Interproject ltdстраница1/8
Дата27.03.2017
Размер1.07 Mb.
#17855
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8

PT PROVIDER at

INTERPROJECT LTD
Sofia - 1164, blvd. James Bourchier 28, floor 1

tel.: 00359 2423 3125, tel.: 00359 882 121 245

GSM: 00359 885 757 789

e-mail: provider@inter-project.bg

http://www.inter-project.bg


PT

ПРОВАЙДЕР при

ИНТЕРПРОДЖЕКТ EООД
гр. София - 1164, бул. Джеймс Баучер № 28, ет.1

тел.: 02 423 3125, тел.: 0882 121 245

GSM: 0885 757 789

e-mail: provider@inter-project.bg

http://www.inter-project.bg

PROGRAMME THE PROVIDER at "INTERPROJECT" LTD

FOR THE CONDUCT OF PROFICIENCY TESTING

BY TECHNICAL PROJECTS FOR INTERLABORATORY COMPATISONS

IN THE PERIOD 2015 - 2020
ПРОГРАМА НА ПРОВАЙДЕРА при „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ООД

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ

ЧРЕЗ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ

В ПЕРИОДА 2015 г.  2020 г.
Accredited PROVIDER at "INTERPROJECT" Ltd. (Certificate of Accreditation № T-007/10.11.2015, valid until 10.11.2020) by Slovak National Accreditation Service (SNAS) conduct technical projects (TPs) for interlaboratory comparisons according to the requirements of EN ISO/IEC 17025:2005 (t.5.9.1.b) and EN ISO /IEC 17043:2010. In the attached tables present the planned technical projects objects, characteristics, timing and prices.

Objective: To be made competent and responsible assessment of the actual measurement capabilities of laboratories by performing interlaboratory comparisons, the conclusion be realized with the participation of laboratories in measurements of various physicochemical and microbiological characteristics. Thus, a Laboratory is estimated sufficiently representative on its measurement capabilities.Expected result: Report with an analysis of results and evaluation of actual measurement capabilities of participating laboratories.
АКРЕДИТИРАНИЯТ ПРОВАЙДЕР при „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” EООД (Сертификат T-007/10.11.2015 г., валиден до 10.11.2020 г.) от Словашката Национална Акредитационна Служба (SNAS) провежда технически проекти (ТП)| за междулабораторни сравнения съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17025:2005 (т.5.9.1.b) и EN ISO/IEC 17043:2010. В приложена таблица се представят планираните технически проекти по обекти, характеристики, период на провеждане и цени.

Цел: Да бъде извършена компетентна и отговорна оценка на реалните измервателни възможности на лабораториите чрез извършване на междулабораторни сравнения, като заключението бъде реализирано при участие на Лаборатория в измерванията на различни физикохимични и микробиологични характеристики. По този начин една Лаборатория се оценява достатъчно представително относно нейните измервателни възможности.

Очакван резултат: Доклад с анализ на получените резултати и оценка на реалните измервателни възможности на участвалите лаборатории.
Opportunities for comparative studies are offered in the following areas:

 1. Natural waters (drinking, mineral, surface water, underground, bathing, sea, water from swimming pools, water for fish, irrigation)

 2. Waste waters

 3. Food of plant origin – grain and grain products, sugar and confectionery, fruits, vegetables, vegetables and animal oils and fats

 4. Food of plant origin – grain and grain products, sugar and confectionery, fruits ( fresh, frozen, dried, canned (canned sterilized and pasteurized, concentrates, juices, nectar, dried fruit), vegetables (raw, canned, dried, fermented, vegetable concentrates, juice, mushrooms (fresh, dried, frozen and sterilized soups, broths), vegetables and animal oils and fats

 5. Food of animal origin – meat and meat products; canned meat; fish, fish products and canned; eggs and eggs products; milk and milk products; honey bee; sterilized canned food-meat, dairy, and other prepared products of animal origin; oils and fats

 6. Wines, spirits, beer, soft drinks and energy drinks
 1. Solid fuels (coal, limestone, ash, gupsum)

 2. Liquid fuels (petroleum products, lubricants) - aviation fuel and car fuel; jet fuel; oils; petroleum products (gasoil for industrial and domestic purposes, diesel and fuel oil); special liquids; biodiesel, oils lubricant and hydraulic; natural gas, gas mixtures, liquefied hydrocarbons; lubricants; anti-icing fluid; anti-icing fluid about surface treatment aircraft

 3. Textile and textile products

In the process of expansion:

 1. Cosmetic and domestic chemical products (cosmetics, essential oils, detergents)

 2. Soils

Възможностите за сравнителни изпитвания се предлагат в следните области под акредитация (в обхвата на акредитация):

 1. Води натурални (питейни, минерални, повърхностни, подземни, за къпане, морски, вода от плувни басейни, вода за рибовъдство, поливни)

 2. Отпадъчни води

 3. Храни от растителен произход - зърно и зърнени продукти, захар и сладкарски изделия,плодове (пресни, замразени, изсушени, консервирани), зеленчуци (сурови, консервирани, изсушени, ферментирали, зеленчукови концентрати и сокове, гъби, др.), растителни и животински масла и мазнини

 4. Храни от животински произход - месо и месни продукти; консерви месни; риба, рибни продукти и консерви; яйца и яйчени продукти; мляко и млечни продукти; мед пчелен; стерилизирани консерви месо и месорастителни, млечни продукти и други подобни продукти от животински произход; масла и мазнини

 5. Вина, спиртни напитки, пиво, безалкохолни и енергийни напитки

 6. Твърди горива (въглища, варовик, пепел, гипс)

 7. Течни горива (нефтопродукти, смазочни материали) – авиационно гориво и автомобилно гориво; реактивно гориво; масла; петролни продукти (газьоли за промишлени и комунални цели, дизел, мазут); специални течности; биодизел; масла смазочни и хидравлични; природен газ, газови смеси, втечнени въглеводороди; лубриканти; противооблединителна течност (присадка); противоантиоблединителна течност за повърхностна обработка на въздухо-плавателни средства

 8. Текстил и текстилни изделия

В процедура на разширение

 1. Козметични и битови химични продукти (козметика, етерични масла, перилни препарати - детергенти)

 2. Почви


Organization: The control laboratories analyzed prior to testing sites (homogeneous enough source material) for compliance with current regulations. The organizer sends the test object to the participants, the test laboratories send the results of analyzes carried out in advance provided their form to report. The reports contain descriptions of objects to test, its characteristics ascribed values (measured indicators), mathematical and statistical analysis of results.

Организация: Контролните лаборатории анализират предварително обектите на изпитване (достатъчно хомогенизиран изходен материал) за съответствие с изискванията на действащите нормативни документи. Организаторът разпраща обектите на изпитване до участниците, изпитващите лаборатории изпращат резултатите от извършените анализи в предварително предоставената им форма за отчет. Докладите съдържат опис на обекта за изпитване, неговите приписани стойности по характеристики (измервани показатели), математико-статистически анализ на резултатите.
Confidentiality: The policy of conducting interlaboratory comparisons include controlled confidentiality of the participants. All testing laboratories provide confidential results by a coded number.

Конфиденциалност: Политиката на провеждане на междулабораторните сравнения включва контролирана конфиденциалност на участниците. Всички изпитващи лаборатории предоставят поверително резултатите чрез кодиран номер.
Participation: Each participating laboratory performs a number of measurements selected from her site characteristics test by applying the best method utilized in the laboratory or in the methods according to the instructions provided by the Organizer. Participants are awarded certificates for participation in this Technical Project.

Участие: Всяка участваща Лаборатория извършва определен брой измервания по избрани от нея характеристики на обекта за изпитване, с прилагане на най-добре усвоения в лабораторията метод или по указан метод, съгласно предоставена Инструкция от Организатора. На участниците се връчват сертификати за участие в дадения Технически Проект.
Note: Marked in red colour projects are in the process of carrying the projects in blue colour e are completed the projects in black colour are upcoming.

Забележка: Обозначените в червен цвят проекти са в процедура на провеждане, проектите в син цвят са завършени, проектите в черен цвят са предстоящи.
15.02.2017 HEAD PROVIDER: PhD Marina Georgieva РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОВАЙДЕРА: д-р Марина Георгиева

OBJECTS OF COMPARISON
(PRODUCT)


/

ОБЕКТИ НА

ИЗПИТВАНЕ

(ПРОДУКТ)TESTED

CHARACTERISTICS
(INDICATORS)


/

ИЗПИТВАНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

(ПОКАЗАТЕЛИ)PERIOD

OF CON-DUCT

/

ПЕРИОД НА ПРО-ВЕЖ-ДАНЕTECHNICAL PROJECT

.../

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

...


٭٭BEGINNING OF THE PROJECT/
НАЧАЛО

НА

ПРОЕКТА

٭٭٭ACCEPTANCE OF APPLICATIONS TILL/

ЗАЯВЯВАНЕ

НА УЧАСТИЕ ДО

٭٭٭٭END OF THE PROJECT /КРАЙ НА ПРОЕКТА
PRICE

(euro)

/
ЦЕНА

(лв)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.*Water for drinking supply

Sulphates, Chlorides, Total hardness, Fluorides, Hydrocarbons, Ca, K, Na, рН, Specific conductivity
2015
IP-61/2015

finished

2015

-

2015

160*Вода за питейно-битово водоснабдяване

Сулфати, Хлориди, Обща твърдост, Флуориди, Хидрокарбонати, Калций, Калий, Натрий, Активна реакция (рН), Специфична електропроводимост
IP-61/2015

приключен

320


2.
Underground

water (spring water)

Total water hardness, Chlorides, Sulphates,

Fluorides, Ammonium ion, Nitrite, Nitrates,

рН, Elemental composition (Fe, Mn), Microbiological characteristics (Escherichia cоli)

2016
IP-98/2016

finished

2016

-

2016

200
Подземна вода

(изворни)

Обща твърдост, Хлориди, Сулфати, Флуориди,

Амониев йон, Нитрити, Нитрати, Активна

реакция (рН), Елементен състав (Fe, Mn),

Микробиологични характеристики (Escherichia cоli)IP-98/2016

приключен

400


3.
*Mineral water

Sulphates, Chlorides, Fluorides, Carbonates, Hydrogencarbonate, Na, K, Ca, Copper, Arsenic, рН, Specific conductivity

2016 - 2017
IP-79/2017

invitation

13.01.2016

30.05.2017

30.09.2017

220*Вода минерална

Сулфати, Хлориди, Флуориди, Карбонати, Хидрокарбонат, Натрий, Калий, Калций,

Мед, Арсен, Активна реакция (рН),

Специфична електропроводимост
IP-79/2017

покана

440


4.
Surface flowing water

Specific conductivity, Sulphates, Chlorides, COD, Phenols, Cyanides, Cu, Dissolved Iron/Fe, Zn, Pb, Cd Microbiological characteristics (Enterococcus faecium)

2017
IP-109/2017

invitation

30.01.2017

30.08.2017

30.11.2017

220
Вода течаща повърхностна

Специфична електропроводимост,

Сулфати,Хлориди, ХПК, Феноли, Цианиди,

Cu, Разтворено желязо/Fe, Zn, Pb, Cd, Микробиологични характеристики (Enterococcus faecium)
IP-109/2017

покана


4401

2

3

4

5

6

7

8

9

5.
Water for fish

Suspended solids, Total phosphorus (as phosphates), Ammonium ion, Nitrite, Organophosphorus pesticides, Organochlorine pesticides, Heavy metals (Zn, Cu,

Hg, Pb)2018


IP-50/2018

invitation

30.01.2017

30.05.2018

30.10.2018

210Води за рибовъдство

Неразтворими вещества (суспендирани),

Общ фосфор (като фосфати), Амониеви йони

Нитрити, Пестициди фосфорорганични,

Пестициди хлорорганични, Тежки метали (Zn, Cu, Hg, Pb)IP-50/2018

покана

420

6.Irrigation water

Total water hardness, Chlorides, Sulphates,

Nitrate nitrogen, Nitrite nitrogen,

Ammonium nitrogen, Phosphates,

Heavy metals (Mg, Mn, Fe, Zn, Pb)2018


IP-49/2018

invitation

30.01.2017

30.03.2018

30.09.2018

220
Поливни

води

Обща твърдост, Хлориди, Сулфати, Азот нитратен, Азот нитритен, Азот амониев, Фосфати, Тежки метали (Mg, Mn, Fe, Zn, Pb)
IP-49/2018

покана

440


7.
Sea water

Ammonium nitrogen, Nitrite nitrogen, Nitrate nitrogen, Phosphоrus total, Petroleum products, Total Cr, Ni, Zn, Fe, рН2019


IP-99/2019

30.01.2018

30.03.2019

30.08.2019

230
Вода морска

Азот амониев, Азот нитритен, Азот нитратен,

Фосфор общ, Нефтопродукти, Общ Cr, Ni, Zn, Fe, Активна реакция (рН)IP-99/2019

460


8.
Drinking water

Sulphates, chlorides, fluorides, COD,

Organic nitrogen, dissolved iron, Cu, Mn, Zn, Pb, Specific conductivity (at T = 20°С)


2019


IP-122/2019


30.01.2018

30.06.2019

30.09.2019

230
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница