Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712Дата23.07.2016
Размер117.1 Kb.
#1647ЯНУАРИ – ЮНИ 2005 ГОДИНА No 8 / 2005ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2005 ГОДИНА
П
Иванка Иванчева

(+359 2) 9145 1712
АРИЧЕН ПАЗАР

През месеците януари-юни 2005 година при значителен размер на левовите резерви в банковата система, свръхрезервите се колебаеха съществено и намалиха размерите си, като най-ниско бе нивото през месеците февруари и юни. Традицията за висока левова свръхликвидност в началото на годината, както и през 2004 година, се запази само през месец януари, когато се отчете и най-ниското за полугодието ниво на лихвите на междубанковия пазар, което през следващите месеци се повиши плавно.

Ликвидността в банковата система всеки месец регулярно се влияе от движението на паричните потоци чрез ДЦК от и към Министерството на финансите и търговските банки и от преведените средства за пенсии и субсидии за общините.


Междубанков паричен пазар

За полугодието търговските банки в системата са активизирали участието си на паричния пазар и общият обем на сделките е достигнал до 24383,2 милиона лева, в това число левови депозити 23812,8 милиона лева (93,4%), репо-операции с държавни ценни книжа 570,4 милиона лева (2,2%) и окончателни сделки с държавни ценни книжа (емитирани в страната, от всякаква срочност и деноминация) 1124,0 милиона лева (4,4%). Увеличението е от 9166,5 милиона лева, или 56,1% (за всички видове сделки), спрямо същия период на преходната година. Отчетеният ръст в обема на пазара се дължи на увеличение на общия обем, както на срочните сделки, така и на безсрочните сделки. В частта на депозитите увеличението е общо с 65,1 % (9390,2 милиона лева.), включващо увеличение на необезпечените депозити с 63,5% (9009,4 милиона лева) и на обезпечените депозити с 155,3% (381,7 милиона лева), а в частта на репо-операциите е отчетено намаление с 36,6% (с 328,8 милиона.лева). При окончателните сделки с ДЦК размерът на увеличението не е голям, 2,3% (с 25,1 милиона лева), като в частта на търгуваните левови емисии има намаление с 0,7% (с 6,8 милиона лева) ,а с валутните ДЦК е отчетено увеличение с 27,4% (31,9 милиона лева), при това от ДЦК с EUR емисии с 35,6% (39,9 милиона лева).

В групата на сделките за депозитите и репо-операциите, при трайно формиралите се съотношения във вътрешната структура на пазара по срочност на реализиране, свързани с поддържаната ликвидност в банковата система, най-предпочитани са еднодневните (овърнайт) сделки с дял 93,1 %, в това число 92,1% депозитни сделки и 1,0% репо-сделки.

В структурата на депозитните операции продължава преобладаването на необезпечените депозити, 97,4% (23185,3 милиона лева), над обезпечените депозити, 2,6% (627,5 милиона лева).


.

От месец март на 2005 г. се наблюдава увеличение на активността на банките в последния ден на всеки месец, като рекорден размер обемът на сделките достигна на 31 май (589,1 милиона лева). Това явление се свързва с отчитане на редица показатели, съгласно изискванията на нормативните документи (наредби и закони, прилагани от БНБ) в дейността на търговските банки.

Заедно със същественото увеличение в размера на сделките на пазара и на размера на резервите на банките през първото полугодие на 2005 г. спрямо същия период на 2004 г. се наблюдава намаление на средномесечните свръхрезерви. Те възлизат на 64,7% (26762 хил. лв.) от средномесечните свръхрезерви през първото полугодие на 2004 г. (41357 хил. лв.).


.

За първата половина на 2005 година средният лихвен процент на междубанковия пазар достига стойност общо 1,99%, при депозитните сделки 1,99% (1,98% за необезпечените депозити и 2,19 % за обезпечените депозити) и при репо-сделките 2,28%. Превишаване на лихвения процент за обезпечените над този за необезпечените депозити и при репо-операциите над този за депозитните операции в неголям размер се наблюдава и в еднодневните сделки. При преобладаващо тегло на овърнайт и другите краткосрочни операции, общият среден процент и този за депозитните сделки за полугодието са по-ниски от средната за полугодието стойност 2,04 % на основния лихвен процент (която през януари бе базирана на нивото на доходността на тримесечните сконтови ДЦК на първичния пазар, а от февруари нататък - на нивото на лихвения процент овърнайт на междубанковия пазар.

През януари при повишена ликвидност средномесечният лихвен процент слезе до 1,91%, а най-високо ниво е достигнато през май 2,10%.


.

Междубанковата търговия с депозити в чуждестранна валута потвърди наблюдаваната от 2003 г. тенденция (съпътстваща отделни решения на УС на БНБ от 2003 и 2004 г.) на постоянно увеличение на размера. Достигнато е нарастване със 180,6 %, спрямо същия период на 2004 година, на търговията с депозити във всички видове чуждестранни валути (USD, EUR, GBP и други) на база левова равностойност на валутните депозити. Най-предпочитани и тук са овърнайт-сделките с дял 82,5%, при 77,6% за 2004 година.


Пребазиране на основния лихвен процент

Н


ОЛП пребазиран към нивото на колебание на лихвения процент в междубанковата търговия с необезпечени депозити овърнайт.
овият индекс ЛЕОНИА (LEONIA: lev over-night index average, аналогичен по формула и близък по стойност с EONIA на еврозоната), лансиран на 1 декември 2004 г., даде възможност на БНБ да пребазира основния лихвен процент (ОЛП) от нивото на доходността на 3-месечните ДЦК на първичния пазар към нивото на лихвения процент овърнайт на междубанковия пазар: най-съществения параметър на паричния пазар. За запазване на неутралната позиция на централната банка при изчисляването на това ниво се взе простата средна величина от стойностите на ЛЕОНИА за работните дни на изтекъл едномесечен период, предвид месечната цикличност на колебанието на лихвения процент. Изчислената стойност става ОЛП от началото до края на следващия календарен месец. Новата методика бе приета от Управителния съвет на БНБ на 16 декември 2004 г. с Решение № 149 и влезе в сила от 1 февруари 2005 г.

В
Любомир Тонев

(+359 2) 9145 1608
АЛУТЕН ПАЗАР

О
Ръст при сделките на търговските банки с БНБ

Спад при сделките между търговските банки
бщият оборот на валутния пазар първата половина на 2005 г. по данни на търговските банки достигна 24373,4 млн. евро. Този оборот обхваща реализираните сделки с чуждестранна валута от търговските банки, включително БНБ , срещу левове с вальор на плащане спот, същия и следващия работен ден. Оборотът за половината от 2005 г. е по-голям от годишния оборот за 2003 г. с около 2481,0 млн. евро. В сравнение със съответния период на предходната 2004 г. общият оборот е нараснал почти двойно. Пълна съпоставимост на първите полугодия на 2004 и 2005 г., обаче, не е възможна, тъй като премахването на комисионната, която БНБ събираше при безналичните си операции, стана факт след 07.06.2004г. След тази дата оборотите започнаха да се повишават осезателно, а ръстът на оборота през 2005 спрямо периода юли-декември 2004 г. е 14,1 на сто. Увеличение на оборота е реализирано и в двете направления на валутната търговия – междубанкова (в частта на сделките с БНБ) и търговия с крайни клиенти. Делът на БНБ през първото полугодие на 2005 в общия оборот е около 30 на сто. Продължава намалението на търговията с валута между търговските банки. В сравнение с второто полугодие на предходната година намалението на чистата междубанкова търговия е в размер на около 70 млн. евро.


.


Б
Ръст при сделките на търговските банки с клиенти


НБ е нетен купувач на валута през първото полугодие на 2005 г. и продъжава да бъде основен посредник в усилията на търговските банки да управляват по-успешно текущата си ликвидност посредством сделките с валута. На пазара с крайни клиенти БНБ е нетен продавач на валута с около 100 млн. евро.

Търговските банки реализират ръст в търговията с крайни клиенти 42,7 на сто спрямо първото полугодие на 2004 г. и 9,5 на сто спрямо втората половина на 2004 г..


К
Андрей Зарев

(+359 2) 9145 1605
АПИТАЛОВ ПАЗАР

Държавни ценни книжа

Падежната структура на деноминираните в български левове емисии на Министерството на финансите се ограничи с 3-месечни сконтови ДЦК и 3-, 5- и 10-годишни облигации с фиксиран лихвен процент. Всички емисии с фиксирана лихва бяха от отворен тип (аукциони на траншове).

Честотата на емитиране на 3-месечни сконтови ДЦК се разреди (4 емисии за полугодието вместо ежемесечно), а размерът на отделните емисии нарасна спрямо 2004 г. От февруари тяхната доходност при емитиране престана да е база за основния лихвен процент на БНБ.

Лансираната през ноември 2003 г. емисия със срочност 14 г. и 11 м., деноминирана в евро, имаше едно ново отваряне през полугодието.

Понижение на средната годишна доходност при емитиране се наблюдаваше при всяка срочност.


.

* 2004г. ДЦК с плаваща лихва

**деноминирани в EUR

През март и юни се обявиха подписки за конверсия на деноминирани в USD 25-годишни облигации по ЗУНК с падеж 1 януари 2019 г. в деноминирани в EUR 20-годишни ДЦК със същия статут и дата на падежа. Поръчки се получиха и одобриха само при първата подписка.

При съкровищните облигации, предназначени за пряка продажба на граждани (така наречените целеви емисии, или спестовни съкровищни облигации) се редуваха 3-годишни емисии, деноминирани в лева и 5-годишни емисии, деноминирани в евро, като размерите на пласмента и обратното изкупуване бяха малки (под 0,5 милиона лева месечно).
На вторичния пазар общата сума на сключените между търговските банки (включително утвърдените за първични дилъри инвестиционни посредници) окончателни сделки с емитирани в страната ДЦК възлезе на 1124,0 милиона лева по пазарна стойност на база на статистиката на операциите с движение по разплащателните сметки в БНБ – с 2,3% повече, отколкото през първата половина на 2004 г. В това число оборотът на деноминираните в български левове облигации намаля с 0,7% до 975,9 милиона лева. Минималният спад се дължеше на осемкратно намаление на обема на сделките с краткосрочни облигации (до 12 месеца), докато обемът на сделките с дългосрочни облигации (основната част от търговията) нарасна с 5,7%. При деноминираните в евро облигации имаше 35,6-процентно увеличение на оборота, до 148,1 милиона лева, докато търговията с деноминирани в щатски долари облигации, емитирани по ЗУНК (поредната част от емисията бе конвертирана през март в деноминиран в EUR аналог) намаля многократно до 81 хиляди лева.

П


Конвергенцията с кривата на доходността на еврозоната продължава.
родължи намалението на доходността в участъка над 1 година по българската крива на доходността и тази еврозоната. Съответно продължи сближението на двете криви на още по-ниско ниво на доходност.


.
.


..

Българските Брейди-облигации се търгуваха по паритет с номинала (100%). Деноминираните в евро еврооблигации с падеж 2007 г. приключиха полугодието на 108%, деноминираните също в евро глобални облигации с падеж 2013 г. – на 127%, деноминираните в щатски долари глобални облигации с падеж 2015 г. - на 126%. Цената на деноминираните в щатски долари облигации по ЗУНК се придвижи през януари от 95% към 100%, където остана до края на полугодието.


.


Компенсаторни инструменти

Н


Приватизация на 1/3 от капитала на БТК срещу компенсаторки
улирането на компенсаторни инструменти – превръщането им в акции на приватизационния пазар на Българската фондова борса – София (БФБ-София) възлезе по пазарна стойност на рекордни 661,7 милиона лева, главно поради извършеното от 27 януари до 1 февруари публично предлагане на 34,78-процентен държавен дял в Българска телекомуникационна компания АД (БТК) срещу компенсаторни записи и бонове. Тогава 632,6 милиона компенсаторни записи и бонове (включително преобразувани жилищни спестовни компенсаторни записи), на обща стойност по пазарна оценка 660,1 милиона лева бяха конвертирани в 2,9 милиона акции на дружеството (остатъчен държавен дял). С това наличната маса на компенсаторните записи и бонове намаля наполовина. В рамките на търговете на масовата приватизация конверсията на компенсаторни записи и бонове и на инвестиционни бонове възлезе на малка сума, по пазарна оценка 1,6 милиона лева.

З
Инвестиционните бонове слизат от борсата


апочналата през ноември 2004 г. активизация на вторичния пазар с компенсаторни инструменти продължи в началото на 2005 г. до началото на публичното предлагане на акции на БТК. Рекордна цена на компенсаторните записи и бонове от 1,13 лева бе отбелязана на 24 януари. Инвестиционните бонове, които не участваха в конверсията в акции на БТК, се търгуваха под паритет, при постепенно поскъпване. През второто тримесечие цените на компенсаторните записи и бонове (без жилищноспестовните, които не се търгуваха на вторичен пазар) и на инвестиционните бонове (специфичен инструмент на масовата приватизация) се изравниха и се консолидираха на ниво 0,70 лева до края на юни, когато валидността на инвестиционните бонове изтече и те бяха отписани от фондовата борса (те поевтиняха в последния ден на търговия, 28 юни). Оборотът на пазара на компенсаторни инструменти за полугодието възлезе на 500,8 милиона лева.
Общински и корпоративни облигации

Продължи практиката на пласмент на корпоративни и общински облигации извън фондовата борса, с последваща регистрация за борсова търговия. Оборотът на облигациите на фондовата борса бе 134,3 милиона лева (корпоративни и общински емисии), колкото за цялата 2004 г.Акционерен капитал

Оборотът на първичният пазар (пазар на първично публично предлагане) на БФБ-София възлезе на 2,7 милиона лева от акции и 1,3 милиона лева от права върху акции. Вторичният пазар на акции надмина този за цялата 2004 г. и достигна 1 252,8 милиона лева на фондовата борса (плюс 16,1 милиона лева сделки с акции извън борсата).

Г
Борсата приема БТК и се разделя с Нефтохим.
лавен принос за рекордния оборот имаше приемането на БТК за търговия на неофициалния пазар на фондовата борса едновременно с продажбата на остатъчния държавен пакет от акции на приватизационния пазар. Наред с увеличението на обичайната ежедневна търговия на вторичния пазар тази регистрация бе последвана и (през май) от единични големи сделки в рамките на обичайната и блоковата търговия, също и репо-операции. Други по-големи сделки бяха търгово изкупуване на над една пета от капитала на Лукойл Нефтохим Бургас АД от страна на мажоритарния собственик през януари (впоследствие дружеството бе отписано от регистъра на публичните дружества през юни и търговията с капитала му на борсата бе прекратена) и продажба чрез блокови сделки на една четвърт от капитала на ДЗИ Банк и една десета от капитала на застрахователното дружество ДЗИ АД на чуждестранни институционални инвеститори през март.

В рамките на общия оборот касовата приватизация възлезе на малка сума – едва 4,0 милиона лева – от сделки срещу левове на търговете на масовата приватизация.

С
.
делките с права върху акции на вторичния пазар бяха за 2,2 милиона лева.

От 1 февруари започна публикуването на втория официален ценови индекс на БФБ-София BG40, който, за разлика от SOFIX, не е претеглен през общия размер на капитала, и съдържа 40 акции, търгувани на борсата. Базисната стойност 100 пункта е от приключването на пазара на 31 януари.

И
Рекордни стойности на ценовите индекси в началото на годината
ндексите на цените на акциите на БФБ-София се покачиха стремително в началото на годината до техническите предели от 130 пункта, 900 пункта и 225 пункта съответно за BG40, SOFIX и BSE FFBH. След рекордни стойности (932,44 за SOFIX и 232,92 за BSE FFBH на 25 февруари и 133,36 за BG40 на 10 март) трендът на българските индекси се съедини с този на водещите пазари – умерен спад през първото тримесечие и застой през второто. Единственото отклонение бе през юни, когато излизането на Нефтохим от регистъра на публичните дружества се съпроводи с преполовяване на цената на акциите му (при незначителни сделки) и с временен натиск върху общото ценово ниво на пазара (индексите). В крайна сметка пазарът приключи полугодието с умерено покачване на цените спрямо началото на годината и със равно средно ниво през първото и второто тримесечие.


.


Наблюдаваше се сходство в трендовете на цените на акционерния капитал и на недвижимите имоти.


.


.


.


Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси
bnb download -> Новата 10-годишна емисия дцк възпроизвежда новия 10-годишен Bund по падеж и купон дългови пазари


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница