История най-старото известно име на града ГерманеяДата01.05.2018
Размер165.95 Kb.
ИСТОРИЯ

Най-старото известно име на града Германея, който се е намирал на територията на днешния град Сапарева баня, е останало от времето на траките и е било свързано, както установяват езиковедите, с намиращите се тук горещи минерални извори. Те обясняват произхода на селищното име с езика на траките, според тях „германея“ означавало „гореща вода“. Други предполагат, че Герман е бил тракийски бог на топлината и привеждат примери от народната митология, където Герман е бог на светкавиците и гръмотевиците.


При археологически разкопки в района на Сапарева баня са открити много паметници от тракийската древност, които свидетелстват, че траките са оценили рано лечебните качества на бликащите тук минерални води и са ги използвали за лечебни цели.
Тракийското име на селището оцелява непроменено много векове. През III в. Германея е известна вече като град и става един от важните центрове на провинцията Вътрешна Дакия.
Османски период Още в началото на османското господство Германея, някогашният главен град на Средиземноморска Дакия, а през 1153 г. познат като “Великолепен град”, е превърнат в най-обикновено село от ориенталски тип. Подобно на византийците, около топлите минерални извори и студената вода се настаняват завоевателите. Местното население е изтласкано в безводния дол, където е сегашното Сапарево, което може би тогава получава името Българино. Районът е превърнат в селскостопански с направление овцевъдство, което обслужва нуждите на турската армия и градското турско население.

До учредяването на княжество България Сапарево и Баня са се водили като едно село, а след това Баня е преименувано в село Горна баня. До 1943 година името на селото е Горна баня.Със заповед № 168 на МС от 22 януари 1943 г. селото е преименувано в Сапарева баня. С Указ на МС № 317 от 13.12.1955 г. село Гюргево се присъединява към Сапарева баня. С Указ № 2932 от 27 септември 1983 г. на ДС, се създава Сапаревобанска селищна система.СОЦИАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОбщинаСапарева баня
Община Сапарева баня е разположена в Югозападна България на 750 м надморска височина, непосредствено под северните склонове на величествената Рила планина и заема североизточната част на Кюстендилска област, като граничи с общините Рила и Дупница. Общата територия е 180,8 кв. км, с население 9 хил. жители и включва пет селища: град Сапарева баня, селата Сапарево, Овчарци, Ресилово и курорта Паничище в най-красивата едноименна местност в Рила.

Освен с природните си забележителности Сапарева баня е прочута и със своите минерални извори. В града Сапарева баня извира най-горещата минерална вода в Европа 103 °С. Тук се намира и единственият по рода си на Балканския полуостров гейзер – забележителен природен феномен.

Транспортните връзки и географското разположение на общината са много благоприятни за развитието на туризма. Центърът на общината – град Сапарева баня, се намира на 60 км от областния град Кюстендил и на 70 км от столицата на България София, само на 15 км източно от град Дупница. До Сапарева баня и курорта Паничище се достига най-удобно по международното шосе Е-79.

В природния ландшафт на община Сапарева баня преобладаващ е планинският релеф, където се открояват стръмните склонове на Кабулския дял на Северозападна Рила с дълбоко врязаните долини на реките Джерман и Горица, както и циркусите на Седемте рилски езера.

Околностите предлагат редица маршрути за излети и екскурзии. В близост до курорта Паничище, разположен в северозападната част на Рила, се намира най-ниското и безотточно езеро на Рила, което също е природен феномен.

Паничище е изходен пункт на туристически маршрути към най-високата планина на Балканския полуостров – Рила. Особено интересна природна забележителност в района на общината е Овчарският водопад на река Горица. В района на Сапарева баня минава и европейският туристически маршрут Е-4. Цялата територия на общината попада в зоната на влияние на процесите на трансгранично сътрудничество с Република Гърция и Република Македония.

Община Сапарева баня предлага на вниманието на българските и чуждестранните инвеститори и потребители на природни ресурси, на любителите на природни забележителности и на чиста екологична среда богати възможности и избор в областта на отдиха и туризма, балнеотуризма, планинския, културния туризъм, екотуризма и зимните спортове.

Една трета от общината е включена в национален парк „Рила“.
Природа и климат
Община Сапарева баня обхваща част от северозападния дял на Рила, южните склонове на Верила и част от котловината Долно поле. Релефът º е разнообразен, включва равнинна част в котловината, част от долината на река Джерман, високи и стръмни склонове в Рила и ниски и заоблени върхове по Верила. Надморската височина варира от 600 до 2600 м, което е предпоставка за разнообразния физикогеографски облик с характерна флора и фауна.

Климатът е преходно-континентален. Състоянието на околната среда е много добро, което се дължи и на факта, че тук няма развита дейност за добив и преработка на рудни и нерудни изкопаеми. Няма също изградена промишленост, която с производствената си дейност да замърсява въздуха, водите и почвата. Това определя територията на община Сапарева баня като изключително чист в екологично отношение район и много подходящ за планински туризъм, летен и зимен отдих, с добра база и за упражняване на различни видове зимни спортове.Горско богатство,

флора и фауна
Географските, почвено-климатичните дадености, водните ресурси, свежият въздух и екологично чистата природна среда са създали уникално съчетание от благоприятни фактори за развитието на характерната за територията на общината флора и фауна

В горските площи преобладаващ е процентът на иглолистните гори. Доминират смърчът, елата, белият и черният бор, но има и дъб, и бук. Уникални за високопланинския район са клековите гори и сибирската хвойна под Рилските езера, както и бялата мура в резервата „Скакавица“. На територията на горскостопанския участък „Сапарева баня“ попада част от Народния парк „Рила“, където се намират резерватът „Скакавица“ и Седемте рилски езера, курортната местност Паничище и много природни забележителности.


За планинските участъци са характерни редки растителни видове, защитени от закона и включени в Червената книга на България и на Европа: рилско подрумче, жълта тиква, рилски ревен, златиста кандилка, българско омайниче, рилска иглика, кръглолистна росянка и др.
Фауната на територията на общината е изключително богата на бозайници, влечуги, птици, земноводни и водонаселяващи видове. Срещат се редки и защитени животни – балканска дива коза, вълк, мечка, златка, смок, алпийски тритон, скален орел, скалолазка, чучулига. Езерните и речните води се обитават от различни видове риби, включително планинска пъстърва.

Лечебните свойства

на минералните извори
Минералната вода в Сапарева баня спада към групата на специфичните. Характеризира се като хипертермална, слабоминерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна, натриева, флуорна, силициева и сулфидна.

Сапаревобанската минерална вода е бистра, безцветна, с мирис на сероводород. Температурата при нейния извор е 102 °С.

Курортните и лечебните заведения в Сапарева баня са профилирани и специализирани за лекуване на заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, поражения на централната нервна система, гинекологични заболявания, остри и хронични отравяния със соли на тежките метали, заболявания на кожата, на горните дихателни пътища и др. Лечебните свойства на бликащите при Сапарева баня минерални води са били познати на най-древните обитатели в този красив кът на България и те до голяма степен предопределят неговата богата и интересна история.

НАСЕЛЕНИЕ

Местоположението на община Сапарева баня до голяма степен определя малкия брой населени места и тяхното разположение в близост до общинския център. В общината има 4 населени места. Най-голямото е общинският център Сапарева баня с население 4 418 жители. Общият брой на населението е 8 557 жители за цялата община. Този брой остава относително стабилен през последните години, което прави общината едно от малкото изключения на фона на общо за сраната отрицателни демографски показатели.

Специфично за общината е относително равномерното разпределение на жителите в отделните населени места. Няма населени места с под 100 или под 500 жители. Населението и на трите населени места извън общинския център е над 1000 жители, което предполага развита социална инфраструктура, гарантирано здравно обслужване поради компактността и концентрация на учебни заведения, които да отговарят на нуждите на всички възрастови групи учащи се.

По данни, подадени от Общината разпределението на населението в населени места и по възрастови групи е както следва:
Населени места

Общо население

0- 18 г.

Жени от 18 до 57 г. и мъже от 18 до 62 г.

Жени над 57 г. и

мъже над 62 г.
Брой

Брой %

Брой %

Брой %

Сапарева баня

4 418

758 17,0 %

2 559 58%

1 101 25%

Овчарци

1 241

225 18,0 %

667 55 %

339 27%

Ресилово

1 331

210 15,8 %

715 53,7%

406 30,5%

Сапарево

1 567

222 14,0 %

782 50%

563 36%

Общо за общината

8 557

1415 16,5 %

4733 55, 3%

2 410 28,2%


КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
Град Сапарева баня
Праисторическото

поселение при Кременик


В местността Кременик се намира праисторическо селище, където са открити много археологически находки, доказващи, че там животът не е прекъсвал от ранния през средния и късния неолит.

Първите обитатели на праисторическото селище са дошли от долината на Струма и са носители на една от най-древните цивилизации в Европа. Те се установяват тук, привлечени от великолепните условия за живот, богатите на дивеч места, добре защитени и в непосредствена близост до изворна и течаща вода.

Култовите фигури и богатата колекция от идолна пластика от разкопките при Кременик разкриват много разпространения по нашите земи култ към плодородието, към богинята-майка, но и нови и малко познати страници от мирогледа на най-древните обитатели на територията на общината. Една цивилизация, която не е оставила свои писмени свидетелства, но затова пък – достатъчно материални следи, които говорят ясно за поминъка, стопанството, бита, светоусещането и художествения усет на нейните носители.
Тракийското селище

Германея
Най-старото известно име на града Германея, който се е намирал на територията на днешния град Сапарева баня, е останало от времето на траките и е било свързано, както установяват езиковедите, с намиращите се тук горещи минерални извори. Те обясняват произхода на селищното име с езика на траките, според тях „германея“ означавало „гореща вода“. Други предполагат, че Герман е бил тракийски бог на топлината и привеждат примери от народната митология, където Герман е бог на светкавиците и гръмотевиците.

При археологически разкопки в района на Сапарева баня са открити много паметници от тракийската древност, които свидетелстват, че траките са оценили рано лечебните качества на бликащите тук минерални води и са ги използвали за лечебни цели.

Тракийското име на селището оцелява непроменено много векове. През III в. Германея е известна вече като град и става един от важните центрове на провинцията Вътрешна Дакия.

Светилище на древни

божества лечители
В района на минералните извори, както доказват множеството археологически находки, в древността е имало светилище, издигнато в чест на Асклепий. То придобило много голяма популярност в древността поради лечебната сила на извиращите там минерални води, от които получавали изцеление или облекчение на болките си много хора. За неговата популярност в античния свят говорят и множеството надписи по култови предмети и оброчни плочки на различни божества с посвещения на Асклепий.

От античното светилище при Сапарева баня произхожда и една оброчна плочка на Трите нимфи. И трите богини са облечени в дълги двойно препасани хитони. Изображенията на Трите нимфи много често се срещат край минерални извори, усвоени от римляните и устроени като бани с лечебна цел за граждани и воини.Римски минерални бани
Множеството антични монети от римската епоха, намирани в района на град Сапарева баня, свидетелстват и за нещо повече от наличието на светилище на лечебните божества. Римляните много отрано са познавали лечебните свойства на минералните води и са ги използвали най-рационално. Още щом укрепили своята власт в Тракия, усвоили и минералните извори при Германея, каптирали ги и изградили там своеобразен санаториум за лекуване и оздравителноводни процедури на граждани, воини, военачалници, включително императори.


Средновековното селище при Сапарева баня
Селището, което съхранило името Германея, се е намирало също на територията на Сапарева баня около старата църква „Св. Никола“. През V в. градът пострадал силно от варварските нападения. По време на управлението на император Юстиниан I в началото на VIв. укрепителната система на Германея е подновена и усилена. Построява се и втора, долепена до първата, отбранителна стена.

Интересни сведения за този период на средновековната Германея се съдържат в съчинението на Прокопий Кесарийски „За строежите“. Когато император Юстиниан видял, че стените на Германея, както и тези на Сердика и Пауталия, са разрушени, той „ги направил здрави и непревземаеми за неприятелите“.

За отбелязване е, че византийският историк споменава възникналия някога като тракийско селище град Германея наравно с такива големи градове като Сердика, Пауталия и др. Прокопий добавя още, че император Юстиниан построил в обсега на Германея един нов кастел и възстановил други шест. Тези кастели са били изградени явно по височините в подножието на Рила и Верила като предохранителни крепости, които трябвало да гарантират сигурната защита на Германея, превърната отново в значим център.

Именно в Германея на територията на днешната Сапарева баня е бил роден тракиецът Велизарий, който едва 23-годишен става командир на погранична крепост, а на 25 години – голям пълководец, и достига най-високия пост във Византийската империя – магистър на войната по времето на император Юстиниан I. При археологически разкопки в Сапарева баня на територията на античната и ранносредновековната Германея са открити части от сгради с правоъгълни помещения и цветна мозайка от раннохристиянска базилика. Цветущият град бил разорен през VI в. по време на нашествията на славяните и на други народи и племена, които се спускали от север. Стените на средновековната Германея достигали на места дебелина до три и половина метра и били подсигурени с изпълнени с вода изкуствени ровове, но и те не устояли на много-бройните атаки. Градът бил превзет и опожарен.

След VII в. средновековното селище заедно с прилежащия му район попада в пределите на Първото българско царство и често става арена на битките между Византия и България. Германея се развива като важен стратегически град в западните предели на България, където Велбъжд се издига като духовен център към автокефалната Охридска архиепископия.

Средновековната Германея се споменава и по време на византийското владичество. В грамота на император Василий II се потвърждават правата, дадени на българските епископства от времето на българските царе Петър и Самуил.

Средновековната Германея безспорно е била процъфтяващ в стопанско отношение град, с развито лозарство, земеделие, занаяти и търговия, за което благоприятствала плодородната низина в полите на Рила, както и връзките с важни търговски пътища, от една страна – към Сердика, а от друга – към Егейския бряг. Сред изобилните природни богатства, които споменава Идриси, несъмнено са и топлите минерални води, чиито лечебни качества са били отдавна широко известни.

През 1205 г. при управлението на цар Калоян Германея е включена в пределите на Второто българско царство.

По време на османските завоевания при днешната Сапарева баня се е намирало едно от значимите селища и важна крепост между Кюстендил и Средец, където са станали ожесточени сражения между османските турци и българите.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Община Сапарева баня е разположена в Югозападна България на 750 м надморска височина, в Северозападна Рила в подножието на планината, обща територия — 180.88 кв. км, от която 51 % е горска територия. Лесистостта на територията е значително по-висока от средната за страната – 33,7 %. Защитените територии включват: част от Национален Парк «Рила», който е с площ 3682,7 ха, където попада природната забележителност водопад «Горица» и резервата Скакавица, природният феномен водопад Скакавица .

Маршрутът до водопад Горица стартира от с. Овчарци, центъра на селото, автомобилен път води до горният му край. Изходен пукт към водопада са двете тепавици построени на река Горица и екопътеката, която ни отвежда за около 25 минути до водопада Горица.

Водопадът Горица е един от седемте Овчаренски водопада, намиращи се в северното подножие на Рила планина на 900 м надморска височина и е най-ниско разположеният водопад в РИЛА планина, близо до село Овчарци. Водите му падат от 39 метра височина.

Маршрутът до водапад Скакавица стартира от с. Паничище, по автомобилен път до м. Зелени преслап до входа на Национален парк Рила. От там по маркирана туристическа пътека през м. Лападеца стигаме да х. Скакавица и до природния феномен водопад Скакавица.

Водопад Скакавица е с височина на водния пад 70 м, на 1750 м надморска височина, което го определя като един от най-високо разположените водопади в България. Великолепна местност, във високата част в Рила - планина. Водопадът Скакавица се образува от падането на речните води от скални откоси, които пресичат коритото на река Скакавица. Река Скакавица, както повечето реки в Рила, събира води от преспите и топящия се сняг от Кабулския дял на Рила планина. Освен водопада по течението на реката са намира и едноименното езеро Скакавица с площ 11 декара. Водопада отстои на около 1 км от езерото по поречието на река Скакавица.

Резерватът „Скакавица“
Великолепна местност по долината на река Джерман, в която се намират редки растения, вековни гори, природни феномени – водопади и др., и богата на дивеч – сърни, мечки, диви кози, глигани. На 28 март 1968 г. е обявена за резерват. Той обхваща местността Скакавица и Мала Скакавица от местността Зелени Преслап до водопада Скакавица, а на югозапад стига до високопланинското пасбище в района на изворите на р. Горица. Разположен изцяло във високата част на Джерманската долина в Рила, резерватът има и сега непроменена природна среда, защото там не е разрешена каквато и да е стопанска дейност, която би нарушила естествения характер на природата.

Селско стопанство


Земеделие

От цялата територия на общината 41 121 дка. (или 22,7%) са частна собственост, заета от ниви, трайни насаждения, ливади, мери и пасища и др.

Държавна собственост са 126 387 дка. или 69,9 % от територията на общината. Това са земите на държавния горски фонд, държавния поземлен фонд, реките, каналите, пътищата, летище и др.

Растениевъдство

Свързано е с отглеждането на следните земеделски култури: зърнено–хлебни (пшеница, ръж), зърнено–фуражни (ечемик и овес), фуражни, технически (тютюн), зеленчуци (домати и зелен пипер), картофи и овощни насаждения.Животновъдство


Полупланинският и планински характер на територията на общината, възможността за производство на груби и зърнени фуражи, както и съществуващите мери и пасища (особено алпийските) позволяват развитието на животновъдство и най-вече на смесено направление в говедовъдството – за мляко и месо, както и развитие на овцевъдството в направление месо и вълна. Обширните високопланински пасища дават възможност за лагеруване на животните през летния сезон. Съществуващите условия позволяват отглеждането на около 1300 говеда и на около 7000 овце.

Инфраструктура


Пътна мрежа и услуги

Община Сапарева баня е разположена на територия от 180,8 кв.км, представляваща 5,93 % от територията на Кюстендилска област ( 3 051 кв.км.), докато общинските пътища и тези от републиканската мрежа представляват около 3,04 % от общата дължина на пътната мрежа на територията на административната област (1216км).

Основната пътна артерия, която преминава през територията на община Сапарева баня е път ІІ-62 Дупница –Самоков. Той пресича общината и осъществява връзка с общинския център чрез четвъртокласен път с дължина 3км. Останалите пътища са от общинско значение и са определени като четвъртокласни. Най-важният от тях е гр.Сапарева баня – Паничище. Другият път със значение за развитието на общината е този свързващ гр.Сапарева баня с две от населените места в общината – с.Овчарци и с.Ресилово.

Общата дължина на общинската пътна мрежа е 57 км., от които второкласен път с дължина 15 км, четвъртокласни пътища с дължина 22 км., и местни пътища с обща дължина от 20 км. Път ІІ-62 като част от републиканската пътна мрежа е в добро състояние и осигурява необходимите характеристики за бързо и безопасно пътуване.

Уличната мрежа в населените места е с обща дължина от 97,5 км., и не е в добро състояние, част от улиците не са асфалтирани и благоустроени.

Общината посредством път ІІ-62 има директна връзка с международен път Е-79 при гр.Дупница, който е част от международен коридор №4. Това улеснява достъпа до общината, както и осигурява надеждна връзка по направлението София – Кулата.

Транспортното обслужване е организирано много добре като са ракрити редица транспортни линии които осигуряват редовно и качествено превозване за населението от общината към областния център, столичния град и съседните по-големи градове.

Маршрутни таксита осигуряват връзката Сапарева баня-к.с.Паничище.


Водоснабдяване и канализация

Всички селища в община Сапарева баня са водоснабдени, като водоснабдяването на населените места от общината се осигурява чрез водохващания от минаващите през територията й реки Скакавица, Валявица, Черни Искър, Горица и Фудиня, както и изворите “Лаго”, “Извора” и “Белите ели”.

Общата дължина на външната водопроводната мрежа е 44 км.ЕТ "Мидима"
производство на дамска конфекция


"Сибимод" ООД
производство на дамска и мъжка конфекция


"Мура" ООД
дървопреработване


"Голяш - фарма" ООД
ветеринарно медицински препарати


Сима" ООД
строителна механизация и транспортни "услуги


СД" Кацарски и сие -Мада"
строителна механизация и транспортни услуги


"Строител - Маргин" ООД
строителство


ЕТ"Калин Гелев"
транспортни услуги с микробуси до 18 места


ЕТ" Васил Маргин Зорница"
Основна дейност - транспортни услуги с микрубуси до 15 места.


СД" Кибела"
Основна дейност - транспортни услуги с микрубуси до 18 места


“ГЕРМАНЕЯ – ТРАНС 2005” ООД гр. Сапарева баня

Основна дейност - транспортни услугиФИРМИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ЕТ “Никола Динев-Рила Тур”
“Германея” ООД – гр.Сапарева баня
“ЮКОН-София” ООД – гр.София
“ЛУЧ-91” ООД

гр.София
„Димитър Делийски–Дими”,ЕООД


“ШУМАНОВ” ЕООД
ЕТ „Крум Крумов 2009” - гр.Сапарева баня
Каталог: images -> stories -> za oblasta
stories -> За медитацията ошо въведение
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г
za oblasta -> Информационен профил на община бобов дол местоположение
za oblasta -> Инвестиционен профил на община кюстендил


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница