“Ивантин” еоод с. Шарково, община Болярово, област ЯмболДата12.03.2018
Размер231.51 Kb.


Инвестиционно предложение

НА ФИРМА “Ивантин” ЕООДс.Шарково, община Болярово, област Ямбол
Адрес на управление: гр. Ямбол , к-с „Хале „, бл.8, вх.Е , ет.6,ап.120

ЕИК: 200704736
Управител: Ивелин Георгиев Динев, GSM: 0895708632

март 2015 година

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕНа основание чл.93 от ЗООС и Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ОТНОСНО: „Инсталация за производство на биогаз-150 кW, чрез термофилен процес при преработка на биоразградими отпадъци и животински екскременти” в ПИ № 83051.501.12, , землище с.Шарково, общ. Болярово.
І. Информация за контакт с инвеститора:

1. Фирма „Ивантин“ЕООД,с.Шарково, община Болярово, област Ямбол, ЕИК: BG 200704736.

2. Пощенски адрес: гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, к-с „Хале“ , бл.8 , вх.Е,ап.120, Управител: Ивелин Георгиев Динев - гражданство – българско.

3. Лице за контакти: Ивелин Георгиев Динев, GSM: 0895708632.

4. Собственост и форми на управление:

Фирма „Ивантин“ ЕООД, с.Шарково, община Болярово, област Ямбол, ЕИК: BG 200704736, се представлява и управлява от Ивелин Георгиев Динев.
ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение.


 1. Резюме на предложението.
Фирма „Ивантин“ има инвестиционно намерение да изгради Инсталация за производство на биогаз-150 кW, чрез термофилен процес при преработка на биоразградими отпадъци и животински екскременти” в ПИ № 83051.501.12, , землище с.Шарково, общ. Болярово.

Сградите на инсталацията за производство на електроенергия и Ко-генерация на биогаз ще се намират в ПИ №83051.501.12, землище на с.Шарково, Община Болярово.

Основното застрояване ще е ферментатори Силозен тип и ще се разположи на 3м. от границите на имота.

 1. Характеристика на обекта – основна производствена дейност:

В ПИ №83051.501.12, землище на с.Шарково, Община Болярово се предвижда да се разположи инсталация за производство на електрическа енергия от биомаса вкючваща основно :

-вход -разположен в началото на площадката

-офис сграда и битовки за персонала

-предферментационен съд

-миксер за хомогенизиране на субстракта

-биореактор

-когенерационна станция

-газхолдер

-система за очистване на биогаза-комплект

-склад
Биогазът е алтернативно екологично гориво, което се произвежда чрез Анаеробно разлагане (без кислород) на органични материали. Процесът на разлагане се извършва под въздействието на метанови бактерий, който са строго анаеробни (ферментационния процес протича в безкислородна среда), като количеството получен газ силно зависи от използваните продукти и температурния режим.

Процесът е термофилен работещ при всекидневно зареждане на биореактора с органичната материя като е необходимо да се разбърква и добавят биологични субстракти непрекъснато до края на изтляването. Производството на биогаз чрез анаеробно разграждане (анаеробна ферментация) се разглежда като оптимален метод за обработка на селскостопански, горски, градински продукти и твърд оборски тор, както и за широк спектър от подходящи органични отпадъци, тъй като преобразува този вид субстрати във възобновяема енергия и органичен тор, подходящ за употреба в селското стопанство. Анаеробното разграждане е микробиологичен процес на разграждане на органична материя в отсъствие на кислород и е характерно за много естествени среди. В днешно време, анаеробното разграждане намира приложение предимно за производство на биогаз в херметични реактори, наричани обикновено биореактори или ферментатори. В анаеробния процес са въвлечени широк спектър микроорганизми, като основните крайни продукти от тяхната дейност са биогаз и вторична биомаса. Биогазът е запалим газ, съдържащ метан, въглероден диоксид и малки количества други газове.Вторичната биомаса е преработен субстрат, богат на хранителни вещества, поради което може да се използва за подхранване на растенията. Инсталацията за производство на биогаз чрез анаеробно разграждане, обработващи селскостопански субстрати, твърд оборски тор, растителни отпадъци, енергийни култури, органични остатъци от селскостопанската индустрия. Производството на биогаз чрез метаногенеза е приоритет на европейската политика за биогорива и възобновяема енергия, тъй като биогазът представлява евтин и CO2-неутрален източник на възобновяема енергия, който дава възможност за обработка и рециклиране на широка гама от селскостопански отпадъци и субпродукти, по-устойчив и безвреден за околната среда начин. В същото време производството нa биогаз води до редица социално-икономически ползи за обществото като цяло, както и за самите производители.

Производството на биогаз е източник на възобновяема енергия има изключително голям екологичен ефект, като намаляване на емисиите на парникови газове и на последствията от глобалното затопляне чрез въвеждане на биогазовата технология се предотвратява увеличаването на количеството метан в атмосферата или технологията позволява контролируеми ферментационни процеси от отпадната биомаса и така инсталацията дава своя дял в това да се съхранят ограничените в крайна сметка количества ископаеми енергоносители. При производството на биогаз чрез анаеробно разграждане се намаляват и емисиите на метана (CH4) и на диазотния оксид (N2O), отделяни при съхраняването и използването на оборски тор за наторяване. Парниковият ефект на метана е 23 пъти, а на диазотния оксид 296 пъти по-висок от този на въглеродния диоксид.

Полученият след ферментацията в биогазовата инсталация тор е отличен продукт за наторяване с повишено качество. Ферментиралата биомаса е ценен за почвите тор, богат на азот, фосфор, калий и микроелементи, практически без миризма поради редуциране на ароматните емисий по време на процеса на ферментация. Ферментациония процес редуцира броя на патогенните микроорганизми, а с това и намалява възможността за разпространяване на болести в природата. При производството на биогаз, цикълът на хранителните вещества от получаването на суровината до прилагането на вторичната биомаса, като средство за наторяване - е затворен. Въглерод съдържащите вещества (C) намаляват в процеса на преработката, полученият метан (CH4) се използва за производство на енергия, а въглеродният диоксид (CO2) се освобождава в атмосферата и се усвоява от растенията чрез фотосинтеза. Някои въглеродни съединения остават във вторичната биомаса и при използването й за наторяване, тези съединения подобряват въглеродното съдържание на почвите.

Дневното количество растителни и животински отпадъци ще се доставят ежедневно от близките кравеферми и стопанства и ще бъдат поставяни директно във ферментатора , с което ще се предотврати всякакви неприятни миризми.


 1. Използвани суровини:

Широк спектър от органични вещества могат да се използват като субстрати

(суровини) за производството на биогаз (метаногенеза). Използваните суровини са изброени по-долу: • ферментируеми органични отпадъци от хранителната и селскостопанската

промишленост (от растителен произход), твърда оборска тор, горска и градинска растителност.

 • специализирани енергийни култури (царевица, мискантус, сорго, детелина).

Отпадъци от селското стопанство, градинарството, производство на аквакултури, горското стопанство отпадъци от производството и обработката на плодове, зеленчуци, отпадъци от хлебопроизводството и сладкарската промишленост, отпадъци от дървопреработката, градински и паркови отпадъци, царевичен силаж.
Табл. 1.1 съдържа списък на отпадъчни материали, подходящи за производство на биогаз.

Табл. 1.1 Органични отпадъци, подходящи за биологична преработкаКод на отпадъка

Описание на отпадъка

02 00 00


- Отпадъци от селското стопанство , градинарство , горско стопанство

- Отпадъци от производство и обработка на плодове, зеленчуци,

хранителни масла, какао, чай и тютюн, производство на консерви, мая и

екстракт от мая, подготовка и ферментация на меласа

- Отпадъци от производството на захар

- Отпадъци от млекопреработвателната промишленост

- Отпадъци от хлебопроизводството и сладкарската промишленост

- Отпадъци от производството на алкохолни и безалкохолни напитки03 00 00


- Отпадъци от дървопреработката и производството на панели и мебели

- Отпадъци от производството и преработката на пулп , хартия и картон04 00 00


- Отпадъци от кожарската промишленост и обработката на вълна

- Отпадъци от текстилната промишленост19 00 00

- Отпадъци от анаеробната обработка на отпадъците


- Отпадъци от инсталации за третиране на отпадни води които не са

класифицирани по друг начин

- Отпадъци от прочистване на питеина вода или за индустриални нужди


20 00 00- Градински и паркови отпадъци

- Други битови отпадъци
Използването на твърд оборски тор, като суровина за метаногенезата притежава някои предимства, поради следните им свойства: • съдържат естествени анаеробни бактерий за реализиране на процеса на метаногенеза.

През последните години, друга група от суровини са тествани и въведени в процеса на производство на биогаз: така наречените енергийни култури, които се отглеждат специално за тази цел. Енергийните култури се представят от тревна растителност (треви, царевица, рапица и др.) и дървесна растителност (върба, топола, дъб), като дървесния субстрат се нуждае от специална предварителна обработка за разграждане на лигнина в него преди употреба, като се подлага на смилане. Субстратите могат да се класифицират според техния произход, добива на метан, съдържащото се сухо вещество и други критерий.

На практика, за да се повиши производството на биогаз оборският тор не ферментира сам, а смесен с други ко-субстрати, даващи висок добив на метан.


4. Свойства на биогаза

Свойствата и състава на биогаза варират в зависимост от вида и структурата на суровината, вида на инсталацията, температурния режим, времето на престой, обемното натоварване и други фактори. Енергийното съдържание на биогаза е химически свързано в метана. Средният топлинен еквивалент на биогаза (с 50% съдържание на метан), е около 21 MJN-1m-3, средната плътност е 1.22 kgN-1m-3 а масата е подобна, на тази на въздуха (1.29 kgN-1m-3). Типичният състав на биогаза е показан на Таблица № 4


Табл. № 4 Състав на биогазаКомпонент

Химична формула

Съдържание (об.%)

Метан

CH4

50-75

Въглероден диоксид

CO2

25-45

Водна пара

H2O

2 (20°C) -7 (40°C)

Кислород

O2

<2

Азот

N2

<2

Амоняк

NH3

<1

Водород

H2

<1

Сероводород

H2S

<1

Добивът на метан зависи от съдържанието на протеини, мазнини и въглехидрати в суровините, както е показано в Табл. № 5.


Таблица № 5 Теоретичен добив на газ.

Субстрат

Газ / lkg-1твърди вещества

СН4 / % /

СО2 / % /

Протеини

700

70 до 71

29 до 30

Мазнини

1200 до 1250

67 до 68

32 до 33

Въглехидрати

790 до 800

50

50

5. Комбинирано производство на топлина и Електроенергия

Най-ефективното използване на биогаза е комбинираното производство на топлина и електрическа енергия. Преди използването на биогаза за комбинирано производство, той се дренира и изсушава. Повечето двигатели имат граници за максимално съдържание на сероводород, халогенни въглеводороди и силоксан в биогаза. Базовите мотор-генераторни комбинирани енергийни инсталации имат ефективност до 90%. Съотношението на произведената енергия е 35% електричество и 65% топлина. Най-разпространените приложения на комбинираните инсталации са топлоелектрическите централи (ТЕЦ) от блоков тип, с двигател с вътрешно горене, за задвижване на генератор. Генераторите, обикновено, са с постоянни обороти (1500 об/мин), съвместими с честотата на енергийната система.

Важен въпрос за енергийната и икономическата ефективност на централата за производство на биогаз е използването на произведената топлина. Обикновено, част от топлината се използва за подгряване на биореактора, а приблизително две трети от цялата произведена енергия може да се използва за външни нужди. Много централи на биогаз са създадени изключително за целите на електропроизводството, без използване на топлината. Днес, използването на топлината е задължително за постигане на по-добра икономическа ефективност.

Произведената от биогаз топлина може да бъде използвана в промишлените процеси, селскостопанската дейност или за отопление на сгради. Най-подходящ потребител на топлина е промишлеността, тъй като нуждите й са постоянни през цялата година. Качеството на топлината (температурата) е важен аспект за промишленото й приложение. Използването на биогаз за битови нужди и отопление на сгради (малки мрежи или районно отопление) е друга възможност, въпреки че това приложение има ниска консумация през лятото и висока през зимата. Топлината от биогаза може, да бъде използвана за изсушаване на зърнени култури, талаш или за сепариране на вторичната биомаса. Топлината може да бъде използвана, също така в системи, съчетаващи процеса отопление-охлаждане. Този процес е познат от хладилниците и се използва за охлаждане на складовете за храни или за климатици. Входящата енергия е топлина, която се конвертира в охлаждане чрез сорбционен процес, при който се получава разлика между адсорбционния и абсорбционния процес на охлаждане. Охлаждането чрез сорбционен процес е по-добър избор, тъй като в системата има по-малко механични части, които биха могли да се износват, а и консумацията на енергия е по-малка, в сравнение с охлаждащите инсталации, използващи компресия.

6. Изисквания към съхранение на биогаз

За да се оптимизира добива, производството на биогаз трябва да се поддържа възможно най-стабилно и постоянно. В биореактора, биогазът се формира в количества, които се колебаят във времето. Допълнително нуждата от биогаз, например, в инсталация за комбинирано производство на топлина и електроенергия, също може да варира. За да се компенсира разликата между производството и потреблението, е необходимо произвежданият биогаз временно да се съхранява в подходящи съоръжения.

Съоръжения за съхранение на биогаз могат да се експлоатират при ниско, средно или високо налягане.

Всички съоръжения за съхранение на биогаз са херметични и издържат на налягане. В случай, че съоръженията за съхранение не са защитени от сгради, те трябва да издържат на ултравиолетова светлина, на въздействията на температурата и климата. Преди пускане на инсталацията, резервоарите за съхранение трябва да се проверят за херметичност. Поради съображения за безопасност, те трябва а са оборудвани с изпускателни клапани (за под-налягане и свръх-налягане), за да се предотвратят повреди и риск за безопасността. В допълнение се изисква авариен факел, както и резервоарът да има капацитет за съхранение най-малко една четвърт от дневното производства на биогаз. Обикновено се препоръчва капацитет за съхранение на производството от биогаз за един или два дни.
7. Изисквания към очистването на биогаза

Когато биогазът напуска биореактора, той е наситен с водни изпарения и съдържа в допълнение към метана (CH4) и въглеродния диоксид (CO2) различни количества сероводород (H2S). Сероводородът е токсичен газ с неприятна миризма, подобна на развалени яйца, и при разтварянето си във водните пари образува разредена сярна киселина. Киселината е корозивна за агрегатите на КПТЕ, газовите тръбопроводи и тръбите за изходящ газ. По тази причина, е необходимо отстраняването на сулфидите и изсушаването на биогаза.

Производителите на блоковете за КПТЕ имат минимум изисквания към изгаряния газ. Тези изисквания се спазват и при използването на биогаз.

Горивните процеси трябва да се наблюдават, за да се предотврати разрушаването на двигателите.

Извършва се биологична десулфоризация, извън биореактора във биофилтър за премахване на сярата. Този метод улеснява управлението на процеса на отнемане на сярата и прецизно настройва добавянето на кислород.

За да се неутрализира киселото рН на филтрата към него се добавя алкален разтвор, а също така и хранителен субстрат за микроорганизмите. Ферментиралият тор, за предпочитане филтриран, е идеален и достъпен избор като хранителен субстрат.

Процедурата по овлажняване и промиване на пълнежните елементи се извършва на равни интервали, за да се предотврати затлачването на реактора с утайки от свободна сяра.
8.Контрол на процеса

Биогазовата инсталация е комплексна инсталация с взаимно свързани по

между си части. Поради тази причина, е необходимо централно компютъризирано наблюдение и контрол на процеса, които да гарантират успешното му протичане и намаляване на риска от аварии.

Стандартизацията и допълнителното развитие на технологията за анаеробно

разграждане са възможни единствено с постоянно наблюдение и документиране на важните параметри. Наблюдението и документирането са необходими и за осигуряване на стабилен процес, а също така и за намаляване на флуктуациите на параметрите около стандартните стойности. При постоянен контрол е възможна ранна намеса за коригиране на процеса и съответните коректни действия при екстремни ситуации.

Наблюдението включва събиране и анализиране стойностите на химичните и

физичните параметри на процеса. Изискват се редовни лабораторни тестове, за да се оптимизира анаеробното разграждане, и за да се избегне нежеланото прекратяване на процеса.

Следните параметри трябва да бъдат контролирани като минимум: 1. вид и количество на зарежданата суровина (ежедневно);

 2. температура на процеса (ежедневно);

 3. pH (ежедневно);

 4. състав и количество на газа (ежедневно);

 5. съдържание на късоверижни мастни киселини;

 6. ниво на запълване на биореактора.

Контролът на инсталациите за биогаз все повече се автоматизира чрез използване на системи за контрол с компютри. Възможно е дистанционно безжично управление. Контролът на следните параметри е част от съвременните технически изисквания:

 1. снабдяване със суровини;

 2. хигиенизиране;

 3. отопление на биореактора;

 4. отстраняване на утайките;

 5. транспорт на суровините през инсталацията;

 6. разделяне на твърдата и течната фази;

 7. десулфуризация – отстраняване на сяра и серни продукти;

 8. производство на електричество и топлина.

Оборудването за контрол и наблюдение варира от прости таймери до

компютърни системи с аларми. Практиката показва, че оборудването за измерване и технически контрол на анаеробното разграждане в малки инсталации е възможно най-просто поради икономически причини.


9. Компостиране и използване на компоста

Краиният продукт от биотор след приключване на процеса на метанизация изваден от биореактора ще се използва за наторяване на собствени стопанства и за продажба. Крайният продукт от метаногенната ферментация са обезмирисен и обезаразен органичен тор съдържащ по – висока концентрация на минерали и микроелементи в сравнение с изходните суровини, а азотът се намира в по – лесно усвоима за растенията форма. Изсушеният материал е стабилизиран органичен тор с по-високо съдържание на N, Р и К в сравнение с изходния материал. Той съдържа около 1.5 % N, около 0.5 % P2O5 и 0.5 % K2O, както и повишено съдържание на микроелементи. Миризмата, не се отделя от него.3. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

За площадката в землище на с. Шарково, общ. Болярово са налице всички условия за дейността. Върху имота няма ограничения за застрояване, през него не преминават подземни и надземни телекомуникационни съоръжения. Съседните имоти също са собственост на инвеститора.4.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

На този етап дейността на фирмата, няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.5. Подробна информация за разгледани алтернативи

Площадката е подходяща за извършване на дейността на този етап и не са разглеждани алтернативни решения. Има транспортен достъп до площадката, като имота е електрифициран и водоснабден. Местоположението на обекта е много добро, като не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда,6. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение ще се реализира в землище на с. Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол. на площ от около 1290 кв.м.Координати на имотите:

X - 4592083.73

Y - 9532273.31

Надморско равнище: 321 m
Област: Ямбол
Община: Болярово
Население на с. Раздел: 194 жители (ГРАО,2014-12-15)


7. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет.


Основните дейности по проекта включват изграждане на :

-вход -разположен в началото на площадката

-офис сграда и битовки за персонала

-предферментационен съд

-миксер за хомогенизиране на субстракта

-биореактор

-когенерационна станция

-газхолдер

-система за очистване на биогаза-комплект

-склад
Имота е електрифициран и водоснабден. Битовите отпадни води ще се заустват в изгребна септична яма. Диаметъра на захранващото СКО ще бъде определен в работния проект по част „ВиК. При необходимост може да се предвиди първично пречистване.

Дъждовните води ще се отвеждат свободно по терена съгласно архитектурна разработка и част „Вертикална планировка” за обекта.

Производствени води, няма да се изхвърлят, тъй като ще бъдат използвани за поливане в предвидените за изграждане оранжерии.
Ниско строителство до 10 метра

8. Схема на нова или промяна на съществуващата инфраструктура.


При реализиране на инвестиционното предложение-инсталация за производство на ел.енерия от биомаса, не се налага промяна на съществуващата инфраструктура.

Достъпът до имотите ще се осъществява по съществуващи пътища, собственост на община Болярово.


9. Програма на дейностите, включително за строителството, експлоатацията и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Строителството на обекта ще се извърши на един етап с едновременно въвеждане и експлоатация.

Дейностите за реализацията на инвестиционното предложение включват:

- издаване на Решение за преценка по въздействие върху околната среда;

- проектиране по изготвено и одобрено задание;

- строителни дейности -изграждане на съоръженията

След издаване на положително решение по въздействието на дейността върху околната среда ще внесем в Община Болярово ПУП. Всички разрешителни за извършване на строителството и експлоатацията от необходимите специализирани институции ще бъдат взети.

Фазата на закриване не може да бъде определена, тъй като процесът на експлоатация ще бъде дълъг.Площадката е водоснабдена и с осигурено електрозахранване.


10 . Предлагани методи за строителство

Строителството ще са извърши по обичаен начин от строителна фирма.

11. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството.

Природни ресурси за използване по време на строителството не се предвиждат. За строителството ще се използва бетон, цимент, пясък, материали , които се използват за строителство. По време на експлоатацията също няма да се използват природни ресурси. 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.

Битовите и строителни отпадъци, генерирани при строителството и експлоатацията на обекта, ще се събират в подходящи съдове и депонират на регламентираните за това места.


 1. Информация за разглежданите мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

При извършване на строителството ще бъдат взети мерки за недопускане увреждане на околната среда - почви, въздух и води. Предложението не засяга ползвателите на близките земеделски земи.

Площадката ще се поддържа в добър ред и хигиена. За всяка дейност е отредена определена площ.

Стриктно ще се спазват мерките предвидени в българското екологично законодателство.

Мерки свързани с опазването на околните терени от замърсяване и увреждане при строителството и експлоатацията на обекта.

Проектната документация за обекта ще се изготви, така че да отговаря на изискванията на нормативната база.
  1. Други дейности, свързани с инвестиционната прпедложение / например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренос на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчни води /.-

Не се предвиждат.

15.Необходимост от други разрешителни свързани с инвестиционното предложение.
Община Болярово е уведомена за изграждане на инвестиционното предложение с вх. № 70-00-132 от 17.03.2015. Уведомление е внесено и в кметство с. Шарково на 17.03.2015 г. Не сме получили отрицателно мнение за инвестиционното предложение.

Изготвения ПУП ще бъде съгласуван със всички инстанции, изискващи се по ЗУТ – НЕК, ВиК, ОПУ Ямбол и др.
16. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

От дейността на инвестиционното предложение, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.


17. Риск от инцидент

Не се очаква риск от инциденти. Както по време на строителството, така и по време на експлоатацията ще бъде провеждан регулярно инструктаж на работниците, съгласно изискванията за безопасност и охрана на труда.
ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение
План, карти, снимки
Инвестиционното предложение се намира в имот с идентификатор 83051.501.12 по кадастралната карта на с.Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол. Приложена е актуална Скица. Площта на парцела е 1295 дка .
Съществуващите в съседство парцели са собственост на фирмата.

2. Съществуващи ползватели на земи.

Имотът е собственост на фирмата. Приложен е Нотариален акт.3. Зониране или земеползване съобразено с одобрени планове.

Посочения имот ще бъде отреден за производство на ел.енергия от биомаса.4. Чуствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, СОЗ. Национална екологична мрежа.

В района на обекта, няма чувствителни екосистеми, уязвими зони, защитени зони, СОЗ. В близост да разглежданата площадка няма разположени обекти, които да са предмет на културно наследство.

Най – близко разположената защитена зона до обекта от екологичната мрежа Натура 2000 е язовир Малко Шарково.с код BG0002027 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приета с РМС № 802/04.12.2007г. Той се намира на около 1,500 км на изток от площадката.

Не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Не са разглеждани алтернативи за местоположението, поради факта, че разглежданата площадка е най-подходяща. При всякаква друга алтернатива ще бъдат засегнати земеделски земи или горски фонд, където ще е необходимо и смяна на предназначението на земята. Площадката е подходяща за извършване на дейността на този етап и не са разглеждани алтернативни решения. Има транспортен достъп до площадката, като имота е електрифициран и водоснабден. Местоположението на обекта е много добро, като не се очаква отрицателно въздействие върху околната средаІV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Хигиенни отстояния:

Спазени са хигиенните норми. Отстоянията до жилищни терени са по-големи от минимално допустимите по Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищна среда.

На площадката ще се осигурят най-благоприятни условия за безопасна работа на персонала.

Проектът на предвиденото строителство ще бъде изготвен така, че да осигури минимално и незначително въздействие върху хората и околната среда. Обекта няма да бъде източник на значими емисии във въздуха, водите и почвите. Шумовите емисии ще са незначителни. Въздействие върху хората, здравето им, флората и фауната, почвите не се очаква.

Въздействие върху качеството на водите - няма

Въздействие върху качеството на въздуха - няма

Въздействие от шум и вибрации – източниците на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортни машини по време на строителството на обекта.


Растителен и животински свят, защитени територии:

В района на обекта няма защитени растителни видове и чувствителни екосистеми.

В близост да разглежданата площадка няма разположени обекти, които да са предмет на културно наследство. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. На избраната площадка биологичното разнообразие не е богато, предвид урбанизираният характер на терена.
Въздействие върху елементите от националната екологична мрежа:

С реализирането на ИП, не се очакват значителни отрицателни последствия върху Националната екологична мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие.

Най – близко разположената защитена зона до обекта от екологичната мрежа Натура 2000 е язовир Малко Шарково с код BG0002027 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приета с РМС № 802/04.12.2007г. Тя се намира на около 1,500 км на изток от площадката.

Не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).


Трансграничен характер на въздействието:

От реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква трансграничен характер на въздействие.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ :

Реализацията на обекта ще окаже незначително въздействие върху компонентите на околната среда в района на обекта.

Разглежданата площадка не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000, както и защитени територии по смисъла на ЗЗТ.

Инвеститора не предвижда ползване на невъзобновими природни ресурси по време на експлоатацията.
Екосистемата ще асимилира инвестиционното предложение.

Въздействието върху околната среда на обекта ще бъде дълготрайно, но незначително. Като временно и краткотрайно може да се определи въздействието при строителството.Дата:17.03.2015г. Ивантин” ЕООД, с.Шарково

Управител: ………………………….

/Ивелин Динев/
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница