Ипотечни кредити за недвижими имоти и ремонтистраница1/5
Дата06.01.2017
Размер1.27 Mb.
#11933
  1   2   3   4   5
  1. Ипотечни кредити за недвижими имоти и ремонти
Банка Алианц България +

- кредитен рейтинг

1.Отпуска кредити за:

закупуване на недвижими имоти (завършени или в строеж),

извършване на ремонт,

подобрения на недвижим имот.

2. Условия за кандидатстване:

няма


Документи, които се изискват

1. Копие(я) от документ за самоличност;

2. Документ, доказващ доходите на лицето кредитоискателя и съкредитоискателя за последните 12 (дванадесет) месеца;

3. Удостоверение (я) от Данъчна служба за дължими данъчни и други публични задължения;

4. Документи, доказващи собствеността на имота предмет на сделка, респ. предмет на обезпечение;

5. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;

Оценка за установяване на справедливата пазарна стойност на имота, предмет на сделката, респ. предмет на обезпечението.

Кои лица по закон са свързани:

Съгласно §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за банките свързани лица са:

а) съпрузите, роднините* по права линия - без ограничения, по съребрена - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;


б) работодател и работник;
в) съдружниците;
г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително и когато физическото лице представлява юридическо лице;
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
ж) лицата, едното от които упражнява контрол*** спрямо другото;
э) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;
л) лицата, едното от които е направило дарение на другото.

Какви са роднинските връзки:

Съгласно разпоредбите на чл. 46-48 от Семейния кодекс:

Родство по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото.

Между двама роднини по права линия има толкова степени, колкото са поколенията.

Родство по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото.

Между двама роднини по съребрена линия има толкова степени, колкото са поколенията от единия от тях до общия родоначалник и от последния до другия роднина.

Роднините на единия съпруг са роднини по сватовство както на другия съпруг, така и на неговите роднини.

В линията и степента, в които едно лице е роднина на единия съпруг, то е роднина по сватовство на другия съпруг.

Степента на родството по сватовство между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се определя, като се съберат степените на родство между единия съпруг и неговите роднини и другия съпруг и неговите роднини.

Съпругите на двама братя или съпрузите на две сестри са роднини по сватовство във втора степен.

3. Заемите се отпускат в:

- евро.

4. Размер на кредита:- до 70 % от оценката на недвижимия имот,

- но не повече от 100 000 евро.

5. Лихвени проценти:

- в зависимост от срока на погасяване на кредита.

- 12% при срок на погасяване от 3 до 5 години,

- 13% при срок на погасяване от 5 до 10 г.,

- 14% при срок на погасяване от 10 до 15 години.

Месечна лихва:

6. Обезпечение по кредита:

учредява се една или повече ипотеки в полза на банката върху недвижими имоти, собственост на кредитоискателя и/или на трети лица.

7. Срок за погасяване:

- от 3 до 5 години

- от 5 до 10 години

- от 10 до 15 години

8. Начин на погасяване

- на равни месечни вноски

9.Такси и комисионни по кредита:

- не надвишават 1% от неговия размер.

10. Преференции:

имуществена застраховка на недвижимия имот в ЗПАД “Алианц България”

индивидуална рискова застраховка "Живот" на кредитоискателя В ЗПАД “Алианц България Живот”.


Банка ДСК +

- кредитен рейтинг

1.Отпуска кредити за:

а/ покупка на

готови жилища, къщи, вили, ателиета, гаражи;

жилища, ателиета, гаражи в жилищни блокове в строеж, изграждани от предприемачи;

- жилища, къщи, вили, ателиета, гаражи с достигната степен на завършеност “груб строеж”;

б/покупка и подобрения на парцели, предвидени за жилищно,вилно, обществено, обслужващо и курортно застрояване;

в/замяна на недвижими имоти и покупка на дялове;

- г/подобрения на недвижимите имоти - ремонт, преустройство, външно оформление, топлофициране, топлоизолиране, газификация, саниране и др.;

д/строителство и довършителни работи на къщи, жилища, вили, ателиета и гаражи с цел окончателното завършване на обектите;

строителство на къщи или вили и на отделни обекти в тях за достигане на степен на завършеност “груб строеж”;

е/за отделни довършителни работи на къщи и вили и на отделни обекти в тях;

за довършителни работи на жилища /апартаменти/ в незавършен вид;

ж/за покупка, строителство, довършителни работи и подобрения на имоти за стопанска, обслужваща и/или търговска дейност – магазини, офиси, кантори, кабинети и др.

з/за рефинансиране с цел окончателно погасяване на жилищен кредит към друга банка

2. Условия за кандидатстване:
- размерът на чистия месечен доход на семейството да осигурява размера на месечната погасителна вноска и средства за издръжка на всеки член от семейството, определяни от Управителния съвет на БАНКАТА. За целта се анализират всички доходи, независимо от техния характер, произход и източници, с изключение на доходи при сезонна работа, изпитателен срок, в период на предизвестие за прекратяване на трудов договор, предстоящо отбиване на военна служба. Доходите трябва да бъдат стабилни и с перспектива да бъдат запазени. При нестабилност на доходите БАНКАТА може да изиска платежоспособен поръчител, чиито доходи се доказват аналогично на дохода на кредитоискателя.

-достатъчен семеен доход.

Това е този доход, от който след приспадане на месечната погасителна вноска по искания кредит остават по минимум 60 лева на член от семейството, когато целта на кредита е жилище, и по 100 лева, когато целта на кредита е нежилищен имот.

-доказване на финансовото състояние на кредитоискател:

а/ при заплата по трудов договор, се представя документ за размера на чистото месечно възнаграждение за последните три месеца.

б/ не се изисква удостоверяване на чистия месечен доход

-/ когато трудовото възнаграждение се получава чрез разплащателна сметка в Банката,

когато кредитоискателите предлагат за обезпечение изцяло залог на влог в лева и/или валута.

в/когато доходът се формира от извънтрудови правоотношения и от свободни професии се изисква

-дейността да е осъществявана най-малко шест месеца

- декларация за годишен доход.

г/При недостатъчна платежоспособност на кредитоискателя БАНКАТА може да приеме платежоспособно лице като съдлъжник.Ограничителните условия за размера на кредитите са:

цена на сделката по документ при покупка/замяна/делба,

стойността на строителните или ремонтните работи при строителство, довършителни работи и подобрения,

остатъка на дълга към банката, разрешила кредита и дължимата такса за предсрочно погасяване при кредити за рефинансиране.Къде се разрешават жилищните кредити?
В поделенията на БАНКАТА по местонахождение на имота - обект на сделка, строителство, довършителни работи, подобрения, или закупен с жилищен кредит - при кредити за рефинансиране.

За покупка на имоти в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, В. Търново, Добрич, в курортни и туристически центрове и населени места кредитите могат да се разрешават и по местоживеене и месторабота на кредитоискателя.На договорна основа се конкретизират всички елементи на жилищния кредит, включително начин на ползване и издължаване, обезпеченията, санкции при нарушаване на договорните условия и други допълнителни условия.

ДОКУМЕНТИ

Исканията за жилищни кредити се оформят с молба по образец на БАНКАТА и се регистрират, придружени със следните документи:

Декларация за гражданско и имуществено състояние по образец на БАНКАТА;

Декларация по образец на БАНКАТА при самостоятелна заетост;

Декларация по образец на БАНКАТА за наличие или липса на публични задължения по реда на ДПК от кредитоискателите и от лицата, предоставили свои имоти за обезпечение;

Документи за доказване доходите на кредитоискателите в зависимост от източника на доход;

при доходи от трудови правоотношения, възникнали по силата на трудов договор, сключен по Кодекса на труда, от приравнени към тях правоотношения, от изборни длъжности по закон - документ, издаден от работодател по образец на БАНКАТА за чистия месечен доход за предходните три месеца;

при доходи от пенсии - документ, издаден от териториалното поделение на НОИ;

при доходи от стопанска дейност и други дейности по извънтрудови правоотношения /еднолични търговци; нотариуси; лица на частна медицинска практика; лица, упражняващи свободни професии и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, лица, извършващи срещу възнаграждение управление и контрол; занаятчийски дейности и други услуги с личен труд/ - данъчна декларация за последен годишен период, баланс и/или отчет за приходите и разходите за последен годишен и за текущ период и документ за авансово внесен данък за текущ период;

при доходи от дейности, облагаеми с окончателен годишен /патентен/ данък - документи, удостоверяващи авансовото или пълното заплащане на данък за текущ период, данъчна декларация за последен годишен период и отчет за приходите и разходите за последен годишен и текущ период;

при доходи от отдаване под наем на недвижими имоти - договори за наем, данъчна декларация за последен годишен период и документ за авансово внесен данък за текущ период.

Документи за собственост на недвижимия имот, предмет на сделка, и / или приеман за обезпечение;

Документ за липса на тежести върху имота, предлаган като обезпечение по кредита;

Актуална скица, издадена от съответната община, за строителни парцели, къщи и вили с дворни места, а при необходимост и за други недвижими имоти.

Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, удостоверение за липса на съдебно изпълнителни производства, удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения на фирмата по ДПК - за кредитоискатели, упражняващи стопанска дейност.

Удостоверение за дължими данъци по чл. 182 от ДПК - към датата на учредяване на обезпечението.

В зависимост от целта на кредита, БАНКАТА изисква и други документи:

при кредити за покупка, замяна или делба:

предварителен договор или нотариален акт с уговорено отложено плащане;

заповед за продажба (замяна);

договор за доброволна делба/съдебно решение;

при строителство и довършителни работи на къщи и вили:

документ, удостоверяващ собствеността или придобитото право на строеж върху парцела, върху който ще се извършва строителството;

одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж;

протокол за строителна линия и ниво;

количествено-стойностна сметка за строително-монтажните работи, осигуряващи окончателното завършване на имота;

за подобрения на недвижими имоти - количествено-стойностна сметка на предстоящите за извършване строително-ремонтни работи.

при кредити за рефинансиране - писмен документ от банката-кредитор за наличие на задължения по целеви кредит, титуляр, остатък на дълга, размер на дължимата такса за предсрочно погасяване, вид и местонахождение на имота/-ите/, ипотекиран/-и/ за обезпечение на задължението, както и договора за кредит, сключен с другата банка.Други документи
БАНКАТА може да изиска представянето и на други документи, произтичащи от изисквания на други законови и подзаконови нормативни актове - Закон за облагане доходите на физически лица, Закон за устройство на територията и наредби за приложението му, Кодекс на труда, Закон за задълженията и договорите.

Финансови услуги
БАНКАТА предлага две финансови услуги, които предхождат искане за жилищен кредит. Едната е насочена към определяне на размера на жилищен кредит на база удостоверени месечни доходи, а другата - към предварителна оценка на имот, както жилищен, така и нежилищен.

3. Заемите се отпускат в:

за покупка на жилищни и нежилищни имоти в лева, евро, щатски долари.

за строителство, довършителни работи и подобрения само в лева.

4. Размер на кредита:

Максималният размер на кредитите е до 100% от определената пазарна цена на имота/имотите, приеман/-и/ за обезпечение/-ия/, независимо от техния вид, възраст и конструктивна система.Усвояване на кредитите
При покупка - усвоява се безкасово, като сумата на кредита се превежда по сметка на продавача.

При строителство, довършителни работи и подобрения - усвояват се на етапи, като БАНКАТА осъществява финансов и технически контрол по целевото влагане на средствата.

При рефинансиране - усвоява се безкасово, като средствата се превеждат по заемната сметка в другата банка.

5. Лихвени проценти:


Лихвеният процент е променлив и се определя от Управителния съвет на Банката. Разрешава се ползването, при условията на обвързана продажба на банкови продукти, на кредити с лихвен процент с един пункт по-нисък от действащия, когато:

кредитоискателят има открита или открие разплащателна сметка в "Банка ДСК" ЕАД;

по разплащателната сметка има сключен договор за ЕДК/МЕДК и заявена минимум 1 услуга с месечно плащане по нея, или ако няма издадена ЕДК/МЕДК има заявени минимум две услуги с месечно плащане и поне веднъж е извършено реално плащане на заявените услуги. За месечно плащане на услуга се счита и осигуряване в един от пенсионните фондове на ПОК "ДСК Родина"

По новоразрешаваните жилищни кредити от 02.02.2004 г. БАНКАТА прилага следните лихвени проценти:

По жилищни кредити в лева, обезпечавани с ипотека - 11,75%, при обвързана продажба - 10,75%;

По жилищни кредити в евро, обезпечавани с ипотека - 10,95%, при обвързана продажба - 9,95%;

По жилищни кредити в щатски долари, обезпечавани с ипотека - 9,95%, при обвързана продажба - 8,95%.

По жилищни кредити в лева, обезпечавани със залог на влог в лева и/или валута - 9,95%, при обвързана продажба - 8,95%.

По жилищни кредити в евро, обезпечавани със залог на влог в лева и/или валута - 7,95%, при обвързана продажба - 6,95%.

По жилищни кредити в щатски долари, обезпечавани със залог на влог в лева и/или валута - 7,95%, при обвързана продажба - 6,95%.Гратисни периоди
По желание на кредитоискателя може да се договори гратисен период за издължаване на главницата по кредита. В този период се дължат само лихви, които се заплащат всеки месец. Могат да се договарят следните гратисни периоди:

до 12 месеца - при покупка, подобрения и довършителни работи;

до 24 месеца - при строителство;

до 36 месеца - независимо от целта на кредита, за млади семейства.


6.Обезпечение на кредита:
БАНКАТА приема за обезпечение готови имоти и имоти на степен "груб строеж".

за покупка - ипотека върху имота, обект на сделка, или върху друг недвижим имот, или залог на влог в лева и/или валута.

При покупка на имоти в строеж - ипотека върху друг недвижим имот или залог на влог в лева и/или валута.

При кредити за строителство - ипотека върху парцела, правото на строеж и бъдещата сграда, или върху друг недвижим имот, или залог на влог в лева и/или валута, или ДЦК.

При кредити за довършителни работи и подобрения - ипотека върху имота, обект на кредита, или върху друг недвижим имот, или залог на влог в лева и/или валута.

При кредити за строителство и покупка на имоти в строеж в периода до завършването им - залог на влог в лева и/или валута или ДЦК.

За договаряне на максимален размер на кредит, БАНКАТА може да приеме за обезпечение повече от един недвижим имот, както и комбинирано обезпечение ипотека върху имот и залог на влог в лева и/или валута..

недвижими имоти, обект на сделка, както и други, собственост на

кредитоискателя или на трети лица, включително недвижими имоти с търговски и

административен характер - магазини и офиси.Оценка на имотите, приемани за обезпечение
БАНКАТА определя пазарната цена на недвижимите имоти - жилища, къщи, вили, ателиета, гаражи и строителни парцели, приемани за обезпечение по кредитите.

Оценка на имоти за стопанска, за обслужваща и/или за търговска дейност - магазини, офиси, кабинети и др., се извършва от лицензирани оценители, служители на БАНКАТА, или извън нея. Когато оценката е изготвена от външни оценители, същата подлежи на приемане от БАНКАТА.

7.Срок за погасяване:

Максималният срок за погасяване на кредитите, независимо от целта им, е 20 години.

8. Начин на погасяване:
Левовите кредити, по избор на кредитоискателя, могат да се погасяват с равни месечни анюитетни погасителни вноски, намаляващи вноски или с индивидуален погасителен план.

-Кредитите в евро и щатски долари могат да се договарят за погасяване с намаляващи вноски или с индивидуален погасителен план.

При неспазване на договорения начин на издължаване, БАНКАТА санкционира кредитоискателя с наказателна лихва по кредита.

При не внасяне на три дължими вноски, кредитът се превръща в предсрочно изискуем и се реализират приетите обезпечения.

9. Такси и комисионни по кредита:

-При внасяне молба за жилищен кредит се дължат:

такса за проучване и разрешаване на кредита;

такса за оценка на обезпеченията;

такса за оглед и преценка на обезпечение.

-Такса за ангажимент - еднократна;

-Такса за управление на кредита - ежегодна, до окончателното издължаване;

-Такса за вписване и заличаване на ипотека;

-Такса за предсрочно /частично или пълно/ погасяване.

Застраховки
Кредитоискателят застрахова в полза на БАНКАТА приеманите за обезпечения недвижими имоти и подновява застраховките до изтичане крайния срок по договора за кредит. Размерът на застрахователната полица следва да е за сума, равна на размера на дълга, увеличен с 25 на сто.

10. Преференции:

За периода на издължаване на кредита БАНКАТА предлага безплатна застраховка "Живот".

Банка Хеброс +

- кредитен рейтинг

1.Отпуска кредити за:
- закупуване на готово жилище. Кредитът е известен под името "Хеброс дом".

2.Условия за кандидатстване:

- пълнолетен гражданин с постоянно местожителство в България
– кредитът се получава в клон на Банката, намиращ се в града, по месторабота и/или адреса на местоживеене
- средно или по-високо образование
- възраст над 25 г, като сумата от възрастта и срока на кредита не надвишава 60
– Изисквания по условията на работа:
• безсрочен трудов договор
• безсрочен акт за назначаване на държавна служба
• договор за управление и контрол
• собственик на фирма
• регистрация за работа на свободна професия – лекар, зъболекар, нотариус
или up up

Кредитоискателят попълва искане,което заедно с другите необходими документи подава в клон на Хеброс банк.

банката издава сертификат за максималния размер на кредита, който може да отпусне. Отговор за решението си банката дава до 5 работни дни.

Искането съдържа следните данни:

лични данни

данни за недвижимия имот, който се ипотекира и за неговите собственици

декларация за семейно и имотно състояние

данни за местоработата вкл. и на съпруга/та

данни за допълнителен доход

данни за дължими суми по банкови кредити и лизинг


Документи, които се изискват:

1-Копия на лични карти на кредитоискателя и поръчителя


2- Копия на лични карти на собственика/ците на имота
3. Референция от други банки, ако ползва други кредити
4. Документи за собственост на имота /скици, нотариален акт, договори за продажба/, Актуална

на данъчна оценка


5. Предварителен договор за покупко-продажба на имота – не е задължителен
6. Декларация от собственика за липса на тежести върху имота

7. Искане за кредит и Декларация за семейно и имотно състояние


8. Декларация от кредитоискателя за цена на имот, собствено финансиране и изплатени суми на продавача
9. Служебна бележка от работодателя за дохода – по образец на Банката
10. Трудов договор/и, договори за управление или заповеди по ЗДС заверен с “вярно с оригинала”, печат и подпис на работодателя
11. Копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от териториалното поделение на НОИ
12. За наетите по договор за управление – договор за управление и годишна данъчна декларация за доход за предходната година.
13. Декларация за липса и/или наличие на държавни вземания за кредитоискателя, поръчителя и собственика/ците на имота по образец на банката.

Ако клиента упражнява стопанска дейност, свободно практикуващ в трите категории /нотариус, лекар, зъболекар/, освен документите от 1-8 и 13, се изискват и следните документи:


1. Копие от Решение за регистрация на фирмата;
2. Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата /валидно 1 месеца/
3. Копие от данъчната регистрация
4. Копие от регистрация по БУЛСТАТ
5. Лицензи, документ за членство в съответна организация или за права за изпълнение на съответната професия
6. Годишна данъчна декларация – за два отчетни периода – последните две години;
7. Документ за платен данък за последни два отчетни периоди – последните две години;
8. Баланс за последните два отчетни периода
9. Отчети за приходите и разходите за последни два отчетни периода и за текущ период
10. Текущи/действащи към момента на искането за кредит договори
11. Документ за авансово внесен данък за текущ период.
12. Документи за платени осигуровки към НОИ;
13. Удостоверение за липса на изпълнително производство
14. Декларация за свързани лица

Когато искането за кредит бъде одобрено, за прехвърлянето на собствеността и учредяването на ипотеката ще Ви бъдат необходими следните документи:


1. Удостоверение за липса на съдебно изпълнителни производства
2. Удостоверение по чл.182 от ДПК за липса и/или наличие на държавни вземания за кредитоискателя, поръчителя и собственика/ците на имота./ако кредитоискателя е собственик на фирма, освен за физическото/ите лице се издава и за юридическото лице/

Банката, по своя преценка има право да изиска допълнителни документи във връзка с доказване на доход на кредитоискателите и предложеният за обезпечение имот.

3. Заемите се отпускат в:

лева, евро и долари

4. Размер на кредита:

- Минималният размера на кредита е 10 000 лв. или 5 000 валутни единици за кредити в щатски долари или евро


- Максималният размер кредит е до 100 000 лв. или 50 000 валутни единици за кредити в щатски долари или евро
-Размерът на кредита е до 80% от стойността за монолитно жилище и до 70% за панелни апартаменти и ЕПК за София и до 70% за останалите градове.

5. Лихвени проценти:

С превод на заплата по сметка в Хеброс Банк АД, за кредит
до 40 000 лв. (включително).

СрокНоминален лихвен %Ефективен лихвен %Номинален лихвен %Ефективен лихвен %Номинален лихвен %Ефективен лихвен %BGNEURUSD3 год.12.75 %6. 96 %10,95% 5,92%9,95% 5,36%5 год.12.75 %7.15 %10,95% 6,06%9,95% 5,47%10 год.12.75 %7.74 %10,95% 6,93%9,95% 6,19%20 год.13.90%9.84 %11,95% 8,17%10,95% 7,35%

С превод на заплата по сметка в Хеброс Банк АД, за кредит
над 40 000 лв.
СрокНоминален лихвен %Ефективен лихвен %Номинален лихвен %Ефективен лихвен %Номинален лихвен %Ефективен лихвен %BGNEURUSD3 год.11.75%6,38 %9,95% 5,36%9% 4,83%5 год.11.75%6,54 %9,95% 5,47%9% 4,91%10 год.11.75%7,04 %9,95% 6,19%9% 5,50%20 год.12.90%8,97 %10,95% 7,35%10% 6,58%
Без превод на заплата по сметка в Хеброс Банк АД, за кредит
до 40 000 лв. (включително).

СрокНоминален лихвен %Ефективен лихвен %Номинален лихвен %Ефективен лихвен %Номинален лихвен %Ефективен лихвен %BGNEURUSD3 год.13.75 %7.53 %11,95% 6,50%10,95% 5,92%5 год.13.75 %7.77 %11,95% 6,66%10,95% 6,06%10 год.13.75 %8.45 %11,95% 7,70%10,95% 6,93%20 год.14.90 %10.71 %12,90% 8,97%11,90% 8,13%

Без превод на заплата по сметка в Хеброс Банк АД, за кредит
над 40 000 лв.
СрокНоминален лихвен %Ефективен лихвен %Номинален лихвен %Ефективен лихвен %Номинален лихвен %Ефективен лихвен %BGNEURUSD3 год.12.75%6,96%10,95% 5,92%10% 5,93%5 год.12.75%7,15%10,95% 6,06%10% 5,50%10 год.12.75%7,74%10,95% 6,93%10% 6,23%20 год.13.90%9,84%11,95% 8,17%11% 6,58%
Пример за месечни погасителни вноски по

При превод на заплата по сметка в Банка Хеброс АД за 10, 15 и 20 години

СрокСрок на кредита 120 месеца180 месеца240 месецаСума на кредита BGNEURUSDBGNEURUSDBGNEURUSD10000 147.84137.47 131.87 132.50119.70 113.35 123.63109.76 102.88 15000 221.76206.20 197.81 198.75179.54 170.02 185.44164.64 154.32 20000 295.68274.93 263.75 265.01239.39 226.69 247.25219.52 205.76 25000369.60329.69 316.69 331.26283.36 268.65 309.07257.20 241.26 30000443.52395.62 380.03 397.51340.04 322.38 370.88308.64 289.51 40000591.36527.50 506.70 530.01453.38 429.84 494.51411.52 386.01 50000710.15659.37 633.38 629.33566.73 537.30 582.23514.39 482.51 1000001420.29--1258.67--1164.46--

Без превод на заплата по сметка в Банка Хеброс АД за 10, 15 и 20 години

СрокСрок на кредита 120 месеца180 месеца240 месецаСума на кредита BGNEURUSDBGNEURUSDBGNEURUSD10000 153.77143.18137.47139.27119.70119.37130.94116.45109.4115000 230.65214.77206.20208.91179.54179.06196.41174.67164.1220000 307.53286.36274.93278.55239.39238.75261.88232.89218.8225000384.42343.67330.38348.19283.36284.15327.35274.40258.0530000461.30412.40396.45417.82340.04340.98392.82329.28309.6640000615.07549.87528.60557.10453.38454.64523.76439.04412.8850000739.20687.34 660.75662.51566.73 568.30618.13548.80 516.091000001478.40--1325.03--1236.26--6.Обезпечение по кредита:

Page of


ипотека на жилището, което купувате, в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Плевен, Русе, Благоевград, Хасково, Банско, Троян, Ловеч, Разград, Враца, Габрово, Севлиево, Пазарджик, Ямбол, Димитровград, Добрич, Кърджали, Асеновград, Сливен, Шумен, Елена, Чепеларе, Несебър, Балчик, Каварна, Поморие, Созопол, Приморско и Слънчев бряг.
- Оценката на имота се извършва от посочен от банката оценител.

Кредитът се получава до 2 дни след учредяването на ипотеката.

7. Срок за погасяване:

от 6 месеца до 20 години.

8. Начин на погасяване:

- на равни месечни вноски.

9. Такси и комисионни по кредита:

-Такса за издаване на Сертификат за жилищен кредит (В случай, че клиента притежава Сертификат, определената такса в тарифата за проучване на документи и даване на становище за разрешаване на кредит, не се заплаща) - 45 лв.

-Такса за проучване на документи и даване на становище за разрешаване на кредит (плаща се при подаване на документите и не подлежи на връщане при отказ за кредит) - 30 лв.

-Такса за управление на кредита (в процент от кредита - събира се всяка година върху остатъка от кредита) - 0,3 %.

-Такса за правни услуги:
• За кредити от 10000 лв. до 20000 включително - 70 лв.
• За кредити от 20 000.01 лв. до 30 000 лв. включително - 90 лв.
• За кредити от 30 000.01 лв. до 100000 лв. включително - 110 лв.

-Такса за изготвяне на молба за заличаване на ипотека - 10 лв.

-Такса за предсрочно погасяване (от размера на погасената сума) - 1.5%.

-Такса за предоговаряне и преструктуриране (от остатъка на кредита) - 1.5%.

-Такса при просрочие на погасителна вноска /цялата или част от нея/
(Начислява се върху просрочената сума, на годишна база) - 20%.

10.Преференции:

- безплатни финансови консултации;

- по-ниски (с 1% годишно) лихвени равнища за клиенти, които превеждат трудовите си възнаграждения по картова сметка при банката,

- както и възможност за кандидатстване за кредит със семеен доход.

- Безплатна дебитна карта ../dcard.htm ../dcard.htm- достъп до парите Ви навсякъде по света по всяко време, възможност за овърдрафт по нея, и удобен начин да плащате комуналните си разходи.


- Застраховка на имота, предоставен като обезпечение и застраховка “Живот” – с допълнителната услуга на Хеброс Банк за застраховане на Вашия имот и живот, ние Ви спестяваме допълнителни разходи по застраховките и неудобството да се грижите за регулярното им подновяване. up up

.

Биохим +


- кредитен рейтинг

1.Отпуска кредити за:


- доплащане при покупка на недвижим имот

строително-ремонтни работи

и подобрения на жилище

2.Условия за кандидатстване:

-Ипотечните кредити се отпускат на дееспособни физически /лица/ граждани с постоянно местоживеене в България.

-Ако кредитът се погасява от работната заплата, банката изисква от кредитоискателя работа на безсрочен трудов договор минимум 6 месеца без прекъсване с последния работодател.

-При предоставяне на кредита, сборът от възрастта на кредитоискателя и срокът на кредита трябва да е до 60 години.

-Банката изисква погасителната вноска по заема, включваща и дължимите лихви, да е под 50% от общия нетен месечен семеен доход. Остатъчният месечен доход на всеки член от семейството, след приспадане на погасителната вноска, да надхвърля минималната работна заплата за страната.

Документи, които се изискват:

Искане за кредит и Декларация за гражданско и имуществено състояние по образец, които се получават във всеки клон на банка Биохим.

Служебна бележка, издадена от работодателя за нетния месечен доход.

Други документи, доказващи доходи (дивиденти от акции и дялово участие, ренти, декларирани в данъчна служба, договор за наем и др.)

Документи, свързани с предлаганото обезпечение.

Нотариален акт/ документ за собственост

Удостоверение за тежести в/у имота преди кр. сделка

Скица


Данъчна оценка

Удостоверения по чл. 182 от ДПК

Удостоверение за брак

Съдебно решение за развод

Удостоверение за наследници.

3.Заемите се отпускат в:

- евро или съответната равностойност в лева или щатски долари.

4.Размер на кредита:

- доплащане при покупка на недвижим имот - до 50 000 евро за 15 години - до 70% от оценката на предложеното за ипотекиране жилище.

- строително-ремонтни работи и подобрения на жилище - до 20 000 евро за 7 години или до 60% от оценката на предложеното за ипотекиране жилище.

-Когато предоставеният като обезпечение имот е жилище в панелна сграда система ЕПЖС, обезпечителният марж не може да бъде по-малък от 100%, независимо от вида на кредита.

оценката се извършва от лицензиран оценител на банка Биохим.

5. Лихвени проценти:

- Годишните лихвени проценти за кредит за доплащане при покупка на недвижим имот са:

А/ в евро - 11.085%;

Б/в лева - 11.42%;

В/в щ.долари - 12.11%.

- Годишните лихвени проценти за кредит за строително-ремонтни работи и подобрения на жилищен имот са:

- А/в евро - 10.585%;

- Б/ в лева - 10.921%;

- В/ в щ.долари - 11.61%.

Тези лихвени проценти важат до края на 2003 г.

Ефективно годишно оскъпяване в евро: 7,05%; в лева: 6,33%

6. Обезпечение по кредита:

- първа по ред ипотека в полза на банката върху недвижим имот, собственост на кредитополучателя или на трети лица. Изисква се и застраховка "Имуществена застраховка" на ипотекирания имот. Банката уточнява, че ако предоставеният като обезпечение имот е жилище в панелна сграда система ЕПЖС, обезпечителният марж не може да бъде по-малък от 100%, независимо от вида на кредита.

7. Срок за погасяване:

- за кредити за доплащане при покупка на недвижим имот до 15 г.

за строително-ремонтни работи и подобрения на жилище до 7 г.

8. Начин на погасяване:

-Вие избирате схемата, по която да погасите Вашия кредит:

А/ с анюитетни /равни/ месечни вноски,

Б/ с намаляващи вноски (начисляване на лихвата върху намаляваща главница),

В/ както и индивидуална договорена схема разработена за Вас в зависимост от нуждите и възможностите Ви.

9. Такси и комисионни по кредита:

-

Такси и комисионниСтойност:Комисионна за ангажиментНе се дължиТакса за предварително проучване и изготвяне на становище10,00 лв./5,00 EURКомисионна за управление и обработка на кредитаПри кредити за доплащане и покупка на недвижим имот1,3 % върху сумата на кредита, платима при отпусканетоПри кредити за ремонтна дейност и текущи нужди1,6 % върху сумата на кредита, платима при отпусканетоПредсрочно погасяване4% от предсрочно погасената частТакса за предсрочно погасяване при настъпване на застрахователно събитиеНе се дължи

10. Преференции:

- безплатна застраховка


Булбанк +
1. Отпуска кредити за:

- Строителство - на нова къща или апартамент;

- покупка на ново жилище съвместно със строителна фирма;

- кредит Обновление;

- кредит Прогрес и

- кредит Мост.

2. Условия за кандидатстване:

физически лица, с постоянно местоживеене в България

лица работещи на свободна професия при условие, че средствата са необходими за упражняване на дейността им.

месечните задължения по кредита не трябва да надвишават 30% от нетния месечен

документ за самоличност

доход на кредитоискателя и съпруга/та, ако е семеен

декларация “семеен бюджет”

документи за семейни разходи

кредитоискателя участва с минимум 25% собствени средства от размера на кредита

възрастта на кредитоискателя да не надвишава 63 г. за мъже или 60 г. за жени преди изтичане срока на кредита

3. Заемите се отпускат в:

лева


евро

4. Размер на кредита:

зависи от вида на кредита

максимален 200 000 лв.

5. Лихвени проценти:

- зависят от вида на кредита

по ипотечните кредити банката начислява годишен лихвен процент ОЛП + 10% /договорена надбавка/.

Банката допуска гратисен период до 18 месеца, през който се дължат само лихвени плащания.


6.Обезпечение по кредита:

законна или договорна ипотека върху земята, където ще се строи новия имот

ипотека върху настоящия дом на клиента.

7. Срок за погасяване:

до 15 години.

8. Начин на погасяване:

изплащането на всички ипотечни кредити е чрез:

а/ анюитетни вноски

б/ или намаляващи плащания. (Тези условия са валидни до края на 2003 г.)

9. Такси и комисионни по кредита:

- Еднократната такса за разглеждане на документите е 27.50 лв.,

- а комисионната за управление на кредита - 1%.

10. Преференции:

- няма


Параметри на отделните кредити:
Кредит МОСТ

1. Финансира

-покупката на нова къща или апартамент, докато клиентът продаде стар имот, с който да покрие частично или изцяло изтегленият кредит.

2.Условия за кандидатстване

виж началото

Заемите се отпускат в

виж началото

Размер на кредита

- Д о 90% от договорената цена на новия имот, но

не повече от 80% от експертната оценка на обезпечението

Лихвен процент

- определя се съгласно лихвените условия на Булбанк и е по договаряне.

Обезпечение по кредита

- Ипотека върху новия имот, който ще се купува. В момента на продажбата на стария имот, стойността на новия следва да покрива непогасената част от кредита (с продажбата).

7.Срок за погасяване

-до 10 години, през които трябва да се покрие частта от кредита след продажбата на стария имот.

-Клиентът може да ползва гратисен период от максимум 12 месеца до продажбата на стария имот.

8.Начин на погасяване

-на анюитетни вноски или намаляващи плащания.

-Възможно е частично погасяване без такса за предсрочно погасяване до размера на сумата от продажбата на стария имот.

- Възможна е симулация на кредита през кредитния калкулатор за ипотечни кредити.

9. Такси и комисионни по кредита

виж началото

10. Преференции

- виж началото
Как се процедира

-Клиентът е намерил нов недвижим имот, който желае да купи

-Договоря с Банката сумата, която ще изплати при продажбата на стария си имот

-Банката (клиентът ) прави оценка на новия имот и учредява ипотека върху него за цялата сума на кредита

-В случай, че след продажбата на стария имот клиента покрие дълга, ипотеката се вдига. При непокриване (частично покриване) на дълга се следва договорения погасителен план.

Кредит СТРОЕЖ

1. Кредитът е предназначен за:

строителство на нова къща или апартамент

2.Условия за кандидатстване

виж началото

3.Заемите се отпускат в

виж началото

4. Размер на кредита

до 90% от договорената цена на новия имот, но не повече от 75% от експертната или данъчната оценка на обезпечението.

5.Лихвен процент

Лихвеният процент се определя съгласно лихвените условия на Булбанк и е по договаряне

Обезпечение по кредита

Законова ипотека върху закупувания недвижим имот, върху земята, където клиентът ще строи новата къща и върху настоящият дом на клиента.

7. Срок за погасяване

-до 20 години,

Разрешава се гратисен период до 18 месеца от усвояването на кредита. През гратисния период клиентът заплаща само лихвите по кредита.

8. Начин на погасяване

на анюитетни вноски или намаляващи плащания.

Възможна е симулация на кредита през кредитния калкулатор на банката за ипотечни кредити.

9. Такси и комисионни по кредита

виж началото

10. Преференции

- виж началото

.

Кредитът за покупка, съвместно със строителна фирма финансира строителната фирма, която изгражда блок/къща.

1. Кредитът е предназначен за:

строителни фирми с доказана репутация и ги финансира при строителство на жилищен блок или къщи, като след това ипотеката на всеки отделен имот се прехвърля върху купувача, който съответно взема ипотечен кредит от Булбанк, директно покриващ фирмените задължения

.

2.Условия за кандидатстваневиж началото

3.Заемите се отпускат в

виж началото

4. Размер на кредита:

до 90% от покупната цена на имота, но не повече от 75% от данъчната или експертната оценка на имота.

Сумата на кредита към строителната фирма се определя съгласно правилата на Булбанк за корпоративно кредитиране.

5. Лихвени проценти

- Лихвеният процент се определя съгласно лихвените условия на Булбанк и е по договаряне.

6. Обезпечение по кредита

ипотека върху къщата или апартамента за купувача,

- Индивидуалните ипотеки могат да се учредяват и при незавършено строителство (без издаден акт №16)

за строителната фирма - върху земята за строеж и построеното върху нея до момента на кредитиране, учреденото право на строеж построеното до момента или върху други имоти на дружеството.

7. Срок за погасяване:

До 20 години за клиента купувач

До 5 години за строителната фирма

8.Начин на погасяване

на анюитетни вноски или намаляващи плащания.

Възможна е симулация на кредита през кредитния калкулатор на банката за ипотечни кредити.

Клиентите на Булбанк могат да ползват гратисен период от 6 месеца, през които плащат само лихви.

- Строителните фирми могат да ползват максимален гратисен период от 18 месеца.

9. Такси и комисионни по кредита

виж началото

10. Преференции

- виж началото


Как се процедира

Банката предоставя кредит на строителната фирма за изграждане/ довършване на жилищни (офис) обекти

Фирмата започва изплащане на заема по следния начин:

Продава апартамента на свой клиент

Насочва клиента към Банката за ипотечен кредит

В случай, че предостави кредит, Банката заверява директно фирмената сметка и покрива дълга й

Цялата ипотека върху блока се разделя на отделни индивидуални ипотеки на всеки от апартаментите, които фирмата учредява в полза на Банката чрез Законова ипотека
Кредит ОБНОВЛЕНИЕ

1. Финансира ремонти или реконструиране на основното жилище на клиента.

2.Условия за кандидатстване

виж началото

3.Заемите се отпускат в

виж началото

Ремонтираният имот трябва да бъде основно жилище на клиента

4. Размер на кредита:

Максималният размер на кредита е до 75% от експертната или данъчната оценка на имота.

Лихвени проценти

Лихвеният процент се определя съгласно лихвените условия на Булбанк и е по договаряне.
Обезпечение по кредита

- ипотека на ремонтирания имот, който трябва да бъде основно жилище на клиента. - в случаите на обновление на друг имот, Булбанк може да поиска допълнителни обезпечения.

7. Срок за погасяване

В зависимост от вида на ремонта максималният срок на погасяване е 7 години при обновление/ремонт

и 10 години при функционална промяна/реконструкция на имота.

8.Начин на погасяване:

на анюитетни вноски или намаляващи плащания.

Възможна е симулация на кредита през кредитния калкулатор на банката за ипотечни кредити.

Гратисният период при ремонт на жилището е 6 месеца, вкл. периода на усвояване на сумата,

а при функционална промяна на имота е до 12 месеца, като периодът за усвояване е максимум 6 месеца.

По време на гратисният период клиентът плаща само лихвите по кредита.

9. Такси и комисионни по кредита

виж началото

10. Преференции

- виж началото

Как се процедира

Клиентът представя пред Банката своите планове за реконструкция (ремонт) - сметки, арх. планове (ако е необходимо и има)

Банката финансира, според представените документи, като за всяко следващо усвояване на сума от кредита, трябва да се представят документи, доказващи изразходените суми от предишното усвояване.

Кредит ПРОГРЕС

1. Финансира

-покупка на нов имот при наличие на друг заем към Булбанк или друга банка.

2.Условия за кандидатстване

виж началото

3.Заемите се отпускат в

виж началото

4. Размер на кредита:

Максималният размер на кредита зависи от стойността на предоставеното обезпечение.

до 90% от договорената цена на новият имот, но не повече от 75% от експертната или данъчната оценка на обезпечението.

5. Лихвени проценти

- Лихвеният процент се определя съгласно лихвените условия на Булбанк и е по договаряне.

6.Обезпечение на кредита

-ипотека върху новия имот, който ще се купува и

-Втора по ред ипотека върху настоящия основен жилищен имот на клиента, в случай, че ипотеката по т. 1 е недостатъчна.
Срок за погасяване на кредита

до 20 години,

допуска се гратисен период от максимум 12 месеца, през които се изплаща предишният заем към Булбанк или друга банка - своеобразен мост за прехвърляне на плащанията от стария към новия кредит.

Начин на погасяване:

на анюитетни вноски или намаляващи плащания.

Възможна е симулация на кредита през кредитния калкулатор на банката за ипотечни кредити.

9. Такси и комисионни по кредита

виж началото

10. Преференции

- виж началото


Как се процедира

-Клиентът е намерил нов недвижим имот, който желае да купи

-Клиентът из плаща кредит към БУЛБАНК АД или към друга Банка и остатъчната сума по този дълг му позволява да закупи нов имот

-Доходите на домакинството са достатъчни да изплаща по-голям дълг от досегашния.

-Налице са два периода в издължаването на новия дълг:

-През гратисния период - лихвите по новия кредит, плюс вноските по предишния

След гратисния период - вноски само по новия кредит - равни, или по-малки от тези при горната точка
  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница