IV. образци на документи за участиеДата25.07.2016
Размер262.2 Kb.
IV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 1. Списък с документите представен от участника – Образец № 1

 2. Представяне на участника – Образец № 2

 3. Декларация по чл. чл. 47, ал. 1, т. 1 без б.“е“ и ал. 5 от ЗОП – Образец № 3

 4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - Образец № 4

 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – Образец № 5

 6. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки - Образец № 6

 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 7

 8. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- Образец № 8

 9. Декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 9

 10. Списък на услугите по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Образец № 10

 11. Техническо предложение за организация на охраната, схема на охраната и режим на сменност по чл.101в, ал. 2 от ЗОП – Образец № 11

 12. Ценово предложение, съгласно чл.101в, ал. 3 от ЗОП - Образец № 12


Образец № 1

До

НЦОЗА

гр. СОФИЯ

буЛ. “Акад. ИВан гешов” № 15
списък на документите

Представени от участника

................................................................................................................................................, ……….

със седалище и адрес гр. .................................................., ул. ....................................., № ...... единен идентификационен номер:........................................., тел. ..............................., факс ................................, e-mail.........................................., представлявано от .................................., в качеството му на .................................................................................., за участие в обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”

Вид на документа

Страница/и № ...Дата …………2015 година Подпис, печат ____________________________

Декларатор
____________________________________ Име и Фамилия

Образец № 2
До

НЦОЗА

гр. СОФИЯ

буЛ. “Акад. ИВан гешов” № 15

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичането на 60 календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Доказателствата за техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката са оформени съгласно документацията за участие и са посочени в списъка на документите в офертата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора за възлагане на обществената поръчка настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и Възложителя.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще изпълним предмета й в съответствие с изискванията, заложени от Възложителя в техническата спецификация на поръчката.

Заявяваме, че при предложените от нас условия, описани в техническото ни предложение и при цената, която сме предложили в нашето ценово предложение, сме включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката, в описания вид и обхват.

Заявяваме, че сме запознати с критерия за оценка на офертите “най-ниска цена” общо за 3 (три) поста.

Приемаме всички изисквания на Възложителя за изпълнение на настоящата поръчка и във връзка с разплащанията и финансовите въпроси Ви предоставяме следните данни, които да бъдат използвани, ако поръчката бъде възложена на нас:IBAN
BIC
Банка:
Град/клон/офис
Титуляр на сметкатаДекларираме, че при изпълнение на поръчката ще използваме/няма да използваме (вярното се подчертава) подизпълнител/и.В случай че по предходното изречение е декларирано използването на подизпълнители – участникът представя изискуемите се относно тях идентификационни данни, видове работи, декларация за липса на обстоятелствата по 47, ал. 1, т.1 без б. „е“ и ал. 5 от ЗОП.

При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (вярно се подчертава) следните подизпълнители:

1.......................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %).

Идентификационни данни на участник/съответно – за лице, включено в, обединение - участник, което не е юридическо лице/Име/фирма на участника

Посочете наименованието на участника

ЕИК/Булстат/др. идентификация
Седалище и адрес по регистрация на ЮЛ или постоянен адрес на ФЛ

Посочете улица, град, пощенски код, държава

Точен адрес за кореспонденция

Посочете улица, град, пощенски код, държава

Законен представител на участника

Посочете име, фамилия и длъжност

Лице за контакти за процедурата

Посочете име, фамилия и длъжност/пълномощно

Телефонен номер

Посочете код на населеното място и телефонен номер

Факс номер

Посочете код на населеното място и номер на факс

Електронен адрес

Посочете точен адрес на електронна поща

Интернет адрес


Важно!

При участие на обединение, което не е юридическо лице, се прилага общо представяне на участника с посочени идентификационни данни и за всяко едно лице, включено в обединението.

Когато участник – юридическо лице/едноличен търговец не е вписан в публичен регистър, от който могат достоверно да се извлекат данни относно правния му статут, същият представя и копие на документ за регистрацията си.

Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.

Дата …………2015 година Подпис, печат ____________________________

Декларатор
____________________________________ Име и Фамилия


Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т.1 без б. „е“ и ал. 5 от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………..............................................................(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………………………….(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за (ненужното се зачертава):

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4. Горепосочените обстоятелства могат да бъдат потвърдени от информацията в следния публичен регистър ............. /посочва се от декларатора/ или от следния орган ................... /посочва се от декларатора/, който е компетентен да предоставя информация за тях служебно на Възложителя.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.
Дата …………2015 година Подпис, печат ____________________________

Декларатор
____________________________________

Име и Фамилия

Пояснение: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато участникът е чуждестранно лице, декларацията се представя в официален превод съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП.

Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор
Долуподписаният /ата/ ..........................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ...............................,

от ......................................., с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................,

област ........................., ул. ....................................................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., в качеството си на ...............................................................................................................................(длъжност)

на ..........................................................................................................................................................,(наименованието на участника)

участник в обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

съм запознат с условията на проекта на договор в настоящата процедура и ги приемам без възражения.Дата …………2015 година Подпис, печат ____________________________

Декларатор
____________________________________

Име и Фамилия
Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
Долуподписаният/ата: .........................................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ..............................., от ......................................., с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, област ........................., ул. ....................................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., в качеството си на ....................................................................................................................................(длъжност) на .............................................................................................................................................................,(наименованието на участника)

участник в обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.

2. За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, а именно: не е външен експерт, участвал в разработване на документацията и не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с външен експерт, участвал в разработване на документацията.

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Пояснение: При участници – обединения, които не са юридически лица, декларацията се представя за обединението-участник, а не за всяко от лицата, включени в него.

Дата …………2015 година Подпис, печат ____________________________

Декларатор
______________________________

Име и Фамилия

Образец № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/ ..............................................................................................................(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ..............................., от ......................................., с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община................................, област ........................., ул. ....................................................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., в качеството си на ...............................................................................................................................(длъжност)

на ..........................................................................................................................................................,(наименованието на участника)

участник в обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Участникът ...........................................................................................................................................................................

(посочете името/фирмата на участника),

когото представлявам:


1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители /подчертава се вярното/;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:..........................................................................................................,(изписват се имената/фирмите на подизпълнителите)

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата …………2015 година Подпис, печат ____________________________

Декларатор
____________________________________ Име и Фамилия

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител


 1. Идентификационни данни на подизпълнител

Име/фирма на участника

Посочете наименованието на участника

ЕИК/Булстат/др. идентификация
Седалище и адрес по регистрация на ЮЛ или постоянен адрес на ФЛ

Посочете улица, град, пощенски код, държава

Точен адрес за кореспонденция

Посочете улица, град, пощенски код, държава

Законен представител на участника

Посочете име, фамилия и длъжност

Лице за контакти за процедурата

Посочете име, фамилия и длъжност/пълномощно

Телефонен номер

Посочете код на населеното място и телефонен номер

Факс номер

Посочете код на населеното място и номер на факс

Електронен адрес

Посочете точен адрес на електронна поща

Интернет адрес
Банкови реквизити

Банка:

Банков клон:

BIC:

IBAN:


(Когато подизпълнител – юридическо лице/едноличен търговец не е вписан в публичен регистър, от който могат достоверно да се извлекат данни относно правния му статут, същият представя и копие на документ за регистрацията си).

(Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени).
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
Долуподписаният /ата/ ..............................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ..............................., от ......................................., с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, област ........................., ул. ....................................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., в качеството си на .......................................................................................................................................................................(длъжност на представляващия подизпълнителя)

на .................................................................................................................................................................,(посочва се фирмата и вида търговец/обединение)

със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………………..

………………..……………………………………………………………………………………………………..
Подизпълнител в обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Съгласието на представляваното от мен дружество да участва като подизпълнител на ................................................................................... за участие в обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: “Услуги по комплексно почистване – ежедневно и седмично на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов" № 15 и допълнителни дейности по почистване, относими към предмета на поръчката.“

2. Видовете работи от предмета на настоящата поръчка, които ще бъдат изпълнени от нас са, както следва:Вид работа, която ще бъде предложена

Дял на предложената работа в % от стойността на обществената поръчка


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.Дата …………2015 година Подпис, печат ____________________________

Декларатор
____________________________________ Име и Фамилия

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /ата/ ..............................................................................................................(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ..............................., от ......................................., с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община................................, област ........................., ул. ....................................................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., в качеството си на .........................................................................................................................................................

(длъжност)

на ............................................................................................................................................................(наименованието на участника)
участник в обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен дружество е / не е (подчертава се вярното) регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно ………………………………………………….

2. Представляваното от мен дружество е / не е (подчертава се вярното) свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно ……………………..………….

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ……. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата …………2015 година Подпис, печат ____________________________

Декларатор
____________________________________

Име и Фамилия
В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Образец № 9
Д Е К Л А Р А Ц И Я

За оглед на обекта

Долуподписаният/ та:………………………………………..……………………………………...,(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ……………… от МВР – гр. ………………(дата на издаване) (място на издаване)

с адрес: ……………………………………………………………………………………………………….,(постоянен адрес)

представляващ………………………………………………………………………………………………..,(наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ)

в качеството си на …………………………… със седалище ……………………………………………...(длъжност)

……………………………., адрес на управление:. …………………………………………………...……,


тел./факс ………………………………………… ЕИК ………………………………………………………,

участник в обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният (ото) от мен участник: ……………………………………………………......
.............................................................................................................................................................................

(посочете фирмата, която представлявате)
e извършил оглед на обекта по обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”
Дата …………2015 година Подпис, печат ____________________________

Декларатор
____________________________________ Име и Фамилия

Образец № 10

СПИСЪК по чл. 51, ал.1, т. 1 от ЗОП
Долуподписаният/-ната/ .........................................................................................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., ЕИК/ БУЛСТАТ/ друга идентифицираща информация1 …………….., със седалище и адрес на управление....................................................................................... – участник в обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”

Заявяваме, че през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, както следва:Реф. №


Предмет на

изпълнената услуга и кратко описание


Стойност/цена (без ДДС) на изпълнената услуга


Крайна дата на изпълнение на услугата

Получател на услугата
В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП:

1........................................................................................................................................... (посочва се към кой референтен номер от списъка-таблица се отнася представеното доказателство)

2...........................................................................................................................................

(посочва се към кой референтен номер от списъка-таблица се отнася представеното доказателство)

3..............................................................................................................................................

(посочва се към кой референтен номер от списъка-таблица се отнася представеното доказателство)

Дата …………2015 година Подпис, печат ____________________________

Декларатор
____________________________________ Име и Фамилия

Пояснение: Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е юридическо лице, данните, посочени в таблицата се представят съгласно условията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Образец № 11

ДО

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

ГР. СОФИЯ

БУЛ. „АКАД. ИВАН ЕВСТ. ГЕШОВ” № 15
Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА, СХЕМА НА ОХРАНАТА И РЕЖИМ НА СМЕННОСТ
за участие в обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”

От ................................................................................................................................................,

със седалище и адрес гр. .................................................., ул. ....................................., № ...... единен идентификационен номер:........................................., тел. ..............................., факс ................................, e-mail.........................................., представлявано от .................................., в качеството му на ..................................................................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация на поръчка.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.
ПАРАМЕТРИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО НИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА, СХЕМА НА ОХРАНАТА И РЕЖИМ НА СМЕННОСТ, СА СЛЕДНИТЕ:

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Подаването на настоящото техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

С подаване на настоящото техническо предложение, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ………………. дни, ( не по-малко от 60 дни), считано от крайния срок за получаване на офертите, като за същия период ще остане обвързващо за нас.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Дата …………2015 година Подпис, печат ____________________________

Декларатор

_______________

Име и Фамилия

Образец № 12

ДО

НЦОЗА

ГР. СОФИЯ

БУЛ. „АКАД. ИВАН ЕВСТ. ГЕШОВ” № 15


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка, обявена по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата”

От ................................................................................................................................................................,

със седалище и адрес гр. .................................................., ул. ....................................., № ...... единен идентификационен номер:........................................., тел. ..............................., факс ................................, e-mail.........................................., представлявано от .................................., в качеството му на ..................................................................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда определен в глава осма „а“ от ЗОП, чрез публикуване на Публична поканата с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата“, сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя и техническото ни предложение.

За изпълнение на обществената поръчка представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. Цената за отделните постове:

1. Пост № 1 - Сграден комплекс “Център по хигиена”- централен вход, гр. София – 1 (един) охранителен пост в часовия интервал от 00.00 до 24.00 часа в работни, почивни и празнични дни

………………/……………………………..лева/ лв., без включено ДДС или ………….. /……………………. лева / лв., с включено ДДС.2. Пост № 2 - Бариера - транспортен вход на сграден комплекс “Център по хигиена – 1 (един) охранителен пост в часовия интервал от 07:00 до 19:00 часа в работни дни

………………/……………………………..лева/ лв., без включено ДДС или ………….. /……………………. лева / лв., с включено ДДС.3. Пост № 3 - Бариера на терен за престой на МПС пред сграден комплекс “Център по хигиена – 1 (един) охранителен пост в часовия интервал от 07:00 до 19:00 часа в работни дни

………………/……………………………..лева/ лв., без включено ДДС или ………….. /……………………. лева / лв., с включено ДДС.II. Обща месечна цена за изпълнение на поръчката /за 3 (три) поста/:

………………/……………………………..лева/ лв., без включено ДДС или ………….. /……………………. лева / лв., с включено ДДС.

Декларирам, че в предложените цени сме включили всички разходи, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с условията от документацията за участие.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността му, без ДДС.Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на ……………….. (не по-малко от 60 дни) календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата …………2015 година Подпис, печат ____________________________

Декларатор
_______________

Име и Фамилия

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

1


Каталог: files -> targove
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
targove -> Доц. Хр. Грива /директор на нцоза/ техническа спецификация на поръчката
targove -> Образец №5 До нцоза
targove -> Утвърдил: доц. Хр. Грива /директор на нцоза/ техническа спецификация на поръчката
targove -> Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница