Историческа граматикаДата09.02.2017
Размер19.89 Kb.
#14569

Код. Наименование на учебната дисциплина

Историческа граматика


Титуляри на курса:

Гл. ас. д-р Дора МънчеваХарактер на дисциплината

ЗадължителнаОбразователно-квалификационна степен

БакалавърГодина

Четвърта


Семестър

Седми


Кредити

4


Часове

30 ч. лекции и 15 ч. упражненияХарактер на обучението

Редовно


Цели на курса

1. Да запознае студентите с еволюцията на испанския език от перспективата на диахронната лингвистика: как в резултат на езиковата промяна на всички равнища латинският език, пренесен на Иберийския полуостров, се превръща в испански. 2. Да ги подготви да четат, разбират и анализират текстове от различни епохи, места, жанрове и стилове, като прилагат теоретичните си познания.Методи на оценяване

-Текущ контрол

-Изпит


Език на обучението

ИспанскиСъдържание на дисциплината

Субстратни езици на Иберийския полуостров преди романизацията. Вокална система на класическия и на народния латински език. Еволюция на вокалната система. Eволюция на испанския консонантизъм. Фонологични промени през Средновековието. Съществително име. Прилагателно име. Местоименна система. Значение на фонетичните и на аналогичните промени при глаголните форми. Развитие и класификация на наречията. Специфика на еволюцията на предлозите и съюзите. Понятие за изречение. Просто и сложно изречение: обща идея за еволюцията им в испански. Развитие на лексиката. Семантични промени: причини, типове и следствия.Препоръчана литература


M. Alonso, Evolución sintáctica del español. Madrid, 1962; M. Ariza, Manual de fonología histórica del español, MADRID, 1989; DCECH: Joan Corominas y José A. Pascual: Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 6 vols. (Madrid, 1987-1991); V. García de Diego, Gramática histórica española. Madrid, 1981; R. Lapesa, Estudios de morfosintaxias histórica del español, Madrid 2000; T. A. Lathrop, Curso de gramática histórica española. Barcelona, 1984; W. Meyer-Lübke, Romanisches Etymologischеs Wörterbuch
, Heidelberg, 19353; R. Menéndez Pidal, Manual de gramática histórica española. Madrid, 196813; R. Menéndez Pidal, Orígenes del español. Madrid, 1956; R. Penny, Gramática histórica del español, Barcelona: Ariel 2001; Real Academia Española: Banco de datos (CORDE) [en línea]: Corpus diacrónico del español ; V. Väänänen, Introducción al latín vulgar. Madrid, 1971.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница