IP/13/875 Какво означава „многоезичие“?Дата05.03.2018
Размер64.55 Kb.
#61181

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 26 септември 2013 г.Често задавани въпроси за езиците в Европа

IP/13/875

Какво означава „многоезичие“?

  • Ситуация, при която в даден географски район се говорят няколко езика;

  • Способност на даден човек да говори няколко езика;

  • Политика, която изисква в дадена организация, дружество или институция да се използва повече от един език за вътрешна и/или външна комуникация.

Многоезичието е основна характеристика на Европа във всички свои значения.

Изучаването на езици и езиковото многообразие са сред приоритетите на програма „Еразъм +”, новата програма на ЕС за образование, обучение и спорт за периода 2014—2020 г.Кои са официалните езици на ЕС?

24-те официални езика на институциите на Европейския съюз са български, хърватски, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански и шведски.Кой решава кои да са официалните езици на ЕС?

Съветът на ЕС, в който са представени всички държави от Съюза, взема решение с единодушие по този въпрос. Преди присъединяването си към ЕС всяка бъдеща държава членка определя кои езици иска да използва като официални за целите на ЕС. Всички следващи промени — добавяне на нов официален език или премахване на съществуващ език — трябва да бъдат единодушно одобрени от всички държави в Съвета на ЕС.Какво става с регионалните езици, които се говорят в държавите от ЕС?

Държавите членки са решили, че институциите на ЕС могат да използват и други езици, признати от конституцията на дадена държава, дори ако това не са официални езици на ЕС. Институциите на ЕС имат споразумение с испанското правителство за използването на баски, каталонски и галисийски език в документи. Подобно споразумение има и с правителството на Обединеното кралство за използването на уелски и шотландски келтски. И в двата случая правителството на съответната държава осигурява превод на свои разноски, когато това е необходимо.

Устен превод от (но не и към) баски, каталонски/валенсиански/балеарски и галисийски език се осигурява при поискване за определени състави на Съвета с регионални представители, както и на пленарните заседания на Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет. За заседанията на Комисията не са предвидени регионални испански езици. Разноските за устния превод при подобни случаи се поемат от въпросната държава членка. Уелските и шотландските власти също са сключили подобно споразумение.

Защо Европейската комисия насърчава многоезичието?

Защото иска 1) да насърчи междукултурния диалог и приобщаващото общество, 2) да помогне на гражданите на 28-те държави членки да развият у себе си чувство за гражданство на ЕС, 3) създава възможности за младите хора да учат и работят в чужбина и 4) създава нови пазари за бизнеса от ЕС, който се конкурира на глобално равнище.Каква е целта на езиковите политики на ЕС накратко?

Езиковите политики на ЕС имат за цел да опазват езиковото многообразие и да насърчават изучаването на чужди езици от съображения за културна принадлежност и социална интеграция, както и защото владеещите няколко езика имат повече шансове да се възползват от възможностите за образование и за работа в единния пазар.

Целта е една Европа, където всички още от най-ранна възраст изучават поне два допълнителни езика освен родния си. Целта „роден език + два езика“ бе поставена от държавните и правителствените ръководители на ЕС на срещата на високо равнище в Барселона през март 2002 г.

Каква е цената на многоезичието в европейските институции?

Общият размер на разходите за писмени и устни преводи във всички институции на ЕС (Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите) възлиза на около 1 милиард EUR годишно. Това се равнява на по-малко от 1 % от бюджета на ЕС или на малко повече от 2 евро на човек. В Европейската комисия работят близо 3000 писмени и устни преводачи.Правото на ЕС защитава ли използването на езиците?

Правата и задълженията на ЕС по отношение на езиците са гарантирани от европейското право. Така например Договорът за ЕС (член 3) и Хартата на основните права на Европейския съюз (членове 21 и 22) забраняват дискриминацията въз основа на езика и постановяват, че Съюзът трябва да зачита езиковото многообразие.

С първия регламент на Общността, приет през 1958 г., институциите на Общността се задължават да превеждат законодателните актове на всички официални езици на ЕС, както и да отговарят на поставените от страна на гражданите запитвания на същия език, на който е отправено запитването (член 2, както и членове 20 и 24 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Възнамерява ли ЕС да намали броя на официалните езици?

Не, защото текущата система е въведена в интерес на демокрацията и прозрачността. Нито една държава членка не желае да се откаже от езика си, а страните кандидатки искат езикът им да бъде добавен към списъка с официални езици.Един език за всички ще бъде ли решение?

Понякога се предлага ЕС да приеме латински или есперанто като единен паневропейски език. Тъй като обаче почти всички ще трябва да научат тези два езика от нулата, това решение ще бъде еднакво трудно и не особено полезно за отношенията с останалата част от света. Обучението на преподаватели и преподаването на нов език на 500 милиона европейци ще отнеме много време и ресурси. Идеята един език да бъде решение на всички лингвистични потребности е прекалено елементарна. Ето защо ангажиментът на Европейската комисия по отношение на многоезичието насърчава многообразието, а не еднообразието.Каква е ролята на писмения и устния превод?

Ролята на службите за писмен и устен превод на Европейския съюз е да подпомагат и укрепват многоезичието в Европейския съюз и да спомагат за доближаването на политиките на Съюза до гражданите му. Информирането на гражданите, особено относно техните права и задължения по законите на ЕС, както и общуването с тях на всички официални езици, е от съществено значение за прозрачността, легитимността и ефективността на ЕС.Всеки документ на ЕС ли се превежда на всички официални езици?

Не. Документите се превеждат в съответствие с тяхната целева аудитория и предназначение. Законодателните текстове и документите от голямо обществено значение или интерес се превеждат на всички 24 официални езика. Други документи (например кореспонденция с националните органи и решения, адресирани към конкретни лица или организации) се превеждат само на необходимите езици.

Европейската комисия извършва вътрешната си дейност на три „процедурни“ езика – английски, немски и френски.

А каква е ситуацията с уебсайтовете?

Използването на интернет за информиране на хората за дейностите на ЕС и ползите от него става все по важно. По отношение на уебсайтовете на Комисията не съществува правно задължение всяка страница да се превежда на всички официални езици. Въпреки това Комисията публикува на своите уебсайтове възможно най-пълна информация на възможно най-много езици.Кой език е най-важен?

Всички езици се считат за еднакво важни. Сред езиците на ЕС немският е роден език на най-голям брой хора. Той обаче не се използва широко извън Германия и Австрия. Най-използваните в света езици от ЕС са английският и испанският, но повечето им носители не са в Европа. Френският е официален език или един от официалните езици на три държави членки (Белгия, Люксембург и Франция). Той се говори в много части на света и се преподава в много училища в ЕС — но е по-разпространен в южна и западна Европа, отколкото в северната и източната част на континента. Английският е най-широко използваният втори език в ЕС. По последни изследвания обаче, дори днес по-малко от половината жители на ЕС го владеят достатъчно добре, за да общуват на него.Каква е ползата за мен от изучаването на езици?

В период на растяща безработица владеенето на чужди езици е плюс за личностното развитие, пригодността за заетост и конкурентоспособността. Познанията по чужд език също така помагат на хората да открият различни култури и да се разбират по-добре.Защо езиците са важни за бизнеса?

Защото е полезно да знаеш езика на клиента си. През 2006 г. се проведе проучване за Европейската комисия, което изчислява разходите за европейските предприятия от липсата на умения по чужди езици. Според проучването хиляди европейски предприятия пропускат бизнес възможност и важни поръчки всяка година поради липса на езикови умения. Също така 11 % от извършващите износ европейски МСП (945 000 предприятия) вероятно губят бизнес поради комуникационни препятствия.Какво е мнението на европейците за изучаването на езици?

Според проучване на Евробарометър от 2012 г. близо 90 % от гражданите на ЕС смятат, че владеенето на чужди езици е много полезно, а 98 % твърдят, че усвояването на езици е добро за бъдещето на децата им. Европейците осъзнават напълно ползите от многоезичието: 72 % са съгласни с тази цел, а 77 % смятат, че тя трябва да е приоритетна; 53 % използват чужди езици на работа, а 45 % смятат, че са намерили по-добра работа в собствената си страна благодарение на чуждоезиковите си умения.Колко добре владеят езици европейците?

Най-многоезичната държава в ЕС е Люксембург, където 99 % от жителите владеят поне един чужд език. Въпреки това броят на европейските граждани, които заявяват, че могат да общуват на чужд език, е отбелязал малък спад ― от 56 % на 54 %. Тестове, проведени сред ученици тийнейджъри в 14 европейски държави, показват, че само 42 % са компетентни на своя първи чужд език и само 25 % на втория. Значителен дял— 14 % при първия чужд език и 20 % при втория — нямат дори елементарни познания по езика.Делът на учениците, които са компетентни на своя първи чужд език, варира от 82 % в Малта и Швеция (където английският език е първи чужд език) до едва 14 % във Франция (за изучаването на английски език) и 9 % в Обединеното кралство (за изучаване на френски език). Интернет насърчава хората да разширят „пасивните“ си умения за четене и слушане на чужди езици. Делът на европейците, които редовно използват чужди езици в интернет, например чрез социалните медии, се е увеличил с 10 процентни пункта от 26 % на 36 %.

MEMO/13/825

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница