Интерлийз ауто” еад прoспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации регистрационен документстраница1/6
Дата26.09.2018
Размер1 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ИНТЕРЛИЙЗ АУТО” ЕАД


ПРOСПЕКТ

ЗА ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Част І от Проспекта за вторично публично предлагане на облигации
АКТУАЛИЗИРАН
____________________

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта, включващ Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа (облигации) и Резюме, с решение № 714 – Е от 23.11.2005 г.
Настоящият документ представлява актуализирана Част I от Проспекта, съгласно чл.94 ал.1 от ЗППЦК, чл.31, ал.1 т.1 и чл. 32 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

____________________


Членовете на Съвета на директорите на “Интерлийз Ауто” ЕАД, отговарят за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Актуализацията на Регистрационния документ. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите - за вредите, причинени в одитираните от тях финансови отчети.

Отговорност за изготвянето на актуалицазията на Регистрационния документ, Част I от Проспекта на корпоративни облигации, емитирани от “Интерлийз Ауто” ЕАД, носят лицата, изготвили настоящия документ.28 Март 2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРОКУРИСТИ. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ. 5

1.1. Име и функции за членовете на управителния орган на дружеството и прокуристите 5

1.2. Име, съответно фирма, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът е в трайни отношения, както и правните консултанти по тази емисия. 6

1.3. Име, съответно фирма, седалище и адрес на управление на одиторите на емитента за последните три години 7

2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 7

2.1. Основна финансова информация 7

2.2. Рискови фактори 7

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 13

3.1. Данни за емитента, историческа справка и развитие 13

3.2. Основни инвестиции 15

3.3. Дейност на Дружеството 15

3.4. Организационна структура: 17

Национална Банка на Гърция 17

“Интерлийз” EАД 17

3.5. Имущество, производствени единици и оборудване. 21

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 23

4.1. Резултати от дейността 23

4.2. Ликвидност и капиталови ресурси 27

4.3. Основни тенденции 29

4.4. Прогнозна финансова информация 31

5. ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИ 33

5.1. Информация за членовете на Съвета на директорите, прокуристите, висшия ръководен състав и за служителите, от чиято работа емитентът зависи 33

5.2. Информация за дейността на членовете на Съвета на директорите 36

6. АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА. 36

6.1. Акционери със значително участие 36

6.2. Данни за лицето, коeто пряко упражнява контрол върху емитента 37

6.3. Сделки със свързани лица 37

6.4. Икономически интереси в емитента 38

7. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ. 38

7.1. Годишен финансов отчет за 2007 г., одитиран от регистриран одитор. 38

7.2. Доклад за дейността по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството. 38

7.3. Доклад на независимия одитор за 2007 г. 38

7.4. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства. 38

7.5. Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние на емитента, настъпили след датата на публикуване на последния междинен финансов отчет. 38

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. 39

8.1. Информация за акционерния капитал 39

8.2. Данни за съществени договори, сключени извън обичайната дейност на дружеството 39

8.3. Информация относно всяко дружество, в което емитентът има (пряко или непряко) дългосрочно участие, балансовата стойност на което възлиза на над 10 на сто от капитала му, както и всяко друго участие, което може да се отрази значително на оценката на активите и пасивите на емитента, на неговото финансово състояние или печалбата и загубата. 39

8.4. Централен ежедневник, който емитентът използва за публикуване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите. 39

8.5. Място, време и начин, по който може да бъде получена допълнителна информация. 39

Приложения 411. ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРОКУРИСТИ. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ.1.1. Име и функции за членовете на управителния орган на дружеството и прокуристите


“Интерлийз Ауто” ЕАД е еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление – гр. София, район “Младост”, бул. “Цариградско шосе” 135, с предмет на дейност – финансов и оперативен лизинг на моторни превозни средства, както и друга дейност, която не е забранена от закона.

Дружеството е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 5355/2002 г. с решение № 1 от 14.06.2002 г.

Едноличен собственик на капитала на “Интерлийз Ауто” ЕАД е “Интерлийз” ЕАД, регистрирано по ф.д. № 3012/1995 г. по описа на Софийски градски съд.

Дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав:

Име, ЕГН

Функция

Срок

Христос Александрос Кацанис

ЕГН 5604017126Член на Съвета на директорите

От учредяване на дружеството

Теодор Валентинов Маринов,

ЕГН 7107096649Изпълнителен директор

От учредяване на дружеството

Стилиян Петков Вътев,

ЕГН 5607266760Председател на Съвета на директорите

От учредяване на дружеството

“Интерлийз Ауто” ЕАД се управлява и представлява от Теодор Валентинов Маринов, ЕГН 7107096649, в качеството му на Изпълнителен директор.


“Интерлийз Ауто” ЕАД има следните регистрирани клонове:


 • Клон Пловдив – вписан с решение № 3 от 17.03.2004 г. на СГС

С решение № 3146/04.05.2004 г. Пловдивският окръжен съд вписва Иван Любозаров Фратев, ЕГН 7010134761, за прокурист на “Интерлийз Ауто” ЕАД – клон Пловдив.

 • Клон Варна – вписан с решение № 4 от 19.10.2004 г. на СГС

С решение от 13.12.2004 г. Варненският окръжен съд вписва Диляна Павлова Павлова, ЕГН 7904261179, за прокурист на “Интерлийз Ауто” ЕАД – клон Варна. На 08.01.2008 г. Варненски окръжен съд вписва като прокурист и Георги Маринов Георгиев, ЕГН 7806081043

 • Клон Бургас – вписан с решение № 6 от 21.01.2005 г. на СГС

С решение № 2/31.03.2005 г. Бургаският окръжен съд вписва Иван Любозаров Фратев, ЕГН 7010134761, за прокурист на “Интерлийз Ауто” ЕАД – клон Бургас.

 • Клон Благоевград – вписан с решение № 7 от 17.06.2005 г. на СГС

С решение № 2693/01.11.2005 г. Благоевградският окръжен съд вписва Иван Борисов Спасов, ЕГН 6607180205, за прокурист на “Интерлийз Ауто” ЕАД – клон Благоевград.

 • Клон Стара Загора – вписан с решение № 8 от 01.03.2006 г. на СГС. С решение №912/05.04.2006 г. Старозагорски окръжен съд вписва Иван Любозаров Фратев, ЕГН 7010134761, за прокурист на “Интерлийз Ауто” ЕАД – клон Стара Загора.

 • Клон Русе - вписан с решение № 9 от 29.06.2006 г. на СГС. С решение №2156/13.09.2006 г. Русенският окръжен съд вписва Диляна Павлова Павлова, ЕГН 7904261179, за прокурист на “Интерлийз Ауто” ЕАД – клон Русе.

 • Клон Велико Търново – вписан с решение №11 от 09.10.2006 г. на СГС

 • Клон Сливен – вписан с решение №12 от 09.10.2006 г. на СГС. С решение от 02.04.2007 г. Сливенски окръжен съд вписва Иван Любозаров Фратев, ЕГН 7010134761, за прокурист на “Интерлийз Ауто” ЕАД – клон Сливен.

 • Клон Видин – вписан с решение №13 от 09.10.2006 г. на СГС

 • Клон Монтана - вписан с решение №14 от 09.10.2006 г. на СГС

 • Клон Плевен – вписан с решение №15 от 09.10.2006 г. на СГС

 • Клон Добрич – вписан с решение №18 от 15.03.2007 г. на СГС

 • Клон Пазарджик – вписан с решение №19 от 15.03.2007 г. на СГС. С решение от 21.06.2007 г. Пазарджишки окръжен съд вписва Иван Любозаров Фратев, ЕГН 7010134761, за прокурист на “Интерлийз Ауто” ЕАД – клон Пазарджик.

 • Клон Хасково – вписан с решение №20 от 15.03.2007 г. на СГС. С решение от 29.06.2007 г. Хасковски окръжен съд вписва Иван Любозаров Фратев, ЕГН 7010134761, за прокурист на “Интерлийз Ауто” ЕАД – клон Хасково.

 • Клон Шумен – вписан с решение №21 от 15.03.2007 г. на СГС. С решение от 20.12.2007 г. Шуменски окръжен съд вписва Георги Маринов Георгиев, ЕГН 7806081043, за прокурист на “Интерлийз Ауто” ЕАД – клон Шумен.

 • Клон Враца – вписан с решение №26 от 14.02.2008 г. на СГС.1.2. Име, съответно фирма, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът е в трайни отношения, както и правните консултанти по тази емисия.Основните банки, с които “Интерлийз Ауто” ЕАД е създало трайни отношения, са “Национална Банка на Гърция” АД, “Национална Банка на Гърция” АД - клон Лондон и “Обединена Българска Банка” АД.
Национална Банка на Гърция” АД е дружество, учредено и регистрирано по гръцкото законодателство, със седалище и адрес на управление в Република Гърция, град Атина, ул. “Аиолу” № 86.
Национална Банка на Гърция” АД - клон Лондон е клон на “Национална Банка на Гърция” АД, със седалище и адрес на управление във Великобритания, гр. Лондон, ул. “Кинг Уилям” № 75.
Обединена Българска Банка” АД е със седалище и адрес на управление в гр.София, община Възраждане, ул ”Света София” № 5.
Инвестиционен посредник, пласирал настоящата емисия дългови ценни книжа при първичното й предлагане (при условията на частно пласиране), съгласно Договор за пласиране с емитента от 12.08.2005 г., е “Обединена Българска Банка” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ул. “Света София” № 5.
Дружеството няма установени трайни отношения с правен консултант.

1.3. Име, съответно фирма, седалище и адрес на управление на одиторите на емитента за последните три годиниОдитор на “Интерлийз Ауто” ЕАД, от самото основаване до момента, е Специализирано одиторско предприятие “Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление - гр.София 1303, бул. “Ал. Стамболийски” № 103.Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница