Иван Доброволов Ръководство за работа с windows 95/98 и Microsoft WordДата12.03.2017
Размер171.17 Kb.
Иван Доброволов

Ръководство за работа с WINDOWS 95/98 и Microsoft Word

(предназначено за слабовиждащи потребители)

Първо издание

Пловдив 2000
Автор: Иван Доброволов

Рецензент: Стефан Данчев

Коректор: Пеньо Куков

Коректор на брайловото издание: Стефка Стойчева

Предпечатна подготовка на брайловото издание: Стефка Стойчева
Издава Фондация "Рехабилитация на слепи"

4006 Пловдив

ул' "Ландос" 24

тел./факс: 032/8фд-аиб

e-mail: rehblind@mtel.net

Отпечатано в "Ресурсен център" на фондация "Рехабилитация на слепи"


Изданието е осъществено със съдействието на

Фондация "Отворено общество" София


1. Въведение


1.1. Операционна система
Комплексът от програми, чрез които се контролира управлението и използването на изчислителните ресурси на компютъра се нарича операционна система. На нейна основа се изграждат и използуват приложенията (програмите) - за създаване и редактиране на текстове, електронни таблици , графики и др. Популярни операционни системи са DOS, LINUX, OS. WINDOWS 95/98 е удобен и лесен за работа - облекчен е достъпа до различните приложения. WINDOWS приложение е програма създадена да работи под тази операционна система, т.е. всички менюта, диалогови кутии, работа с клавиатура и мишка са унифицирани.
1.2. Файлове и фолдери (Files and Folders)
Основни обекти в WINDOWS са файлове и фолдери. На екрана те се виждат като икони или в отворен вид чрез прозорци (правоъгълни стандартизирани области виж Фиг. 1).

Файлът (FILE) представлява съвкупност от информация. Файлове са например програмите и документите.

Фолдерът (FOLDER) от английски език папка е място, където могат да се поместват файловете и други фолдери. Ако си представим фолдера като папка то листовете в нея са файловете. Като фолдери WINDOWS разбира дисковите устройства, директориите и принтерите. Имената на файловете могат да бъдат с дължина до 255 символа вкл. интервали и произволен брой точки. Съдържанието на вашия диск можете да разгледате с приложенията My computer и Windows explorer (на фиг. 1 е показан Windows explorer).
1.3.Задачи
Стартираните програми (под Windows могат да се стартират повече от една програми едновременно) се наричат задачи (Tasks). Активна е само една от тях и само в нея може да се работи, а другите се изпълняват като фонови процеси и не реагират на действията на потребителя. Преминаването от едно в друго приложение се извършва с клавишна комбинация ALT+TAB (виж Фиг. 2).
1.4. Клипборд (Clipboard)
Клипборд е временна област в паметта на компютъра, която се използва за прехвърляне на обекти и данни в и между WINDOWS приложенията. Съдържанието на клипборда се променя с командите Edit. Cut - премества маркиран обект в клипборда и Edit. Copy - копира маркиран обект в клипборда (клавишни команди съответно Ctrl+X и Ctrl+C). Преместените в клипборд данни могат да се използват многократно чрез командата Edit. Paste - вмъква данните от клипборда на указаното място (Ctrl+V) - виж фиг. 3.
2. Екран на WINDOWS 95/98
2.1. Лента на задачите (Taskbar)
Когато стартирате вашия компютър пред вас ще се появи подобен на показания на фиг. 4 екран. Това е вашия Desktop. Лентата най-долу на екрана е т.нар. Taskbar. Тя съдържа бутона Start, бутоните за превключване на задачи и област на състоянието. Всяка стартирана програма оставя на Taskbar-а своя бутон, като от програма в програма може да се преминава с еднократно натискане на левия бутон на мишката върху него.

Бутонът Start се намира в началото на лентата на задачите. Той осигурява бърз начин за стартиране на програми, отваряне на документи и търсене на файлове.

Най-удобно за зрително затруднени хора е активирането на бутона Start с клавишната команда Ctrl+Esc. Придвижването по менюто, което се отваря става със стрелките от клавиатурата, а активирането на избраната програма или документ - с Enter (виж фиг. 5). Когато след името на съответната точка от менюто има триъгълниче (() това означава, че тази точка съдържа подменю. Това подменю се отваря със дясна стрелка от клавиатурата.

Областта на състоянието съдържа информация за часа, за състоянието на клавиатурата (кирилица или латиница) и др.


2.2. Икони
Иконите са миниатюрни графични изображения под които стои надпис с името на обекта.

Иконите представляват затворения вид на обектите, докато прозорците - техния отворен, стартиран вид (виж фиг.2 и 4). Освен чрез бутона Start обектите могат да бъдат стартирани и чрез двойно щракване на левия бутон на мишката. My computer и Recycle bin са едни от основните икони в WINDOWS 95.


2.3. Прозорци
Стартираната програма се отваря в прозорец. Прозорците в WINDOWS са стандартизирани и се състоят от рамка, лента на заглавието и лента с менюта. Лентата на заглавието започва с иконка на съответната програма. След това е написано името на програмата. В десния край на тази лента има три бутона както следва: минимизиращ бутон, максимизиращ бутон и затварящ бутон.

Минимизиращият бутон при щракване с мишката скрива прозореца, но не затваря програмата, която може да бъде активирана пак с щракване върху нейния бутон от лентата на задачите.

Максимизиращия бутон увеличава размерите на прозореца до размера на екрана или съответно го намалява.

Затварящия бутон затваря прозореца. Това може да се извърши и с клавишна комбинация Alt+F4.

На рамката се намира т.нар. скролер (лента за превъртане), когато информацията не се побира в прозореца. В двата му края има триъгълничета, щракването върху които премества съдържанието на прозореца в съответната посока.

Под лентата на заглавието се намира лентата с менюта (виж фиг. 3). Тази лента съдържа различни менюта в прозорците на различните програми. Всяко заглавие на меню осигурява достъп до падащо меню, което съдържа команди и/или подменюта. Падащо меню се отваря чрез щракване с левия бутон на мишката или Alt и подчертаната буква от заглавието на менюто - това работи само когато клавиатурата е включена на латиница. Еднократно натискане на Alt маркира първото заглавие в менюто и със стрелките можете да достигнете необходимото ви меню или команда от него.


3. Настройки
3.1. My computer - съдържание на компютъра
Обикновено в горния ляв ъгъл на екрана се намира иконата My computer (виж фиг. 6). С двойно щракване с мишката се отваря прозорец, подобен на показания на фиг. 6. Той показва съдържанието на компютъра - флопи и хард дискови устройства, принтери и Control panel (контролни пултове).

Съдържанието на всяко от устройствата се показва в прозорец при двойно щракване с мишката или с Enter, когато съответното устройство е маркирано (т.е. по-тъмно оцветено на екрана). По-удобно средство за разглеждане на съдържанието на компютъра е Windows explorer.


3.2. Control panel
Control panel дава възможност за настройване на различни опции на компютъра. За целите на настоящото ръководство ще разгледаме само някои от тях.

До прозореца на Control panel (виж фиг. 7) може да се стигне и от бутона Start, Setings ( Control panel и Enter. Стандартно иконите в прозореца са подредени по азбучен ред. Със стрелки надясно и веднага наляво от клавиатурата ще маркирате най-горната лява икона Accessibility options. Това са специално предвидени опции за хора с най-различни увреждания. Ще разгледаме само екранните функции.


3.2.1. Accessibility properties - настройка на компютъра съобразена с изискванията на потребители с различни увреждания
Натискаме Enter при маркирана икона Accessibility options с което се отваря прозореца Accessibility properties. Чрез клавишната комбинация Ctrl+Tab - натиснати два пъти - може да достигнете до меню Дисплей (Display), а там посредством Alt+U да накарате WINDOWS да използва по-висок контраст. Чрез комбинацията Alt+S можете да включите настройки - Setings, а от там с помощта на Alt+W да направите екрана черен с бели надписи и уголемени размери или Alt+B - бял екран с черни надписи. Alt+C ще ви препрати в подменю Custom - за избор на други настройки. На фиг. 8 се вижда този екран включен на Custom High contrast White extra large - т.е. възможно най-големите и контрастни менюта, които WINDOWS може да предложи. Потвърждаването на избраните опции става с бутона OK, а ако искате да видите какво ще се получи преди да сте затворили прозореца натиснете бутона Apply.
3.2.2. Fonts - инсталиране на шрифтове
Следващата важна част от възможностите на Control panel е Fonts - шрифтове. До тази икона може да се достигне при отворен прозорец на Control panel с помощта на стрелките от клавиатурата. Натискате Enter върху нея и се отваря прозорец като показания на фиг. 9.

Прозорецът съдържа инсталираните в WINDOWS шрифтове. Веднъж инсталирани тези шрифтове се използуват от всички приложения на WINDOWS. Собствените шрифтове на WINDOWS в общия случай не поддържат кирилица. Затова понякога се налага допълнително да се инсталират шрифтове. Ако вече сте се снабдили с кирилизирани шрифтове инсталирането им става по следния начин:

а) Alt+F активира меню File на прозореца (фиг. 9);

б) със стрелка надолу изберете Install new font и натиснете Enter;

в) в отворения нов прозорец Add fonts трябва да укажете път до вашите шрифтове. Напр.: Alt+V дава възможност за смяна на дисковото устройство, Alt+D - за смяна на директориите (фолдерите) в това устройство. Преминаването от една директория в друга става със стрелките, а отварянето й с Enter.

г) когато се появи списъка с желаните от вас шрифтове в List of fonts изберете желания с Alt+F и стрелки. Няколко съседни шрифта можете да маркирате със задържан натиснат Shift и стрелка нагоре или надолу. Ако искате всички шрифтове да бъдат инсталирани - натиснете Alt+S. Когато сте приключили с избора си натиснете Enter.


3.3. Recycle bin - изтриване и възстановяване на обекти
Recycle bin - рециклиращо кошче осигурява лесен начин за възстановяване на изтрити обекти. То представлява фолдер, в които се съхраняват изтритите обекти и докато изрично не се изпразни позволява тяхното възстановяване. Всяко дисково устройство притежава такъв фолдер - размерът му стандартно е 10% от размера на устройството, но може да се променя. Обектите могат да бъдат поместени в кошчето по няколко начина, но най-лесния за слабовиждащи е маркиране на съответния обект и натискане на клавиш DEL. В някои случаи WINDOWS може да поиска потвърждение на изтриването. Изтриване без поместване в Recycle bin се извършва чрез комбинация Shift+Del при вече маркиран обект.

На фиг. 10 е показан прозореца на Recycle bin който можете да отворите с двойно щракване с левия бутон на мишката, или Enter върху вече маркирания обект. Обектите, които искате да възстановите от кошчето е необходимо първо да бъдат маркирани и както е показано на фигура 10 от падащо меню Edit да се избере Undo delete. За работа с падащи менюта погледнете т. 2.3. от настоящото изложение. Така обектът се възстановява на мястото, на което се е намирал, преди да бъде изтрит. Когато сте сигурни, че нищо от съдържанието на кошчето не ви е нужно можете да го изчистите и да освободите място на диска си. От меню File на прозореца Recycle bin изберете Empty Recycle bin и щракнете с мишката или натиснете Enter.


4. Windows explorer - работа с файлове и фолдери
Windows explorer е средство с което се поддържа йерархията на файловете и фолдерите в компютъра. Той визуализира дървовидната структура на файловата система и позволява директно преместване, копиране, търсене и стартиране на файлове, както и отваряне на фолдери.

Стартира се от бутона Start, Programs ( Windows explorer. Може да се стартира и по други начини с помощта на мишката.

Прозореца на Windows explorer е разделен на две части. Вляво се изобразява йерархията на фолдерите в компютъра, вдясно - файловете и фолдерите, които съдържа посочения вляво фолдер (фиг. 11).

Стартирането на Windows explorer може да стане по няколко начина. Ако щракнете с десния бутон на мишката по бутона Start на лентата на задачите се появява летящо меню, съдържащо командите Open, Explore и Find. Щракане с левия бутон върху Explore ще стартира Windows explorer. По-подходяща за слабовиждащи е възможността за достигане до Windows explorer чрез комбинацията Ctrl+Esc задействаща менюто Start, а оттам през Programs можете да стартирате не само Explorer, но и всяко друго приложение на Windows. Придвижването из тези менюта и подменюта може да стане със стрелките на клавиатурата. Можете да съкратите времето, необходимо за достигане до съответната програма, като от буквената клавиатура натискате първата буква на съответния раздел от менюто: напр. за Programs - P, за Windows explorer - W. Тук обаче има две особености:

а) клавиатурата да е на положение "US" - ЛАТИНИЦА;

б) наличието на повече от една програми, започващи с тази буква ще стартира първата по азбучен ред (на латиница) програма.

Windows explorer е приложението, с което можете да разгледате съдържането на компютъра си, да създавате, премествате, копирате и изтривате файлове и фолдери в Windows. Обикновено нови файлове можете да създавате най-добре със съответната програма - документи на Word; електронни таблици с Exel; бази от данни с Access.

Всички останали операции по администриране на файлове и фолдери е най-добре, а и най-лесно да извършвате с Windows explorer. Освен възможностите на летящите менюта, появяващи се при натискане на десния бутон на мишката, падащите менюта и бутонния ред на програмата съществуват и клавишни команди от които може да се възползвате.

1. Копиране на файлове и фолдери (Copy). Копирането на файлове е команда с която създавате копие на някой файл в друг фолдер на компютъра. Естествено не можете да имате в един и същи фолдер два файла с еднакви имена. След като достигнете със стрелките до желания от вас файл или фолдер и той е вече маркиран натиснете клавишната комбинация Ctrl+C. Вашият файл е вече запомнен от програмата и се пази в тъй наречения Клипборд. Сега трябва да посочите мястото на което искате той да бъде поставен. Достигате със стрелките до това място и след като желания от вас фолдер е маркиран натискате Ctrl+V.

Съвсем същите действия трябва да извършите и при преместване на фолдер. Ако желаете да копирате повече от един файл трябва да маркирате всички желани от вас файлове с помощта на комбинацията Shift+стрелка надолу или нагоре, докато се маркират всички файлове, който ви трябват. При положение, че те са подредени така, че между тях има файлове, които не желаете да копирате можете да маркирате необходимите файлове с помощта на натиснат и задържан Ctrl и щракване с левия бутон на мишката. Всички файлове в една директория (фолдер) се маркират с командата Ctrl+А. (Описаното в настоящия абзац се отнася само до файловете.)

2. Ако искате да преместите един файл или фолдер от едно на друго място, трябва отново първо да го маркирате. Клавишната комбинация в този случай е Ctrl+X - команда (Cut) и иконката пред съответния файл избледнява - Windows explorer е готов да премести файла в указаното от вас място пак с командата Ctrl+V.

3. Изтриване на файлове (Delete) - първо, разбира се, трябва да маркирате файла (файловете) или фолдера. След това натискате бутона Delete от клавиатурата. Погледнете отново т. 3.3 от настоящото изложение.


5. Търсене (Find)
Търсенето в Windows explorer е доста добро постижение на компанията Microsoft. Всъщност можете да го стартирате без да сте в програмата още в менюто Start. То е полезно, когато сте забравили точното положение на някой файл и не можете да го откриете със собствени сили. Възможностите, които ви се предлагат са доста богати - по част от името, по разширението, по дума или фраза, която се съдържа във файла, но трябва да сте сигурен за точното й изписване, и т.н.

На фиг. 12 се вижда резултат от търсенето на "nc" в имената на файловете и фолдерите - намерени са шестдесет файла, съдържащи в името си "nc" в устройство D: - с така подготвения списък можете да извършвате различни операции - отваряне, копиране, преместване, изтриване. Или с други думи при внимателно задаване на параметрите на търсенето можете да получите списък с необходимите ви за копиране или изтриване файлове. Например, ако зададете търсене на всички файлове с разширение "tmp" - това става като изпишете в полето "Named" (Наименовани) *. tmp. Звездичката - * е символ означаващ за повечето програми "всички файлове".


6. Текстообработка - Microsoft Word
Текстообработката е област, в която може би най-много се използуват персоналните компютри, а Word е една от най добрите програми създадени с тази цел.
6.1. Стартиране
С команда Ctrl+Esc активирайте меню Start и от Programs изберете Microsoft Word с мишка или със стрелките от клавиатурата и Enter. Прозорецът на програмата ще се появи на екрана. По подразбиране винаги се отваря станадартен празен документ.

Друг празен документ можете да отворите с клавишната комбинация Ctrl+N.


6.2. Работа с Word
На така отворения празен документ можете да започнете да пишете, като за да използвате кирилица, трябва първо да превключите клавиатурата с комбинацията на своя кирилизатор.
6.2.1 Шрифтове
За да могат набираните от вас букви да се четат трябва шрифта с който ги изписвате също да е кирилизиран. Такива са например: Tahoma, Times New Roman, Timok, Hebar и др.

Превключването на шрифтовете става по следния начин: комбинацията Ctrl+D отваря прозореца Fonts (Шрифтове). с помощта на стрелките можете да изберете желания шрифт, като в долната част на прозореца можете да видите как изглежда.

С Tab се отива във Font style, където може да се избира между нормален шрифт, получер - bold (удебелен) или курсив - italic (наклонен). Тези стилове на шрифта могат да се превключват и с клавишни комбинации. С Ctrl+B можете да включите (изключите) получерния шрифт, а Ctrl+I съответно курсива. Ctrl+U подчертава маркирания текст.

Пак с Tab се преминава в следващата част на прозореца, в която са възможностите за промяна на размера на шрифта. Отново със стрелка надолу - нагоре може да изберете необходимия размер или да го изпишете с цифри.

За да потвърдите избраните от вас настройки натиснете Enter.
6.2.2 Междуредия
Разстоянието, което програмата оставя между редовете на екрана може да бъде променяно. Клавишната комбинация Ctrl+1 настройва Word на единично междуредие, съответно Ctrl+2 - двойно и Ctrl+5 - междуредие и половина.
6.2.3 Разположение на текста
Текстът може да бъде разположен в зависимост от вашата необходимост в средата на страницата, ляво или дясно подравнен. Стандартно по подразбиране Word включва ляво подравняване. Ако искате например заглавието на текста който пишете да бъде в средата на страницата използвайте комбинацията Ctrl+E.

Дясното подравняване се включва с комбинацията Ctrl+R, като имайте предвид, че само дясната страна на текста е подравнена, а лявата не е.

Ако сте използвали някоя от горните комбинации, текстът ще продължи да бъде така ориентиран докато не превключите на ляво подравнен тект с комбинацията Ctrl+L.

Програмата може да изравни текста и от двете страни с комбинацията Ctrl+J.


6.2.4 Маркиране
За да промените вече написан текст с някоя от гореописаните команди трябва първо да го маркирате което означава да отбележите неговото начало и край. На екран изглежда като бели букви на черен фон. Освен с мишката, на което няма да се спираме, маркирането става и със стрелките.

Поставете курсора в началото на необходимия ви текст, натиснете и задръжте Shift и натиснете стрелка надясно - пърата буква ще се маркира. Можете да маркирате до края на текста с многократни натискания на стрелката.

Ако искате да маркирате по-бързо големи части от текста използвайте следните комбинации:

- Shift+End - маркира до края на реда, съответно Shift+Home от курсора до началото на реда;

- Shift+Ctrl и стрелка наляво/надясно маркира дума в съответната посока;

- Shift+Ctrl и стрелка нагоре/надолу маркира от курсора до началото/края на абзаца,;

- Shift+Ctrl+End - маркира от курсора до края на текста, съответно с Home вместо End до началото;

- Ctrl+A маркира целия текст.

Освен да променяте форматирането на текста за маркирания текст важат и следните особености:

- с еднократно натискане на клавишите Delete и Backspace целия маркиран текст се изтрива;

- целия маркиран текст се изтрива и ако започнете да пишете от клавиатурата и се заменя от новонаписаното.

Неволни грешки при работата с Word могат да се отменят с командата Ctrl+Z (Undo). Придвижването по текста става по-бързо, ако използвате клавишните команди описани в този раздел, но без Shift.


6.2.5 Копиране, изрязване, вмъкване
За да копирате текст е необходимо първо той да бъде маркиран и да използвате командата Ctrl+C. След това трябва да поставите курсора на мястото, където желаете да бъде вмъкнат копирания текст и да натиснете Ctrl+V. Ако желаете да заместите някакъв текст с друг трябва да маркирате след копирането, текста който не ви е нужен и да натиснете Ctrl+V.

За да преместите текст от едно на друго място след като го маркирате трябва да използвате комбинацията Ctrl+X, при което текста се изтрива от екрана и се премества в клипбода и може да бъде вмъкнат на желаното от вас място.


6.2.6 Търсене и заместване
Командата Find се стартира с клавишната комбинация Ctrl+F. В появилия се прозорец има поле за писане, в което трябва да напишете търсения от вас текст, като можете да напишете и част от дума. Търсенето по подразбиране е включено на опция да намира думите, независимо дали са изписани с малки или главни букви. Тази опция може да се включва и изключва с Alt+H.

Командата Replace се стартира с клавишната комбинация Ctrl+H. Прозорецът й съдържа две полета за писане. В полето отгоре трябва да напишете текста който желаете да бъде премахнат, а в долното текста който желаете да се появи на негово място. Това е удобно например при случаите, в които сте открили в своя текст многократно повтарящи се еднотипни грешки.


6.2.7 Преход към определени места в текста
Клавишната комбинация Ctrl+G активира командата Go to (Иди към). В прозореца, който се отваря, има поле с многобройни възможности, но от тях най-лесни за работа са Page (страница) и Bookmark. Ако сте избрали Page от това меню трябва да напишете номера на страницата, на която искате да отидете и да натиснете Enter. Курсорът ще се установи в началото на тази страница, преди първата буква, написана на нея.

Bookmark, ако го изберете от менюто на Go, ще поиска от вас име на отбелязаното място. Bookmark се създава по следния начин: първо поставяте курсора на мястото, което желаете да отбележите в текста. След това натискате Shift+Ctrl+F5. В отворилия се прозорец трябва да напишете някакво име или само една буква, което ще бъде име на маркера. Bookmark служи за отбелязване на важни места в текста за да може удобно и бързо да бъдат намирани. Например за да отбележите до къде сте стигнали при четене на дълъг текст. Изтриването на Bookmark става отново със комбинацията Shift+Ctrl+F5 и натискане на Alt+D, когато е маркирано името на Bookmark, който искате да изтриете. Но ако искате да отбележите повече от едно места в текста, трябва да дадете различни имена на всеки от тях. Ако оставите същото име, програмата ще премести Bookmark на новото място, на което е бил курсора, когато сте активирали командата.


6.2.8 Работа с документи
Запазването на документа в паметта на компютъра става след като този документ се запише под определено име в определена директория. Word по подразбиране изпраща всички нови документи в директорията My documents, която създава при инсталирането си. Ако желаете, можете да укажете друга директория, в която файла да бъде поместен.

Клавишната комбинация Ctrl+S записва документа на диска на компютъра. Ако сте включили тази комбинация за пръв път, тоест преди да сте дали име на файла, на екран се появява прозореца Save As (Запиши като...), в който могат да се избират опции:

а) име на документа - обикновено ви предлага име, взето от първия изписан ред на текста. Тази възможност е активна при отваряне на прозореца и можете веднага да започнете да пишете името, което желаете да носи този документ. WINDOWS дава възможност имената на файловете да бъдат

б) с Shift + Tab може да преминете в областта от прозореца, която съдържа файловете и фолдерите от текущата директория. В по-горна можете да преминете с натискане на Backspace, като най-горния възможен фолдер е Desktop. Записаните в този фолдер файлове се появяват като икони на стартовия екран на WINDOWS. Ако искате да запишете файла на друго устройство на компютъра си трябва да натиснете стрелка нагоре за да маркирате My Computer и да натиснете Enter. Появява се списъка на устройствата на вашия компютър: флопидискови устройства, твърди дискове и др. Можете да изберете необходимото ви устройство от този списък и да натиснете Enter за да отворите неговото съдържание. След повторно натискане на Enter файлът ще бъде записан на посоченото място като Word документ.

в) стандартно Word записва файловете в собствен формат - Word document. Такъв документ може да се отвори за четене и редактиране със същата или по-висока версия на програмата, като изключение тук са документи писани на най-старите версии на Word (за DOS и първите версии на WINDOWS). Word предлага списък с формати, като най-универсален е Rich text format. Файловете записани в този формат получават разширение "rtf" и почти без изключения се отварят от всички версии на Winword и други редактори. Друг формат, който позволява работа с текст писан на Word с други редактори е Text only (*.txt). При него, обаче се загубва всякаво форматиране на текста като курсив, получерен, размер на шрифта; центриране, подравняване и т.н. - остава само чист текст. MS-DOS text е също Text only формат, който позволява да се отварят документите в DOS, но могат да възникнат проблеми с кирилизацията.

Когато файлът е записан веднъж под някакво име комбинацията Ctrl+S записва само промените, които сте направили в текста.

Когато искате да запишете файла под друго име, на друго място или в друг формат, с натискане на F12 се отваря прозореца Save As, който беше описан по-горе.
6.2.9 Затваряне на документ
Когато сте приключили работа с документа и желаете да го затворите без да излизате от програмата, можете да използвате клавишната комбинация Ctrl+F4, която затваря прозорци не само в Word, но и във всички приложения на WINDOWS. Ctrl+W също затваря активния документ, но само в Word. Ако при подаване на тази команда в документа има направени промени, които не са записани, на екрана излиза съобщение, което предлага следните възможности:

а) да запише последните промени и тогава да затвори документа - потвърждаването става с бутона "Yes", който винаги е активен, т.е. можете да потвърдите с Enter;

б) ако не желаете да бъдат записвани последните промени със стрелка надясно активирате бутона "No", натискате Enter и файла ще се затвори, без запазване на промените;

в) ако не желаете да затворите файла активирайте Cancel със стрелка наляво или два пъти стрелка надясно, а най-добре направо с Esc.


6.2.10 Отваряне на документи
За да отворите вече написан документ с цел редактиране или отпечатване можете да използвате няколко основни начина:

1. В меню Start > Document можете да изберете от списъка необходимия ви документ, ако сте работили скоро с него.

2. В същото меню Start можете да изберете Open office document, а от него необходимия ви документ при условие, че е записан във фолдера My documents.

3. Можете да намерите необходимия ви файл с помощта на Windows Explorer или Find, както е описано по-горе в настоящото ръководство и го стартирайте с Enter.

4. Може да стартирате Word и с клавишна комбинация Ctrl+O или Ctrl+F12 да отворите прозореца на команда Open. По подразбиране Word винаги отваря My documents. Ако вашият документ е записан там след точно изписване на името му и натискане на Enter той ще бъде отворен.

Когато сте сигурни че документът е в друг фолдер с клавишна комбинация Shift+tab можете да се прехвърлите в списъка на файловете и фолдерите и по аналогичен с меню Save as начин да намерите вашия файл. След като намерите файла натиснете Enter и той ще се отвори.

Прозорецът на команда Open има една особеност - списъка на файловете съдържа само такива чийто формат е посочен в подменю Files of Type, което се намира под File name. Това означава например, че текстовите файлове няма да се виждат в списъка ако настройката е за документи. С помощта на Tab можете да отидете там и да смените възможността на необходимия ви формат или на All files т.е. да бъдат изведени на екран всички файлове.

5. Списъка на четирите последно отваряни файлове се пази от Word в долната част на падащо меню File.Можете да отворите повече от един документ ако ги маркирате в меню Open и натиснете Enter. С клавишна комбинация Ctrl+F6 можете да преминавате от един в друг документ.

Word както и всяко друго приложение на Windows се затваря с команда Exit или клавишна комбинация Alt+F4.
Каталог: guides
guides -> Културен календар на община копривщица
guides -> Изложение в тази част ще се запознаете с някои от най-често срещаните проблеми с достъпността в интернет, и в частност в уеб страниците
guides -> Улпия-ескус- българският ефес, непознатото културно наследство
guides -> Informational Keystrokes for Columns
guides -> Клавишни команди за работа с екранния четец jaws for windows
guides -> Община белоградчик 3900 гр. Белоградчик
guides -> Работа с говорещи програми под Windows
guides -> Културен календар на община копривщица


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница