{itre}Комисия по промишленост, изследвания и енергетикастраница1/12
Дата05.03.2018
Размер1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{ITRE}Комисия по промишленост, изследвания и енергетика


<RefProc>2013/2177RefProc><RefTypeProc>(INI)RefTypeProc>

{25/11/2013}25.11.2013

ИЗМЕНЕНИЯ

1 - 183

Проектодоклад

Андраш Дюрк

(PE521.512v01-00)

План за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа

(COM(2013)0407 – 2013/2177(INI))


AM_Com_NonLegReport

Изменение 1


Роджър ХелмърПредложение за резолюция

Позоваване 5

Предложение за резолюция

Изменение

като взе предвид съобщението на Комисията от 27 март 2013 г., озаглавено „Зелена книга относно рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката“ (COM(2013)0169),

заличава се

Or. {EN}enИзменение 2

Хосефа Андрес БареаПредложение за резолюция

Позоваване в преамбюла на акта 19а (ново)

Предложение за резолюция

Изменение
като взе предвид проучването на „Еврофонд“ относно организациите на социалните партньори в стоманодобивната промишленост,

Or. {ES}esИзменение 3

Бернд Лангеembers>Предложение за резолюция

Съображение Aа (ново)

Предложение за резолюция

Изменение
Aa. като има предвид, че европейските сектори на въгледобива и стоманодобива са от съществено историческо значение за европейската интеграция и че представляват основата на създаването на добавена стойност за сектора на промишлеността в Европа;

Or. {DE}deИзменение 4

Хосефа Андрес БареаПредложение за резолюция

Съображение Б

Предложение за резолюция

Изменение

Б. като има предвид, че европейската стоманодобивна промишленост е вторият по големина производител на стомана в света и е от стратегическо значение за няколко значими европейски отрасъла като наземен и морски транспорт, строителство, енергетика и отбрана;

Б. като има предвид, че европейската стоманодобивна промишленост е вторият по големина производител на стомана в света и е от стратегическо значение за няколко значими европейски отрасъла като наземен и морски транспорт, строителство, машинно оборудване, битови електроуреди, енергетика и отбрана;

Or. {ES}esИзменение <NumAm>5

Адам ГерекПредложение за резолюция

Съображение В

Предложение за резолюция

Изменение

В. като има предвид, че стоманата ще остане ключов материал за промишлените вериги за създаване на стойност в Европа и че следователно от интерес за ЕС е да поддържа вътрешното производство;

В. като има предвид, че стоманата, благодарение на нейната издържливост и гъвкавост, е ключов строителен материал при производството на полуготови изделия, като например стоманени профили, включително пръти, тел, дебели и тънки листа, и по-специално, дълбоко изтегляни листове за автомобилния сектор; следователно от интерес за ЕС е да поддържа вътрешното производство;

Or. {PL}plИзменение 6

Андраш ДюркПредложение за резолюция

Съображение В

Предложение за резолюция

Изменение

В. като има предвид, че стоманата ще остане ключов материал за промишлените вериги за създаване на стойност в Европа и че следователно от интерес за ЕС е да поддържа вътрешното производство;

В. като има предвид, че се очаква световното търсене на стомана да се увеличи в дългосрочен план и че стоманата ще остане ключов материал за промишлените вериги за създаване на стойност в Европа и че следователно от интерес за ЕС е да поддържа вътрешното производство;

Or. {EN}enИзменение 7

Силвия-Адриана ЦикъуПредложение за резолюция

Съображение Вa (ново)

Предложение за резолюция

Изменение
Ва. като има предвид, че Европейският съюз следва да насърчава политика за развитие на промишленото производство във всички държави членки, с цел да се запазят работните места в рамките на ЕС и да се гарантира, че сегашният дял от 15,2 % от БВП ще се повиши до най-малко 20 % към 2020 г.;

Or. {RO}roИзменение 8

Владко Тодоров ПанайотовПредложение за резолюция

Съображение Г

Предложение за резолюция

Изменение

Г. като има предвид, че стоманодобивната промишленост на ЕС е важен работодател, който създава 350 000 преки работни места и други няколко милиона в свързани промишлености;

Г. като има предвид, че стоманодобивната промишленост на ЕС е важен работодател, който създава 350 000 преки работни места и други няколко милиона в свързани промишлености, включително по веригата на доставки за рециклиране;

Or. {EN}enИзменение 9

Хосефа Андрес БареаПредложение за резолюция

Съображение Га (ново)

Предложение за резолюция

Изменение
Га. като има предвид, че промишлените отношения в стоманодобивния сектор са добре организирани, което се изразява във високата степен на синдикализъм, сериозно присъствие на работодателските организации, които освен това са и много компактни, както и във високата степен на покритие на колективното договаряне;

Or. {ES}esИзменение 10

Жаки ЕненПредложение за резолюция

Съображение Га (ново)

Предложение за резолюция

Изменение
Га. като има предвид, че социалните движения и стачките навсякъде в Европа свидетелстват за мобилизирането на заетите в промишлеността и за тяхната решимост да запазят работните си места и стоманодобивния отрасъл;

Or. {FR}frИзменение 11

Райнхард Бютикофер

{Greens/EFA}от името на групата Verts/ALEПредложение за резолюция

Съображение Е – уводна част

Предложение за резолюция

Изменение

Е. като има предвид, че въпреки водещите позиции на европейската стоманодобивна промишленост по отношение на научноизследователската и развойна дейност (НИРД), ниското екологично въздействие и ефективността на ресурсите, неговата глобална ефективност е изложена на риск в резултат от няколко фактора:

Е. като има предвид, че въпреки непрекъснатите усилия на европейската стоманодобивна промишленост по отношение на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) и предприеманите от нея мерки за ефективността на ресурсите, нейната глобална ефективност е изложена на риск в резултат от няколко фактора:

Or. {EN}enИзменение 12

Жаки Енен

-By>

Предложение за резолюция

Съображение Е – точка 1

Предложение за резолюция

Изменение

  • като има предвид, че търсенето на стомана е намаляло значително поради финансовата и икономическата криза, и по-специално поради плановете за строги икономии, които създадоха порочен кръг, като по този начин лишиха домакинствата и предприятията от средствата, необходими за осигуряване на достатъчно търсене;

Or. {FR}frИзменение 13

Райнхард Бютикофер

{Greens/EFA}от името на групата Verts/ALEПредложение за резолюция

Съображение Е – точка 1

Предложение за резолюция

Изменение

  • търсенето на стомана е намаляло значително поради финансовата и икономическата криза;

  • търсенето на стомана е намаляло значително поради, наред с другото, финансовата и икономическата криза, а също и структурните промени в някои отрасли, използващи стомана;

Or. {EN}enИзменение 14

Райнхард Бютикофер

{Greens/EFA}от името на групата Verts/ALEПредложение за резолюция

Съображение Е – точка 1а (нова)

Предложение за резолюция

Изменение
  • финансовите, промишлените и търговските стратегии, следвани от главните участници в сектора на стоманодобивната промишленост, които водят до концентрация и финансиализация на сектора;

Or. {EN}enИзменение 15

Жаки Енен

>

Предложение за резолюция

Съображение Е – точка 2

Предложение за резолюция

Изменение

  • оперативните разходи са изключително високи в сравнение с тези, наблюдавани при конкуренцията;

заличава се

Or. {FR}frИзменение 16

Райнхард Бютикофер

{Greens/EFA}от името на групата Verts/ALEПредложение за резолюция

Съображение Е – точка 2

Предложение за резолюция

Изменение

  • оперативните разходи са изключително високи в сравнение с тези, наблюдавани при конкуренцията;

  • оперативните разходи са високи в сравнение с тези, наблюдавани при конкуренцията;

Or. {EN}enКаталог: RegData -> commissions -> itre -> amendments -> 2013
commissions -> Съобщение за членовете на еп
commissions -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) №223/2009 относно европейската статистика (com
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
commissions -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции
amendments -> Европейски парламент


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница