Ивайло Михайлов Митев, гр. СофияДата01.02.2018
Размер358.22 Kb.

за преценяване необходимостта от ОВОСотносно инвестиционно предложение за:

„Цех за обработка на орехи“
в ПИ 007057, мeстността “Велчова черника“, землището на
с. Ветрен дол, общ. Септември

от
Ивайло Михайлов Митев, гр. СофияИ н ф о р м а ц и я
Ивайло Михайлов Митев, гр. София

за преценяване необходимостта от ОВОС
 1. Информация за контакт с възложителя

Ивайло Михайлов Митев от гр. София

Пълен пощенски адрес: гр. София, ЖК “Разсадник Коньовица“, бл. 87, вх. В, ет.11, ап. 48

Гражданство на възложителя – българско

Лице за контакти – Генка Горчева, гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, ет. 4, тел. 034/40-55-51
 1. Характеристика на инвестиционното предложение

2.1. Резюме на предложението

Инвестицонното предложение (ИП) на възложителя Ивайло Михайлов Митев от гр. София е за проектиране, изграждане и експлоатация на „Цех за обработка на орехи“ в ПИ 007057 с площ 7,498 дка, м. “Велчова черника“, землището на с. Ветрен дол, общ. Септември.

Целта на ИП е да се промени предназначението на земята и да се изгради цех за съхранение, обработка и опаковане на орехови ядки и плодове (арония).

Проектирането, изграждането и експлоатацията на ИП ще осигурява най-благоприятни условия за упражняване на предвижданите производствени и търговски дейности, пожарна безопасност, охрана на обекта, ефективно използване на наличния терен и инфраструктура.

Достъпът до имота е от съществуващ ведомствен път ПИ 000411, чрез преместване на напоителен канал ПИ 000409, свързващ обекта с републикански път II84 Пазарджик–Велинград. Водо- и електрозахранването ще се осъществи от наличните в района В и К и ел. мрежи. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат в изгребна (септична), водоплътна яма.

Ще се предвидят всички необходими основни и обслужващи сгради с помещения - с квадратура, обзавеждане и оборудване, осигуряващи нормалното функциониране на обекта.

Цехът ще представлява промишлено хале от стоманобетонова конструкция и термопанели със застроена площ около 4000 м2. Капацитетът на цеха ще бъде обработване на около 1-2 тона орехови плодове за час. Извличането на ореховото олио ще се извършва от специализирана преса с капацитет около 150 кг на час - ще се получава 70 до 75 л олио, което ще се използва в хранителната промишленост и при производството на козметични продукти, поради богатото съдържание на витамин Е.

Пресата за изцеждане на сок от арония ще бъде с производителност 1–1.5 тона/час.

За бутилирането на сока от арония и орехово олио се предвижда поточна линия с капацитет 500 литра на час.

Бутилираните орехово олио и чисто изцеден сок от арония (без добавки на подсладители) ще се подготвят за експедиция в търговските обекти.

От технологичния процес при обработката на суровините ще бъдат генерирани предимно растителни отпадъци, част от които ще се използват за производство на пелети за огрев, а останалата част ще се компостира и след разграждане ще се употребява като биологичен тор в ореховите насаждения в съседство на имота.

За строителните и битови отпадъци се предвижда третиране само от фирми, притежаващи разрешение съгласно ЗУО.

Съгласно писмо на РИОСВ – Пазарджик е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС и на основане чл. 15, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „Натура 2000”. Имотът, предмет на ИП отстои на 3 км североизточно от най-близката защитена зона „Яденица” с код BG0001386 и не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.


2.2. Доказване необходимостта от инвестиционното

предложение

С реализацията на ИП за „Цех за обработка на орехи“ в с. Ветрен дол, общ. Септември и въвеждането на съвременна технология, съответстваща на европейските изисквания, ще се постигне оптимален обем на производство, който да задоволи нарастващото потребителско търсене, производство щадящо околната среда, нови работни места, висок производствен капацитет, повишаване на конкурентоспособ-ността, установяване на стабилни пазарни позиции. Тези фактори ще доведат до реализиране на качествена продукция с по-ниска себестойност и по-добро качество, показатели предпочитани и търсени на пазара.

Реализацията и експлоатацията на обекта ще осигурява най-благоприятни условия за упражняване на дейността и опазване на околната среда.
2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

ИП ще има връзка с фирми и физически лица, ползващи дейностите и услугите, предлагани от реализацията на ИП. Основна връзка ще има с фирми и физически лица, предлагащи дистрибуторска мрежа от магазини за реализация на готовата продукция.
2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи:

за местоположение и площ на ИП

Алтернативи за местоположение и площ на ИП не са разглеждани поради факта, че се очаква да бъде реализирано в конкретен имот, със съответното местоположение и площ. Други варианти не са разглеждани поради финансови, административни причини и пречки за урегулиране на имота. Основно предимство е, че имотът е собственост на възложителя и е с подходящи дадености за изграждането на „Цех за обработка на орехи“.

Местоположението на ИП извън жилищната регулация на с. Ветрен дол, общ. Септември върху терен предимно равнинен е подходящо за извършване на СМР. Имотът представлява неизползваема, пустееща земеделска земя. Площадката не попада в санитарно-охранителна зона на водоизточник. Не се очаква трансгранично въздействие. Не попада в защитени зони и защитени територии, природни местообитания и местообитания на видове с консервационна значимост, поради което реализацията на ИП няма друга алтернатива в района.

по използвани технологии

Избраната технология за преработка на орехи е въз основа на собствени проучвания и сравнителен технико-икономически анализ на съществуващите практики в областта на този вид производство. Като критерии за оценка са използвани - доказан опит, капитални, производствени разходи, поддръжка, необходим и наличен терен, инфраструктура, въздействие върху околната среда, свързано с дейността. Не се налага друга алтернатива по отношение на използвани технологии.за проектни решения

Алтернативи за проектни решения на ИП за изграждане на цеха на този етап не са представени. Разглеждани са варианти за позициониране на сградата и съоръженията с оглед максимална ефективност за упражняваните дейности. Предлаганият вариант е най-благоприятен по отношение въздействието върху околната среда.І–ви вариант на предложението - Избраната площадка за реализация на ИП се намира в ПИ 007057, местността „Велчова черника“, землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, с начин на ползване „нива”, собственост на възложителя. Имотът е на разстояние около 380 м на изток от регулацията на селото и е разположен на север до републикански път II-84 Пазарджик – Велинград.

ІІ–ри вариант на предложението - Тази алтернатива представлява реализация на част от ИП. Изграждането на цеха не може да се осъществи частично. За ефективната и икономически целесъобразна реализация на дейностите, предмет на ИП е нужно изграждането на целия обект.

ІІІ–ти вариант на предложението - Това е възможността да не се осъществява дейността предвидена с ИП. При “нулева алтернатива” съществуващото състояние на разглежданата територия се запазва, без да се реализира инвестиционното намерение.

Възложителят има конкретни инвестиционни цели за реализация на ИП при осъществяването да наложи законно, регулирано изграждане на цеха, гарантиращо опазване на екологичното състояние на околната среда.

От анализа на разгледаните алтернативи, като най-удачен се определя І-ви вариант, поради следните предимства:


 • по-малко капиталовложения;

 • близост до съществуваща пътна инфраструктура;

 • по-добро разположение от гледна точка на здравна защита;

- по-добри възможности за връзка с други обекти, имащи отношение към дейността на предвиждания обект.

Това е най-добрият вариант за реализация на ИП, при стриктно спазване на всички български и европейски нормативни изисквания за санитарно-хигиенен контрол и екологичен мониторинг на дейността. Реализацията на технологичния проект за „Цех за обработка на орехи“ ще въвежда и прилага „Добрата производствена практика” - Good manufacturing practice (GMP). Изграждането на обекта ще допренесе за задоволяване на потребителското търсене, подобряване на икономическото положение в общината и не на последно място – откриване на нови работни места.

Това е най-добрата алтернатива за осигуряване на условия, гарантиращи ненарушаване на екологичната обстановка в района на обекта. При условията на ясни планировка, проектиране и реализация на инвестиционното намерение, положителните резултати от управлението и контрола на предвижданите дейности са реални.
2.5. Местопложение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Теренът за реализация на разглежданото ИП се намират извън жилищната регулация на с. Ветрен дол, общ. Септември.

Предвижда се обектът да се обособи в ПИ 007057 (с НТП - нива), м. “Велчова черника“, землището на с. Ветрен дол, който е в процедура за промяна предназначението на земята. Имотът представлява неизползваема, пустееща земеделска земя. По време на строителството, площта за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи ще бъде 4000 м2. Територията, предмет на ИП, ще обхваща нормираните сервитути.

По време на строителството, площта необходима за временни дейности при изпълнение на отделните обекти, необходими за нуждите на упражняваните дейности, ще бъде в огражденията на имота.

Няма обработваеми земи, засегнати от строителството на ИП.

2.6. Описание на основните процеси (по проектни данни),

капацитет

Сградата на цеха ще бъде едноетажна, масивна, свободностояща в имота със застроена площ 4000 м2. Конструкцията е смесен тип – тухлени зидове със стоманобетонови елементи, термопанели и покривна конструкция от стоманени ригели с покритие от LT ламарина. За нуждите на дейността ще се предвидят съответните работни помещения и санитарно-битов сектор за персонала с помещение за почивка, съблекалня, баня и тоалетна. Отоплението на обитаемите помещения ще бъде с ел. уреди, стандартни кострукции. Ще бъде предвидена изолация на сградата и вентилация, осигуряващи необходимия микроклимат за работния процес.

Технологията за преработка на ядки и плодове ще протича при следните процеси:

Отстраняване на зелената обвивка от ореховите плодове в машини с капацитет 1-2 тона орехови плодове за час.

След като бъде отстранена зелената обвивка, ореховите черупки се измиват с вода на поточна линия. Капацитетът на инсталацията е 1-2 тона орехи за час.

Сушенето на измитите орехови плодове ще се извършва в специализирана вакуумна сушилня.

Калибрирането и сортирането на вече изсушените орехи е чрез калибрираща инсталация (поточна линия) с капацитет 2 тона/час.

Чупенето и отстраняването на ореховите черупки ще се извърва със специализирана машина с капацитет 1,5-2 тона за час.

Сортирането по качество на обелените орехови ядки ще става в специализирана сортираща инсталация с производителност 1–1.5 тона на час.

Вакуумирането и пакетирането на ореховите ядки е с пакетираща машина.

Съхранението на пакетираните ядки и плодове ще бъде в хладилна камера при температура 3-100С. Съхранението на цели орехови плодове е в силози.

Чрез специализирана преса за извличане на олио от орехови ядки с капацитет за преработка 150 кг ядки/час ще се получава 70 до 75 л олио.

Преработката на аронията ще започва с измиване на плодовете в съответната инсталация. След което изцеждането на сока от арония ще се извършва чрез преса с производителност около 1–1.5 тона/час.

Бутилирането на сока от арония и ореховото олио ще бъде на бутилираща поточна линия с капацитет 500 литра на час.

Раздробяванеро (смилането) на твърдите орехови черупки и пресоване на същите е чрез инсталация за производство на орехови еко брикети с капацитет 500 кг/час.

Зелените орехови обвивки, ореховото кюспе получено при пресоването на ореховото олио, както и всички растителни отпадаци, получени при производството на сок от арония ще се депонират в компостер - инсталация за компостиране на био тор. С получения био хумус ще се подхранват собствените орехови насаждения.

Пресата за производството на орехови еко брикети, както и инсталацията за депониране и компостиране на растителни отпадаци, ще бъдат разположени извън цеха с основните производствени мощности.

Отпадъчните води, които ще се генерират при измиване плодовете на аронията и черупките на орехите ще се отвеждат в пречиствателно съоръжение в границите на имота, след което ще се събират в специални резервоари и ще се използват за напояване на зелените площи.

Водозахранването на обекта ще се извършва от водопроводно отклонение разположено в обхвата на път II-84, от съществуваща на запад на 205 м водомерна шахта, намираща се в ляво пред портала на бившия стопански двор. При експлоатацията на ИП водата ще се употребява за измиване на суровините, за почистване на помещенията и за санитарно-битови нужди. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат в изгребна септична яма.

Електрозахранването ще бъде от ТНН на нов БКТП № 4 Ветрен дол, намиращ се в стопански двор на с. Ветрен дол, чрез изграждане на подземна кабелна линия в обхвата на ведомствени пътища ПИ 000570 и 000411.

Производственият персонал на цеха ще бъде около 10 човека. Предвижда се едносменен режим на работа, при 8 часов работен ден и 5-дневна работна седмица.

Производственият капацитет на обекта ще е в зависимост от: • Капацитетът на технологичните съоръжения в цеха – обработка на орехи и плодове до 1-2 т/час .

 • Степента на потребителското търсене.

 • Възможностите за реализация на готовата продукция – маркетинга на производителя.

Икономическата обстановка на пазара ще определи оптималната производителност на цеха за съхранение, обработка и опаковане на ядки и плодове (орехи,арония).

.

2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътнаинфраструктура

Приложена е скица на имота. Транспортният достъп до площадката ще се осъществи чрез преместване на напоителен канал ПИ 000409, западно от имота до съществуващ ведомствен път ПИ 000411.

За нуждите на дейността ще се предвидят вътрешни алеи за връзка с отделните постройки.
2.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и

последващо използване

Програмата за реализация на ИП започва с процедурата за промяна предназначението на земята и изработване на ПУП-ПРЗ. Имотът е собственост на Ивайло Митев и предствлява земеделска земя, с начин на трайно ползване нива, пета категория на земята при неполивни условия. Ще се изготви и съгласува на проектната документация в техническа и работна фаза: • Ще се проектира локално пречиствателно съоръжение за ОВ.

 • Ще се изготви проект за озеленяване на площадката.

По време на строителството - включва изпълнение на строително-монтажните работи, направа на съответните проби, изпитания и наладки, съгласувателни процедури и пускане в действие на обекта:

 • Събирането и депонирането на излишните земни маси ще се извърши на места, съгласувани с Община Септември.

 • Ще се извършва оросяване на строителната площадка и пътищата по време на извършване на изкопните и транспортни работи.

 • Ще се предвидят най-добрите практики в строителството за постигане на оптимална енергийна ефективност.

По време на експлоатацията упражняваните дейности ще представляват производствена дейност в областта на хранителната промишленост.

Не се предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейностите, очакванията на възложителя са за реализация му и ефективна експлоатация на цеха.

Като задължителни мерки за превенция, възложителят ще предвиди съответни действия и финансови средстава, свързани с безопасното ликвидиране на функциите на цеха и възстановяването на терена, като мерки във връзка с:


 • Освобождаване на площадката от складираните за временно съхранение отпадъци.

 • Предаването на отпадъците за следващо третиране на лица, имащи право да извършват съответните дейности, съгласно ЗУО.

 • Възстановяване на нарушените терени.


2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Основните суровини и строителни материали, които ще се употребяват при изграждането на обекта са: • инертни материали (пясък, баластра, чакъл, трошен камък);

 • бетонови и варови разтвори, мазилки и смеси;

 • дървен материал;

 • метални конструкции и арматурно желязо;

 • стоманени, PVC, PЕ-НD и РР тръбопроводи за В и К мрежи;

 • облицовъчни материали, материали за настилки;

 • изолационни материали и др.

Имотът не е водоснабден. За нуждите на бъдещият обект ще се употребява вода, съгласно становище на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пазарджик в ликвидация. Водоснабдяването на обекта с вода за ПБН ще бъде от съществуващата водопроводна мрежа в района.

Няма изградена площадкова канализация. Ще се предвиди разделна канализация - БФОВ от обекта ще заустват в новопроектирана изгребна яма (стоманобетонова, водоплътна).

Площадката не е електрифицирана. За нуждите на дейността ще се консумира ел. енергия от съществуващата разпределителна мрежа, съгласно становище на “ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ - Белово.
2.9. Предлагани методи на строителство

Реализацията на ИП ще бъде извършена по стандартните методи за подобен тип строително-монтажни дейности. Проектът за „Цех за обработка на орехи“ ще бъде реализиран на един етап. Предвижданите производствени и обслужващи сгради ще бъдат от смесена стоманобетонова конструкция с термопанели. Фундаментите на сградите и съоръженията ще се изпълнят от стоманобетонова конструкция. Технологичните тръбопроводи ще бъдат от полимерни материали.

Предвижда се извършване на строително-монтажните работи, съгласувателни процедури и пускане в действие.
2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове,

количества и начин на третиране

Отпадъците, които се очаква да се генерират по видове са:Строителни отпадъци - получени при изграждането на обекта и които не могат да бъдат вложени отново или да бъдат използвани по-нататък в процеса на строителство.

Предполага се, че ще се формират около 10 м3 строителни отпадъци. Изкопаните земни маси ще се употребят за обратно засипване, за изпълнение на вертикалната планировка и за озеленяването на площадката. Неизползваните земни маси ще се третират съобразно технологичната схема на Общинската програма за управление на отпадъците – за рекултивация на депа и др. Строителните отпадъци ще се съхраняват временно на строителната площадка, в границите на имота и ще се извозват само от фирми, притежаващи разрешение по ЗУО за дейности със строителни отпадъци.
Код

Наименование – строителни отпадъци

17 01 01

Бетон

17 01 02

Тухли

17 01 03

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17 02 01

Дървесен материал

17 02 02

Стъкло

17 02 03

Пластмаса

17 04 05

Желязо и стомана

17 04 11

Кабели

17 05 04

Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

17 05 06

Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

17 06 04

Изолационни материали

17 09 04

Смесени отпадъци от строителство и събаряне

При експлоатацията на обект „Цех за обработка на орехи“ се очаква формиране на:Битови отпадъци – Количеството на отпадъците с битов характер ще бъдат около 5-6 тона годишно:


Код

Наименование – битови отпадъци

20 01 01

Хартия и картон

20 01 02

Стъкло

20 01 25

Хранителни масла и мазнини

20 01 30

Перилни и почистващи препарати

20 01 36

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

20 02

Отпадъци от паркове и градини

20 03 01

Смесени битови отпадъци


Отпадъци от опаковки – Количеството на генерираните отпадъци от опаковки е включено в средногодишната норма на натрупване на отпадъци от цеха. Отпадъците от опаковки ще бъдат:


Код

Наименование – отпадъци от опаковки

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

15 01 02

Пластмасови опаковки

15 01 03

Опаковки от дървесни материали

15 01 04

Метални опаковки

15 01 06

Смесени опаковки

15 01 07

Стъклени опаковки

15 01 09

Текстилни опаковкиПроизводствените отпадъци от дейността ще се оползотворяват максимално. Според предвижданията на технологията очаквани отпадъци ще бъдат:

 • 02.03.04. - негодни за консумация и преработка материали – прах, пръст, пясък, камъчета от обработката на орехите (около 1-2 тона годишно) - ще се събират се в полиетиленови торби и ще се извозват на общинското сметище.

 • 02.03.99 – други неупоменати отпадъци. За обекта това са:

- черупките от орехите – около 500 т/годишно - ще се пресоват на екопелети и ще се предлагат в търговската мрежа за отопление.

- другите растителни отпадъци ще се компостират и след разграждане ще се употребява като биологичен тор в ореховите насаждения в съседство на имота.

- Отпадъците от счупени, дефектни и некачествени бутилки, метални кутии, капачки, скъсани кашони и етикети ще се събират разделно в контейнери.

Опасни отпадъци

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - 20.01.21* - при подмяната на негодни луминисцентни и живачни лампи в помещенията и от районното осветление на площадката. Количество до 5 кг/год.

- Адсорбенти (трици) абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества - 15 02 02* - до 50 кг/год.

Утайки от септични ями - 20 03 04. Ще се генерират в малки количества при почистване на изгребната яма за ОВ.

Управление на отпадъците генерирани при експлоатацията

За битовите отпадъци ще бъдат осигурени необходимите съдове – контейнери и кошчета за отпадъци. За отпадъците от обекта ще се предвиди разделно събиране по видове: стъкло, хартия и пластмаси в контейнери за смет на площадката. Битовите отпадъци ще се транспортират от съответната фирма по чистотата на общинското сметище.

При извършване на дейности свързани с управлението на отпадъците, за които се изисква специален режим, ще бъде уведомен съответния компетентен орган и ще се проведат необходимите процедури съгласно ЗУО.

По време на експлоатацията ще се планират мероприятия, гарантиращи събиране и временно съхранение на отпадъците съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда. Отпадъците ще бъдат предавани въз основа на сключен писмен договор, на лица притежаващи разрешение съгласно ЗУО. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ в срок до един месец след сключването им.


2.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на

отрицателните въздействия върху околната среда

При изграждането и експлоатацията на ИП за „Цех за обработка на орехи“ ще бъдат взети необходимите мерки за недопускане отрицателно въздействие върху околната среда: • осигуряване на законовите изисквания за нормално протичане на технологичния процес;

 • осигуряване на ефективно извършване на профилактичните и принудителни дезинфекции (с нетоксични вещества, безвредни за хората, машините и продуктите) в обекта;

 • извършване на дезинсекция – борба с насекомите (с ултравиолетови лампи и препарати, безвредни за хората, машините и продуктите;

 • извършване на дератизация – унищожаване на гризачите (с автоматична система с ултразвук);

- за ограничаване на нерегламентирано разпиляване на битовите отпадъци, инвеститорът ще осигури необходимите съдове, на отредени за целта места в имота, с подходящо ограждане на площадката и 24-часова охрана на обекта.

 • доизграждането на пътната мрежа с трайна настилка, новопредвидените вътрешни комуникации ще осигурят достъпа до обекта и ефективното обслужване.

 • заустването на отпадъчните води ще се осъществява съгласно изискванията на ЗВ, ще се проектират и изградят необходимите пречиствателни съоръжения.

- обособяване на складови помещения за временно съхранение на отпадъците от производстения процес.

 • навременно извозване на отпадъците;

 • определяне на подходящо място за разделно сортиране на отпадъците по видове;

 • сключване на договори с общинската фирма по чистотата за извозване и оползотворяване на битовите отпадъци;

 • сключване на договори с фирми, притежаващи разрешително съгласно ЗУО за извозване и оползотворяване на вторичните отпадъци от дейността.


2.13. Други дейности, свързани с ИП

През имота не преминават водопроводи и съоръжения. За водоснабдяването на обекта ще се трасира довеждащ водопровод за сметка на възложителя при спазване на всички законови разпоредби, съгласно становище на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД – гр. Пазарджик в ликвидация. Външният водопровод ще бъде захранен чрез съществуващо водопроводно отклонение разположено в обхвата на път II-84, западно на около 205 м, от водомерна шахта, намираща се в ляво пред портала на бившия стопански двор. Примерното трасе ще минава подземно на минимална дълбочина 1.30 м в сервитута на пътя. Водопроводът ще бъде от ПЕ тръби с 63 мм.

Площадковата канализация ще бъде разделна – битови и условно чисти ОВ, формирани при евентуален теч и измиване на площадката. БФОВ ще постъпват директно в площадковата канализация и от там в новопроектирана изгребна яма за БВ.

Площадката не е електрифицирана. За нуждите на дейността възложителят ще предприеме необходимата процедура за присъединяване към разпределителна мрежа на района, съгласно становище на “ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив - КЕЦ Белово, в съответствие с изискванията на чл. 16 от ЗУТ. Електрозахранването ще стане от ТНН на нов БКТП № 4 Ветрен дол, намиращ се в стопански двор на с. Ветрен дол, чрез изграждане на подземна кабелна линия в обхвата на ведомствени пътища ПИ 000570 и 000411.

Няма други дейности, свързани с ИП.
2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с ИП

За реализиране на ИП на етап проектиране ще са необходими становища от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пазарджик в ликвидация, “Електроразпределение - Пловдив” АД, КЕЦ Белово, РИОСВ – Пазарджик и РЗИ - Пазарджик. Ще бъде необходимо получаване на разрешително за строителство по ЗУТ от Община Септември.

При започване на строителството се съставя протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво. Строителството се счита за завършено с издаване на разрешение за ползване.
2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

При изграждането и експлоатацията на ИП няма условия за замърсявания на околната среда или дискомфорт за хората, животинските и растителните видове. Характерът на предложението не предполага използването на вредни вещества, както и генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека. Подробна информация за въздействието върху компонентите и факторите на околната среда се съдържа в т. 4 на настоящата информация.

Районът на ИП е със средна интензивност на движение на МПС. Генерираният на територията на обекта шум се очаква да бъде с ниско ниво и честота на въздействие и няма да оказва влияние извън своето местоположение.

Очаква се образуване на незначителни количества прахови емисии - най-вече фини прахови частици (ФПЧ) от МПС и товароразтоварните дейности на площадката. Те ще бъдат само в границите на имота. За намаляване на праховите емисии са предвидени съответните мероприятия – бетониране и оросяване на площадката.

Дейността на обекта не предполага образуването на значителни количества отпадъци, временното съхранение и обезвреждането на които да създаде дискомфорт.

Изграждането и експлоатацията на ИП за „Цех за обработка на орехи“, няма да замърси и няма да създаде дискомфорт на околната среда в района на имота.


2.16. Риск от инциденти

За всички работещи в обекта, условията на труд съдържат рискови фактори в рамките на нормалните за разглежданата производствена дейност.

Описаните дейности не отделят вредности и изпарения в работната среда, опасни за човешкото здраве. Ще бъдат предвидени ОВК инсталации, осигуряващи нормирания микроклимат в производствените и битови помещения. По отношение на трудовия риск е необходимо стриктно спазване на технологичната дисциплина.

Рискови работни места съществуват при наличие на немарливост от страна на обслужващия персонал, при неспазване на инструкциите за БХТПБ, при неподдържане в изправност на техническите съоръжения и т.н.

Предвижданата материална база ще предлага всички необходими условия за труд: производствени, хигиенни, психологични и естетични фактори. В обекта ще са осигурени необходимите санитарно-битови условия за пребиваване на обслужващия персонал, за почивка, за изпълняване на трудовите задължения и лична хигиена.

Отоплението на обитаемите помещения ще осигурява с отоплителни уреди – стандартни конструкции.

Здравен риск за работещите по време на строителството, по отношение на замърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и др. излъчвания, съществува в рамките на нормалния производствен риск. При спазване на всички нормативи и инструкции за БХТПБ при СМР ще бъдат сведени до минимум аварийните, съответно рискови ситуации.

При изпълнение на мерките за предотвратяване на възможни опасности за работещите на обекта ще бъде място за работа, гарантиращо безопасни и здравословни условия за труд.


3. Местоположение на инвестиционното предложение

3.1. План, карти и снимки, показващи границите на ИП, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа

Приложени са скица и нотариален акт, показващи границите на терена, където ще се реализира ИП и антропогенните особености на района. Площадката се намират извън жилищната регулация на с. Ветрен дол.

ИП за изграждане на „Цех за обработка на орехи“ ще се реализира в ПИ 007057, местността „Велчова черника“, землището на с. Ветрен дол на разстояние около 380 м на изток от регулацията на селото и на север от републикански път II-84 Пазарджик – Велинград. Имотът е с площ 7,498 дка и граничи с напоителен канал, нива и индивидуално застрояване.

В района на имота, няма защитени природни местообитания и/или местообитания на видове, предмет на опазване, съгласно ЗБР. Площадката не засяга защитени територии по смисъла ЗЗТ. Имотът отстои на 3 км североизточно от най-близката защитена зона „Яденица” с код BG 0001386, която е част от мрежата „НАТУРА 2000”. Настоящата процедура за преценяване необходимостта от ОВОС се извършва в съответствие с разпоредбите на Наредбата за ОС.3.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта ИП и бъдещи планирани ползватели на земи

Площадката, предмет на ИП, представлява земеделска територия – пустееща нива.

Съществуващите ползватели на имоти в района и съответно в съседство на разглеждания имот са уведомени на основание чл. 4 (2) от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП. Възложителят е уведомил писмено кметовете на Община Септември и на кметство с. Ветрен дол. Засегнатото население е уведомено чрез публикация във вестник „Знаме”. Към момента на представяне на информацията в РИОСВ не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на ИП.

Осигурен е обществен достъп до настоящата информация, съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС чрез съобщения на информационното табло на община Септември и в кметсвото на с. Ветрен дол, както и чрез обява на възложителя Ивайло Митев от гр. София. Предоставени са копия на хартиен и електронен носител на общ. Септември, кметството на с. Ветрен дол, и в офиса на упъномощената от възложителя фирма "Зенит-Гео" ЕООД, гр. Пазарджик. Информацията е качена на сайта на община Септември и на интернет страницата на фирма "Зенит-Гео" ЕООД.3.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

За района на разглежданата площадка няма одобрени планове. Съседните имоти са общински и частни територии.3.4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа

Площадката на обекта не е в санитарно-охранителната вододайна зона на водоизточниците на с. Ветрен дол и гр. Септември.

От РИОСВ Пазарджик е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на основание чл. 15 по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС и е установено, че ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „НАТУРА 2000”.

3.4а. Качество и регенеративната способност на природните ресурси

С реализацията на ИП, качеството и регенеративната способност на природните ресурси няма да бъдат променени и влошени.

След завършване на предвидените СМР, неизползваните земни маси ще бъдат използвани за рекултивация и за оформяне на тревните площи на територията на площадката.

Изграждането и експлоатацията на ИП не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.3.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

В т 2.4 на настоящата информация са разгледани подробно всички алтернативи за реализация на ИП, включително и за местоположение.

Предлаганите дейности не противоречат на устройствената зона и са напълно допустими при спазване на изискванията на специализираните закони.
4. Характеристика на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

Проектните решения на ИП за „Цех за обработка на орехи“ в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември ще съблюдават основните принципи за икономично използване на територията, за опазване и развитие на околната среда (ОС), за изграждане на функционалeн екологосъобразен обект.При строителството на обекта е възможно неорганизирано увеличаване на съдържанието на прах в атмосферния въздух, вследствие изкопните дейности. Въздействието ще бъде краткотрайно и локализирано в огражденията на строителната площадка, около сътветния участък на работа. Този вид замърсяване няма кумулативен ефект.

Възможно е инцидентно и краткотрайно замърсяване на повърхностните, респективно подпочвените води от строителната техника, в случай на небрежност от страна на работниците. Този вид замърсяване няма кумулативен ефект.

Битовите и строителни отпадъци, генерирани по време на строителството ще се събират на отредени за целта временни места и ще се извозват от съответните фирми, имащи разрешение за дейности с отпадъци съгласно ЗУО.

По време на строителството е възможно инцидентно и краткотрайно замърсяване на почвите със строителни и битови отпадъци. Нарушенията на почвената покривка ще бъдат в границите на отредения терен.

При изпълнение на мерките (подробно описани в т. 2.16.) за предотвратяване на възможни опасности за работещите по време на строителството, обектът ще бъде място за работа, гарантиращо безопасни и здравословни условия за труд.

Шум и вибрации - използваните строителни машини и съоръжения – тежко и лекотоварни камиони, багери, булдозери и др., са с ниво на шум около 80 – 110 dB(A). Шумовият фон в района на строителната площадка ще влоши за кратко време.

При експлоатацията на ИП за „Цех за обработка на орехи“, с. Ветрен дол - преработката, бутилирането и съхраняването на готовата продукция ще се извършва съгласно технологичен проект в съответствие с нормативните изисквания. Технологичният процес ще протича при стриктно спазване на всички изисквания към условията за чисто и безвредно производство на отделните видове продукти, съобразени с изискванията на нормативната база. Всяка опаковка ще бъде маркирана с вида и предназначението на продукта; наименование; производител; нето съдържание; дата на производството и срок на годност.

При работа на обекта като евентуални източници на замърсители са производствения процес, обслужващия персонал, клиентите и обслужващите транспортни средства.4.1.1 Въздействие върху хората и тяхното здраве - Изграждането и реализацията на ИП, няма да повлияе върху хората и тяхното здраве. При изпълнение на мерките (подробно описани в т. 2.16.) за предотвратяване на възможни опасности за работещите повреме на строителството и експлоатацията на ИП, обектът ще бъде място за работа, гарантиращо безопасни и здравословни условия за труд.

4.1.2 Въздействие върху земеползването, материалните активи – Реализацията на ИП няма да промени земеползването на прилежащата територия. В района на ИП няма материални активи, които биха могли да попаднат по негово въздействие.

4.1.3 Въздействие върху атмосферния въздух, атмосферата - При експлоатацията на ИП, няма източници на вредности, представляващи опасност за чистотата на въздуха.

4.1.4 Въздействие върху водите, почвата, земните недра –При производствената дейност, предмет на ИП ще се консумира вода за измиване на плодовете, измиване на съоръженията и помещенията, както и за битови нужди. За нуждите на бъдещия обект ще се употребява вода от съществуващо сградно водопроводно отклонение в района на обекта.

Отпадъчните води от цеха - около 2 л/сек ще постъпват за пречистване в локално пречиствателно съоръжение. Пречистените отпадъчни води ще заустват в изгребна яма (стоманобетонова, водоплътна). Заустването на битовите отпадъчни води ще се реализира също в изгребната яма. Площадковата канализация ще бъде разделна. Вследствие реализацията на ИП, при спазване на нормативните изисквания на ЗВ и посочените мерки в т. 5, не се очаква кумулативен ефект върху хидрологията и качеството на повърхностните и подземни води в района.

Няма да има заустване на ОВ в повърхностен воден обект.

Мерки за опазване на почвата и земните недра са всички мероприятия, които ще се предвидят за опазване на водите. Необходимо е теренът да се поддържа чист и да не се допуска замърсяване с отпадъци. При описаните процеси не се очакват изменения в състоянието на почвите, както и вредно въздействие след въвеждането в експлоатация на обекта.4.1.5 Отпадъци - В т. 2.11 подробно са описани евентуалните отпадъци от дейността на ИП и съответно тяхното управление съгласно ЗУО. При стриктно спазване на инструкциите за работа, не се очаква неблагоприятно въздействие на този фактор върху околната среда.

4.1.6 Въздействие върху ландшафта – Районът на ИП е силно повлиян от въздействието на човешката дейност – на 50 м южно от имота се намира бензиностанция (неработеща в момента). Площадката е пустееща земеделска територия с начин на трайно ползване нива, пета категория на земята при неполивни условия. При реализацията на ИП не се очакват промени в структурата и функционирането на ландшафта в района. Експлоатацията на ИП ще има положително въздействие, повлияно от разумната човешка намеса, съобразено с природните дадености на околността.

4.1.7 Въздействие върху флората и фауната - Предвижданата дейност за обработка на орехи и плодове ще бъде с ограничен териториален обхват, без кумулативен ефект.

4.1.8 Шум и вибрации - Евентуални източници на наднормено шумово натоварване ще бъдат моторните превозни средства, обслужващи обекта. Въздействието на шума от обслужващите транспортни средства по време на експлоатацията ще бъде периодично, краткотрайно и няма кумулативен ефект върху съществуващата акустична обстановка. При дейността на ИП няма други източници на шум и вибрации, натоварващи акустичния фон на района.

4.1.9 Въздействие върху исторически и културни паметници – Реализацията и дейността на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху историческите, културните и природни паметници в региона, няма данни за наличието на такива.

4.1.10. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ), включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

В обхвата на имота, предмет на ИП няма елементи от НЕМ. В близост до площадката на инвестиционното предложение няма чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и други видове зони. Имотът отстоят на 3 км североизточно от най-близката защитена зона „Яденица” с код BG 0001386.

Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до:


 • Пряко или косвенно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

 • Нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

 • Отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

4.2. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Очакваното въздействие може да се оцени като:

- с малък териториален обхват

- ниска степен на въздействие

- продължителност – за експлоатационния период на обекта

- ниска честота на въздействие

- кумулативно и комбинирано въздействие – няма.

4.3. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село,

курортно селище, брой жители и др.) - Обхватът на въздействие е локален – в границите на имотите. Изграждането и експлоатацията на ИП не засяга населени места, обществени сгради, както и обекти със стопанско предназначение.

4.4. Вероятност на поява на въздействието – Няма.

4.5. Продължителност, честота и обратимост на въздействието – Продължителността на въздействието е за целия срок на съществуване на инвестиционното намерение.

4.6. Трансграничен характер на въздействието - Реализацията и експлоатацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

Вследствие реализацията на ИП не се очаква въздействие върху хората, здравето им, флората и фауната, почвите, земеползване, материалните активи, хидрологията и качеството на водите, качеството на въздуха, климата, шума и вибрациите, ландшафта, историческите и културни паметници и взаимовръзката между тях.

Възложителят ще изготви авариен план за действия при възникване на евентуални пожари, бедствия и аварийни ситуации. Ще бъдат осигурени аптечки с лекарства за първа помощ, табели за ПБ и аварийни изходи. В обекта ще се предвидят необходимите противо-пожарни съоръжения.

Проектните решения за изграждане на ИП ще бъдат съобразени със строително-техническите норми за разглежданите дейности. Ще се предвидят всички необходими условия за реализацията на обекта и безопасна експлоатация.


5. Мерки, които е необходимо да се включат в ИП, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху ОС

Предвидените мерки за предотвратяване, намаляване на отрицателните последици и недопускане на негативни въздействия върху отделните компоненти на околната среда и човешкото здраве се отнасят за съответните етапи от реализацията на ИП:


Мерки

Период на

изпълнение

Резултат

Атмосферен въздухИзготвяне на график за редовно измиване на вътрешно алейната пътна мрежа

Строителство

ЕксплоатацияОграничаване разпространението на прахови емисииИзползване на стандартни горивни инсталации

Проектиране

Осигуряват ефективно изгаряне на употребяваните гориваКвалифициран обслужващ пер-сонал

Експлоатация

Недопускане на аварии, съответно замърсяване на въздуха от дефектирали машини и съоръжения

4.

Ефективно извършване на дезинфекции, дезинсекции, дератизация и лична хигиена на персонала в обекта

Експлоатация

Недопускане на замърсяване на продуктите, съотв. замърсяване на въздуха от неприятни миризми

Подземни и повърхностни води, земи и почвиОползотворяване на излишните земни маси

Строителство

Опазване от замърсяване на почвитеДа се включат в проекта за ОС съответните процедури за опазване на почвата и предпазване на прилежащи територии от натрупване на скални маси или замърсяване с нефтопродукти

Проектиране Строителство

Предпазване на почвите в съответствие с разпоредбите на чл. 14 , ал. 4 от ЗОЗЗДа се предвиди разделна канализация до пречиствателните съоръжения

Проектиране

Постигане на необходимия пречиствателен ефект и опазване от замърсяване на почвите и водоприемника, в т.ч. на околната средаДа се предвидят локални пречиствателни съоръжения за замърсени дъждовни и БФОВ

Проектиране

Опазване от замърсяване на почвите и водитеДа се разработи инструкция за експлоатация на канализационната система и локалните пречиствателни съоръжения

Проектиране Експлоатация

Осигуряване на безаварийно фунциониране и ефективно използване с цел опазване на геоложката основа

ОтпадъциОпределяне на подходящо място за ситуиране на съдовете за отпадъци

Проектиране

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъцитеНавременно извозване на отпадъците

Експлоатация

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъцитеВнедряване и реализация на система за разделно събиране на отпадъците в съответствие с общинската програма за УО

Експлоатация

Екологосъобразно оползотворяване на отпадъцитеОсигуряване на денонощна охрана на обекта

Експлоатация

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъцитеСключване на договори с оправомощени фирми за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците от обекта

Експлоатация

Изпълнение на изискванията на ЗУО

Вредни физични фактори, шум, вибрацииДа се изготви на проект за вертикална планировка, озеленяване и ладшафтно оформление на площадката

Проектиране

Озеленяване и подобряване на ландшафтаЗасаждане на допълнителна подходяща растителност на площадката на обекта

Проектиране

ЕксплоатацияНамаляване нивото на шума и праховите емисииНаправа на гладки асфалто-бетонни вътрешни настилки на обслужващите пътища

Проектиране

Снижават шумовите емисии

Заключение
Предвижданата реализация на инвестиционното предложение „Цех за обработка на орехи“ в ПИ 007057 с площ 7,498 дка, местността “Велчова черника“, землището на с. Ветрен дол, общ. Септември на възложителя Ивайло Митев от гр. София ще осигури най-благоприятни условия за ефективно упражняване на производствената дейност без отделяне на вредности в концентрации опасни за чистотата на околната среда в района.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница