Исус Христос е Изцелителят в къпалнята на ИзцелениетоДата15.10.2018
Размер47 Kb.
#87672
ТипГлава

Йоан 5
ГЛАВА 5

Исус Христос е Изцелителят в къпалнята на Изцелението
1 Подир това имаше юдейски празник, и Исус влезе в Ерусалим.
“подир това” Гр. мета (3326 GSN) таута (5023 GSN): след това, подир това. Тази фраза е използвана 15 пъти от Йоан в Евангелието и Откровение, и само 8 пъти от другаде в Новия Завет от Лука, Павел и Петър. Това показва, че Йоан е много по-точен в хронологията на описаните от него събития.

“празник” Това бе вторият празник,който Исус посети в ерусалим (Йн.2:13-23).
2 А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намира къпалня, наречена по еврейски Витесда, която има пет предверия.
“овчата порта” Вж. Приложение #10.

“къпалня” Гр. колумбейтра (GSN 2861): плувен басейн, мяско за гмуркане. Само 5 пъти в Н.З., използвана само от Йоан (Йн. 5:2, 4, 7; 9:7, 11). Още само една къпалне, къпалнята в Силоам е спомената в Н.З. (Йн. 9:7, 11) (Вж. Предговор, Автро (2)).

“пет предверия” които символизират Петокнижието и закона на Мойсей. Числото пет в Н.З. също символизира благодат. Картината описана от Йоан показва безсилието на Мойсеевия закон и силата на Исусовата благодат.
3 В тях лежаха множество болни, слепи, куци и изсъхнали, [които чакаха да се раздвижи водата.
“болни” Това бяха буквално физически болни, а не духовно болни, както някои твърдят.
4 Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата оздравяваше от каквато и болест да беше болен].
"ангел" Второто от три споменаване на ангели в Йоан (1:51; 5:4; 20:12).
5 И там имаше един човек болен от тридесет и осем години.
“тридесет и осем години” бяха и причината поради която Исус се насочи именно към него (5:6). Исус можеше да изцели всички, но Той не искаше да парадира със Божията сила пред събралито се множество, нито да всява безредици в съботата (5:16).
6 Исус, като го видя да лежи, и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: Искаш ли да оздравееш?
“узна” В оригиналния Грьцки, тази дума е в минало време, показвайки че Исус свръхестествено знаеше за болеста му. Интересен е още факта, че този човек беше в това състояние още преди раждането на Исус.

“Искаш ли” Въпросът на Исус не беше: “Спасен ли си ?“ или “Вярваш ли, че мога ?” или “Сигурен ли си дали това е Божията воля ?” Исус беше видял дългогодишното страдание на болния човек, и беше готов да му даде това което той беше искал в продължение на толкова много години.
7 Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене.“Господине” Вж. Господине (4:11).

“нямам човек” Вж. Узна (5:6).
8 Исус му казва: Стани, дигни постелката и си ходи.
“Стани” Не нужно да имаш човек, ако сам Исус е при тебе. Просто направи това, което Той казва и бъди изцелен.

“ходи” Ставането не бе достатъчно, но изцеленият трябваше и да ходи.
9 И на часа човекът оздравя, дигна постелката си, и започна да ходи. А тоя ден беше събота.
“начаса” Чудото бе моментално.

“оздравя” Това е третото чудо записано от Йоан.
10 Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е, и не ти е позволено да дигнеш постелката си.
“събота” Според Еврейската традиция, в съботата не бе позволено да се работи. Техния гняв доказва, че изцелението е работа.
11 Но той им отговори: Онзи, Който ме изцели, Той ми рече: Дигни постелката си и ходи? 12 Попитаха го: Кой човек ти рече: Дигни постелката си и ходи?
“Кой човек” Юдеите искаха да разберат кое бе човекът, тъй като според техните традиции, той трябваше да бъде убит с камъни.
13 А изцеленият не знаеше Кой е; защото Исус беше се изплъзнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място.
“изплъзна” Гр. екнеуо (GSN 1593): да избягам да се изплъзна. исус не искаше да влиза в стълкновения с религиозните водачи, които вече знаеха за случилото се (5:10). Това бе и още една причина да изцели повече хора.
14 По-после Исус го намери в храма и му рече: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо.“храма” Второто от пет посещения на Исус в храма записани от Йоан (Вж. Храма (18:20)).

“не съгрешавай” Фразата : не съгрешавай, е използвана два пъти в Евангелието от Йоан (5:14; 8:11) (Вж. Греха (1:29)).

“вече” Съвсем логично от думите на Исус, е да предположим, че грехът е причина на болестта.
15 Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, Който го изцели.

16 И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота.
“събота” Това не беше единственият път, когато Исус изцели в събота (9:14; Мт. 12:10-14; Мк. 1:21-27; 3:1-6; Лк. 6:6-11; 13:10-16; 14:1-5;). Много преди това, обаче, Бог беше говорил, че не благовоили в непаведните съботи и ще ги прекрати ( Ис. 1:13; Ос. 2:11).
17 А Исус им отговори: Отец Ми работи до сега, и Аз работя.“Ми” Исус не каза “Отец Ви” или “Оте Ни.” Тойне смяташе своите опоненти за Бижии деца, понеже те не Го приемаха (1:12).
18 Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.
“равен” 5 неща в които Исус е равен на Бога:

1. дела (5:19);

2. възкресение (5:21, 28, 29: 11:41-44);

3. съд (5:22, 27; 3:17; 8:11)

4. почит (5:23);

5. на живот (5:26; 1:4).19 Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши.
“Истина, истина” Вж. Приложение #3.

“от само Себе Си” Исус бе Единородният Син на Бога, но въпреки това, Той се покоряваше, като вършеше смао това, което виждаше Отец да върши. Всеки Христяниин, като Божиие дете, остава в Божия план, когато спре да върши неща от себе си, а върши само това, което Бог върши.
20 Защото Отец люби Сина, и Му показва все що върши сам; ще Му показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие. 21 Понеже, както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява, тия които иска.
“възкресява” (GSN 1453): да вдигна, да събудя някого, който е заспал. “Вдигам” е остаряла форма за използвана като израз за събуждане и в Българския език с повелително наклонение, “вдигни”.

“съживява” (GSN 2227): да съживя, да направя някого вече мъртъв да живее.
22 Защото, нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички.
“съди” Бог наистина ще съди света чрез Исус (12:48; ДА 17:31). Времето на съда, обаче, не беше при Първото идване на Христос, а ще бъде при Неговото Второ Пришествие (Йн. 3:17; 8:11).
23 за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил.
“почитат” Исус беше част от Троицата, равен на Отец и Святия Дух, следователно, Той заслужаваше същата почит както и Те.
24 Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.
“слуша” Тук “слуша” носи идеята на подчинение (Вж. Слуша (6:60)).

“има” (GSN 2192): има. Тук глаголът е в сегашно врем, показвайки, че всеки вярващ вече има вечния живот (6:47).

“вечен живот” Всички вярващи имат вечен живот. (Вж. Вечен (3:14)).

“няма” Вярата ни освобождава от съда, и ни дава свободен вход във вечния живот, без да преминаваме през съд.

“от смъртта” духовната смърт.
25 Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят ще живеят.
“мъртвите” това са духовно мъртви, на които се дава вечен живот (Мт. 8:22; Еф. 2:1-9; 1 Тим. 5:6).
26 Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си; 27 и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син. 28 Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му,
“Недейте” Не само, че Исус дава живот на духовнио-мъртвите, но и ще възкресява мъртвите тялом.

“чуят” ßвно е, че тук Исус вече говори за телесно-мъртвите, а не за духовно-мъртвите за които Той говори в 5:25. Това са телата на онези, които са вече починали. Става ясно, че в състояние на смърт, отдлеяне на духа от тялото, мъртвите (техните духове), имат възможност да чуват. Не може да се определли дали те чуват всичко, но със сигурност те могад да чуват Божият глас (5:28, 29; Дан. 12:2) (Вж. Слуша (6:60)).
29 и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
“добро” Праведните (добритве) мъртви.

“зло” Неправдбните (злите) мъртви. те ще бъдат възкресени след Миленума, т.е. 1, 000 г. след възкресението на праведните (Дан. 12:2; Откр. 14:9-11; 20:4-6, 11-15; 21:8; 22:15).

30 Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил. 31 Ако свидетелствувам Аз за Себе Си; свидетелството Ми не е истинно. 32 Друг има, Който свидетелствува за Мене; и зная, че свидетелството, което Той дава за Мене е истинно.“Друг” Другият, Свидетелят на Исус е Отец (7:28; 8:26; Мт. 3:17; 17:5).
33 Вие пратихте до Иоана; и той засвидетелствува за истината. 34 (Обаче свидетелството, което Аз приемам, не е от човека; но казвам това за да се спасите вие).
“спасите” Исус не вярваше, че религиозните Евреи беха спасени (Вж. Ми (5:17))
35 Той беше светилото, което гореше и светеше; и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене. 36 Но Аз имам свидетелство по-голямо от Иоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил. 37 И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелствува за Мене. Нито гласа сте Му чули някога, нито образа сте Му видели.
“чули” Тук Исус не говори само за факта, че те не са чули гласа на Бога, като бащите им, а и за това, че те не се подчиняват на Божия глас (Вж. Слуша 5:24), нито пък го приемат (Вж. Чул (6:45)) (Вж. Чуят (5:26), Слуша (6:60)).

“образ”  (GSN 1491): форма, фигура, физическа външност. Тоеа доказва, че Отец има фигура.
38 И нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате Този, когото Той е пратил. 39 Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене,
“свидетелстват” Това е четвъртият свидетел, който Исус посочва: (1) Аз (5:31), (2) Йоан (5:33-35), (3) Отец (5:36-38), (4) Писанията (5:39).
40 и пак не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.
“дойдете” (GSN): . Идването при Исус носи живот.
41 От човеци слава не приемам; 42 но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога. 43 Аз дойдох в името на Отца Си, и не Ме приемате; ако дойде друг в свое име, него ще приемете.“друг” Идващият Антихрист, когото Евреите ще приемат за Месиая, и ще с когото те ще сключат седем-годишен завет (Дан. 7:24; 8:9, 23-24; 9:27; 11:35-45; Мт. 24:15; 2 Сол. 2:1-12; 1 Йн. 2:18; Откр. 13).
44 Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог. 45 Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява– Моисей, на когото вие се облагате. 46 Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за мене писа.
“писа” Бит. 3:15; 12:3; 17:18; Вт. 18:18, 19.
47 Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи?
“писания” Тук Христос говори за Петокнижието, като по този начин потвърждава истинносттта на целия С.З., което е прието и от Ранната Църква (2 Пет. 2 Тим. 3:15, 16).
Каталог: bible -> library -> docs -> John
docs -> Д-р. Джордж Д. Ворис разработка на посланието към евреите
docs -> Д-р. Джордж Д. Ворис разработка на посланието към евреите
docs -> Печата 7ма глава обяснение 8ма глава започва с 7ят печат мълчание буквално
docs -> Д-р. Джордж Д. Ворис разработка на посланието към евреите
docs -> Несмислени лекомислещи, които не разсъждавата
docs -> Д-р. Джордж Д. Ворис разработка на посланието към евреите
docs -> Декларация на вярата
John -> Исус Христос е Хлябът на Живота
John -> Гр. (gsn 27) възлюбения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница