Искане за издаване на удостоверение е 101 за приложимото законодателство за наето лице на територията на две или повече държави-членкиДата16.08.2017
Размер117.99 Kb.


ЕИК по БУЛСТАТ

1

3

1

0

6

3

1

8

8
Вх.№.........../................. ДО

ТД..................................


ИСКАНЕ
за издаване на удостоверение Е 101 за приложимото законодателство за наето лице на територията на две или повече държави-членки 1. Данни за наетото лице
 1. Име
  1. Фамилия ……………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(Моля, изпишете с латински букви името, както е записано в документа за самоличност)


  1. Собствено име и презиме ..……………………………………………............................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Моля, изпишете с латински букви имената, както са записани в документа за самоличност)


  1. Предишни имена ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(Моля, изпишете с латински букви името, както е записано в документа за самоличност) 1. Дата на раждане

(ден, месец, година)


3. Гражданство……………………………………………………………………………………………………………
4. Ако не сте гражданин на държава

да
не
членка, ЕИП или Конфедерация

Швейцария, пребивавате ли законно

на територията на Република България
5. Адрес
5.1. Постоянен адрес:

Улица …………………………………………………….№………………. Пощенска кутия (ПК) …………………..

ж.к. ……………………………… бл. …………………….. вх. ………………….. ет. …………. ап. ……………….

Град ……………………………………….. Пощенски код …………….Държава …………………………………..


  1. Адрес за кореспонденция:

Улица …………………………………………………….№………………. Пощенска кутия (ПК) …………………..

ж.к. ……………………………… бл. …………………….. вх. ………………….. ет. …………. ап. ……………….

Град ……………………………………….. Пощенски код …………….Държава …………………………………..

Телефон …………………….. Е – поща ……………………….


 1. Идентификационен номер
6.1. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от

регистъра на НАП

7. Представлявано от …………………………………………………………………………………………………….

(имена на представляващия/пълномощника)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №

от регистъра на НАП

………………………………………………………………………………………………………………………………...

(в случай на нотариално заверено пълномощно -№ и дата на пълномощното)

II. Данни за упражняваната трудова заетост от наетото лице на територията на Република България

1. Данни за работодателя

1.1 …………………………………………………………………………………...........................................................

(име/наименование на работодателя)


2. Идентификационен номер2.1. ЕИК по БУЛСТАТ


2.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от

регистъра на НАП

3. Адрес
3.1. Адрес по чл. 8 от ДОПК:

Улица …………………………………………………….№………………. Пощенска кутия (ПК) …………………..

ж.к. ……………………………… бл. …………………….. вх. ………………….. ет. …………. ап. ……………….

Град ……………………………………….. Пощенски код …………….Държава …………………………………..


  1. Адрес за кореспонденция:

Улица …………………………………………………….№………………. Пощенска кутия (ПК) …………………..

ж.к. ……………………………… бл. …………………….. вх. ………………….. ет. …………. ап. ……………….

Град ……………………………………….. Пощенски код …………….Държава …………………………………..

Телефон …………………….. Е – поща ……………………….
4. Представлявано от …………………………………………………………………………………………………….

(имена на представляващия/пълномощника)


В качеството му на ………………………………………………………………………………………………………..


ЕГН/ЛНЧ/Служебен №

от регистъра на НАП

………………………………………………………………………………………………………………………………...

(в случай на нотариално пълномощно - № и дата на пълномощното)
5. Период на очакваната продължителност на работата

като наето лице на територията на Р България от………………………до…………………

6.Характер на трудовия договор:срочен от……………………….до…………………
(Ако сте отговорили утвърдително, посочете срока на договора)
безсрочен
II. Данни за упражняваната трудова заетост от наето лице на територията на друга държава-членка на ЕИП
1. Данни за работодателя

1.1. …………………………………………………………………………………...........................................................

(име/наименование на работодателя/плавателния съд)


1.2. Идентификационен номер на предприятието/………………………………………………………………..
1.3. Седалище и адрес на управление
Улица …………………………………………………….№………………. Пощенска кутия (ПК) …………………..

Град ……………………………………….. Пощенски код …………….Държава …………………………………..

Телефон …………………………….. Е – поща ………………………….…………….
1.4. Адрес за кореспонденция
Улица …………………………………………………….№………………. Пощенска кутия (ПК) …………………..

Град ……………………………………….. Пощенски код …………….Държава …………………………………..

Телефон ……………………………..….. Е – поща ……………………………….…….

1.5.Период на очакваната

продължителност на работата от………………………до…………………

1.6.Характер на трудовия договор:срочен от……………………….до…………………
(Ако сте отговорили утвърдително, посочете срока на договора)
безсрочен

2. Данни за работодателя

2.1. …………………………………………………………………………………...........................................................

(име/наименование на работодателя/плавателния съд)


2.2. Идентификационен номер на предприятието/………………………………………………………………..
2.3. Седалище и адрес на управление
Улица …………………………………………………….№………………. Пощенска кутия (ПК) …………………..

Град ……………………………………….. Пощенски код …………….Държава …………………………………..

Телефон …………………………….. Е – поща ………………………….…………….
2.4. Адрес за кореспонденция
Улица …………………………………………………….№………………. Пощенска кутия (ПК) …………………..

Град ……………………………………….. Пощенски код …………….Държава …………………………………..

Телефон ……………………………..….. Е – поща ……………………………….…….

2.5. Период на очакваната

продължителност на работата от………………………до…………………

2.6. Характер на трудовия договор:срочен от……………………….до…………………
(Ако сте отговорили утвърдително, посочете срока на договора)
безсрочен

III. Данни за пребиваването на наетото лице

да
не
1. Пребивавате непрекъснато на

територията на Република България
2. Причините за отсъствията от територията на Република България: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………...………………………………………...………………………………………………................................................................................................................


 1. Членовете на семейството живеят на територията на Република България:

дане
3.1. ………………………………………………………………………………………

(съпруг/а – имена по документ за самоличност)да
не3.2. ………………………………………………………………………………….

(дете до 18 години – имена по документ за самоличност или акт за раждане)


да
не3.3. ………………………………………………………………………………….

(дете до 18 години – имена по документ за самоличност или акт за раждане)


да
не3.4. ………………………………………………………………………………….

(дете до 18 години – имена по документ за самоличност или акт за раждане)

 1. да
  не
  Поддържам жилище/а на

територията на Република България

(Ако сте отговорили утвърдително, приложете документи за собственост и/или договор за наем)да 1. не
  За целите на данъчното облагане

се счита, че пребивавам на територията

на Република България
6. На територията на Република България извършвам следните дейности, за които не получавам възнаграждение: ………………………………………………................................................................................. ...............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………


Моля да ми бъде издаден следният документ:
 Удостоверение Е 101 относно приложимото законодателство

Прилагам следните документи:
 1. ..................................................................................

 2. ..................................................................................

 3. ..................................................................................

 4. ...................................................................................

 5. ...................................................................................

Исканото удостоверение ми е необходимо за удостоверяване пред компетентните институции на държавата по трудова заетост, че ще бъда сигурен съгласно българското законодателство за указания в удостоверението периода.

При промяна на посочените в искането данни ще уведомя своевременно Националната агенция за приходите.

Декларирам, че посочените от мен данни в искането са верни.Заявявам, че съм съгласен личните ми данни, вписани в настоящето искане да се предоставят на заинтересованите институции на държавите членки, за целите на прилагане на Регламент № 1408/71.


ПОДПИС:
Наето лице:…………………………….
Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес:.www.nap.bg и на информационните табла в териториалните дирекции.

Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. “Дондуков” №52.”


страница
Обр.ОКд.-215Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница