Исторически факултетДата01.05.2018
Размер62.13 Kb.
#67554

Софийски университет "Св. Климент Охридски"


Исторически факултет

Катедра по История на България


К О Н С П Е К Т
за кандидат-докторантски изпит по История на българските земи ХV-ХVІІ век
Т е м и:

 1/ Историографски изследвания върху българската история в ранните векове на османското владичество, ХV-ХVІІ в.: проблеми, дискусии и перспективи.

2/ Последици от османското завоевание и налагането на османската власт в българските земи.

3/ Формиране на османската политическа система и нейното налагане и функциониране в Румелия. Развитие на локалното управление и самоуправителни институции на населението, ХV-ХVII в. Функционирането на османската правна система в провинцията.

4/ Развитие на османската военна организация през ХV-ХVII в. Категории население с военно-помощни задължения.

5/ Поселищна мрежа и развитие на комуникациите в българското пространство през ХV-ХVII в.

6/ Стопанска характеристика на аграрното производство в Късното средновековие в българските земи. Статут на селскостопанския производител (раята).

7/ Османската фискална система и принципи на развитието й през ХV-ХVII в. Данъкоплатците.

8/ Градовете в българските земи: демографска, стопанска, социална и урбанистична характеристика.

9/ Търговска дейност и търговска мрежа в българските земи през ХV-ХVII в. Международна търговия.

10/ Общество през ХV-ХVII: основни компоненти на микро и макро структурата (класи и съсловия, етно-религиозни, категории рая със специални задължения, съседско-териториални, производствени, семейно родствени общности).

11/ Православната църква и нейната организация през ХV-ХVII в. Културна и социално-организираща роля на църквата.

12/ Ислямът и процесите на ислямизация в българските земи през ХV-ХVII в.

13/ Българите и европейската политика през ХV-ХVII в. Българските политически акции и антиосмански въстания през ХV-ХVII в.

14/ Селската съпротива и хайдушкото движение в българските земи през ХV-ХVII в.

15/ Католическата пропаганда в българските земи и политическата дейност на българските католици през ХVII в.

16/ Общество и култура в българските земи през ХV-ХVII век. Основни прояви на християнската и мюсюлманска култура, характеристика на основните културни процеси. Творците на културата и водещи центрове. Културни контакти и влияния.

17/ Основни тенденции в развитието на българската книжнина през ХV-ХVII в. Жанрове, книжовни творби, книжовници и книжовни средища.

18/ Развитие на изкуството и архитектурата в Румелия през ХV-ХVII в.

      ЛИТЕРАТУРА

      I/ Общи съчинения:

      Гасратян, М., С. Орешкова, Ю. Петросян. Очерки истории Турции. Москва, 1983.

      Георгиева, Ц., Н. Генчев. История на България през ХV-ХIХ в. Изд. Анубис. С., 1999.

      Иречек, К. История на българите, с поправкии добавки от самия автор. С., 1978.

      История на България. Изд. на БАН. Т.4. С., 1983.

      История на Османската империя. Ред. Р. Мантран. С., 1999.

      II/ Извори:

      Герлах, С. Дневник на едно пътуване до османската порта в Цариград. Превод М. Киселинчева. С., 1976.

      Документи за католическата дейност в България през ХVII в. С., 1993.

      Евлия Челеби. Пътепис. Превод С. Димитров. С., 1972.

      Нешри, М. Огледало на света. Превод М. Калицин. С., 1987.

      Петканова-Тотева, Д. Народното четиво през ХVI-ХVIII в. С., 1993.

      Рико, П. Сегашното състояние на Османската империя и на гръцката църква ХVII в. Превод М. Киселинчева. С., 1988.

      Сааддедин. Корона на историята. Превод М. Калицин. С., 2000.

      Стара българска литература. Т. 1-5. С., 1982-1992.

      Турски извори за българската история. Т. 1-8. С., 196...

      Турски извори за историята на правото в българските земи. Състав.: Г. Гълъбов, Б. Цветкова. Т. 1-2. С., 1962, 1971.

      Христоматия по история на България. Състав.: Ц. Георгиева и Д. Цанев. Т. 3. С., 1982.

      Чужди пътеписи за Балканите. Т. 1- 8. Състав.: Б. Цветкова, П. Миятев, М. Йонов, М. Тодорова. С., 1974-1986.

      Цветкова, Б. Хайдутството в българските земи през ХV-ХVIII век. С., 1971.

      III/ Специализирани изследвания и сборници

      Антонов, А. Към въпроса за мензилите в българските земи през ХVІ-ХVІІІ в. – В: Studia in Honorem Prof. Verae Mutafcieva. С., 2001.

      България през ХV-ХVII в. Историографски изследвания. България ХV-ХIХ в. Т. 1. С., 1987.

      Българският 15-ти век. Изд. на НБКМ. С., 1993.

      Българският 16-ти век. Изд. на НБКМ. С., 1996.

      Българското общество ХV-ХVIII в. С., 1999.

      Вечева, Е. Търговията на Дубровник с българските земи ХVI-ХVII в. С., 1982.

      Георгиева, Ц. Антиосманската съпротива на българите през ХV-ХVII в. – ИПр., 1980, 3, 3-20.

      Георгиева Ц. Еничарите в българските земи. С., 1988.

      Георгиева, Ц. За произхода и социалната същност на чорбаджиите през ХVII в. – ГСУ-ИФ, Т. 68, 1974.

      Георгиева Ц. Някои главни последици от османското завоевание на българските земи. - В: Лекции за следдипломна квалификация. Т. 4. С., 1979, 213-238.

      Горгиева, Ц. Пространство и пространства на българите ХV-ХVII в. С., 1999.

      Градева, Р. За правните компетенции на кадийския съд. – ИПр., 1993, 2, 98-121.

      Димитров, С. Демографски отношения и проникването на исляма в Западните Родопи и долината на р. Места през ХV-ХVII в. - Родопски сборник, Т. 1. С., 1965, 65-111.

      Димитров, С. Занаяти и търговия в София през ХVIII в. - В: София през вековете. Т. 1, С., 1989.

      Димитров, С. [и др.] История на Добруджа. Т. 3. С., 1988.

      Димитров, С. Фетви за изкореняване на българската християнска мирогледна система сред помохамеданчените българи. - Векове, 1987, 2, 27-39.

      Динеков, П. Софийски книжовници през ХVI в. Поп Пейо. С., 1939.

      Желязкова, А. Разпространение на исляма в Западнобалканските земи под османска власт ХV-ХVIII в. С., 1990.

      Иванова, С. Арменци и аджем туджаари (За статуса на търговеца в Румелия през ХVІІ-ХVІІІ в. - BHR. Studia in Honorem Professoris Virginiae Paskaleva. 2006, 1-2, 274-303.

      Иванова, С. Данъчното облагане на населението в българските градове и формирането на неговите институции ХVII-ХVIII в. - ИДА, Т.65, 1993.

      Иванова, С. Институтът на колективната отговорност в българските градове през ХV-ХVIII в. – ИПр., 1990, 2.

      Иванова, С. Преди да се роди българският милет. – В: Държава и църква – църква и държава в българската история. Сб. по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия. С., 2006, 134-184.

      Иванова, С. Християнска и мюсюлманска благотворителност по българските земи в ХVI-ХVIII в. (документи, участници, институции).- В: Дарителство и взаимопомощ в българското общество през ХVIII-ХIХ в. Състав. П. Митев. C., 2003, 7-110.

      Из историята на търговията в българските земи през ХV-ХIХ в. С., 1978.

      Иналджък, Х. Епохата на султан Мехмед II Завоевателя. С., 2000.

      Иналджък, Х. Османската империя. Класическият период, 1300-1600. С., 2002.

      История на мюсюлманската култура по българските земи. Състав. Р. Градева. С., 2001.

      Йонов, М. Европа отново открива България. С., 1980.

      Кил, М. Изкуство и общество в България през турския период. С., 2002.

      Кийл, М. Хора и селища в България през османския период. С., 2005.

      Кратка история на българската архитектура. С., 1962.

      Манова, Д. Български стенописи от ХVI-ХVII в. С., 1985.

      Михнева, Р., Х. Матанов. От Галиполи до Лепанто. Балканите, Европа и османското нашествие. 1354-1571. С., 1988.

      Мутафчиева, В. Османска социално-икономическа история. С., 1993.

      Мюсюлманската култура по българските земи. Състав.: С. Иванова и Р. Градева. С., 1998.

      Османская империя. Государственная власть и социально политическая структура. Москва, 1990.

      Османская империя. Система государственного управления, социальные и этнорелигиозные проблемы. Москва, 1986.

      Панова, С. Българските търговци през ХVII в. С., 1980.

      Пенев, Б. История на новата българска литература. Т. 1. С., 1976.

      Петканова-Тотева, Д. Дамаскините в българската литература. С., 1965.

      Петканова, Д. История на старобългарската литература. С., 1996.

      Протич, А. Денационализиране и възраждане на нашето изкуство от 1393 до 1878 г. – В: България 1000 години. С., 1930.

      Първева, С. Поселщина мрежа и гъстота на населението в части на Северна България и подбалканските полета в края на ХVII и началото на ХVIII в. – ИПр., 1992, 8-9, 32-52.

      Радушев, Е. Помаците. Ч. 1-2. С., 2005.

Списаревска, Й. Чипровското въстание и европейския свят. С., 1988.

Стайнова, М. Османски изкуства на Балканите ХV-ХVIII в. С., 1995.

      Станимиров, С. Политическата дейност на българите католици през 30-те - 70-те години на ХVII в. Към историята на българската антиосманска съпротива. С., 1988.

      Тодоров, Н. Балканския град ХV-ХIХ в. С., 1972.

      Тодорова, М. Балканското семейство. Историческа демография на българското общество през османския период. С., 2002.

      Тодорова, О. Православната църква и българите през ХV-ХVIII в. С., 1997.

      Харбова, М. Градоустройство и архитектура по българските земи през ХV-ХVIII в. С., 1991.

      Цветкова, Б. Извънредни данъци и държавни повинности в българските земи под турска власт. С., 1958.

      Цветкова, Б. Паметна битка на народите. С., 1979.

      Цветкова, Б. Проучвания на градското стопанство през ХV-ХVI в. С., 1972.

      Gradeva, R. Rumeli under the Ottomans, 15th – 18th Centuries: Institutions and Communities. Istanbul, 2004.      Inalcik, H. Studies in Ottoman Social and Economic History. London, 1985.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница