Iv. Образци на документи, съдържащи се в първоначалната оферта Опис на документитестраница1/15
Дата07.11.2018
Размер1.86 Mb.
#104566
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
РАЗДЕЛ IV. Образци на документи, съдържащи се в първоначалната оферта

Опис на документите

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на инсталационни материали, лампи и осветителни тела

Съдържание

Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)

1

2

3

техническо предложение, съдържащо:

1.

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал).
2.

декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).
3.

документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).
Ценово предложение


Дата: ................. Подпис и печат: ..........................................

............................................................................(име и фамилия)

............................................................................(длъжност на представляващия участника)

До

МЕР Стара Загора

гр. Стара Загора 6000

бул. „Св. Отец Паисий”, №89

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Доставка на инсталационни материали, лампи и осветителни тела”

от .......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ............................................................................................,

(улица, град, община)

............................................................................................................................................................,

представлявано от ...........................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти ......................................................................

.............................................................................................................................................................,

адрес за кореспонденция .................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.............................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)
Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

IBAN: .......................................................................................;

BIC:...........................................................................................;Титуляр на сметката:...............................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:
І. Относно сроковете за изпълнение на услугата, предлагаме:
1. Срок за изпълнение на поръчката: …………………. календарни дни (не повече от 45 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.
2. Гаранционен срок …………………… месеца, (не по – малък от 12 месеца), считано от датата на приемо – предавателния протокол за извършена доставка.
Предлаганите от нас инсталационни материали, лампи и осветителни тела по предмета на поръчката са подробно описани в таблица №1, относно произход /фирма, държава/ и съответните стандарти, на които отговарят.

Таблица 1Описание на изделието

Предложение на участника

Производител /фирма, държава/

стандарт
материали от Таблица 1 - Завод заявител 04001

БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН 4x18W2

ЛАМПА ОСВ 220V/100W/нажежаема жичка/E273

ЛАМПА ОСВ 220V/15W/енергоспест/E274

ЛАМПА ОСВ 220V/18W/луминисцентна/2PIN5

ЛАМПА ОСВ 220V/18W/луминисцентна/G136

ЛАМПА ОСВ 220V/18W/луминисцентна/T87

ЛАМПА ОСВ 220V/25W/нажежаема жичка/E148

ЛАМПА ОСВ 220V/36W/луминисцентна/2PIN9

ЛАМПА ОСВ 220V/36W/луминисцентна/G1310

ЛАМПА ОСВ 220V/60W/нажежаема жичка/E2711

ТЯЛО ОСВ LED панел/светодиодна/ 1 лампа, 45W, 600mm x 600mm, 4000K12

ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/2 лампи 36W13

ТЯЛО ОСВ прожектор /светодиодна/ 50W14

УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18W15

УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36W16

УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/40W17

ЩЕПСЕЛ монофазен/16A/до 250 V18

ЩЕПСЕЛ трифазен/25A/до 400 V19

КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА за гипскартон20

ЛАМПА ОСВ 12V/20W/халогенна/GU5.321

ФАСУНГА ринг/пластмаса/GU1022

ЛАМПА ОСВ 220V/светодиодна/G9, LED 3W23

ЛАМПА ОСВ 220V/светодиодна/GU10, LED 5W24

ЛАМПА ОСВ 220V/14W/луминисцентна/T5, 4000K25

ЛАМПА ОСВ 220V/26W/луминисцентна/G24, 2 пина26

ЛАМПА ОСВ 220V/18W/луминисцентна/G24, 2 пина27

ЛАМПА ОСВ 220V/ енергоспест 105W /E27


материали от Таблица 1 - Завод заявител 04011

лампа осветителна 220V 11W енергоспестяваща с цокъл Е272

лампа осветителна 220V 14W енергоспестяваща с цокъл Е273

лампа осветителна 220V 14W луминисцентна с цокъл G54

лампа осветителна 220V 15W енергоспестяваща с цокъл Е275

лампа осветителна 220V 18W луминисцентно с цокъл G136

лампа осветителна 220V 20W енергоспестяваща с цокъл Е277

лампа осветителна 220V 25W луминисцентно с цокъл 2G118

лампа осветителна 220V 250W натриева с цокъл Е409

лампа осветителна 220V 36W луминисцентно с цокъл G1310

лампа осветителна 220V 60W нажежаема жичка с цокъл Е2711

ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО, тип апартаментно за открит монтаж за 8 бр. предпазители12

ТЯЛО ОСВ луминисцентно за 2 бр лампи 60 см 18W за 220V AC и DC13

запалително устройство за луминисцентна лампа 18 W СТАРТЕР ТИП S1014

запалително устройство за луминисцентна лампа 18 W СТАРТЕР ТИП тип електронeн за 220VDC15

запалително устройство за луминисцентна лампа 18 W СТАРТЕР ТИП тип електронeн за 220VAC16

запалително устройство за луминисцентна лампа 22 W СТАРТЕР ТИП S217

запалително устройство за луминисцентна лампа 36 W - СТАРТЕР ТИП S1018

запалително устройство за луминисцентна лампа 36 W СТАРТЕР ТИП електронен за 220VDC19

запалително устройство за луминисцентна лампа 36 W СТАРТЕР ТИП електронен за 220VDC20

запалително устройство за луминисцентна лампа 36 W СТАРТЕР ТИП S2


материали от Таблица 1 - Завод заявител 04021

БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН за осв. тяло 4x18W2

ДРОСЕЛ ЛАМПА живачна/125W3

ДРОСЕЛ ЛАМПА живачна/250W4

ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/18W5

ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/36W6

ДРОСЕЛ ЛАМПА натриева/70W7

КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен8

КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/обикновен9

КОНТАКТ ИНСТ на DIN шина/монофазен/16A/ до 250V10

КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16A/ до 250V11

КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/25A/ до 250V12

КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/25A/до 400 V13

КОНТАКТ ИНСТ подвижни/монофазен/16A/ до 250V14

КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16A/до 250 V15

КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА разклонителна16

ЛАМПА ОСВ 220V/11W/енергоспест/E2717

ЛАМПА ОСВ 220V/11W/енергоспест/G2318

ЛАМПА ОСВ 220V/светодиодна/E27 Ъгъл на светене - 360о; Цветна темп. - 4200К; 12W19

ЛАМПА ОСВ 220V/125W/живачна/E2720

ЛАМПА ОСВ 220V/18W/енергоспест/E2721

ЛАМПА ОСВ 220VW/луминисцентна/G1322

ЛАМПА ОСВ 220W/20V/енергоспест/E27, Спираловидна /къса колкото лампа с нажежаема жичка Е27, за монтаж в аплик с малък стъклен глобус23

ЛАМПА ОСВ 220V/250W/живачна/E4024

ЛАМПА ОСВ 220V/V250W/халогенна/R7s-11825

ЛАМПА ОСВ 220V/28W/халогенна/E2726

ЛАМПА ОСВ 220v/32W/енергоспест/E2727

ЛАМПА ОСВ 220V/36W/луминисцентна/G1328

ЛАМПА ОСВ 220V/36W/светодиодна/E27 Ъгъл на светене >2000; Цветна темп. - 4000÷4200К; от 30÷40W29

ЛАМПА ОСВ 220V/55W/луминисцентна/2G1130

ЛАМПА ОСВ 220V/60W/нажежаема жичка/E2731

ЛАМПА ОСВ 220V/70W/натриева/E2732

ЛАМПА ОСВ 220V/75W/нажежаема жичка/E2733

ЛАМПА ПРЕНОСИМА подвижна, със защитен корпус, LED, min. 15 W, подвижен гумиран кабел min. 15 м34

ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО Метално, за улични лампи, с два щуцера PG9, степен на защита IР 65 и монтажни планки за закрепване в/у плоча, с възможност за монтаж на DIN шина в него35

ТЯЛО ОСВ аплик/светодиодна/1, за външен монтаж, ф 300мм, Е27, 60W36

ТЯЛО ОСВ взривозащитено  зонa 1, 2, 21 и 22 /луминисцентна лампа /1 лампа BL-L 36W37

ТЯЛО ОСВ влагозащитено/нажежаема жичка/1 лампа - Аплик за баня с кръгъл балон Ф150, бяло стъкло, Е27, 60W38

ТЯЛО ОСВ влагозащитено/нажежаема жичка/1 лампа - Аплик за баня с кръгъл балон Ф150, бяло стъкло, Е27, 60W, под 45о39

ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/1 лампа За открит монтаж цокъл Т5, 21W40

ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/2 лампи за открит монтаж 2х36W41

ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/4 лампи За открит монтаж 4х18W42

ТЯЛО ОСВ парково/енергоспестяваща/1 лампа тяло тип "балон", 1бр. Лампа, Е27, 60W43

ТЯЛО ОСВ парково/живачна/1 лампа 125W44

ТЯЛО ОСВ парково/натриева/1 лампа кръгло парково, за монтаж на стълб, ф.400мм 70w45

ТЯЛО ОСВ прожектор/LED/1 лампа за външен монтаж с:
* Размери 290х240х170
* Експлоатация /до 100 000 часа/
* Цвят 6000К /бяла светлина - код 860/
* Тип LED Диод Epistar
* ЕНЕРГИЕН КЛАС - А
* Консумация - 50kWh/1000h
* Работно напрежение 220 Волта46

ТЯЛО ОСВ прожектор/халогенна/1 лампа За външен монтаж, 1 бр. Халогенна лампа R7s-118, 250W47

УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18W48

УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/22W49

УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36W S-1050

УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36W S-251

УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/70W S-1052

УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО Na/70W53

ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V гумирани54

ЩЕПСЕЛ трифазен/25/до 400 V гумирани55

ЛАМПА ОСВ 220V/58W/луминисцентна/G13
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница