Иван Ламбев: selecta medicamentorum®. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005страница45/45
Дата30.07.2018
Размер3.84 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

IDURSULFASE – INN (ATC код: A16AB09): Elaprase® (Shire Human Generic Therapies AB) – инфузионен концентрат 6 mg/3 ml (оп. по 1, 4 и 10 бр.).


META-IODBENZYLGUNIDINE FOR DIAGNOSTIC USE (ATC код: V09IX02) (GE Healthcare Bucher GmbH & Co.KG) – инжекционен разтвор 0,05 – 500 mcg/ml във флакони (оп. 1 бр.). Диагностичен радиотерапевтичен продукт, показан за изчисление на терапевтичната доза 131I на основата на предвартелно трасерна доза.

META-IODBENZYLGUNIDINE FOR THERAPEUTIC USE (ATC код: V10XA02) (GE Healthcare Bucher GmbH & Co.KG) – инфузионен разтвор 12,8 – 670 mcg/ml във флакони (оп. 1 бр.). Радиотерапевтичен продукт, показан за радиотерпия на неоплазми, които задържат метайодбензилгванидин като феохромоцитом, невробластом, карциноиди медуларни тиреоидни карциноми.METHOXYPOLYETHYLENE GLYCOLEPOETIN BETA (ATC код: В03ХА03): Micera® (Roche Registartion Ltd., UK) – инжекционен разтвор 0,3 ml в предварително напълнени спринцовки, съдържащи съответно по 50, 75, 100, 150, 200 и 250 mcg активна субстанция (оп. по 1 бр.).

OTILONIUM (ATC код: A03AB06): Spasmomen® (Menarini Group) – филм-таблетки 40 mg (оп. 30 бр.). Антихолинергичен спазмолитик, показан при colon irritabile синдром и чревни колики.

PARACETAMOL & BUTYLSCOPOLAMINE (ATC кодове: A03BB01 и N02BE51): Panadol femina® (GlaxoSmithKline) – филм-таблетки (оп. по 6,12 и 30 бр.), показани за симптоматично лечение на дисменорея, бъбречни и жъчни колики.

PHYSIONEAL: ▲Physioneal 40 (Baxter d.o.o.) – разтвори за перитонеална диализа по 2000 ml.

QUINAGOLIDEINN (ATC код: G02CB04): Norprolac® 75 (Борола ЕООД) – таблетки 75 mcg (оп. 30 бр.). Norprolac® 150 (Борола ЕООД) – таблетки 150 mcg (оп. 30 бр.). Квинаголидът е пролактинов инхибитор, показан при хиперпролактинемия.

RANIBIZUMABINN (ATC кодове: S01LA04 и S01XA00): Lucentis® (Novartis Europharm Ltd., UK) – инжекционен разтвор 0,3 mg/0,3 ml (оп. 1 бр.).

RASAGILINE – INN (ATC код: N04BD02): Azilect® (Teva Pharma GmbH) – таблетки 1 mg (оп. 28 бр.). MAO-B инхибитор, показан за лечение на болест на Паркинсон като монотерпия (без леводопа) или като съпътстваща терпия (с леводопа) при болни с флуктуации в симптоматиката в края на междудозовия интервал.

ROSIGLITAZONE & GLIMEPIRIDE: Avaglim® (АTC код: A10BD04) (SmithKline Beecham pcl) – филм-таблетки, съдържащи по 4 mg розиглитазон и глимепирид (оп. 28 бр.). Показан при ИНЗД.

SORAFENIB (ATC код: L01XE05): Nexavar® (Bayer HealthCare AG) – филм-таблетки 200 mg (оп. 112 бр.). Протеинкиназен инхибитор, показан за лечение на пациенти с авансирал бъбречно-клетъчен карцином, които са били лекувани преди това с интерферон алфа или IL-2 или са неподходящи за тази химиотерпия.

TELBIVUDINE INN (АТС код: J05AF11): Sebivo® (Novartis Europharm Ltd.) – обвити таблетки 600 mg (оп. 28 бр.). Нуклеозиден инхибитори на обратната транскриптаза за лечение на СПИН.

TERIPARATIDEINN (ATC код: H05AA02): Fosteo® (Eli Lily Netherlands B.V.) – инжекционен разтвор с 20 mcg/80 mcl концентрация във флакони по 3 ml (оп. 1 бр.).

TIMOLOL & LATANOPROST: ▲Xalacom® (АТС код: S01ED51) (Pfizer Europe MA EEIG) – колир 5 ml във флакони (оп. 1 бр.). Колирът съдържа 5 mg/ml тимолол (неселективен бета-блокер) и 50 mcg/ml латанопрост (аналог – агонист на PGF). Антиглаукомен колир.


TIPRANAVIRINN (АТС код: J05AE09): Aptivus® (Boehringer Ingelheim International GbH) – капсули 120 mg (оп. 120 бр.). Протеазен инхибитор за лечение на СПИН.

TRETINOIN (ATC код: L01XD14): Vesanoid® (Рош България ЕООД) – капсули 10 mg (оп. 100 бр.). Изомер на ретиноевата киселина с t1/2 20 h, показан за индуциране на ремисия при пациенти с промиелоцитна левкемия.

UNIVAL (Sopharma AD) – дермален разтвор в бутилки по 30, 60 и 125 ml с откапващо устройство (оп. по 1 бр.). Фитопродукт, показан за симптоматично лечение на артралгии, миалгии, невралгии, неврити, цефалгия, натъртвания, простудни заболявания.URALYT-U® (Madaus GmbH) – гранули 280 g, съдържащи калиево-натриев хидрогенцитрат (оп. по 10 бр., плюс мерителна лъжичка с вместимост 10 g). Показан при уратна нефролитиаза.
Основна литература


 1. Б а к р а ч е в а, Н. Оценка на ефективността и риска от възникване на нежелани реакции при употреба на метамизол (аналгин). Дисертация (дмн), София, 1997.

 2. Б е л о в е ж д о в, Н., Д. Т е р з и и в а н о в. Лечение на синдромите и болестите във вътрешната медицина и клинична фармакология. Медицинско издателство “АРСО” и "АРХЕ" ООД, София, 1996.

 3. Б о я д ж и е в а, Н. и с ъ а в т. Лекарства, бременност, кърмене. Под ред. на проф. д-р Н. Бояджиева и доц. Ив. Ламбев. Медицинско издателство “АРСО” ЕООД, София, 2006.

 4. В л а с к о в с к а, М. Опиоидни (наркотични) аналгетици. В кн. Медицинска фармакология. Под. ред. на доц. Ив. Ламбев, проф. Ив. Крушков и проф. Н. Бояджиева. София. Медицинско издателство “АРСО” ЕООД, 2003, 160–171.

 5. В л а с к о в с к а, М., С л. С у р ч е в а, Р. О в ч а р о в. Значение эндогенных опиоидов и простагландинов в действии анальгина (метамизола) и верапамила. Фармакол. и токсикол., 52, 1989, 25–29.

 6. В л а х о в , В. и с ъ т р. Клинична фармакология. Под ред. на проф. д-р В. Влахов. София (под печат).

 7. Д и к о в, И в. Сепсис. Издателство “Знание” ЕООД, Ст. Загора, 2000.

 8. Д у д о в, А. Изследване върху фармакологични подходи за модулиране на множествената лекарствена резистентност (MDR) на туморите. Дисертация (ДМ), София, 2003.

 9. Д у р м и ш е в, А. Приложна венерология. Издателство “Знание” ЕООД, Ст. Загора, 2000.

 10. Дърленска–Ханджиева, Т. , Н. Бояджиева. Затлъстяване: фармакотерапия и фармакогентика. РИК “Симел”, София, 2007.

 11. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 45/31.05.2005 г. Имунизационния календар на Република България.

 12. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 56/2003 г: Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина (Изм., и доп. към Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30/02.04.1999 г.).

 13. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. № 113/29.12.2003 г., 1–128: Постановление № 304 на МС от 18.12.2003 г. за приемане на Наредба за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България.

 14. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. № 12/12.01.2005 г., 1–179: Постановление № 355 на МС от 23.12.2004 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България.

 15. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. № 39/26.02.2004 г., 22–32. Постановление № 42 на МС от 26.02.2004 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България.

 16. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. № 8/26.01.2006 г., 1–189: Постановление № 7 на МС от 13.01.2006 г. за изменение на Наредбата за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България.

 17. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. № 107/27.12.2006 г., 1–192: Постановление № 354 на МС от 22.12.2006 г. за изменение на Наредбата за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България.

 18. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. № 112/27.12.2007 г.: Постановление № 321на МС от 21.1.2007 г. за изменение на Наредбата за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България.

 19. Д ю ф и н г е р, Г., Ф р, Й е ш. Интензивна медицина. Медицина и физкултура, София, 2001.

 20. К о л а р о в, З л. Ревматична болка. Издателство "МЛН" ООД, София, 2003.

 21. К р у ш к о в, И в. Спорт и допинг-препарати. В кн. Медицинска фармакология (учебник за студенти, специализанти и докторанти). Под. ред. на доц. д-р Ив. Ламбев, проф. д-р Ив. Крушков и проф. д-р Н. Бояджиева. Медицинско издателство “АРСО” ЕООД, София, 2003, 446–447.

 22. К р у ш к о в, И в., А. Д у р м и ш е в, Н. Ц а н к о в, М. М а р к о в. Справочник за нежеланите лекарствени ефекти. Медицина и физкултура, София, 1996.

 23. К р у ш к о в, И в., И в. Л а м б е в. Фармакотерапевтичен справочник. VI изд. Медицинско издателство “АРСО” ЕТ, София, 2007.

 24. К р ъ с т е в, З. и с ъ а в т. Вътрешна медицина. Под ред. на З. Кръстев. Издателство “Тип-топ прес”, София, 2005.

 25. К ъ н е в а, Ж. Наръчник по инфекциозни болести. Издателство "CIELA". София, 1999.

 26. Л а м б е в, И в. Списък-класификация на лекарствените средства, разрешени за употреба в Република България, Медиком ООД, София, 1991.

 27. Л а м б е в, И в. Съвременни лекарства в клиничната практика. Медицина и физкултура, София, 2000.

 28. Л а м б е в, И в., И в. К р у ш к о в. Джобен лекарствен наръчник. “Знание” ЕООД , Стара Загора, 2000.

 29. Л а м б е в, И в. Лекарствени препарати (справочник за лекари, фармацевти и дентални медици). II изд., Медицина и физкултура, София, 2008.

 30. Л а м б е в, И в. и с ъ а в т. Справочник на лекарствените средства. V издание. Под ред. на доц. д-р Ив. Ламбев и проф. д-р П. Узунов. Медицина и физкултура, София, 2004.

 31. Л а м б е в, И в. и сътр. Принципи на медицинската фармaкология. Под ред. на доц. д-р Ив. Ламбев. Медицина и физкултура, София, 2006.

 32. ЛЕКАРСТВЕН БЮЛЕТИН. Тримесечно издание на ИАЛ.

 33. Л я л я к и н, П. В. Атлас лекарственных средств. ТФ "Мир". ОНИКС 21 век. Москва, 2001.

 34. М а р и н о в а, Ц в., Д. К о в а ч е в, С. С т а н и л о в а. Имунобиология. В кн. Биология. Под ред. на Ил. Ватев. Издателство “Реко”, 2005, 184–199.

 35. М е р м е р с к и, Х р. Енциклопедия на народната медицина и здравето. III изд. София, 2006.

 36. М е т е л и ц а, В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудостых лекарственных средств. 2-е издание. БИНОМ, Невский Диалект. Москва – Санкт-Петербуг. 2002.

 37. М и т о в, Г. и с ъ т р. (редактори). Микробиология – II изд. Медицинско издателство “АРСО” ЕТ, София, 2000.

 38. М и х о в, Б, Химия в медицината (химичен наръчник за лекари и стоматолози). Медицина и физкултура, София, 2001.

 39. М о н о в, А. Клинична токсикология. Венел ООД, т. 1 (1995) и т. 2, (1997), София.

 40. Н а ч е в, Ч. и с ъ т р. Актуална терапия. Том 1–3. Под ред. на Ч. Начев. Ст. Загора. Издателство “Знание” ЕООД, Стара Загора, 1998.

 41. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ. Тримесечно издание на ИАЛ.

 42. Н е ш е в, Г. и с ъ а в т. Наръчник на общопрактикуващия лекар. Под ред. на доц. Г. Нешев и проф. Ж. Милева. Ст. Загора. Издателство “Знание” ЕООД, 2003.

 43. О в ч а р о в, Р, Н. Д а н ч е в, М. М и ч е в а, И. Н и к о л о в а, Д. Д р е н с к а, К. С и м е о н о в а, В. В и ч е в а, Н. Б о я д ж и е в а, Д. К р ъ с т е в а – Ст е ф а н о в а, Наркотици (медикобиологични и социални аспекти). Под ред. На Н. Данчева, М. Мичева и Р. Овчаров, Темпто, София, 2006.

 44. П е т к о в, В. Д. и с ъ т р. Съвременна фитотерапия. Под ред. на чл. кор. проф. В. Петков. Медицина и физкултура, София, 1982.

 45. С в и н а р о в, Д. Терапевтичен лекарствен мониторинг и индивидуализиране на лекарствената терапия. Издателство “Знание” EООД, Стара Загора, 1996.

 46. СПРАВОЧНИК ВИДАЛЬ: Лекарственные препараты в России. Изд.11, АстраФармСервис, Москва, 2006.

 47. СПРАВОЧНИК НА ДОБАВКИТЕ КЪМ ХРАНЕНЕТО В БЪЛГАРИЯ. Адаптирал Р. Костов, Инфофарма, София, 2006.

 48. СПРАВОЧНИК НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, регистрирани в Република България, подредени съгласно анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО (по данни на фармацевтичните фирми). ИНФОФАРМА. 16.02.2004 г. I–XLV (София, тел./факс: 963-05-44, 963-45-43 и 866-03-64).

 49. С т а н е в а, Д., Л. Р а й н о в а. Билките, домашна аптека. Медицина и физкултура, София, 2000.

 50. С т а н е в а, Д., Ц. С т о й ч е в. Лекарствени взаимодействия. ИК “Крамекс”, София, 2001.

 51. С т о й ч е в, Ц. Лекарствен метаболизъм и лекарствена токсичност. ИК “Крамекс”, София, 1997.

 52. Т о д о р о в, Д., И в. Л а м б е в. Справочник на противотуморните средства, разрешени за употреба в Република България, Diagnosis press, София, 1993.

 53. Т о д о р о в, Д. Имуномодулатори. В кн.: Фармакология. III издание. Под ред. на А. Белчева и П. Узунов. “Знание” ЕООД, Ст. Загора, 2003, 393–397.

 54. Т о д о р о в, Д., И в. Л а м б е в. Противотуморни лекарствени средства. В кн.: Справочник на лекарствените средства. V изд. Под ред. на доц, Ив. Ламбев и проф. П. Узунов. Медицина и физкултура, ЕООД, София, 2004, 446-478.

 55. Т о м о в, И л. Миокарден инфаркт. Издателство “Знание”, ЕООД, Ст. Загора, 1999.

 56. Т о м о в, И л. и с ъ т р. Кардиология. Под ред. на акад. Ил. Томов. Издателство “Знание”. Ст. Загора, 2002.

 57. Ш е й т а н о в, Й. Ревматични болести (кратък курс). ЦИМ, София, 1998.

 58. Ш е й т а н о в, Й., Р. Р а ш к о в. Системни заболявания на съединителната тъкан (колагенози). ЦИМ, София, 1999.

 59. Х а н е м а н, С. Органон на лечебното изкуство. София, Анхира, 1996.

 60. Щ е л е р, Й. А. В а л е т, К. Г ь о р к е. Акушерство и гинекология. София, Медицина и физкултура, 2001.

 61. Я р ъ к о в, Л., И в. К р у ш к о в, И в. Л а м б е в. Фармакотерапия и бременност. Под. ред. на проф. Л. Яръков. Медицина и физкултура, София, 1981.

 62. B e n n e t t, P. N., M. J. B r o w n. Clinical pharmacology. 10th Edition. London, Churchill Livingstone, 2008.

 63. B r i g g s, G., R. K. F r e e m a n. S. J. Y a f f e (Eds.). Drug in Pregnancy and Lactation. 5th edition. Williams & Wilkins, Baltimore, 2007.

 64. A k t o r i e s, K., U. F ö r s t e r m a n n, F. H o f f m a n n, K. S t a r k e (Editors). Allegmeine und spezielle pharmakologie und toxicologie. 9. Auflage. Herausger.Urban & Fisher Verlag. München – Jena, 2005.

 65. E d w a r d s, R. G, N. B e a r d, J. V e r m e i d e n (eds) GnRH analougues and Reproductive Medicine. Human Reproduction. Vol. 11, Suppl. 3, November 1996, Oxford University Press, Oxford, 1996.

 66. G i l b e r t, D. N., M o e l l e r i n g, R. C., S a n d e, M. A. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. 29th Edition. Sanford. Antimicrobial Therapy, Inc, 2000.

 67. H a r d m a n, J. G., L. E. L i m b i r d (Еditors-in-chief). Goodmanan et Gilmans’s The pharmacological basis of therapeutics. 11th Edition, McGraw-Hill Co., New York, 2006.

 68. INDEX NOMINUM: International Drug Directory, Stuttgart, Medpharm, 2000.

 69. K a l a n t, H., W. H. E. R o s c h l a u (Eds). Principales of Medical Pharmacology. 7th Edition. New York – Oxford, Oxford University Press, 2007.

 70. Kasper, D.L. et al. (editors). Harrison’s Principles of Internal Medicine. 16th edition. McGraw-Hill Professional, New York, 2005.

 71. K a t s a m b a s, A. D., T. M. L o t t i (Eds.) European handbook of dermatological treatments, Springer, Berlin, 1999.

 72. K a t z u n g, B. G. (Editor). Basic& Clinical Pharmacology. 10th Edition. The MaGraw-Hill Companies, Inc. (Lange Medical Books), New York, 2007.

 73. K l a s s e n, C. D., M. O. A m d u r, J. D o u l l (Еditors). Casrett and Doull’s Toxicology. The Basic Science of Poisons. 5th edition. McGraw-Hill Co., New York, 1996.

 74. L a c y, Ch. L., L. L. A r m s t r o n g, , N. B. I n g r i m, L. L. L a n c e. Drug Information Handbook. 6th Edition. American Pharmaceutical Association. Lexi-Comp Inc. Hudson (Cleveland), 1999.

 75. L a u r e n c e, D. R., P. N. B e n n e t t, M. J. B r o w n. Clinical Pharmacology. 8th Edition. London, Churchill Livingstone, 1997.

 76. L e v y, R. H. et al. MetabolicDrug Interactions. Lippincott Williams & Wilkings. New York, 2000.

 77. P a g e, C., M. C u r t i s, M. W a l k e r, B. H o f f m a n (Editors). Integrated Phamacology. 3th ed. Mosby – Elsevier, London, 2006.

 78. R a k e l, R. H. & B o p e, E. T. Conn’s CURRENT THERAPY. 59th Edition. Sunders. An Imprint Elsevier. Philadelphia Inc. Pensylvania, 2007.

 79. R a n g, H. P., M. M. D a l e, J. M. R i t t e r, P. K. M o o r e. Pharmacology. 6th Edition. London, Chirchill Livingstone, 2007.

 80. T r i p a t h i, K. D. Essentials of Medical Pharmacology. 6st Edition. Jaypee Brothers. New Delhi, 2007.

 81. Rote Liste, Aulendorf/Wurtt, Editio Cantor Verlag, 2005.

 82. VADEMEMECUM – GlaxoSmithKline, 2003

 83. VADEMEMECUM – Roche Pharmaceuticals, 2004.

 84. VADEMEMECUM – Sopharma, 2005.

 85. VIDAL. Paris, Editions du Vidal, 2005.

 86. WEB-БАЗИРАНА СЕЛЕКТИРАНА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ:


http://www.medpharm-sofia.eu/

http://drugsupport.data.bg/

http://pharmsupport.data.bg/

http://pharmsupport1.data.bg/

http://pharmsupporttwo.data.bg/

http://medfac.mu-sofia.bg/kft/
© Доц. д-р Иван Ламбев (e-mail: itlambev@mail.bg): 17.12.2010 г.


Каталог: files -> DIR%200 -> Subdir%201
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
DIR%200 -> Книгата "тестове по фармакология"
Subdir%201 -> Програма по фармакология за студенти по хуманна медицина. В него се
DIR%200 -> Имунизационен календар на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница