IV. Мониторинг на водите Повърхностни водистраница1/14
Дата28.02.2018
Размер3.1 Mb.
#60305
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Проект за план за управление на

Западнобеломорски район за басейново управление

IV. Мониторинг на водите
1.Повърхностни води
1.1. Мониторингови програми за повърхностни води – контролен и оперативен мониторинг.


   1. Контролен мониторинг:

Дизайнът на програмата за контролен мониторинг на повърхностни води на БД ЗБР – Благоевград е съобразен с изискванията на т 1.3.1. на Приложение V на ЕРДВ. Основната цел на програмата за контролен мониторинг е да осигурява подробни и детайлни обобщения на екологичното и химическо състояние на водните тела от различните типове, като определи базовата линия на състоянието за различните типове и осигури възможност за класификацията на водните обекти в пет класа в съответствие с нормативните определения.

В изпълнение на тази цел програмата за контролен мониторинг е насочен към онези водни тела, които, съгласно първоначалната оценка на риска са определени, като водни тела “не в риск” (в много добро или добро състояние) и водни тела за които няма достатъчно информация (с цел допълване на данните от мониторинга за определяне и оценка на състоянието им). Контролният мониторинг следва да осигури достатъчна информация за цялостна оценка на статуса на тези водни тела, като при изпълнението на тази задача, при избора на пунктовете в програмата за контролен мониторинг на БД ЗБР – Благоевград са спазвани следните принципи:


  • За всеки тип водно тяло за всяко поречие в района на басейново управление в програмата за контролен мониторинг е включен най-малко по един мониторингов пункт;

  • Мониторинговите пунктове са така подбрани че да дават информация както за водни тела от конкретният тип намиращи се в референтни или близки до референтните условия (където това е възможно) така и за слабо повлияни от антропогенна дейност водни тела;

  • Мониторинговите пунктове представителни за референтните или най-близки до референтните условия на конкретният тип (където това е била целта) дават представа за състоянието на неповлияните водни тела от този тип;

  • Мониторинговите пунктове отчитащи антропогенното въздействие върху даден тип са избрани така че въздействието да е представително за преобладаващият брой случай на повлияни водни тела от този тип;

  • Контролният мониторинг за стоящи води включва само пунктове на естествени езера (за които се определя екологичен статус и следва да се залагат цели за постигане на екологично състояние);

Изпълнението на гореописаните принципи до голяма степен гарантира изпълнението на изискването на ЕРДВ към контролният мониторинг за района на БД ЗБР, а именно да обхваща достатъчен брой повърхностни водни тела с оглед получаването на изчерпателна и достоверна информация за цялостното състояние на повърхностните води в рамките на речния басейн.


Критерии за избор на пунктове за контролен мониторинг:

Избора на мониторинговите пунктове за програмата за контролен мониторинг на повърхностните води на БД ЗБР - Благоевград е съобразен с изискванията на Приложение V на ЕРДВ, както са отчетени и специфичните особености на район за басейново управление. Характера и значимостта на антропогенните дейности, влияещи върху състоянието на водите, също е отчетен. Най-общо при подбора на пунктовете, където следва да се извършва контролен мониторинг, са използвани са следните критерии:  • Значимост – мониторинговите пунктове са характерни и значими. Това са места, в които наблюдаваните реки имат големи водосбори и многогодишните колебания във водния отток като правило са несъществени, което предполага една не повлияна от случайни и еднократни въздействия стабилност на отделните качествени показатели на състоянието на водите.

  • Представителност – поради големият брой високопланински езера в района на БД ЗБР (над 180) и същественото влияние което оказват върху водните екосистеми, четири от тях са включени в програмите за контролен мониторинг. Въпреки че площта на всяко от тях е по-малка от 0,5 кв.км., като цяло високопланинските езера са представителни за района, съхраняват значителни обеми вода и до голяма степен формират облика му;

  • Поради специфика на района на БД ЗБР (водосбора на река Места се споделя между две страни, а водосбора на река Струма се споделя от четири страни) в програмата за контролен мониторинг са включени и шест пункта при които значими водни количества пресичат държавната граница;

Изпълнението на гореописаните принципи и критерии при съставянето на програмата за контролен мониторинг гарантират коректното определяне на базова линия за екологичен статус на водните тела, хидроморфологични влияния, както и по отношение на натоварването с приоритетни и специфични вещества.
Времева рамка за изпълнение на програмата за контролен мониторинг:

Контролният мониторинг се провежда в продължение най-малко на една година в рамките на периода, за който се отнася съответния План за управление на речните басейни, като би следвало резултатите от мониторинга да се преразглеждат и използват в комбинация с процедурата за оценка на въздействията, описана в Приложение II на ЕРДВ за определяне изискванията на програмите за мониторинг в текущия и следващите планове за управление на речни басейни. За района на БД ЗБР – Благоевград, програмата за контролен мониторинг се изпълнява поетапно в периода 2007 – 2009 г., като резултатите от него трябва да бъдат получени преди влизане в сила на първия План за управление на речните басейни през декември 2009 г., и те ще подпомогнат оптимизирането на програмите за оперативен мониторинг в процеса на управление.


Контролен мониторинг - общ брой на мониторинговите пунктове за повърхностни води – категория “реки” и честота на мониториране за всеки елемент за качество. Списък на приоритетните вещества и специфични замърсители, които се мониторират.
Таблица 4.1. Честота и параметри на контролния мониторинг в БД ЗБР – Благоевград.Категория

Река

Езеро

Бр. пунктове

Честота

Бр. пунктове

Честота
Биологични елементи за качество*
1

Фитопланктон

-

-

5

2

2

Макрофити

27

1

5

1

3

Фитобентос

27

1

5

1

4

Дънни безгръбначни

27

1

5

1

5

Риби

27

1

5

1
Физикохимични елементи за качествоI група

127

4

5

4

2

Температура

27

4

5

4

3

Неразтворени вещества

27

4

5

4

4

Прозрачност (Диск на Секки)

-

-

5

4

5

Хлорофил А

-

-

5

4

6

Електропроводимост

27

4

5

4

7

Разтворен О2

27

4

5

4

8

Наситеност с О2

27

4

5

4

9

БПК 5

27

4

5

4

10

ХПК

27

4

5

4

11

Азот-амониев - N - NH4

27

4

5

4

12

Азот нитратен - N- NO3

27

4

5

4

13

Азот нитритен - N- NO2

27

4

5

4

14

Ортофосфати - P- PO4

27

4

5

4

15

Хлориди

27

4

5

4

16

Сулфати

27

4

5

4
II група

1

Азот общ

27

4

5

4

2

Фосфор общ

27

4

5

4

3

Калций

27

4

5

4

4

Магнезий

27

4

5

4

5

Обща твърдост

27

4

5

4

6

Желязо общо

27

4

5

4

7

Манган

27

4

5

4

8

Калциево карбонатна твърдост

27

4

5

4

9

Сероводород

27

4

5

4

10

Общ органичен въглерод

27

4

5

4
 • Приоритетни вещества **

1

Alachlor

10

12

-

-

2

Anthracene

5

12

-

-

3

Atrazine

9

12

-

-

4

Benzene

5

12

-

-

5

Brominated diphenylethers

5

12

-

-

6

Cadmium and its compounds

9

12

-

-

7

C10-13-chloroalkanes

5

12

-

-

8

Chlorfenvinphos

5

12

-

-

9

Chlorpyrifos

10

12

-

-

10

1,2-Dichloroethane

5

12

-

-

11

Dichloromethane

5

12

-

-

12

Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)

5

12

-

-

13

Diuron

5

12

-

-

14

Endosulfan

5

12

-

-

14.1

(alpha-endosulfan)

15

Fluoranthene

5

12

-

-

16

Hexachlorobenzene

5

12

-

-

17

Hexachlorobutadiene

5

12

-

-

18

Hexachlorocyclohexane

5

12

-

-

18.1

(gamma-isomer, Lindane)

19

Isoproturon

5

12

-

-

20

Lead and its compounds

9

12

-

-

21

Mercury and its compounds

8

12

-

-

22

Naphthalene

5

12

-

-

23

Nickel and its compounds

9

12

-

-

24

Nonylphenols

5

12

-

-

24.1

(4-(para)-nonylphenol)

25

Octylphenols

5

12

-

-

25.1

(para-tert-octylphenol)

26

Pentachlorobenzene

5

12

-

-

27

Pentachlorophenol

5

12

-

-

28

Polyaromatic hydrocarbons

6

12

-

-

28.1

(Benzo(a)pyrene)

28.2

(Benzo(b)fluoroanthene)

28.3

(Benzo(g,h,i)perylene)

28.4

(Benzo(k)fluoroanthene)

28.5

(Indeno(1,2,3-cd)pyrene)

29

Simazine

5

12

-

-

30

Tributyltin compounds

5

12

-

-

30.1

(Tributyltin-cation)

31

Trichlorobenzenes

5

12

-

-

31.1

(1,2,4-Trichlorobenzene)

32

Trichloromethane (Chloroform)

5

12

-

-

33

Trifluralin

7

12

-

-I група - Органични вещества

1

Феноли

7

4

-

-

2

Нефтопродукти

7

4

-

-
II група - Тежки метали и металоиди

1

Цинк

7

4

-

-

2

Мед

7

4

-

-

3

Хром 6 валентен

7

4

-

-

4

Хром 3 валентен

7

4

-

-

5

Арсен

7

4

-

-

6

Уран (естествен)

3

4

-

-

7

Радий

3

4

-

-

8

Обща β радиоактивност

3

4

-

-
III група - Други

1

СПАВ анионактивни

8

4

-

-

2

Цианиди

8

4

-

-
Хидроморфологични елементи за качество****

1

 • Непрекъснатост на реката

27

1

-

-

2

 • Хидрологичен режим

27

12

5

12

3

 • Морфологични условия

27

1

5

1

Каталог: webdav -> CircaBC -> env -> wfd -> Library -> framework directive -> implementation documents 1 -> information consultation -> bulgaria -> rbd-west aegean
rbd-west aegean -> І. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление
rbd-west aegean -> Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управление
rbd-west aegean -> Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управление
env -> Executive Summary – Cement and Lime
env -> Изложение 1 Въведение
rbd-west aegean -> Програма от мерки Законова рамка и съдържание на раздела


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница