Инвестиционен проектстраница1/4
Дата18.05.2022
Размер1.2 Mb.
#114270
ТипРегламент
  1   2   3   4
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА
Приета с ПМС № 60 от 17.03.2009 г.
Обн. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. Наредбата регламентира реда за изграждане на колективните средства за защита, както и поддържането и използването им.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Колективните средства за защита са инженерни съоръжения - скривалища и противорадиационни укрития, чието основно предназначение е укриване на населението при въздушно нападение от бойни и промишлени отровни вещества, радиоактивни вещества и биологични агенти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Колективните средства за защита или части от тях освен основното си предназначение могат да имат и друго предназначение, което да не възпрепятства ползването им за укриване на населението.
(3) Колективните средства за защита са "подсградни" или "отделно стоящи".
(4) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Колективни средства за защита са и подземните инженерни съоръжения, проектирани, изпълнени и въведени в експлоатация с двойно предназначение - основно - мирновременно, и допълнително - като колективни средства за защита (метрополитен, гаражи, тунели, подлези и др.). Метрополитените и подземните гаражи в производствени сгради и в сгради за обществено обслужване в урбанизираните територии от особена важност по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за защита при бедствия се проектират и изграждат и като колективни средства за защита.
(5) Колективни средства за защита са и противорадиационните укрития, изграждани в сутеренните части на жилищни, промишлени и обществени сгради.
Чл. 3. Изграждането, поддържането и използването на колективните средства за защита се извършва при условията и по реда на наредбата и при спазване изискванията на действащите нормативни актове в Република България.
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР) осъществява методическо ръководство и контрол по изграждането и привеждането в състояние на готовност за използване по предназначение на колективните средства за защита.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Министърът на вътрешните работи дава указания за използването и поддържането на колективните средства за защита, както и за привеждането им в готовност за укриване на населението.
Чл. 6. (1) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Състоянието на помещенията, машинното оборудване, общата херметизация, поддържаният температурно-влажностен режим и водената документация на скривалищата се проверяват от контролните органи на ГДПБЗН - МВР най-малко два пъти в годината.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Заданието за проектиране на строеж по чл. 12, ал. 2 от Закона за защита при бедствия се съгласува с ГДПБЗН - МВР.
Чл. 7. (1) За всяко скривалище се изготвят паспорт при условията и по реда на Закона за устройство на територията и паспорт съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Паспортът по приложение № 1 се изготвя в два екземпляра, като единият се съхранява в ГДПБЗН - МВР.
(3) За всяко противорадиационно укритие се изготвя отчетен картон съгласно приложение № 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Отчетният картон по приложение № 2 се изготвя в два екземпляра, като единият се съхранява в териториално звено на ГДПБЗН - МВР по местонахождение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) ГДПБЗН - МВР поддържа база данни с актуална информация за колективните средства за защита.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница