Іv. Образци на документи за участие в процедурата образец №1 До д-р инж. Любомир Пашовстраница1/2
Дата21.06.2018
Размер0.53 Mb.
ТипГлава
  1   2
ГЛАВА ІV.
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

До

д-р инж. Любомир Пашов

Директор на дирекция УТКСЕ на община Шумен,

упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП,

съгласно Заповед № РД 25-2031/23.10.2012 г.ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН”

Административни сведения:


Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) 

Седалище:

 –  пощенски код, населено място:

 

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

 –  пощенски код, населено място:

 

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1. ……...................................................

2. ……...................................................Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................

Уважаеми д-р инж. Любомир Пашов,

 1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН”, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

 2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

 3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

 4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

 5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:
№ по ред

Подизпълнител

избройте наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН на подизпълнителите

Видове работи, които ще изпълнява

посочете видовете дейности

Дял от стойността на обществената поръчка в %

посочете дела на участие на всеки подизпълнител

1.


2.


3.

 1. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ……..... календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (с изключение на обстоятелството по т.и 5 от ЗОП, б. „е”) и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;

б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП.

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................


ОБРАЗЕЦ №2
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за обстоятелства по чл. 47, ал. 1

(с изключение на обстоятелството по т. 1, б. „е” от ЗОП) и ал. 5 от ЗОП

и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП
1. Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................(длъжност)

на Участник: ……………………………..………………………………………………………….;


2. Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................(длъжност)

на Участник: ……………………………..………………………………………………………….;


3. Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................(длъжност)

на Участник: ……………………………..………………………………………………………….;


4. ……………………….

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН”Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

ж) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2. Представляваният от мен участник:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

г) не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. Декларираните от мен обстоятелства по т. 1 – 4 от настоящата декларация не са налице спрямо мен в държавата, в която съм установен.


Информация за посочените по-горе обстоятелства се съдържа в следните публични регистри: ............................................................. .
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията в един екземпляр се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са: 1. роднини по права линия без ограничения;

 2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

 3. роднини по сватовство – до втора степен включително;

 4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

 5. съдружници;

 6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

 7. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел „А”.

Лице по чл. 21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол, или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените.

Лице по чл. 22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава дялове, или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител

Подписаният: …………………………………………………………………...........................(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:


 1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

 2. Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................


Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Невярното се зачертава.

ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител

Подписаният: …………………………………………………………………...........................(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………,в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:


 1. Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………………………………….. .

 2. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ….., Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................


Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 8, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

ОБРАЗЕЦ №5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........................(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН”


Д Е К Л А Р И Р А М:
Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................


ОБРАЗЕЦ №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: …………………………………………………………………...........................(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................(длъжност)

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ………………………………………….......(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ...........................................................(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН”.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2;

5. Представляваният от мен подизпълнител:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

6. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

7. Представляваният от мен подизпълнител не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................


ОБРАЗЕЦ №7
Д Е К Л А Р А Ц И Я
съдържаща списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, извършено през последните пет години,

съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………...........................(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН”
ДЕКЛАРИРАМ:
През предходните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката:Година

по редОбекти

(кратко описание)

Възложител

период на изпълнение

Стойност

200… г.

1.


Всичко за 200… г.
20…. г.

3.


Всичко за 20…. г.
20…. г.

n

n+1


Всичко за 20…. г.

Общо за периодаИзвестна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................


ОБРАЗЕЦ №8


Каталог: zop
zop -> Европейски фонд за регионално развитие
zop -> За удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, а
zop -> СВ. Климент Охридски
zop -> Становище за осъществен предварителен контрол
zop -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
zop -> Доставка на оборудване и канцеларски материали за административни цели за офиса на звено за изпълнение на проект: 51011116-23-65 „интегриран воден цикъл за град шумен – ІІ етап”
zop -> Декларация по чл. 47, ал. 9 от зоп
zop -> За възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на чл. 14, Ал. 3, т. 2 От закона за обществените поръчки, с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница