Ивайло Никитиев Иванов- 0885932920 кметски наместник с. Д. Вереница, Община Монтана Уважаеми г-н Директор, Моля да ми бъде издадено решениеДата13.10.2018
Размер159.6 Kb.
ТипРешение
ОБЩИНА МОНТАНА

3400 МОНТАНА БЪЛГАРИЯ Ул. Извора № 1 тел: 096/394201 факс: 096/588391 E-mail: montana@montanabg.net

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - МОНТАНА

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване

на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
От ЗЛАТКО СОФРОНИЕВ ЖИВКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице/ОБЩИНА МОНТАНА ГРАД МОНТАНА ; 000320872

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес:.гр. Монтана, ул.”Извора” № 1, Община Монтана, Област Монтана

Телефон, факс и е-mail: 096/ 394 201; 096/ 588391

Управител или изпълнителен директор на фирмата – инвеститор

Златко Софрониев Живков – Кмет на Община Монтана

Лице за контакти: Ивайло Никитиев Иванов- 0885932920кметски наместник с. Д.Вереница, Община Монтана

Уважаеми г-н Директор,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново строителство, дейности и технологии, разширение и/или промяна на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр.91 от 25.09.2002г.; срок на действие на предложението/Прилагам:

 1. Информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), приета с ПМС № 59 от 7 март 2003 г. (обн. ДВ, бр.25/2003 г.) – 1 брой на хартиен носител и 2 броя на електронен носител.

 2. Информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение, ако такъв е бил проявен по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС – документи, доказващи поставянето на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг начин и за предоставянето на информацията по Приложение № 2 на съответната община и кметство (копие от писмата с входящите номера на общината и кметството).

 3. Документ за платена такса – 500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (обн. ДВ бр. 39/2011 г.).

Дата:.........................


Инвеститор:.....................................

/подпис /

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)
I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

ЗЛАТКО СОФРОНИЕВ ЖИВКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

Идент.№. 000320872 ; ДДС № В000320872

2. Пълен пощенски адрес.Община Монтана, гр. Монтана, ул. «Извора» № 1

3. Телефон, факс и e-mail.096/ 394 201; 096/ 588391

4. Лице за контакти.Ивайло Никитиев Иванов – 0885932920

кметски наместник на с. Д.Вереница, Община Монтана

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението.

Проектира се изграждането на един брой тръбен кладенец за ползване на подземна вода за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Долна Вереница със следните проекто-технически данини:

 • дълбочина – 90 +5 м

 • диаметър на сондиране – за кондукторната колона ф 349 мм

- за експлотационната колона ф 295мм

 • затръбяване – кондукторна колона – метални тръби ф 325мм

- експлотационна колона - РVС тръби и филтри с

хоризонтални прорези „VALPLAST“ R10 ф140/6,7мм • разположение на филтрите в интервалите – от 20,00м до 40,00м, от 45,00м до 60,00м, от 65,00м до 75,00м и от 80,00м до 85,00м

Междутръбното пространство ще бъде запълнено с дренажен материал с едрина на зърната 5-10мм.

За изолация на замърсени повърхностни води за защита на земните недра и в изпълнение изискванията на Закона за водите, се проектира монтирането на метална кондукторна колона до дълбочина 6м.

Съгласно технологичния разчет, необходимото средноденонощно водно количество за нуждите на с. Долна Вереница възлиза на 92,0м3/д = 1,07 л/с

Очакваният геоложки профил е:

dQр 0,00 –16,0м – Глина жълтокафява

dmN1s 16,0 – 24,0м – Пясък с дребен чакъл, сивокафяв

24,0 – 68,0м – Глина светло сива, песъчлива

68,0 – 88,0м – Чакъл среден и дребен с песъчлив запълнител

88,0 – 90,0-95,0м – Глина жълтокафява плътна

Очакваното ниво на подземните води е на дъбочина от повърхността около 18-20,00м, а очакваният максимален дебит от тръбния кладенец е 3,50-4,00 л/с.


2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Намален дебит на питейната вода и увеличаване броя на населението в с. Д. Вереница


3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Връзка със съществуващото водоснабдяване на населеното място4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

По време на огледа на терена в близост с проучвания район, не беше установено наличието на физико-геоложки явления и процеси представляващи пречка за проектираното строителство и се се очква появата на такива по време на строителството и експлоатацията на проектираното съоръжение. Според сеизмичното райониране на България, районът на с. Долна Вереница попада в зона със сила на земетръсите от VІІ степен по скалата на Медведев и коефициент на сеизмичност 0,10.

Геоложкият строеж на разглеждания район е твърде сложен. В южния край на с. Долна Вереница, се разкриват скалите от Веренишкия член на Бовската свита, представени от глинести варовици и варовити мергели с възраст горна юра-долна креда. Скалната подложка потъва стръмно на север-североизток, където е покрита от плиоценските отложения запълващи Ломско-Плевската депресия. Тук плиоцена е представен от четирите си етажа, като в района на с. Долна Вереница се разкрива само меот, който съгласно най-новото поделяне е описан като Димовска свита.

Разкритията на Димовската свита обхващат обширна област на север, северозапад и североизток от с. Долна Вереница. Представени са от глинести и песъчливи пластове, като преобладават пясъците. От юг на север дебелината на отложенията се увеличава – от 30м на юг до 250м на север в близост с р. Дунав.

Основен водоносен хоризонт в разглеждания район е неогенския формиран в песъчливите и глинесто-песъчливи материали запълващи Ломско-Плевенската депресия, обособен според класификацията на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район, като подземно водно тяло „Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия” с код BG1G00000N2034.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Местоположението на проектирания тръбен кладенец е локализирано с географски координати в система WGS 84-BL, и надморска височина, които съответно са:Кота терен, м

Географски координати

тр. кл.1

255,00

N 43026/29,76//

Е 2307/49,80//.Обектът се намира в санитарно охранителната зона на водоснабдяването на с. Д.Вераница

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Времетраенето на цялостното изпълнение на задачата включващо общественото обсъждане, издаването на разрешителното за водоползвуване и изграждане на водовземни съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, изграждането на тръбния кладенец, лабораторна и камерална обработка на резултатите е 94 дни, разпределени по етапи както следва: • подаване на заявление до Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен за издаване на разрешително за водоползвуване и изграждане на водовземни съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане – 3 дни

 • обществено обсъждане на проекта в община Монтана – 15 дни

 • издаване на разрешително за водоползвуване и изграждане на водовземно съоръжение – 30 дни

 • изграждане на тръбния кладенец – сондиране и монтаж на експлотационните колони - 20 дни

 • усвояване на тръбния кладенец - продухване, опитно-филтрационни работи, вземане на водни проби – 10 дни

 • засипване на утайници и рекултивация на засегнатите терени – 1 ден

 • лабораторни изследвания и заключителен хидрогеоложки доклад - 15 дни

По време на полско-проучвателната работа във всички нейни етапи, ще се осъществява непрекъснат контрол от специалист - хидрогеолог. Ще се следи за точното изпълнение на изготвения проект, както и за мерките по безопасност на труда и противопожарна охрана.

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Всички технически и технологични операции свързани с монтажа на сондажното оборудване, разкриването и усвояването на водоносния хоризонт ще се извършват при спазване на изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда.

При изпълнение на изготвения проект, ще бъдат взети всички мерки по безопасност на труда и противопожарна охрана. Ще се спазват следните изисквания:

1.Започването на работата на обекта ще стане само след подписване на пусков протокол.

2.Всички работници включени в сондажната бригада ще бъдат инструктирани и снабдени с лични предпазни средства, съгласно правилника за охрана на труда при геолого-проучвателни работи.

3.Сондажната работа ще изпълняват само от лица които притежават необходимата специалност и квалификация и навършили 18 години.

4.Облеклото на работниците ще бъде прибрано, закопчано и без развяващи се крайща. Ще се работи с ръкавици, каски и ботуши.

5.На работната площадка и в близост със сондажната апаратура няма да се допускат външни лица и такива не заети пряко в работата.

6.При транспорта на сондажната техника ще се спазват ограниченията за максимално допустима скорост за този вид автомобили. Забранава се придвижването на автосондата с вдигната или незакрепена стабилно кула.

7.Преди започване на работа ежедневно ще се проверяват нивата на двигателното и хидравлично масла, както и на охладителната течност. Ще се проверяват сондажните инструменти за изправност и износеност. Ще се провежда ежедневен инструктаж и запознаване с предстоящите за деня задачи. Инструктажъг ще се провежда от специалист геолог, ръководител на обекта.

8.Повдигането и спускането на кулата ще се извършва само от майстор-сондьор. След изправянето й същата се закрепва здраво със скобите към шасито и с обтяжките към терена.

9.Изкопаните са сондирането утайници ще бъдат оградени със сигнална лента и осветени за през нощта. След приключване на сондажа, същите ще бъдат засипани, а терена около тях рекултивиран.

10.Всички въртящи се части на сондажната апаратура (трансмисии, валци, зъбни колела, вериги и др.) ще бъдат обезопасени с предпазни метални капаци и кожуси.

11.Спуско-подемните операции ще се провеждат само от майстор-сондьор сред предварителна проверка изправността на лебедката и елеватора.

12.Забранено е качването на работниците на кулата без предпазни колани и с кални ботуши, които могат да предизвикат подхлъзване.

13.При проливен дъжд и гръмотевична буря, работата ще се спира, а работниците ще се оттеглят на безопасно разстояние.

14.Гориво-смазочните материали ще се съхраняват на места обозопасени и сигнализирани, достатъчно отдалечени от сондажната апаратура, покрити с азбестово платно.

15.След приключване на работния ден, напускането на местосондирането ще става под непосредственото ръководство на майстор-сондьора. Всички интрументи ще бъдат прибрани и подредени в определените за това места.

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Нито се изгражда нова, нито се променя съществуваща пътна инфраструктура

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

МЕТОДИКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Изграждането на тръбния кладеец ще се извърши със сондажна апаратура УРБ – 3 АМ, окомплектована със сондажен лост ф 73 мм, тежки щанги ф146 мм, и ролкови длета с необходимите диаметри при следната последователност:

1.Сондиране с диаметър ф 349мм до дълбочина 6м, безядково, въртеливо - роторно с права циркулация на промивната течност.

2. Монтаж на метална кондукторна колона с диаметър 325 мм до дълбочина 8 м.

3.Циментация на кондукторната колона по цялата дължина.

4.Сондиране безядково, въртеливо - роторно с права циркулация на промивната течност с диаметър ф 295 мм до проектната дълбочина 90-95м.

5.По време на сондирането ще се следи механичната скорост на пробиване и ще се води точна документация на преминатите литоложки разновидности, като се вземат шламови проби през всеки 2м проходка. Ще се следят водопроявленията в сондажа - загуба на промивна течност, промяна в цвета и гъстотата на същата.

6.Монтаж на експлотационна колона от РVС тръби и филтри „VALPLAST“ с хоризонтални прорези ф 140/6,7мм до дълбочина 90-95 м

7.Запълване на задтръбното пространство с филц с едрина на зърната 3-5 мм.

8.Промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно продухване до пълно избистряне на водата.

ОПИТНО-ФИЛТРАЦИОННИ РАБОТИ

След избистряне на водата на тръбния кладенец ще бъде проведен хидравличен тест и опитно предексплотационно водочерпене с продължителност достатъчна за достоверно определяне параметрите на водоносния хоризонт и експлотационните характеристики на водовземното съоръжение.

По време на водочерпенето ще се следи динамиката на водното ниво и черпения дебит. След спиране на помпата ще бъде проследено възстановяването на водното ниво.

В края на водочерпенето ще бъдат взети водни проби за пълен химически, микробиологичен и радиологичен анализи, за определяне химическия състав и питейни качества на подземната вода. Пробите ще бъдат изследвани в Лабораторията за екология и технически изпитвания „АКВАТЕРАТЕСТ“ при ИССЕ АД и Дирекция „Изпитвателна лаборатория“ към „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД, гр. София.

След завършване на сондажната и водочерпателна работа, кладенецът ще бъде затворен с капак и предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съхранение и експлоатация. Теренът около него ще бъде рекултивиран, а изкопаните за сондирането утайници - засипани.

Всички резултати от сондажната, водочерпателна и лабораторна работи ще бъдат обобщени в заключителен хидрогеоложки доклад. В него ще бъдат определени експлотационните параметри на тръбния кладенец, интерпретирани лабораторните анализи на подземната вода и дадени препоръки за експлоатация на кладенеца, придружени с таблични и графични приложения.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Над устието на кладенеца се проектира да бъде изградена бетонова правоъгълна шахта с дълбочина 0,80м и размери 1,20м х 1,20м в която ще бъдат монтирани арматурно-водомерен възел, състоящ се от водопроводно отклонение, спирателни кранове, филтър и обратна клапа. Шахтата ще бъде затворена с метален или бетонов капак. На водопроводното отклонение ще бъде монтиран водомер за отчетане на изразходваното водно количество. Водомерът ще бъде защитен от атмосферни влияния. Отчетите по него ще се извършват редовно и резултатите ще се нанасят в специални дневници, които ще са винаги на разположение на контролните органи.

ПРЕПОРЪКИ ЗА

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТРЪБНИЯ КЛАДЕНЕЦ

За нормалното, безаварийно и дълготрайно функциониране на тръбния кладенец е необходимо да се спазват следните изисквания:

1.Кладенецът (шахтата над него) трябва да бъде добре затворен с капак, обезопасени от случайно попадане в него на чужди тела и предмети.

2.Експлоатацията на кладенеца да се извършва с потопяема помпа с дебит ненадвишаващ определения в хидрогеоложкия доклад.

3.При експлоатация на съоръжението не трябва да се надвишава даденият в хидрогеоложкия доклад експлотационен дебит.

4.В процеса на експлоатация, ежемесечно да се правят отчети по водомера за добитите водни количества подземна вода, да се измерва динамичното водно ниво по време на работа на помпата и да се вземат контролни проби за изследване качествата на водата.

5.Да се осигурява временен достъп за отчитане на черпения дебит и измерване на водните нива в кладенеца на контролните органи от БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ за управление на води от ДУНАВСКИ РАЙОН с център гр. Плевен.

6.Стриктно да спазва условията, посочени в Разрешителното за водоползвуване и приложението към него.9. Предлагани методи за строителство.

Изграждане на тръбен кладенец със апаратура автосонда. Изкопаване на два утайника за оползотворяване на отработената вода. Химикали при сондирането няма да се използват. Ще се работи със глинеста промивка за заздравяване стените на сондажа.Има съществуващ път и допълнително изграждане на път не е необходимо.Няма да се използват взривни вещества.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Няма да се използват по време на строителството никакви природни ресурси, а по време на експлоатацията ще се използва подпочвена вода.11.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

Не се очаква генериране на никакви отпадъци по време на строителството и експлоатацията.Изкопните земни маси по време на строителството ще бъдат използвани за зариване на изкопа.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

При строителството няма да има отрицателно въздействие върху околната среда, а при експлоатрацията ще има само положително въздействие върху населението на село Долна Вереница.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали,нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Кладенеца е на около 30 м растояние от съществуващия резервоар за водоснабдяване с питейна вода населението на с. Д. Вереница. Затова ще се наложи да се изгради свързваща водопроводна връзка на посочените 30 м.

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Необходимо е разрешително за водовземане от подземни води с цел битово водоснабдяване от Басейнова дирекция Дунавски район Плевен

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

няма

16.Риск от инциденти.

няма

III.Местоположение на инвестиционното предложение

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Земя е общинска собственост.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

не

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Кладенеца е в санитарно охранителната зона на водоизточника на село Долно Белотинци. Той е в непосредствена близост до резервоара за питейна вода на селото. В близост няма минерални води.

4а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Направени са изследвания на подземната водата в района, с които е доказано годността на водата за питейни нужди. Направено е и площно изследване, с което е доказана регенеративната способност на природния ресурс.

 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

В геоморфоложко отношение проучвания район е разположен в подножието на Веренишкото бърдо, на около 8 км западно от гр. Монтана.

Релефът на района е равнинен до слабо хълмист с надморска височина 250-300м.Климатът на района е умерено-континентален. Характеризира се със студена зима и горещо лято. Най-ниските температури са измерени през м. януари (-300С), а най-високите през м. юли (до 370С). Валежите в района са разпределени неравномерно през годината. Най – обилни са през месеците май и юни. Преобладащите ветрове в района са с посока от запад на изток с максимална скорост 55 м/сек.Главна отводнителна артерия в разглеждания район е р. Огоста и притоците й.
IV.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Единствено благоприятно въздействие върху хората и тяхното здраве. Няма нито положително, нито отрицателно въздействие към каквото и да е друго.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Няма такова

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Пряко положително въздействие върху хората и тяхното здраве защото ще имат достатъчно питейна вода, придобита по начин, които не нарушава нищо.

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование,вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Село Долна Вереница, Община Монтана, Област Монтана. Брой жители – по постоянен адрес и настоящ адрес са общо 466 жцители.

5.Вероятност на поява на въздействието.

Благоприятно въздействие за населението на населеното място, за тяхното здраве, за повишаване на техния стандарт на живот.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Продължителност 30 години с ежечасна честота на въздействието

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не е необходимо да се включват такива мерки защото няма какво да се предотвратява, намалява или компенсира, няма отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

8.Трансграничен характер на въздействията.

Няма такъвКаталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница