище”)

3

Код на специалността

Код на специалността (съответстващ на данните от масив 5 от „Данни за висшето училище”)

4

Форма на обучение

Код на формата на обучение (съответстващ на данните от масив 5 от „Данни за висшето училище”)Неразделна част от настоящата Инструцкия са:

 • Таблица с номенклатури на въвежданите данни

 • Спецификация на файла с входящите данни за висшето училище и студентите (към 15 ноември 2007 година)

 • Спецификация на файла с входящите данни за академичния състав (към 15 ноември 2007 година)

 • Инструкция за инсталация и актуализация на специализирания програмен продукт за въвеждане на данните

 • Инструкция за попълване на данните в специализирания програмен продукт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница